14.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/100


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/850

av den 30 maj 2018

om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och

av följande skäl:

(1)

Avfallshanteringen i unionen bör förbättras i syfte att skydda, bevara och förbättra kvaliteten på miljön, skydda människors hälsa, säkerställa att naturresurser utnyttjas varsamt, effektivt och rationellt, främja principerna om den cirkulära ekonomin, öka energieffektiviteten samt minska unionens beroende av importerade resurser.

(2)

De mål som fastställs i rådets direktiv 1999/31/EG (4) för begränsningar för deponering bör stärkas så att de bättre återspeglar unionens ambition att gå över till en cirkulär ekonomi och göra framsteg i genomförandet av kommissionens meddelande av den 4 november 2008 med titeln Råvaruinitiativet – att uppfylla våra kritiska behov av tillväxt och arbetstillfällen i Europa genom att successivt minska deponering av avfall avsett för deponier för icke-farligt avfall till ett minimum. Kommissionen och medlemsstaterna bör se till att den minskningen passar in i en integrerad politik som säkerställer en god tillämpning av avfallshierarkin, stärker en övergång till förebyggande, inklusive återanvändning, förberedelse för återanvändning och materialåtervinning samt förhindrar en övergång från deponering till förbränning.

(3)

För att säkerställa en större enhetlighet i unionsrätten på avfallsområdet bör definitionerna i direktiv 1999/31/EG, när det är relevant, anpassas till definitionerna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (5).

(4)

Den gällande definitionen av glesbebyggelse behöver anpassas med avseende på de yttersta randområdena, så att hänsyn tas till denna bebyggelses särdrag, som ger upphov till helt andra frågeställningar ur ett miljöperspektiv jämfört med andra regioner.

(5)

Tillämpningsområdet för direktiv 1999/31/EG bör anpassas till tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG (6) och bör fortsätta att omfatta deponering av avfall från den utvinningsindustri som inte omfattas av direktiv 2006/21/EG.

(6)

Ytterligare begränsningar av deponering skulle ge tydliga vinster för miljön, ekonomin och samhället, med början från avfallsflöden som genomgår separat insamling, såsom plast, metall, glas, papper och biologiskt avfall. Den tekniska, miljömässiga och ekonomiska genomförbarheten när det gäller materialåtervinning eller annan återvinning av restavfall som härrör från separat insamlat avfall bör beaktas vid genomförandet av dessa deponeringsbegränsningar.

(7)

Biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall står för en stor del av det kommunala avfallet. Deponering av obehandlat biologiskt nedbrytbart avfall medför betydande negativa miljöeffekter i form av växthusgasutsläpp och förorening av ytvatten, grundvatten, mark och luft. Även om det i direktiv 1999/31/EG redan fastställs mål för minskad deponering av biologiskt nedbrytbart avfall, bör det införas ytterligare begränsningar för deponering av biologiskt nedbrytbart avfall genom förbud mot deponering av biologiskt nedbrytbart avfall som samlats in separat för materialåtervinning i enlighet med direktiv 2008/98/EG.

(8)

I syfte att säkerställa korrekt tillämpning av avfallshierarkin bör lämpliga åtgärder vidtas för att från och med 2030 begränsa deponeringen av allt avfall som lämpar sig för materialåtervinning eller annan resurs- eller energiåtervinning. Sådana begränsningar bör inte gälla om det kan visas att avfallet inte lämpar sig för materialåtervinning eller annan återvinning och att deponering skulle vara det sammantaget bästa för miljön i enlighet med den avfallshierarki som anges i direktiv 2008/98/EG.

(9)

Många medlemsstater har ännu inte helt byggt ut den nödvändiga infrastrukturen för avfallshantering. Att fastställa mål för minskning av deponering kommer att kräva stora förändringar i många medlemsstaters avfallshantering och kommer att underlätta ytterligare framsteg och satsningar på separat insamling, sortering och materialåtervinning av avfall och undvika att materialåtervinningsbara material fastnar längre ned i avfallshierarkin.

