16.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 259/25


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2018/1544

av den 15 oktober 2018

om restriktiva åtgärder mot spridning och användning av kemiska vapen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska unionen stöder de internationella fördragen om och systemen för nedrustning, icke-spridning och vapenkontroll.

(2)

Unionen stöder ett effektivt genomförande av och en universell anslutning till konventionen om förbud mot utveckling, produktion, lagring och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring (nedan kallad konventionen om kemiska vapen) samt framhåller sitt stöd för och vikten av Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) och dess tekniska sekretariat. Unionen fördömer med kraft spridning och användning av kemiska vapen, oavsett var, oavsett av vem och under alla omständigheter. För att stödja konventionens förbud mot användningen av kemiska vapen, vilken är ett allvarligt hot mot internationell säkerhet, anser unionen att det är nödvändigt att vidta särskilda åtgärder mot dem som använder sådana vapen eller bidrar till att utveckla eller använda dem. Unionen är fast besluten att bidra till att identifiera personer, enheter, grupper eller regeringar som bär ansvar för att kemiska vapen används, och ställa dem till svars, liksom även dem som hjälper vid eller uppmuntrar sådan verksamhet. Lika viktigt är det att ta itu med de förberedande stegen före användning såsom utveckling, produktion, förvärv, överföring och lagring av kemiska vapen.

(3)

Unionen har i detta sammanhang uttryckt sitt stöd för det beslut om bemötande av hotet från användning av kemiska vapen som antogs vid konferensen för konventionsstaterna i konventionen om kemiska vapen den 27 juni 2018.

(4)

Unionen och dess medlemsstater stöder andra internationella initiativ för att möta hotet från kemiska vapen, såsom Australiengruppen, vilken genom att samordna och harmonisera nationella exportkontrollåtgärder bidrar till fullgörandet av skyldigheterna enligt konventionen om kemiska vapen och konventionen om biologiska vapen och toxinvapen, initiativet om säkerhet mot spridning samt det internationella partnerskapet mot strafflöshet för användning av kemiska vapen. Unionen och dess medlemsstater stöder även genomförandet av relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd, i synnerhet resolutionerna 1540 (2004), 2118 (2013), 2209 (2015), 2235 (2015) och 2325 (2016).

(5)

Den 22 mars 2018 fastställde Europeiska rådet att användningen av kemiska vapen, inklusive användningen av alla giftiga kemikalier som vapen, under alla omständigheter är helt oacceptabel, måste systematiskt och med kraft fördömas och utgör ett säkerhetshot för oss alla. Den 28 juni 2018 uppmanade Europeiska rådet till att snarast möjligt anta en ny EU-ordning för restriktiva åtgärder i syfte att ta itu med användningen och spridningen av kemiska vapen.

(6)

Detta beslut bidrar till unionens insatser för att bekämpa spridning och användning av kemiska vapen. Tillämpningsområdet för och definitionen av sådana kemiska vapen som avses i detta beslut bör vara desamma som i konventionen om kemiska vapen.

(7)

Det krävs ytterligare insatser från unionen för att genomföra vissa åtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med kemiska vapen avses kemiska vapen enligt definitionen i artikel II i konventionen om kemiska vapen.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra inresa till eller transitering genom sina territorier av

a)

fysiska personer som ansvarar för, tillhandahåller ekonomiskt, tekniskt eller materiellt stöd till eller på annat sätt deltar i

i)

tillverkning, förvärv, innehav, utveckling, transport, lagring eller överföring av kemiska vapen,

ii)

användning av kemiska vapen,

iii)

förberedelser för användning av kemiska vapen,

b)

fysiska personer som hjälper, uppmuntrar eller förmår en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ att ägna sig åt sådan verksamhet som avses i led a i denna punkt och därigenom orsakar eller bidrar till att sådan verksamhet kan utföras, samt

c)

fysiska personer som har samröre med de fysiska personer som anges i leden a och b,

i enlighet med förteckningen i bilagan.

2.   Punkt 1 ska inte innebära att en medlemsstat är skyldig att vägra sina egna medborgare inresa till det egna territoriet.

