12.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 284/31


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT (EU) 2018/1674

av den 23 oktober 2018

om ändring av rådets beslut 2003/17/EG vad gäller likvärdighet av fältbesiktningar i Förbundsrepubliken Brasilien av utsädesodlingar av foderväxter och stråsäd och om likvärdighet av utsäde av foderväxter och stråsäd som produceras i Förbundsrepubliken Brasilien, samt vad gäller likvärdighet av fältbesiktningar i Republiken Moldavien av utsädesodlingar av stråsäd, köksväxter och olje- och spånadsväxter och om likvärdighet av utsäde av stråsäd, köksväxter och olje- och spånadsväxter som produceras i Republiken Moldavien

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

I rådets beslut 2003/17/EG (3) föreskrivs att på vissa villkor ska fältbesiktningar av vissa utsädesodlingar i de tredjeländer som finns uppförda på förteckningen anses likvärdiga med fältbesiktningar som genomförs enligt unionsrätten, och att utsäde av vissa arter av foderväxter, stråsäd, betor samt olje- och spånadsväxter som har producerats i dessa länder på vissa villkor ska anses likvärdigt med utsäde som producerats i enlighet med unionsrätten.

(2)

Förbundsrepubliken Brasilien (nedan kallad Brasilien) har lämnat in en begäran till kommissionen om att dess system för fältbesiktningar av utsädesodlingar av foderväxter och stråsäd samt utsäde av foderväxter och stråsäd som producerats och certifierats i Brasilien ska beviljas likvärdighet.

(3)

Kommissionen har undersökt den relevanta brasilianska lagstiftningen och, på grundval av en granskning från 2016 av systemet för offentlig kontroll och certifiering av utsäde av foderväxter och stråsäd i Brasilien och dess likvärdighet med unionens krav, offentliggjort sina resultat i en rapport med titeln Slutrapport om en granskning i Brasilien den 11–19 april 2016 för utvärdering av systemet för offentlig kontroll och certifiering av utsäde och dess likvärdighet med EU:s krav.

(4)

Slutsatsen av granskningen är att fältbesiktningar av utsädesodlingar, provtagning, undersökning och offentliga efterhandskontroller av utsäde av foderväxter och stråsäd genomförs på lämpligt sätt och uppfyller de villkor som anges i bilaga II till beslut 2003/17/EG och de krav som anges i rådets direktiv 66/401/EEG (4) respektive 66/402/EEG (5). Vidare har det konstaterats att de nationella myndigheter som är ansvariga för att certifiera utsäde i Brasilien har sakkunskap och fungerar på lämpligt sätt.

(5)

Republiken Moldavien har lämnat in en begäran till kommissionen om att dess system för fältbesiktningar av utsädesodlingar av stråsäd, köksväxter och olje- och spånadsväxter samt utsäde av stråsäd, köksväxter och olje- och spånadsväxter som producerats och certifierats i Republiken Moldavien ska beviljas likvärdighet.

(6)

Kommissionen har undersökt den relevanta moldaviska lagstiftningen och, på grundval av en granskning från 2016 av systemet för offentlig kontroll och certifiering av utsäde av stråsäd, köksväxter och olje- och spånadsväxter i Republiken Moldavien och dess likvärdighet med unionens krav, offentliggjort sina resultat i en rapport med titeln Slutrapport om en granskning i Republiken Moldavien den 14–21 juni 2016 för utvärdering av systemet för offentlig kontroll och certifiering av utsäde och dess likvärdighet med EU:s krav.

(7)

Slutsatsen av granskningen är att fältbesiktningar av utsädesodlingar, provtagning, undersökning och offentliga efterhandskontroller av utsäde av stråsäd, köksväxter och olje- och spånadsväxter genomförs på lämpligt sätt och uppfyller de villkor som anges i bilaga II till beslut 2003/17/EG och de krav som anges i rådets direktiv 66/402/EEG, 2002/55/EG (6) respektive 2002/57/EG (7). Vidare har det konstaterats att de nationella myndigheter som är ansvariga för att certifiera utsäde i Republiken Moldavien har sakkunskap och fungerar på lämpligt sätt.