(10)

Det är nödvändigt att successivt minska deponeringen för att förhindra skadliga effekter på människors hälsa och miljön, och för att säkerställa att ekonomiskt värdefulla avfallsmaterial börjar återvinnas gradvis och på ett effektivt sätt genom god avfallshantering och i linje med avfallshierarkin enligt vad som föreskrivs i direktiv 2008/98/EG. Genom denna minskning bör man undvika att det byggs upp en överkapacitet inom anläggningar för behandling av restavfall, till exempel genom energiåtervinning eller lågkvalitativ mekanisk-biologisk behandling av obehandlat kommunalt avfall, eftersom detta skulle kunna försvåra uppnåendet av unionens långsiktiga mål i fråga om förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall enligt vad som föreskrivs i direktiv 2008/98/EG. Även om medlemsstaterna, för att förhindra negativ påverkan på människors hälsa och miljön, bör vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att endast behandlat avfall deponeras, bör samtidigt inte efterlevnaden av denna skyldighet skapa överkapacitet för behandling av kommunalt restavfall. I syfte att säkerställa samstämmighet mellan målen i direktiv 2008/98/EG och det mål för minskning av deponering som fastställs i direktiv 1999/31/EG i dess lydelse enligt det här direktivet, och för att säkerställa en samordnad planering av de infrastrukturer och investeringar som krävs för att uppfylla dessa mål, bör dessutom de medlemsstater som, enligt uppgifter som inrapporterats med hjälp av OECD:s och Eurostats gemensamma frågeformulär, deponerade mer än 60 % av sitt kommunala avfall 2013 få besluta att förlänga tidsfristen för att uppfylla det deponeringsmål som fastställts för 2035.

(11)

I syfte att säkerställa uppgifternas tillförlitlighet är det viktigt att mer exakt fastställa reglerna för medlemsstaternas rapportering av kommunalt avfall som deponerats. Rapporteringen bör baseras på mängden kommunalt avfall som deponeras efter behandling för att förbereda avfallet för deponering, såsom stabilisering av biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall, och på mängden avfall som bortskaffas genom förbränning. När det gäller kommunalt avfall som går in i behandling före materialåtervinning och annan återvinning av avfall, såsom sortering och mekanisk behandling, bör det avfall som härrör från sådan behandling och som slutligen deponeras också beaktas vid beräkningen av deponeringsmålet.

(12)

Vid uppfyllandet av skyldigheten enligt direktiv 1999/31/EG att ombesörja behandling av avfall innan det deponeras bör medlemsstaterna tillämpa den lämpligaste behandlingen, däribland en stabilisering av den organiska delen av avfallet, för att i möjligaste mån minska de negativa effekterna av deponering av sådant avfall på miljön och människors hälsa. Vid bedömningen av huruvida en behandling är lämplig bör medlemsstaterna beakta åtgärder som redan genomförts för att minska dessa negativa effekter, särskilt separering av biologiskt avfall och separat insamling av papper och kartong.

(13)

För att säkerställa att detta direktiv genomförs på ett bättre, punktligare och enhetligare sätt och för att föregripa brister i genomförandet bör ett system med rapporter för tidig varning inrättas så att brister kan upptäckas och åtgärdas innan tidsfristerna för att uppfylla målen går ut.

(14)

För att bidra till att uppnå målen för direktiv 1999/31/EG och stärka övergången till en cirkulär ekonomi bör kommissionen främja samordning och utbyte av information och bästa praxis mellan medlemsstaterna och olika sektorer i ekonomin.

(15)

De genomföranderapporter som medlemsstaterna utarbetar vart tredje år har inte visat sig vara ett effektivt verktyg för att kontrollera att lagstiftningen efterlevs eller säkerställa ett korrekt genomförande, och de ger dessutom upphov till onödiga administrativa bördor. Det är därför lämpligt att upphäva bestämmelser som ålägger medlemsstaterna att utarbeta sådana rapporter. I stället bör efterlevnadskontrollen baseras uteslutande på de uppgifter som medlemsstaterna varje år rapporterar till kommissionen.