3.   Punkt 1 ska inte påverka de fall då en medlemsstat är bunden av en skyldighet enligt internationell rätt, dvs.

a)

som värdland för en internationell mellanstatlig organisation,

b)

som värdland för en internationell konferens sammankallad av eller under överinseende av Förenta nationerna,

c)

enligt en multilateral överenskommelse som ger privilegier och immunitet, eller

d)

enligt 1929 års konkordat (Lateranfördraget) som ingåtts av Heliga stolen (Vatikanstaten) och Italien.

4.   Punkt 3 ska anses tillämplig även i fall då en medlemsstat är värd för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

5.   Rådet ska vederbörligen informeras om alla fall då en medlemsstat beviljar undantag enligt punkt 3 eller 4.

6.   Medlemsstaterna får bevilja undantag från de åtgärder som införts enligt punkt 1 om en resa är motiverad av brådskande humanitära skäl eller för deltagande i mellanstatliga möten och sådana möten som främjas eller anordnas av unionen eller anordnas av en medlemsstat som är ordförande i OSSE, där man för en politisk dialog som direkt främjar de restriktiva åtgärdernas politiska mål, inklusive genomförandet av lagstadgade förbud mot kemiska vapen och uppnåendet av nedrustning av kemiska vapen. Medlemsstaterna får bevilja undantag från de åtgärder som föreskrivs i punkt 1 om en inresa eller transitering är nödvändig för att genomföra en rättegång.

7.   En medlemsstat som vill bevilja undantag som avses i punkt 6 ska skriftligen anmäla detta till rådet. Undantaget ska anses beviljat såvida inte en eller flera av rådets medlemmar gör en skriftlig invändning inom två arbetsdagar efter det att de mottagit anmälan om det föreslagna undantaget. Om en eller flera av rådets medlemmar gör en invändning får rådet med kvalificerad majoritet besluta att bevilja det föreslagna undantaget.

8.   Om en medlemsstat enligt punkterna 3, 4, 6 eller 7 tillåter inresa till eller transitering genom sitt territorium av personer som förtecknas i bilagan, ska tillståndet strikt begränsas till det ändamål för vilket det ges och de personer som direkt berörs av detta.

Artikel 3

1.   Alla tillgångar och ekonomiska resurser som ägs, innehas eller kontrolleras av

a)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som ansvarar för, tillhandahåller ekonomiskt, tekniskt eller materiellt stöd till eller på annat sätt deltar i

i)

tillverkning, förvärv, innehav, utveckling, transport, lagring eller överföring av kemiska vapen,

ii)

användning av kemiska vapen,

iii)

förberedelser för användning av kemiska vapen,

b)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som hjälper, uppmuntrar eller förmår en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ att ägna sig åt sådan verksamhet som avses i led a i denna punkt och därigenom orsakar eller bidrar till att sådan verksamhet kan utföras, samt

c)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som har samröre med de fysiska personer som anges i leden a och b,

i enlighet med förteckningen i bilagan, ska frysas.

2.   Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt göras tillgängliga för eller utnyttjas till gagn för de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilagan.

3.   Genom undantag från punkterna 1 och 2 får den behöriga myndigheten i en medlemsstat ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, eller till att vissa tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, på sådana villkor som den finner lämpliga, efter att ha konstaterat att de berörda tillgångarna eller ekonomiska resurserna är

a)

nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven hos de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilagan och sådana fysiska personers underhållsberättigade familjemedlemmar, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för allmännyttiga tjänster,

b)

avsedda uteslutande för betalning av rimliga arvoden och ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c)

avsedda uteslutande för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta tillgångar eller ekonomiska resurser,

d)

nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att den behöriga myndigheten senast två veckor innan tillståndet ges har meddelat de andra medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen av vilka skäl den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas, eller

e)

avsedda att betalas in på eller från ett konto tillhörande en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt, i den mån sådana betalningar är avsedda att användas för den diplomatiska eller konsulära beskickningens eller den internationella organisationens officiella ändamål.

Den berörda medlemsstaten ska informera övriga medlemsstater och kommissionen om varje tillstånd som beviljas enligt denna punkt.