(8)

Det är därför lämpligt att bevilja likvärdighet vad gäller fältbesiktningar av utsädesodlingar av foderväxter och stråsäd i Brasilien och vad gäller utsäde av foderväxter och stråsäd som producerats i Brasilien och officiellt certifierats av de brasilianska myndigheterna.

(9)

Det är också lämpligt att bevilja likvärdighet vad gäller fältbesiktningar av utsädesodlingar av stråsäd, köksväxter och olje- och spånadsväxter i Republiken Moldavien och vad gäller utsäde av stråsäd, köksväxter och olje- och spånadsväxter som producerats i Republiken Moldavien och officiellt certifierats av de moldaviska myndigheterna.

(10)

Det finns efterfrågan i unionen på import av utsäde av köksväxter från tredjeländer, däribland Republiken Moldavien. Därför bör beslut 2003/17/EG omfatta officiellt certifierat utsäde av köksväxter i enlighet med direktiv 2002/55/EG för att tillgodose efterfrågan på sådant utsäde med ursprung i Republiken Moldavien, liksom i andra tredjeländer i framtiden.

(11)

Med beaktande av tillämpliga bestämmelser utfärdade av Internationella frökontrollorganisationen (ISTA) är det lämpligt att det berörda tredjelandet tillhandahåller ett officiellt uttalande om att provtagning och undersökning av utsädet har genomförts i enlighet med bestämmelserna i ISTA:s internationella regler för frökontroll (nedan kallade ISTA-reglerna) vad gäller internationella orange certifikat för utsädespartier och att utsädespartierna åtföljs av ett sådant certifikat.

(12)

Mot bakgrund av att det försök med undantag när det gäller provtagning och analys av utsäde som anges i bilaga V.A till det beslut som antogs av OECD:s råd den 28 september 2000 om OECD:s system för sortkontroll av utsäde som är avsett för internationell handel har löpt ut, bör alla hänvisningar till det försöket utgå.

(13)

Mot bakgrund av Kroatiens anslutning till unionen 2013 bör alla hänvisningar till landet som ett tredjeland utgå.

(14)

Beslut 2003/17/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av beslut 2003/17/EG

Beslut 2003/17/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska inledningen ersättas med följande:

”Sådana fältbesiktningar som avser utsädesodlingar av arterna i bilaga I till detta beslut och som utförs i de tredjeländer som anges i samma bilaga ska anses likvärdiga med fältbesiktningar utförda enligt direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG och 2002/55/EG samt rådets direktiv 2002/57/EG (*1) på följande villkor:

(*1)  Rådets direktiv 2002/55/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av köksväxter (EGT L 193, 20.7.2002, s. 33).”"

2.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Utsäde av de arter som anges i bilaga I till detta beslut, vilket producerats i de tredjeländer som anges i den bilagan och officiellt certifierats av de myndigheter som anges i den bilagan, ska anses likvärdigt med utsäde som uppfyller villkoren i direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG och 2002/57/EG om det uppfyller de villkor som fastställts i punkt B i bilaga II till detta beslut.”

3.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   När likvärdiga utsädespartier har ’märkts om och återförslutits’ i gemenskapen enligt OECD:s system för sortkontroll av utsäde som är avsett för internationell handel, ska bestämmelserna i direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG och 2002/57/EG för återförslutning av förpackningar som producerats i gemenskapen tillämpas på motsvarande sätt.

Första stycket ska inte påverka tillämpningen av de OECD-regler som är tillämpliga på sådana åtgärder.”

b)

Punkt 2 b ska ersättas med följande:

”b)

för EG-småförpackningar enligt direktiv 66/401/EEG, 2002/54/EG eller 2002/55/EG.”

