14.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/93


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/849

av den 30 maj 2018

om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och

av följande skäl:

(1)

Avfallshanteringen i unionen bör förbättras, i syfte att skydda, bevara och förbättra kvaliteten på miljön, skydda människors hälsa, säkerställa att naturresurser utnyttjas varsamt, effektivt och rationellt samt främja principerna om den cirkulära ekonomin.

(2)

För att minska regelbördan för små verksamhetsutövare bör tillståndsgivning och registreringskrav för små verksamhetsutövare förenklas.

(3)

De genomföranderapporter som medlemsstaterna utarbetar vart tredje år har inte visat sig vara ett effektivt verktyg för att kontrollera att lagstiftningen efterlevs eller säkerställa ett korrekt genomförande, och de ger dessutom upphov till onödiga administrativa bördor. Det är därför lämpligt att upphäva bestämmelser som ålägger medlemsstaterna att utarbeta sådana rapporter. I stället bör efterlevnadskontrollen baseras uteslutande på de uppgifter som medlemsstaterna varje år rapporterar till kommissionen.

(4)

Medlemsstaternas rapportering av uppgifter är av avgörande betydelse för att kommissionen ska kunna bedöma hur unionsrätten på avfallsområdet efterlevs av medlemsstaterna. Uppgifternas kvalitet, tillförlitlighet och jämförbarhet bör förbättras genom att man inrättar en gemensam kontaktpunkt för samtliga avfallsuppgifter, tar bort obsoleta rapporteringskrav, utför riktmärkning av de nationella rapporteringsmetoderna och inför en kvalitetskontrollrapport.

(5)

Tillförlitlig rapportering av uppgifter om avfallshantering är av största vikt för ett effektivt genomförande och för att säkerställa att uppgifter är jämförbara mellan medlemsstater. När medlemsstaterna rapporterar om hur målen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG (4), 2006/66/EG (5) och 2012/19/EU (6) har uppnåtts bör de därför använda de senaste regler som tagits fram av kommissionen och metoder som utvecklats av de respektive nationella behöriga myndigheterna med ansvar för genomförandet av de direktiven.

(6)

Den avfallshierarki som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (7) gäller som prioritetsordning i unionens lagstiftning om förebyggande och hantering av avfall. När medlemsstaterna uppfyller målen för detta direktiv bör de vidta nödvändiga åtgärder för att beakta avfallshierarkins prioriteringar och säkerställa det praktiska genomförandet av dessa prioriteringar.

(7)

Som ett led i unionens åtagande att övergå till en cirkulär ekonomi bör direktiven 2000/53/EG, 2006/66/EG och 2012/19/EU ses över och vid behov ändras, med beaktande av genomförandet av dem och med hänsyn bland annat till möjligheten att fastställa mål för särskilda material som ingår i de relevanta avfallsflödena. Vid översynen av direktiv 2000/53/EG bör man också uppmärksamma problemet med uttjänta fordon som det inte redovisats för, inklusive transporter av begagnade fordon som misstänks vara uttjänta, samt tillämpningen av kontaktorganens riktlinjer nr 9 för transporter av fordon som utgör avfall. Vid översynen av direktiv 2006/66/EG bör man också beakta den tekniska utvecklingen av nya batterier där det inte används några farliga ämnen.

(8)

För att ändra och komplettera direktiv 2000/53/EG samt för att ändra direktiv 2012/19/EU bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen när det gäller artiklarna 4.2 b, 5.5, 6.6 och 8.2 i direktiv 2000/53/EG, i deras lydelse enligt det här direktivet, och artikel 19 i direktiv 2012/19/EU, i dess lydelse enligt det här direktivet. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (8). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(9)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av direktiv 2000/53/EG med avseende på artiklarna 7.2 och 9.1d i det direktivet, i deras lydelse enligt det här direktivet, och för genomförandet av direktiv 2012/19/EU med avseende på artikel 16.9 i det direktivet, i dess lydelse enligt det här direktivet, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (9).

(10)

Eftersom målen för detta direktiv, nämligen att förbättra avfallshanteringen inom unionen och därigenom bidra till skyddet, bevarandet och förbättringen av kvaliteten på miljön samt det varsamma och rationella utnyttjandet av naturresurser, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan snarare, på grund av åtgärdernas omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(11)

Direktiven 2000/53/EG, 2006/66/EG och 2012/19/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument av den 28 september 2011 (10), har medlemsstaterna åtagit sig att, när det är motiverat, låta anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i direktivet och motsvarande delar i de nationella instrumenten för införlivande. Lagstiftaren anser att det är motiverat att sådana dokument översänds avseende detta direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av direktiv 2000/53/EG

Direktiv 2000/53/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 4.2 ska led b ersättas med följande:

