16.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 288/9


RÅDETS BESLUT (EU) 2018/1731

av den 12 november 2018

om utnämning av två ledamöter och två suppleanter i Regionkommittén på förslag av Konungariket Danmark

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 305,

med beaktande av den danska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 26 januari 2015, 5 februari 2015 och 23 juni 2015 antog rådet besluten (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) och (EU) 2015/994 (3) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020. Den 5 april 2016 ersattes Thomas KASTRUP-LARSEN av Erik NIELSEN som ledamot genom rådets beslut (EU) 2016/552 (4). Den 7 mars 2017 ersattes Erik NIELSEN av Kirstine BILLE som ledamot och Kirsten JENSEN utnämndes på nytt som ledamot genom rådets beslut (EU) 2017/426 (5).

(2)

Två platser som ledamot i Regionkommittén har blivit lediga till följd av att mandaten för Kirstine BILLE och Jens Christian GJESING har löpt ut.

(3)

Två platser som suppleant i Regionkommittén har blivit lediga till följd av att mandaten för John SCHMIDT ANDERSEN och Kirsten JENSEN har löpt ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till Regionkommittén utnämns härmed för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2020,

a)

som ledamöter

Jens Christian GJESING, Councillor Haderslev,

Kirstine BILLE, 2. Deputy Mayor Syddjurs,

b)

som suppleanter

Kirsten JENSEN, Mayor Hillerød,

Karsten SØNDERGAARD NIELSEN, Mayor Egedal.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 12 november 2018.

På rådets vägnar

G. BLÜMEL

Ordförande


(1)  Rådets beslut (EU) 2015/116 av den 26 januari 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rådets beslut (EU) 2015/190 av den 5 februari 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rådets beslut (EU) 2015/994 av den 23 juni 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 159, 25.6.2015, s. 70).

(4)  Rådets beslut (EU) 2016/552 av den 5 april 2016 om utnämning av en ledamot i Regionkommittén på förslag av Konungariket Danmark. (EUT L 95, 9.4.2016, s. 12.)

(5)  Rådets beslut (EU) 2017/426 av den 7 mars 2017 om utnämning av en ledamot och en suppleant i Regionkommittén på förslag av Konungariket Danmark. (EUT L 64, 10.3.2017, s. 108.)