27.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 223/3


RÅDETS REKOMMENDATION

av den 22 juni 2018

för korrigering av den konstaterade betydande avvikelsen från anpassningsbanan för att uppnå det medelfristiga budgetmålet i Rumänien

(2018/C 223/02)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 121.4,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1466/97 av den 7 juli 1997 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken (1), särskilt artikel 10.2 andra stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens rekommendation, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 121 i fördraget ska medlemsstaterna verka för sunda offentliga finanser på medellång sikt genom samordning av den ekonomiska politiken och genom multilateral övervakning för att undvika alltför stora underskott i den offentliga sektorns finanser.

(2)

Stabilitets- och tillväxtpakten syftar till att genom sunda offentliga finanser stärka förutsättningarna för prisstabilitet och stark hållbar tillväxt som kan bidra till ökad sysselsättning.

(3)

Den 16 juni 2017 rekommenderade (2) rådet Rumänien att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den nominella ökningen i de primära offentliga nettoutgifterna (3) inte överstiger 3,3 % 2017, vilket motsvarar en årlig strukturell anpassning på 0,5 % av BNP och för in landet på en lämplig anpassningsbana mot det medelfristiga budgetmålet. Den 5 december 2017 slog rådet fast att Rumänien inte vidtagit effektiva åtgärder till följd av rådets rekommendation av den 16 juni 2017. På denna grundval utfärdade rådet den 5 december 2017 en reviderad rekommendation (4) till Rumänien om att landet skulle vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den nominella ökningen i de primära offentliga nettoutgifterna inte överstiger 3,3 % 2018, vilket motsvarar en årlig strukturell anpassning på 0,8 % av BNP.

(4)

På grundval av kommissionens vårprognos 2018 och utfallsdata för 2017 som validerats av Eurostat låg, år 2017, ökningen i de primära offentliga nettoutgifterna klart över utgiftsriktmärket, vilket tyder på en mycket betydande avvikelse (närmare bestämt en avvikelse på 3,3 % av BNP). Det strukturella saldot försämrades till – 3,3 % av BNP från – 2,1 % av BNP 2016, vilket också tyder på en mycket betydande avvikelse från den rekommenderade strukturella anpassningen (närmare bestämt en avvikelse på 1,7 % av BNP). Storleken på den avvikelse som framgår av det strukturella saldot påverkas negativt av en högre punktskattning av potentiell BNP-tillväxt jämfört med det medelfristiga genomsnitt som ligger till grund för utgiftsriktmärket och även av en nedgång i offentliga investeringar som utjämnas i utgiftsriktmärket. Oavsett denna skillnad bekräftar båda indikatorerna en betydande avvikelse från kraven enligt stabilitets- och tillväxtpaktens förebyggande del 2017.

(5)

Den 23 maj 2018 ansåg kommissionen efter en samlad bedömning att det föreligger en betydande avvikelse från anpassningsbanan mot det medelfristiga budgetmålet i Rumänien och utfärdade en varning till Rumänien i enlighet med artikel 121.4 i fördraget och artikel 10.2 första stycket i förordning (EG) nr 1466/97.

(6)

I enlighet med artikel 10.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1466/97 ska rådet inom en månad från det att varningen antagits rikta en rekommendation till den berörda medlemsstaten om nödvändiga politiska åtgärder. I förordning (EG) nr 1466/97 föreskrivs att rekommendationen ska fastställa en tidsfrist på högst fem månader inom vilken medlemsstaten ska komma till rätta med avvikelsen. På grundval av detta förefaller en tidsfrist fram till 15 oktober 2018 vara lämplig för att Rumänien ska kunna komma till rätta med avvikelsen. Under denna tidsfrist bör Rumänien rapportera om de åtgärder som vidtas till följd av denna rekommendation.

(7)

På grundval av beräkningarna av produktionsgapet i kommissionens vårprognos 2017 kvarstår det normala ekonomiska läget i Rumänien 2018 och 2019. Rumäniens offentliga skuldkvot ligger under tröskelvärdet på 60 % av BNP. Den minsta finanspolitiska konsolideringsinsats som föreskrivs i förordning (EG) nr 1466/97 och den överenskomna anpassningsmatrisen enligt stabilitets- och tillväxtpakten, som beaktar rådande ekonomiskt läge och eventuella hållbarhetsproblem, uppgår till 0,5 % av BNP både 2018 och 2019.