(16)

Medlemsstaternas rapportering av uppgifter är av avgörande betydelse för att kommissionen ska kunna bedöma hur unionsrätten på avfallsområdet efterlevs av medlemsstaterna. Uppgifternas kvalitet, tillförlitlighet och jämförbarhet bör förbättras genom att man inrättar en gemensam kontaktpunkt för samtliga avfallsuppgifter, tar bort föråldrade rapporteringskrav, utför riktmärkning av de nationella rapporteringsmetoderna och inför en kvalitetskontrollrapport. Tillförlitlig rapportering av uppgifter om avfallshantering är av största vikt för ett effektivt genomförande, för god planering av infrastruktur för avfallsbehandling och för att säkerställa att uppgifter är jämförbara mellan medlemsstater. När medlemsstaterna rapporterar om hur målen i direktiv 1999/31/EG, i dess lydelse enligt det här direktivet, har uppnåtts bör de därför använda de senaste regler som tagits fram av kommissionen och metoder som utvecklats av de respektive nationella behöriga myndigheterna med ansvar för genomförandet av det här direktivet.

(17)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av direktiv 1999/31/EG bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på artiklarna 5a.4, 15.5, 15b och 15c i det direktivet, i deras lydelse enligt det här direktivet. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (7).

(18)

Eftersom målen för detta direktiv, nämligen att förbättra avfallshanteringen inom unionen och därigenom bidra till skyddet, bevarandet och förbättringen av kvaliteten på miljön samt det varsamma och rationella utnyttjandet av naturresurser, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan snarare, på grund av åtgärdernas omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(19)

Direktiv 1999/31/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(20)

I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument av den 28 september 2011 (8) har medlemsstaterna åtagit sig att, när det är motiverat, låta anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i direktivet och motsvarande delar i de nationella instrumenten för införlivande. Lagstiftaren anser att det är motiverat att sådana dokument översänds avseende detta direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Direktiv 1999/31/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.1 ska ersättas med följande:

”1.   I syfte att stödja unionens övergång till en cirkulär ekonomi och i enlighet med kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (*1), särskilt artiklarna 4 och 12, är målet för detta direktiv att säkerställa en successiv minskning av deponering av avfall, i synnerhet avfall som lämpar sig för materialåtervinning eller annan återvinning, och att genom stränga operativa och tekniska krav på avfall och deponier tillhandahålla åtgärder, förfaranden och riktlinjer för att förebygga eller så långt det är möjligt minska avfallsdeponeringens negativa effekter på miljön, i synnerhet föroreningen av ytvatten, grundvatten, mark och luft, och på den globala miljön, inbegripet växthuseffekten, liksom alla risker som deponering av avfall kan medföra för människors hälsa under deponins hela livscykel.

(*1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).”"

2.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Led a ska ersättas med följande:

”a)

De definitioner av avfall, farligt avfall, icke-farligt avfall, kommunalt avfall, avfallsproducent, avfallsinnehavare, avfallshantering, separat insamling, återvinning, förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och bortskaffande som anges i artikel 3 i direktiv 2008/98/EG ska tillämpas.”

b)

Leden b, c, d och n ska utgå.

c)

I led r ska följande stycke läggas till:

”I de yttersta randområdena i den mening som avses i artikel 349 i fördraget får medlemsstaterna besluta att tillämpa följande definition:

glesbebyggelse: bebyggelse

med högst 2 000 invånare per bebyggelse och högst 5 invånare per kvadratkilometer, eller med fler än 2 000 men färre än 5 000 invånare per bebyggelse och högst 5 invånare per kvadratkilometer och som genererar högst 3 000 ton avfall per år, och

där avståndet till närmaste tätort med minst 250 invånare per kvadratkilometer är minst 100 kilometer utan vägförbindelse.”

3.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska sista strecksatsen utgå.

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Hanteringen av avfall från landbaserad utvinningsindustri – det vill säga avfall från prospektering, utvinning, inklusive utvecklingsfasen innan produktion inleds, bearbetning och lagring av mineraltillgångar samt från drift av stenbrott – ska undantas från detta direktivs tillämpningsområde om den omfattas av tillämpningsområdet för andra unionslagstiftningsakter.”

4.

Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska följande stycke utgå:

”Två år före den tidpunkt som anges i led c skall rådet på nytt granska ovanstående mål på grundval av en rapport från kommissionen om medlemsstaternas praktiska erfarenheter av sina ansträngningar att uppnå de mål som anges i leden a och b, om det är lämpligt åtföljd av ett förslag för att bekräfta eller ändra detta mål i syfte att säkerställa en hög nivå i fråga om miljöskydd.”

b)

I punkt 3 ska följande led läggas till:

”f)

Avfall som samlats in separat för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning i enlighet med artikel 11.1 i direktiv 2008/98/EG och artikel 22 i det direktivet, med undantag för avfall som uppkommer genom efterföljande behandling av det separat insamlade avfallet för vilket deponering ger det bästa resultatet för miljön i enlighet med artikel 4 i det direktivet.”

c)

Följande punkt ska införas:

”3a.   Medlemsstaterna ska sträva efter att säkerställa att allt avfall som lämpar sig för materialåtervinning eller annan återvinning, särskilt kommunalt avfall, från och med 2030 inte ska tas emot av en deponi, med undantag för avfall för vilket deponering ger det bästa resultatet för miljön i enlighet med artikel 4 i direktiv 2008/98/EG.

Medlemsstaterna ska ta med information om de åtgärder som vidtas enligt denna punkt i de avfallsplaner som avses i artikel 28 i direktiv 2008/98/EG eller i andra strategiska dokument som omfattar den berörda medlemsstatens hela territorium.”

d)

Följande punkter ska läggas till:

”5.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att den mängd kommunalt avfall som deponeras senast 2035 minskas till 10 % eller mindre av den totala mängden (vikt) genererat kommunalt avfall.

6.   En medlemsstat får skjuta upp tidsfristen för att uppnå de mål som avses i punkt 5 med upp till fem år, under förutsättning att den medlemsstaten

a)

deponerade mer än 60 % av sitt under 2013 genererade kommunala avfall enligt vad som rapporterats i OECD:s och Eurostats gemensamma frågeformulär, och

b)

senast 24 månader före utgången av den tidsfrist som fastställs i punkt 5 i denna artikel underrättar kommissionen om sin avsikt att skjuta upp tidsfristen och lämnar in en genomförandeplan i enlighet med bilaga IV till detta direktiv. Denna plan får kombineras med en genomförandeplan som lämnas in i enlighet med artikel 11.3 b i direktiv 2008/98/EG.

7.   Kommissionen får inom tre månader efter mottagandet av den genomförandeplan som lämnats in enligt punkt 6 b begära att en medlemsstat reviderar planen om kommissionen anser att den inte uppfyller kraven i bilaga IV. Den berörda medlemsstaten ska lämna in en reviderad plan inom tre månader efter mottagandet av kommissionens begäran.

8.   Vid ett uppskjutande av tidsfristen i enlighet med punkt 6 ska medlemsstaten vidta de åtgärder som krävs för att senast 2035 minska mängden kommunalt avfall som deponeras till 25 % eller mindre av den totala mängden (vikt) genererat kommunalt avfall.

9.   Senast den 31 december 2024 ska kommissionen se över målet i punkt 5 i syfte att behålla eller, om så är lämpligt, sänka det och att överväga ett kvantitativt per capita-mål för deponering samt införa begränsningar för deponering av icke-farligt avfall som inte är kommunalt avfall. Kommissionen ska för detta ändamål överlämna en rapport, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag, till Europaparlamentet och rådet.”

5.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 5a

Regler för beräkning av uppnåendet av målen

1.   Vid beräkningen av om målen i artikel 5.5 och 5.6 har uppnåtts gäller följande:

a)

Vikten av det kommunala avfall som uppkommit och skickats till deponering ska beräknas under ett visst kalenderår.

b)

Vikten av avfall som härrör från behandling före materialåtervinning eller annan återvinning av kommunalt avfall, såsom sortering eller mekanisk biologisk behandling, och som därefter deponeras ska räknas in i det kommunala avfall som rapporteras som deponerat.

c)

Vikten av kommunalt avfall som går in i förfaranden för bortskaffande genom förbränning och vikten av avfall som uppkommer genom stabilisering av den biologiskt nedbrytbara delen av kommunalt avfall för att därefter deponeras ska rapporteras som deponerat.

d)

Vikten av avfall som uppkommer under materialåtervinning eller något annat återvinningsförfarande för kommunalt avfall och som därefter deponeras ska inte räknas in i det kommunala avfall som rapporteras som deponerat.

