6.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/6


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/172

av den 28 november 2017

om ändring av bilagorna I och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier (1), särskilt artikel 23.4, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EU) nr 649/2012 genomförs Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (nedan kallad Rotterdamkonventionen). Konventionen undertecknades den 11 september 1998 och godkändes på Europeiska gemenskapens vägnar genom rådets beslut 2003/106/EG (2).

(2)

Ämnet 3-decen-2-one har inte godkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (3), vilket innebär att det inte får användas som bekämpningsmedel och därför bör läggas till i kemikalieförteckningarna i delarna 1 och 2 i bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012.

(3)

Ingen ansökan om förnyat godkännande av det verksamma ämnet karbendazim har lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009, vilket innebär att det inte får användas som bekämpningsmedel i gruppen växtskyddsmedel och därför bör läggas till i kemikalieförteckningen i del 1 i bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012.

(4)

Ingen ansökan om förnyat godkännande av det verksamma ämnet tepraloxidim har lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009, vilket innebär att det inte får användas som bekämpningsmedel och därför bör läggas till i kemikalieförteckningarna i delarna 1 och 2 i bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012.

(5)

Ämnena cybutryn och triklosan har inte godkänts för användning i biocidprodukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (4), vilket innebär att de inte får användas som bekämpningsmedel och därför bör läggas till i kemikalieförteckningarna i delarna 1 och 2 i bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012.

(6)

Ämnet triflumuron har inte godkänts för användning i biocidprodukter i enlighet med förordning (EU) nr 528/2012, vilket innebär att det inte får användas i underkategorin ”andra bekämpningsmedel, inbegripet biocider” och därför bör läggas till i kemikalieförteckningen i del 1 i bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012.

(7)

Ämnena 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen, bensylbutylftalat, diisobutylftalat, diarsenikpentaoxid och tris(2-kloretyl)fosfat är förtecknade i bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (5) eftersom de har identifierats som ämnen som inger mycket stora betänkligheter. Följaktligen är dessa ämnen föremål för godkännande. Eftersom inga godkännanden har beviljats är dessa ämnen underkastade stränga restriktioner för industriell användning. Dessa ämnen bör därför läggas till i delarna 1 och 2 i bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012.

(8)

Vid det sjunde mötet i partskonferensen för Rotterdamkonventionen den 4–15 maj 2015 beslutades att metamidofos skulle tas upp i bilaga III till konventionen, vilket innebär att denna kemikalie är föremål för konventionens förfarande med förhandsgodkännande sedan information lämnats. Partskonferensen beslutade också att stryka den befintliga posten i bilaga III för ”metamidofos (lösliga vätskeberedningar av ämnet, vilka överstiger 600 g aktiv substans/l)”. Dessa ändringar bör därför återspeglas i förteckningarna över kemikalier i delarna 1 och 3 i bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012.

(9)

Partskonferensen för Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (nedan kallad Stockholmskonventionen), vilken godkändes genom rådets beslut 2006/507/EG (6), beslutade vid sitt sjunde möte den 4–15 maj 2015 att ämnena hexaklorbutadien och polyklorerade naftalener skulle tas upp i bilaga A till konventionen. Dessa ämnen är förtecknade i del B i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 (7) och bör därför läggas till i del 1 i bilaga V till förordning (EU) nr 649/2012 för att genomföra Stockholmskonventionen.

(10)

Genom kommissionens förordning (EU) 2016/293 (8) lades kemikalien hexabromcyklododekan (HBCDD) till i del A i bilaga I till förordning (EG) nr 850/2004, efter det beslut som fattades vid det sjätte mötet i partskonferensen för Stockholmskonventionen den 28 april–10 maj 2013 om att förteckna denna kemikalie i del 1 i bilaga A till konventionen. Denna kemikalie bör därför läggas till i del 1 i bilaga V till förordning (EU) nr 649/2012.

(11)

I Stockholmskonventionen tillåts återvinning av artiklar som innehåller eller kan innehålla tetra- och pentabromdifenyleter eller hexa- och heptabromdifenyleter, och användning och omhändertagande av artiklar som tillverkas av återvunna material som innehåller dessa ämnen, under förutsättning att åtgärder vidtas för att förhindra export av sådana artiklar där nivåerna eller koncentrationerna för dessa ämnen överstiger de som tillåts för försäljning, användning, import eller tillverkning av dessa artiklar inom respektive parts territorium. För att fullgöra denna skyldighet i unionen bör artiklar (varor i förordning (EU) nr 649/2012) med koncentrationer av dessa ämnen på minst 0,1 viktprocent, när de helt eller delvis produceras från återvunna material eller avfallsmaterial som preparerats för återanvändning, förbjudas för export genom att de läggs till i del 1 i bilaga V till förordning (EU) nr 649/2012.

(12)

Förordning (EU) nr 649/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

En rimlig tidsperiod bör medges för alla berörda aktörer att vidta de åtgärder som krävs för att följa denna förordning och för medlemsstaterna att vidta de åtgärder som krävs för genomförandet av den.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 649/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

2.

