5.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 2/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/3

av den 4 januari 2018

om fastställande av utlösande volymer för åren 2018 och 2019 för eventuell tillämpning av tilläggsimporttullar för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 183 första stycket led b, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 39 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/892 (2) får en tilläggsimporttull som avses i artikel 182.1 i förordning (EU) nr 1308/2013 tillämpas på de produkter och under de perioder som anges i bilaga VII till den genomförandeförordningen. Denna tilläggsimporttull ska tillämpas om den kvantitet av någon av produkterna som har övergått till fri omsättning under någon av de tillämpningsperioder som anges i den bilagan överskrider den utlösande volymen för import under ett år för den produkten. Om det är osannolikt att importen kommer att störa unionsmarknaden eller om effekterna skulle bli oproportionella i förhållande till det avsedda syftet, ska inga tilläggsimporttullar tillämpas.

(2)

Enligt andra stycket i artikel 182.1 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska den utlösande importvolymen för eventuell tillämpning av tilläggsimporttullar för vissa frukter och grönsaker vara grundad på uppgifter om import och inhemsk konsumtion för de föregående tre åren. Baserat på de uppgifter som anmälts av medlemsstaterna för åren 2014, 2015 och 2016, bör de utlösande volymerna för vissa frukter och grönsaker fastställas för åren 2018 och 2019.

(3)

Med hänsyn till att tillämpningsperioden för eventuella tilläggsimporttullar i enlighet med bilaga VII till genomförandeförordning (EU) 2017/892 inleds den 1 januari för ett antal produkter, bör denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 2018 och den bör därmed träda i kraft så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De utlösande volymer som avses i artikel 182.1 b första stycket i förordning (EU) nr 1308/2013 för de produkter som förtecknas i bilaga VII till genomförandeförordning (EU) 2017/892 fastställs för åren 2018 och 2019 i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.

Den upphör att gälla den 30 juni 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 januari 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/892 av den 13 mars 2017 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (EUT L 138, 25.5.2017, s. 57).


BILAGA

Utlösande volymer för de produkter och de perioder som anges i bilaga VII till genomförandeförordning (EU) 2017/892, för en eventuell tillämpning av tilläggsimporttullar

Utan att det påverkar tillämpningen av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska beskrivningen under varuslag endast anses som vägledande. Vid tillämpningen av denna bilaga ska tillämpningsområdet för tilläggsimporttullarna avgöras av KN-numrens omfattning vid den tidpunkt då denna förordning antogs.

Löpnummer

KN-nummer

Varuslag

Tillämpningsperiod

Utlösande volym (ton)

2018

2019

78.0015

0702 00 00

Tomater

1 juni–30 september

 

39 326

78.0020

Från den 1 oktober

Till den 31 maj

483 376

78.0065

0707 00 05

Gurkor

1 maj–31 oktober

 

26 505

78.0075

Från den 1 november

Till den 30 april

20 482

78.0085

0709 91 00

Kronärtskockor

Från den 1 november

Till den 30 juni

6 587

78.0100

0709 93 10

Zucchini/squash

1 januari–31 december

 

55 037

78.0110

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Apelsiner

Från den 1 december

Till den 31 maj

302 643

78.0120

0805 22 00

Klementiner

Från den 1 november

Till slutet av februari

90 771

78.0130

0805 21

0805 29 00

Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas) wilkings och liknande citrushybrider

Från den 1 november

Till slutet av februari

86 317

78.0155

0805 50 10

Citroner

1 januari–31 maj

 

32 823

78.0160

1 juni–31 december

 

306 804

78.0170

0806 10 10

Bordsdruvor

16 juli–16 november

 

78 324

78.0175

0808 10 80

Äpplen

1 januari–31 augusti

 

432 630

78.0180

1 september–31 december

 

39 724

78.0220

0808 30 90

Päron

1 januari–30 april

 

155 417

78.0235

1 juli–31 december

 

19 187

78.0250

0809 10 00

Aprikoser

1 juni–31 juli

 

4 630

78.0265

0809 29 00

Körsbär, andra än surkörsbär

16 maj–15 augusti

 

33 718

78.0270

0809 30

Persikor, inbegripet nektariner

16 juni–30 september

 

3 150

78.0280

0809 40 05

Plommon

16 juni–30 september

 

17 254