2.   Medlemsstaterna ska inrätta ett ändamålsenligt system för kvalitetskontroll och spårbarhet beträffande det deponerade kommunala avfallet för att säkerställa att villkoren i punkt 1 i denna artikel är uppfyllda. För detta ändamål får de använda det system som fastställts i enlighet med artikel 11a.3 i direktiv 2008/98/EG.

3.   Om kommunalt avfall transporteras till en annan medlemsstat eller exporteras från unionen för deponering, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 (*2) ska det räknas in i mängden deponerat avfall, i enlighet med punkt 1, av den medlemsstat i vilken avfallet samlades in.

4.   För att säkerställa enhetliga villkor för tillämpningen av denna artikel ska kommissionen senast den 31 mars 2019 anta genomförandeakter som fastställer reglerna för beräkning, kontroll och rapportering av uppgifter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 17.2.

Artikel 5b

Rapport om tidig varning

1.   Kommissionen ska, i samarbete med Europeiska miljöbyrån, utarbeta en rapport om framstegen med att uppnå de mål som anges i artikel 5.5 och 5.6 senast tre år innan var och en av de tidsfrister som föreskrivs i de bestämmelserna löper ut.

2.   De rapporter som avses i punkt 1 ska innehålla följande:

a)

En uppskattning av i vilken utsträckning varje medlemsstat har uppnått målen.

b)

En förteckning över medlemsstater som riskerar att inte uppnå målen inom de respektive tidsfristerna, åtföljt av lämpliga rekommendationer för de berörda medlemsstaterna.

c)

Exempel på bästa praxis som används över hela unionen och som skulle kunna ge vägledning för arbetet med att uppnå målen.

Artikel 5c

Utbyte av information och bästa praxis

Kommissionen ska organisera ett regelbundet utbyte av information och bästa praxis mellan medlemsstaterna, inklusive, i förekommande fall, med lokala och regionala myndigheter, om det praktiska genomförandet av kraven i detta direktiv.

(*2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (EUT L 190, 12.7.2006, s. 1).”"

6.

I artikel 6 a ska följande mening läggas till:

”Medlemsstaterna ska se till att de åtgärder som vidtas i enlighet med denna punkt inte äventyrar uppnåendet av målen i direktiv 2008/98/EG, särskilt om avfallshierarkin och om ökningen av förberedelser för återanvändning och materialåtervinning enligt vad som anges i artikel 11 i det direktivet.”

7.

I artikel 11.2 ska andra stycket utgå.

8.

Artikel 15 ska ersättas med följande:

”Artikel 15

Rapportering

1.   Medlemsstaterna ska för varje kalenderår rapportera uppgifterna om genomförandet av artikel 5.2, 5.5 och 5.6 till kommissionen.

De ska rapportera uppgifterna elektroniskt inom 18 månader efter utgången av det rapporteringsår för vilket uppgifterna samlas in. Uppgifterna ska rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 5 i den här artikeln.

Den första rapporteringsperioden om genomförandet av artikel 5.5 och 5.6 ska påbörjas det första hela kalenderåret efter antagandet av den genomförandeakt där rapporteringsformatet fastställs, i enlighet med punkt 5 i denna artikel, och ska omfatta uppgifterna för den rapporteringsperioden.

2.   Medlemsstaterna ska rapportera uppgifterna om genomförandet av artikel 5.2 fram till den 1 januari 2025.

3.   De uppgifter som medlemsstaterna rapporterar i enlighet med denna artikel ska åtföljas av en kvalitetskontrollrapport.

4.   Kommissionen ska granska de uppgifter som rapporteras i enlighet med denna artikel och offentliggöra en rapport om resultaten av granskningen. Rapporten ska innehålla en bedömning av hur insamlingen av uppgifter är organiserad, av de uppgiftskällor och metoder som används i medlemsstaterna samt av uppgifternas fullständighet, tillförlitlighet, aktualitet och samstämmighet. Bedömningen får innefatta särskilda rekommendationer om förbättringar. Rapporten ska sammanställas efter medlemsstaternas första rapportering av uppgifter och vart fjärde år därefter.

5.   Kommissionen ska senast den 31 mars 2019 anta genomförandeakter som fastställer formatet för rapportering av de uppgifter som avses i punkt 1 i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 17.2.”

