18.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 123/100


KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2018/738

av den 27 februari 2018

om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i metallkeramikbaserade trimpotentiometrar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (1), särskilt artikel 5.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2011/65/EU ska medlemsstaterna säkerställa att elektrisk och elektronisk utrustning som släpps ut på marknaden inte innehåller bly.

(2)

Genom punkt 34 i bilaga III till direktiv 2011/65/EU undantogs användning av bly i metallkeramikbaserade trimpotentiometrar fram till den 21 juli 2016. Kommissionen mottog en ansökan om förnyelse av detta undantag rörande kategorierna 1–7 och 10 före den 21 januari 2015, i enlighet med artikel 5.5 i direktiv 2011/65/EU.

(3)

Trimpotentiometrar är variabla resistorer. De är försedda med en ratt som vrids för att justera motståndet i elkretsen. De används i en mängd olika produkter, t.ex. audiovisuell utrustning, kommunikationsutrustning, leksaker, mätapparater och elektriska hushållsmaskiner. De innehåller bly, eftersom bly oxiderar i resistiva bläck där det fungerar som ett bindemedel.

(4)

För närvarande tillhandahålls inga blyfria alternativ, så från en vetenskaplig och teknisk synpunkt är en substitution av bly inte praktiskt möjlig.

(5)

Eftersom det för närvarande saknas tillförlitliga alternativ till de berörda tillämpningarna i kategorierna 1–7 och 10 och det inte är troligt att sådana kommer att tillhandahållas på marknaden inom kort, är en giltighetstid fram till den 21 juli 2021 motiverad. För andra kategorier än kategorierna 1–7 och 10 gäller det befintliga undantaget enligt de giltighetstider som anges i artikel 5.2 andra stycket i direktiv 2011/65/EU.

(6)

Bilaga III till direktiv 2011/65/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2019 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 juli 2019.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 februari 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 174, 1.7.2011, s. 88.


BILAGA

I bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska punkt 34 ersättas med följande:

”34

Bly i metallkeramikbaserade trimpotentiometrar

Tillämpas på alla kategorier, och löper ut

den 21 juli 2021 för kategorierna 1–7 och 10,

den 21 juli 2021 för andra produkter tillhörande kategorierna 8 och 9 än medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och industriella övervaknings- och kontrollinstrument,

den 21 juli 2023 för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik tillhörande kategori 8,

den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument tillhörande kategori 9 och för kategori 11.”