”b)

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på regelbunden ändring av bilaga II i syfte att anpassa den till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen genom att

i)

där så erfordras fastställa de högsta koncentrationer av de ämnen som avses i led a i denna punkt som ska tolereras i specifika material och komponenter i fordon,

ii)

undanta vissa material och komponenter i fordon från bestämmelserna i led a i denna punkt om användning av dessa ämnen inte kan undvikas,

iii)

stryka material och komponenter i fordon från bilaga II om användningen av de ämnen som avses i led a i denna punkt kan undvikas,

iv)

enligt leden i och ii ange vilka material och komponenter i fordon som kan avlägsnas före ytterligare behandling, och kräva att de ska märkas eller göras identifierbara på annat lämpligt sätt.

Kommissionen ska anta en separat delegerad akt för varje ämne, material eller komponent som berörs av leden i–iv.”

2.

Artikel 5.5 ska ersättas med följande:

”5.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att deras behöriga myndigheter ömsesidigt erkänner och godtar skrotningsintyg som utfärdats i andra medlemsstater i enlighet med punkt 3 i denna artikel.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa minimikrav för skrotningsintyg.”

3.

Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att alla uttjänta fordon lagras (även tillfälligt) och behandlas i enlighet med avfallshierarkin och de allmänna krav som fastställs i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (*1), och i överensstämmelse med de tekniska minimikrav som fastställs i bilaga I till det här direktivet, utan att det påverkar tillämpningen av nationella bestämmelser om hälsoskydd och miljö.

(*1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).”"

b)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att ändra bilaga I för att anpassa den till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.”

4.

I artikel 7.2 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Kommissionen får anta genomförandeakter med närmare föreskrifter som krävs för att kontrollera att medlemsstaterna uppfyller de mål som fastställs i första stycket i denna punkt. Vid utarbetande av sådana föreskrifter ska kommissionen beakta alla relevanta faktorer, bland annat tillgängligheten av uppgifter samt export och import av uttjänta fordon. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.2.”

5.

Artikel 8.2 ska ersättas med följande:

”2.   Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa de standarder som avses i punkt 1 i den här artikeln. Vid utarbetandet av dessa standarder ska kommissionen beakta det arbete inom detta område som pågår i relevanta internationella forum. Kommissionen ska i lämpliga delar bidra till detta arbete.”

6.

Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska utgå.

b)

Följande punkter ska införas:

”1a.   Medlemsstaterna ska för varje kalenderår rapportera uppgifterna om genomförandet av artikel 7.2 till kommissionen.

De ska rapportera uppgifterna elektroniskt inom 18 månader efter utgången av det rapporteringsår för vilket uppgifterna samlas in. Uppgifterna ska rapporteras i det format som fastställs av kommissionen i enlighet med punkt 1d i denna artikel.

Den första rapporteringsperioden ska påbörjas det första hela kalenderåret efter antagandet av den genomförandeakt där rapporteringsformatet fastställs, i enlighet med punkt 1d i denna artikel, och ska omfatta uppgifterna för den rapporteringsperioden.

1b.   De uppgifter som medlemsstater rapporterar i enlighet med punkt 1a ska åtföljas av en kvalitetskontrollrapport.

1c.   Kommissionen ska granska de uppgifter som rapporteras i enlighet med punkt 1a och offentliggöra en rapport om resultatet av granskningen. Rapporten ska innehålla en bedömning av hur insamlingen av uppgifter är organiserad, av de uppgiftskällor och metoder som används i medlemsstaterna samt av uppgifternas fullständighet, tillförlitlighet, aktualitet och samstämmighet. Bedömningen får innefatta särskilda rekommendationer om förbättringar. Rapporten ska sammanställas efter medlemsstaternas första rapportering av uppgifter och vart fjärde år därefter.

1d.   Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa formatet för rapportering av de uppgifter som avses i punkt 1a i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.2.”

7.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 9a

Utövande av delegeringen

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.2 b, 5.5, 6.6 och 8.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 4 juli 2018. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4.2 b, 5.5, 6.6 och 8.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (*2).

5.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.   En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.2 b, 5.5, 6.6 och 8.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

(*2)  EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”"

8.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 10a

Översyn

Senast den 31 december 2020 ska kommissionen se över detta direktiv och för detta ändamål överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag.”

9.

Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (*3).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Om kommittén inte avger något yttrande, ska kommissionen inte anta utkastet till genomförandeakt och artikel 5.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska tillämpas.

(*3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).”"

