14.12.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 317/57


Rättelse av Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2018/1626 av den 3 augusti 2018 om ändring av riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (ECB/2018/20)

( Europeiska unionens officiella tidning L 280 av den 9 november 2018 )

Sidan 57, bilaga II punkt 1 u v

I stället för:

”Punkt 14 första meningen ska ersättas med följande:”

ska det stå:

”Punkt 14 sista meningen ska ersättas med följande:”.