4.   Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat tillåta att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor är uppfyllda:

a)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett skiljeavgörande som meddelats före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i punkt 1 fördes upp på förteckningen i bilagan, eller för ett rättsligt eller administrativt avgörande som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt avgörande som är verkställbart i den berörda medlemsstaten, före eller efter den dagen.

b)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att tillgodose anspråk som har säkrats genom ett sådant avgörande eller har erkänts som giltiga i ett sådant avgörande, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och andra författningar som reglerar rättigheterna för personer med sådana anspråk.

c)

Avgörandet är inte till förmån för någon fysisk eller juridisk person, någon enhet eller något organ som förtecknas i bilagan.

d)

Ett erkännande av avgörandet strider inte mot grunderna för rättsordningen i den berörda medlemsstaten.

Den berörda medlemsstaten ska informera övriga medlemsstater och kommissionen om varje tillstånd som beviljas enligt denna punkt.

5.   Punkt 1 ska inte hindra en fysisk eller juridisk person, en enhet eller organ som uppförts på förteckningen i bilagan från att göra en betalning i samband med ett avtal som ingåtts före den dag då den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet fördes upp på förteckningen, under förutsättning att den berörda medlemsstaten har fastställt att betalningen inte direkt eller indirekt tas emot av en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som avses i punkt 1.

6.   Punkt 2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller andra intäkter på sådana konton,

b)

betalningar enligt avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag då dessa konton blev föremål för de åtgärder som föreskrivs i punkterna 1 och 2, eller

c)

betalningar enligt rättsliga eller administrativa avgöranden eller skiljeavgöranden som meddelats i unionen eller som är verkställbara i den berörda medlemsstaten,

under förutsättning att sådan ränta och sådana andra intäkter och betalningar fortsätter att vara föremål för de åtgärder som föreskrivs i punkt 1.

Artikel 4

1.   Rådet ska enhälligt på förslag av en medlemsstat eller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik fastställa och ändra förteckningen i bilagan.

2.   Rådet ska meddela den berörda fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet det beslut som avses i punkt 1, inbegripet skälen för uppförandet på förteckningen, antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att en sådan person eller enhet eller ett sådant organ ges tillfälle att inkomma med synpunkter.

3.   Om synpunkter lämnas eller om väsentlig ny bevisning läggs fram ska rådet ompröva det beslut som avses i punkt 1 och informera den berörda fysiska eller juridiska personen, den berörda enheten eller det berörda organet om detta.

Artikel 5

1.   Bilagan ska innehålla skälen till att de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som avses i artiklarna 2 och 3 har förts upp på förteckningen.

2.   Bilagan ska även innehålla den information som behövs för att identifiera de berörda fysiska eller juridiska personerna, enheterna eller organen, om sådan information finns att tillgå. När det gäller fysiska personer kan dessa uppgifter inbegripa namn och alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och id-kortnummer, kön, adress (om känd) samt befattning eller yrke. När det gäller juridiska personer, enheter eller organ får informationen innefatta namn, plats och datum för registrering samt registreringsnummer och driftställe.

Artikel 6

Inga anspråk i samband med ett avtal eller en transaktion vars genomförande har påverkats direkt eller indirekt, helt eller delvis, av de åtgärder som införs genom detta beslut, inbegripet anspråk på gottgörelse eller andra anspråk av detta slag, såsom ett ersättningsanspråk eller anspråk enligt en garanti, särskilt anspråk på förlängning eller betalning av en obligation, en garanti eller en gottgörelse, särskilt en finansiell garanti eller gottgörelse, oavsett form, får tillgodoses om de ställs av

a)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är upptagna i förteckningen i bilagan,

b)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar via någon av de personer, enheter eller organ som avses i led a eller för deras räkning.

Artikel 7

För att maximera verkan av de åtgärder som avses i detta beslut ska unionen uppmuntra tredjestater att anta restriktiva åtgärder av liknande typ som de åtgärder som föreskrivs i detta beslut.

Artikel 8

Detta beslut ska tillämpas till och med den 16 oktober 2019. Detta beslut ska ses över fortlöpande. Det ska förlängas, eller vid behov ändras, om rådet bedömer att dess mål inte har uppfyllts.

Artikel 9

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 15 oktober 2018.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER DE FYSISKA OCH JURIDISKA PERSONER, ENHETER OCH ORGAN SOM AVSES I ARTIKLARNA 2 OCH 3