20.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/32


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/1790

av den 16 november 2018

om upphävande av beslut 2002/623/EG om vägledande kommentarer avseende miljöriskbedömning av genetiskt modifierade organismer

[delgivet med nr C(2018) 7513]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG (1), särskilt första stycket i II, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2002/623/EG (2) finns vägledande kommentarer avseende de mål, faktorer, allmänna principer och metoder som ska gälla för den miljöriskbedömning som avses i II till direktiv 2001/18/EG.

(2)

Utförliga kompletterande förklaringar till tillämpningen av II till direktiv 2001/18/EG finns i nyare och mer detaljerade vägledningar om miljöriskbedömning av genetiskt modifierade organismer som antagits av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan livsmedelsmyndigheten) och av Europeiska läkemedelsmyndigheten (nedan kallad läkemedelsmyndigheten). Efter antagandet av dessa mer utförliga vägledningar har beslut 2002/623/EG successivt förlorat sitt mervärde.

(3)

Genom kommissionens direktiv (EU) 2018/350 (3) om ändring av direktiv 2001/18/EG uppdaterades II till direktiv 2001/18/EG genom att man integrerade och utgick från livsmedelsmyndighetens förstärkta vägledning för miljöriskbedömning av genetiskt modifierade organismer, som antogs i oktober 2010 (4), samtidigt som man beaktade att II gäller alla genetiskt modifierade organismer och inte bara genetiskt modifierade växter. Beslut 2002/623/EG har legat till grund för utarbetandet av livsmedelsmyndighetens vägledning. Till följd av detta är bestämmelserna i II till direktiv 2001/18/EG nu mer detaljerade, och de vägledande kommentarer som fastställdes genom beslut 2002/623/EG behövs inte längre.

(4)

Beslut 2002/623/EG bör därför upphöra att gälla.

(5)

Beslut 2002/623/EG bör också upphöra att gälla i förenklingssyfte för att minska antalet vägledningar som olika aktörer och behöriga myndigheter måste beakta vid en miljöriskbedömning enligt II till direktiv 2001/18/EG.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 30.1 i direktiv 2001/18/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2002/623/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 november 2018.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 106, 17.4.2001, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut 2002/623/EG av den 24 juli 2002 om vägledande kommentarer för att komplettera II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG (EGT L 200, 30.7.2002, s. 22).

(3)  Kommissionens direktiv (EU) 2018/350 av den 8 mars 2018 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG vad gäller miljöriskbedömningen av genetiskt modifierade organismer (EUT L 67, 9.3.2018, s. 30).

(4)  Livsmedelsmyndighetens panel för genetiskt modifierade organismer (GMO), ”Guidance on the environmental risk assessment of genetically modified plants”, EFSA Journal, vol. 8(2010):11, artikelnr 1879, [111 s.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1879.