Artikel 2

Ändring av direktiv 2006/66/EG

Direktiv 2006/66/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 10.3 ska ersättas med följande:

”3.   Medlemsstaterna ska övervaka insamlingsnivåerna årligen i enlighet med det system som anges i bilaga I till detta direktiv. Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002 (*4) ska medlemsstaterna elektroniskt lämna in rapporter till kommissionen inom 18 månader efter utgången av det rapporteringsår för vilket uppgifterna samlas in. Rapporterna ska ange hur de uppgifter som behövs för beräkningen av insamlingsnivån har erhållits.

(*4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002 av den 25 november 2002 om avfallsstatistik (EGT L 332, 9.12.2002, s. 1).”"

2.

Artikel 12.5 ska ersättas med följande:

”5.   Medlemsstaterna ska rapportera de återvinningsnivåer som uppnåtts för varje berört kalenderår och om huruvida de återvinningsgrader som anges i del B i bilaga III har uppnåtts. De ska elektroniskt lämna in uppgifterna till kommissionen inom 18 månader efter utgången av det rapporteringsår för vilket uppgifterna samlats in.”

3.

Artikel 22 ska utgå.

4.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 22a

Incitament för tillämpning av avfallshierarkin

För att bidra till målen i detta direktiv får medlemsstaterna med hjälp av ekonomiska styrmedel och andra åtgärder, exempelvis de som anges i bilaga IVa till direktiv 2008/98/EG eller andra lämpliga styrmedel och åtgärder, ge incitament för tillämpning av avfallshierarkin.”

5.

Artikel 23 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Kommissionen ska senast den 31 december 2018 utarbeta en rapport om genomförandet av detta direktiv och dess konsekvenser för miljön och för den inre marknadens funktion.”

b)

I punkt 2 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”2.   Kommissionens rapport ska innehålla en utvärdering av följande aspekter av detta direktiv:”.

Artikel 3

Ändring av direktiv 2012/19/EU

Direktiv 2012/19/EU ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 5 ska utgå.

b)

Följande punkter ska läggas till:

”6.   Medlemsstaterna ska för varje kalenderår rapportera uppgifter om genomförandet av punkt 4 till kommissionen.

De ska rapportera uppgifterna elektroniskt inom 18 månader efter utgången av det rapporteringsår för vilket uppgifterna samlas in. Uppgifterna ska rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 9.

Den första rapporteringsperioden ska påbörjas det första hela kalenderåret efter antagandet av den genomförandeakt där rapporteringsformatet fastställs, i enlighet med punkt 9, och ska omfatta uppgifterna från den rapporteringsperioden.

7.   De uppgifter som medlemsstaterna rapporterar i enlighet med punkt 6 ska åtföljas av en kvalitetskontrollrapport.

8.   Kommissionen ska granska de uppgifter som rapporteras i enlighet med punkt 6 och offentliggöra en rapport om resultaten av granskningen. Rapporten ska innehålla en bedömning av hur insamlingen av uppgifter är organiserad, av de uppgiftskällor och metoder som används i medlemsstaterna samt av uppgifternas fullständighet, tillförlitlighet, aktualitet och samstämmighet. Bedömningen får innefatta särskilda rekommendationer om förbättringar. Rapporten ska sammanställas efter medlemsstaternas första rapportering av uppgifterna och vart fjärde år därefter.

9.   Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa formatet för rapportering av de uppgifter som avses i punkt 6 i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 21.2.”

2.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 16a

Incitament för tillämpning av avfallshierarkin

För att bidra till målen i detta direktiv får medlemsstaterna med hjälp av ekonomiska styrmedel och andra åtgärder, exempelvis de som anges i bilaga IVa till direktiv 2008/98/EG eller andra lämpliga styrmedel och åtgärder, ge incitament för tillämpning av avfallshierarkin.”

3.

Artikel 19.1 ska ersättas med följande:

”Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 i detta direktiv när det gäller de ändringar som krävs för att anpassa bilagorna IV, VII, VIII och IX till detta direktiv till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen. Kommissionen ska anta en separat delegerad akt avseende varje bilaga som ska ändras. När bilaga VII till detta direktiv ändras ska hänsyn tas till de undantag som beviljats med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU (*5).

(*5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (EUT L 174, 1.7.2011, s. 88).”"

Artikel 4

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 5 juli 2020 sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv fastställa.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala åtgärder i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen ska underrätta övriga medlemsstater om detta.

Artikel 5

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 6

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 30 maj 2018.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

L. PAVLOVA

Ordförande


(1)  EUT C 264, 20.7.2016, s. 98.

(2)  EUT C 17, 18.1.2017, s. 46.

(3)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 18 april 2018 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 22 maj 2018.

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon (EGT L 269, 21.10.2000, s. 34).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och om upphävande av direktiv 91/157/EEG (EUT L 266, 26.9.2006, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) (EUT L 197, 24.7.2012, s. 38).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

(8)  EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(10)  EUT C 369, 17.12.2011, s. 14.