28.12.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 331/224


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2018/2078

av den 21 december 2018

om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 juli 2014 antog rådet beslut 2014/512/Gusp (1).

(2)

Den 19 mars 2015 enades Europeiska rådet om att nödvändiga åtgärder skulle vidtas för att tydligt koppla de restriktiva åtgärdernas varaktighet till det fullständiga genomförandet av Minskavtalen, med beaktande av att avtalen förväntades ha genomförts fullt ut den 31 december 2015.

(3)

Den 5 juli 2018 förlängde rådet beslut 2014/512/Gusp till och med den 31 januari 2019 för att göra det möjligt för rådet att ytterligare bedöma genomförandet av Minskavtalen (2).

(4)

Efter bedömningen av genomförandet av Minskavtalen bör beslut 2014/512/Gusp förlängas med ytterligare sex månader för att göra det möjligt för rådet att ytterligare bedöma genomförandet.

(5)

Beslut 2014/512/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 9.1 första stycket i beslut 2014/512/Gusp ska ersättas med följande:

”1.   Detta beslut ska tillämpas till och med den 31 juli 2019.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 2018.

På rådets vägnar

J. BOGNER-STRAUSS

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2014/512/Gusp av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 13).

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2018/964 av den 5 juli 2018 om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 172, 9.7.2018, s. 3).