4.

Bilagorna till beslut 2003/17/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 23 oktober 2018.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

K. EDTSTADLER

Ordförande


(1)  EUT C 227, 28.6.2018, s. 76.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 11 september 2018 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 9 oktober 2018.

(3)  Rådets beslut 2003/17/EG av den 16 december 2002 om likvärdighet av fältbesiktningar av utsädesodlingar i tredje land och om likvärdighet av utsäde producerat i tredje land (EGT L 8, 14.1.2003, s. 10).

(4)  Rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av foderväxter (EGT 125, 11.7.1966, s. 2298/66).

(5)  Rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av stråsäd (EGT 125, 11.7.1966, s. 2309/66).

(6)  Rådets direktiv 2002/55/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av köksväxter (EGT L 193, 20.7.2002, s. 33).

(7)  Rådets direktiv 2002/57/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter (EGT L 193, 20.7.2002, s. 74).


BILAGA

Bilagorna I och II till beslut 2003/17/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

I tabellen ska följande poster införas i alfabetisk ordning:

”BR

Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply

Esplanada dos Ministérios, bloco D

70.043-900 Brasilia-DF

66/401/EEG

66/402/EEG”

”MD

National Agency for Food Safety (ANSA)

str. Mihail Kogălniceanu 63,

MD-2009, Chisinau

66/402/EEG

2002/55/EG

2002/57/EG”

b)

I fotnoten till tabellen som avses i led a ska följande termer införas i alfabetisk ordning: ”BR – Brasilien,”, ”MD – Republiken Moldavien,”.

c)

I fotnoten till den tabellen ska termen ”HR – Kroatien,” utgå.

2.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt A.1 ska följande strecksats läggas till efter femte strecksatsen:

”—

Utsäde av köksväxter, i fråga om de arter som avses i direktiv 2002/55/EG.”

b)

Punkt B ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt 1 första stycket ska följande strecksats läggas till efter femte strecksatsen:

”—

Utsäde av köksväxter, i fråga om de arter som avses i direktiv 2002/55/EG.”

ii)

I punkt 2.1 ska följande strecksats införas efter den tredje strecksatsen:

”—

Direktiv 2002/55/EG, bilaga II.”

iii)

Punkt 2.2 ska ersättas med följande:

”2.2

För undersökning av om de villkor som fastställs i punkt 2.1 är uppfyllda, ska officiella eller officiellt övervakade prov tas i enlighet med ISTA:s regler och provens vikter ska överensstämma med de vikter som föreskrivs för dessa metoder, med hänsyn till vad som anges i följande direktiv:

Direktiv 66/401/EEG, bilaga III, kolumnerna 3 och 4.

Direktiv 66/402/EEG, bilaga III, kolumnerna 3 och 4.

Direktiv 2002/54/EG, bilaga II, andra raden.

Direktiv 2002/55/EG, bilaga III.

Direktiv 2002/57/EG, bilaga III, kolumnerna 3 och 4.”

iv)

Punkt 2.3 ska ersättas med följande:

”2.3

Undersökningen ska genomföras officiellt eller under officiell övervakning i enlighet med ISTA:s regler.”

v)

Punkt 2.4 ska utgå.

vi)

I punkt 3.1 ska andra strecksatsen ersättas med följande:

”—

Uppgift om att provtagning och undersökning av utsädet har genomförts enligt gängse internationella metoder, formulerat på följande sätt: ’Provtagning och undersökning genomförd i enlighet med bestämmelserna i ISTA:s internationella regler för frökontroll vad gäller internationella orange certifikat för utsädespartier av …, (namn på eller medlemskod för ISTA-utsädeskontrollstationen)’.”

vii)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.

Utsädespartiet ska åtföljas av ett internationellt orange ISTA-certifikat för utsädespartier med uppgifter om de villkor som avses i punkt 2.”