9.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 15a

Styrmedel för att främja en övergång till en mer cirkulär ekonomi

För att bidra till målen i detta direktiv ska medlemsstaterna använda ekonomiska styrmedel och andra åtgärder för att ge incitament till tillämpningen av avfallshierarkin. Dessa styrmedel och åtgärder får inbegripa de som anges i bilaga IVa till direktiv 2008/98/EG eller andra lämpliga styrmedel och åtgärder.

Artikel 15b

Fastställande av permeabilitetskoefficienten för deponier

Kommissionen ska anta genomförandeakter för att ange den metod som ska användas för fastställande av permeabilitetskoefficienten för deponier, på fältet och för platsens hela utsträckning. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 17.2.

Artikel 15c

Unionsstandard för provtagning av avfall

Kommissionen ska anta genomförandeakter för att ta fram en standard för provtagning av avfall. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 17.2. Fram till det att dessa genomförandeakter antas får medlemsstaterna tillämpa nationella standarder och förfaranden.”

10.

Artikel 16 ska ersättas med följande:

”Artikel 16

Översyn av bilagorna

Kommissionen ska regelbundet se över bilagorna och vid behov lägga fram lämpliga lagstiftningsförslag.”

11.

Artikel 17 ska ersättas med följande:

”Artikel 17

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 39 i direktiv 2008/98/EG. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (*3).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Om kommittén inte avger något yttrande, ska kommissionen inte anta utkastet till genomförandeakt och artikel 5.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska tillämpas.

(*3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).”"

12.

I bilaga I ska punkt 3.5 utgå.

13.

I bilaga II ska punkt 5 utgå.

14.

I bilaga III punkt 2 ska första stycket utgå.

15.

Bilaga IV ska läggas till i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 5 juli 2020. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar på det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen ska underrätta de övriga medlemsstaterna om detta.

Artikel 3

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 30 maj 2018.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

L. PAVLOVA

Ordförande


(1)  EUT C 264, 20.7.2016, s. 98.

(2)  EUT C 17, 18.1.2017, s. 46.

(3)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 18 april 2018 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 22 maj 2018.

(4)  Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (EGT L 182, 16.7.1999, s. 1.)

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering av avfall från utvinningsindustrin och om ändring av direktiv 2004/35/EG (EUT L 102, 11.4.2006, s. 15).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(8)  EUT C 369, 17.12.2011, s. 14.


BILAGA

Följande bilaga ska läggas till:

”BILAGA IV

GENOMFÖRANDEPLAN SOM SKA LÄMNAS IN I ENLIGHET MED ARTIKEL 5.6

Den genomförandeplan som ska lämnas in i enlighet med artikel 5.6 ska innehålla följande:

1.

En bedömning av tidigare, nuvarande och planerad omfattning av materialåtervinning, deponering och annan behandling av kommunalt avfall och de flöden det består av.

2.

En bedömning av genomförandet av avfallsplaner och avfallsförebyggande program som införts enligt artiklarna 28 och 29 i direktiv 2008/98/EG.

3.

Skälen till att medlemsstaten anser att den kanske inte kommer att hinna uppnå det relevanta målet i artikel 5.5 inom den tidsfrist som där fastställts och en bedömning av vilken förlängning av tidsfristen den behöver för att uppnå detta mål.

4.

De åtgärder som är nödvändiga för att uppnå de mål som anges i artikel 5.8 i detta direktiv och som ska gälla för medlemsstaten under den förlängda tidsfristen, inbegripet de lämpliga ekonomiska styrmedel och andra åtgärder för att ge incitament till tillämpningen av avfallshierarkin som fastställs i artikel 4.1 i och bilaga IVa till direktiv 2008/98/EG.

5.

En tidsplan för genomförandet av de åtgärder som anges i punkt 4, fastställande av vilket organ som ska vara behörigt för genomförandet samt en bedömning av åtgärdernas enskilda bidrag till uppnåendet av de mål som är tillämpliga vid en förlängd tidsfrist.

6.

Information om finansieringen av avfallshanteringen i enlighet med principen om att förorenaren betalar.

7.

Åtgärder för att vid behov förbättra uppgifternas kvalitet i syfte att uppnå bättre planerings- och övervakningsresultat inom avfallshanteringen.”