Bilaga V ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 april 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 november 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 201, 27.7.2012. s. 60.

(2)  Rådets beslut 2003/106/EG av den 19 december 2002 om godkännande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel (EUT L 63, 6.3.2003, s. 27).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

(6)  Rådets beslut 2006/507/EG av den 14 oktober 2004 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (EUT L 209, 31.7.2006, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG (EUT L 158, 30.4.2004, s. 7).

(8)  Kommissionens förordning (EU) 2016/293 av den 1 mars 2016 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (EUT L 55, 2.3.2016, s. 4).


BILAGA I

Bilaga I till förordning (EU) nr 649/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

Del 1 ska ändras på följande sätt:

a)

Posten för metamidofos ska ersättas med följande post:

Kemikalie

CAS-nr

Einecs-nr

KN-nr (***)

Underkategori (*)

Begränsningar för användning (**)

Länder för vilka ingen anmälan behövs

”Metamidofos (#)

10265-92-6

233-606-0

ex 2930 80 00

p(1)

b”

 

b)

Posten för metamidofos (lösliga vätskeberedningar av ämnet, vilka överstiger 600 g aktiv substans/l) ska utgå.

c)

Följande poster ska läggas till:

Kemikalie

CAS-nr

Einecs-nr

KN-nr (***)

Underkategori (*)

Begränsningar för användning (**)

Länder för vilka ingen anmälan behövs

”3-decen-2-one (+)

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p(1)

b

 

5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen (+)

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i(1) – i(2)

sr

 

Bensylbutylftalat (+)

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i(1) – i(2)

sr

 

Karbendazim

10605-21-7

234-232-0

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

Cybutryn (+)

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p(2)

b

 

Diisobutylftalat (+)

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i(1) – i(2)

sr

 

Diarsenikpentaoxid (+)

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i(1) – i(2)

sr

 

Tepraloxidim (+)

149979-41-9

Ej tillämpligt

ex 2932 99 00

p(1)

b

 

Triklosan (+)

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p(2)

b

 

Triflumuron

64628-44-0

264-980-3

ex 2924 21 00

p(2)

b

 

Tris(2-kloretyl)fosfat (+)

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i(1) – i(2)

sr”

 

2.

Del 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Posten för metamidofos ska utgå.

b)

Följande poster ska läggas till:

Kemikalie

CAS-nr

Einecs-nr

KN-nr (***)

Kategori (*)

Begränsningar för användning (**)

”3-decen-2-one

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p

b

5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i

sr

Bensylbutylftalat

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i

sr

Cybutryn

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p

b

Diisobutylftalat

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i

sr

Diarsenikpentaoxid

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i

sr

Tepraloxidim

149979-41-9

Ej tillämpligt

ex 2932 99 00

p

b

Triklosan

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p

b

Tris(2-kloretyl)fosfat

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i

sr”

3.

Del 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande post ska läggas till:

Kemikalie

Relevanta CAS-nr

HS-nr

Rent ämne (**)

HS-nr

Blandningar som innehåller ämnet (**)

Kategori

”Metamidofos

10265-92-6

ex ex 2930.80

ex ex 3808.59

Bekämpningsmedel”

b)

Posten för metamidofos (lösliga vätskeberedningar av ämnet, vilka överstiger 600 g aktiv substans/l) ska utgå.


BILAGA II

I del 1 i bilaga V till förordning (EU) nr 649/2012 ska följande poster läggas till:

Beskrivning av kemikalien eller varan som inte får exporteras

Eventuell ytterligare information (t.ex. kemikaliens namn, EG-nr eller CAS-nr)

 

”Hexaklorbutadien

EG-nr 201-765-5

CAS-nr 87-68-3

KN-nummer 2903 29 00

 

Polyklorerade naftalener

EG-nr 274-864-4

CAS-nr 70776-03-3 med flera

KN-nummer 3824 99 93

 

Hexabromcyklododekan

EG-nr 247-148-4, 221-695-9

CAS.nr 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 med flera

KN-nummer 2903 89 80

Varor som innehåller koncentrationer av tetra-, penta-, hexa- eller heptabromdifenyleter på minst 0,1 viktprocent, när de helt eller delvis produceras från återvunna material eller avfallsmaterial som preparerats för återanvändning

Tetrabromdifenyleter

EG-nr 254-787-2 med flera

CAS-nr 40088-47-9 med flera

KN-nummer 2909 30 38

Pentabromdifenyleter

EG-nr 251-084-2 med flera

CAS-nr 32534-81-9 med flera

KN-nummer 2909 30 31

Hexabromdifenyleter

EG-nr 253-058-6 med flera

CAS-nr 36483-60-0 med flera

KN-nummer 2909 30 38

Heptabromdifenyleter

EG-nr 273-031-2 med flera

CAS-nr 68928-80-3 med flera

KN-nummer 2909 30 38 ”