(8)

Rumäniens strukturella underskott ökade med 2,1 % av BNP 2016 och med 1,2 % av BNP 2017, till 3,3 % av BNP 2017. Eftersom Rumänien misslyckats med att uppnå målen 2016 och 2017 behövs, utöver den minsta anpassning som krävts, ytterligare ansträngningar för att komma till rätta med den ackumulerade avvikelsen och få landet att återgå till en lämplig anpassningsbana. En ytterligare insats på motsvarande 0,3 % av BNP verkar lämplig med tanke på storleken på den konstaterade avvikelsen från anpassningsbanan mot det medelfristiga budgetmålet och kommer att skynda på en återgång till det medelfristiga budgetmålet.

(9)

Den förbättring av det strukturella saldot med 0,8 % av BNP som krävs både 2018 och 2019 förutsätter att den nominella ökningen i de primära offentliga nettoutgifterna inte överstiger 3,3 % 2018 och 5,1 % 2019.

(10)

I kommissionens vårprognos 2018 förutses en fortsatt försämring av det strukturella saldot med 0,4 % av BNP 2018 och med ytterligare 0,4 % av BNP 2019. En strukturell förbättring på 0,8 % av BNP både 2018 och 2019 innebär följaktligen att landet behöver vidta åtgärder som ger en strukturell effekt motsvarande totalt 1,2 % av BNP 2018 och ytterligare åtgärder som ger en strukturell effekt motsvarande totalt 1,2 % av BNP 2019, jämfört med referensscenariot i kommissionens vårprognos 2018.

(11)

Enligt kommissionens vårprognos 2018 kommer det offentliga underskottet att ligga på 3,4 % av BNP 2018 och 3,8 % av BNP 2019, dvs. över fördragets referensvärde på 3 % av BNP. Den strukturella anpassning som krävs verkar även lämplig för att säkerställa att Rumänien respekterar referensvärdet på 3 % av BNP med viss marginal 2018 och 2019.

(12)

Rumäniens underlåtenhet att följa tidigare rekommendationer om korrigering av den konstaterade betydande avvikelsen och risken att fördragets referensvärde överskrids med 3 % av BNP gör att det krävs omedelbara åtgärder för att få landet att återgå till en försiktig finanspolitik.

(13)

Det är lämpligt att denna rekommendation offentliggörs.

(14)

För att uppnå de rekommenderade budgetmålen är det mycket viktigt att Rumänien antar och strikt genomför nödvändiga åtgärder och noga övervakar de löpande utgifternas utveckling.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS ATT RUMÄNIEN

1.

vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den nominella ökningen i de primära offentliga nettoutgifterna inte överstiger 3,3 % 2018 och 5,1 % 2019, vilket motsvarar en årlig strukturell anpassning på 0,8 % av BNP och för in medlemsstaten på en lämplig anpassningsbana mot det medelfristiga budgetmålet,

2.

använder alla oväntade inkomster för att minska sitt underskott; budgetkonsolideringsåtgärder bör på ett tillväxtfrämjande sätt säkerställa en varaktig förbättring av den offentliga förvaltningens strukturella saldo,

3.

senast den 15 oktober 2018 rapporterar till rådet vilka åtgärder som har vidtagits till följd av denna rekommendation; rapporten bör innehålla tillräckligt specificerade och trovärdigt aviserade åtgärder samt varje åtgärds budgeteffekt, samt uppdaterade och detaljerade budgetprognoser för 2018–2019.

Denna rekommendation riktar sig till Rumänien.

Utfärdad i Luxemburg den 22 juni 2018.

På rådets vägnar

V. GORANOV

Ordförande


(1)  EGT L 209, 2.8.1997, s. 1.

(2)  Rådets rekommendation av den 16 juni 2017 för korrigering av den konstaterade betydande avvikelsen från anpassningsbanan för att uppnå det medelfristiga budgetmålet i Rumänien (EUT C 216, 6.7.2017, s. 1).

(3)  Offentliga nettoutgifter består av de totala offentliga utgifterna exklusive ränta, utgifter för unionsprogram som motsvaras fullt ut av inkomster från unionsmedel och icke-diskretionära förändringar i utgifterna för arbetslöshetsersättning. Nationellt finansierad bruttobildning av fast kapital jämnas ut över en fyraårsperiod. Diskretionära åtgärder på inkomstsidan eller inkomstökningar som fastställts genom lagstiftning beaktas. Engångsåtgärder på både inkomst- och utgiftssidan kvittas.

(4)  Rådets rekommendation av den 5 december 2017 för korrigering av den konstaterade betydande avvikelsen från anpassningsbanan för att uppnå det medelfristiga budgetmålet i Rumänien (EUT C 439, 20.12.2017, s. 1).