12.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 256/103


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/1523

av den 11 oktober 2018

om fastställande av en mall för tillgänglighetsutlåtanden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (1), särskilt artikel 7.2,

efter samråd med den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 11.1 i direktiv (EU) 2016/2102, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv (EU) 2016/2102 fastställs gemensamma tillgänglighetskrav avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer och krav på tillgänglighetsutlåtanden från offentliga myndigheter om hur deras webbplatser och mobila applikationer överensstämmer med det direktivet.

(2)

Medlemsstaterna bör se till att offentliga myndigheter tillhandahåller tillgänglighetsutlåtanden enligt en mall för tillgänglighetsutlåtanden som fastställts av kommissionen.

(3)

Medlemsstaterna uppmanas att säkerställa att offentliga myndigheter ser över och uppdaterar sina rapporter regelbundet, och att detta görs minst en gång om året.

(4)

För att säkerställa enkel tillgång till tillgänglighetsutlåtandet bör medlemsstaterna uppmuntra offentliga myndigheter att göra sina uppgifter tillgängliga på webbplatsens samtliga sidor. Utlåtandena kan också göras tillgängliga i den mobila applikationen.

(5)

För att öka sökbarheten och tillgängligheten, samt för att främja vidareutnyttjande av den information som tillhandahålls, bör tillgänglighetsutlåtandet, i tillämpliga fall, göras tillgängligt i ett maskinläsbart format i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta beslut fastställs den mall för tillgänglighetsutlåtanden som ska användas av offentliga myndigheter i medlemsstaterna för deras webbplatsers och mobila applikationers överensstämmelse med kraven i direktiv (EU) 2016/2102 i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Utlåtandets format

Utlåtandet ska göras i ett tillgängligt format i enlighet med artikel 4 i direktiv (EU) 2016/2102 och, i tillämpliga fall, i det maskinläsbara format som avses i artikel 2.6 i direktiv 2003/98/EG.

Artikel 3

Utarbetande av utlåtandet

1.   Medlemsstaterna ska se till att de deklarationer som lämnas i utlåtandet, med avseende på överensstämmelsen med kraven i direktiv (EU) 2016/2102, är korrekta och baserade på något av följande:

a)

En faktisk utvärdering av att webbplatsen eller den mobila applikationen uppfyller kraven i direktiv (EU) 2016/2102, såsom:

en interngranskning utförd av den offentliga myndigheten,

en bedömning utförd av tredje man, till exempel en certifiering.

b)

Andra åtgärder som medlemsstaterna anser lämpliga, och som på motsvarande sätt garanterar att uppgifterna i utlåtandet är riktiga.

2.   Av utlåtandet ska framgå vilken av de i punkt 1 angivna metoderna som valts.

Artikel 4

Anpassning av utlåtandet

1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att offentliga myndigheter i sina respektive utlåtanden åtminstone uppfyller de krav på obligatoriskt innehåll som anges i bilagans avsnitt 1.

2.   Medlemsstaterna får lägga till krav som går utöver det valfria innehåll som förtecknas i bilagans avsnitt 2.

Artikel 5

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 11 oktober 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 327, 2.12.2016, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (EUT L 345, 31.12.2003, s. 90).


BILAGA

MALL FÖR TILLGÄNGLIGHETSUTLÅTANDEN

Instruktioner

Text i kursiv stil ska, beroende på vad som är lämpligt, strykas eller ändras av den offentliga myndigheten.

Alla fotnoter ska strykas före offentliggörandet av tillgänglighetsutlåtandet.

Det ska vara lätt för användarna att hitta tillgänglighetsutlåtandet. En länk till tillgänglighetsutlåtandet ska synas klart och tydligt synlig webbplatsen eller finnas på alla webbsidor, till exempel i en fast huvudfot eller sidfot. En standardiserad URL-adress kan användas för att komma åt tillgänglighetsutlåtandet. I fråga om mobila applikationer ska utlåtandet vara placerat på det sätt som anges i artikel 7.1 i direktiv (EU) 2016/2102. Utlåtandet kan också göras tillgängligt i den mobila applikationen.

AVSNITT 1

KRAV PÅ OBLIGATORISKT INNEHÅLL

TILLGÄNGLIGHETSUTLÅTANDE

[Namnet på den offentliga myndigheten] åtar sig att göra sin(a) [webbplats(er)] [och] [mobil(a) applikation(er)] tillgänglig(a), i enlighet med [nationell lagstiftning om införlivande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 (1)].

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller [ange enligt vad som är lämpligt vilken form utlåtandet har, t.ex. webbplats(er) / mobil(a) applikation(er) i].

Fullgörandestatus ii

a) iii

[Denna] [Dessa] [webbplats(er)] [mobila applikation(er)] [är] helt förenlig(a) med [xxx iv].

b) v

[Denna] [Dessa] [webbplats(er)] [mobila applikation(er)] är delvis förenliga(a)vi med [xxx vii], till följd av [de(t) exempel på bristande förenlighet][och/eller] [de(t) undantag] som förtecknas nedan.

c) viii

[Denna] [Dessa] [webbplats(er)] [mobila applikation(er)] är inte förenlig(a) med [xxx ix]. Exemplen på [bristande förenlighet] [och/eller] [undantagen] förtecknas nedan.

Icke tillgängligt innehåll x

Innehållet som förtecknas nedan är inte tillgängligt på grund av

a)

bristande förenlighet med [nationell lagstiftning]

[Ange webbplatser/mobila applikationer med bristande förenlighet, och/eller, beskriv vilka avsnitt/vilket innehåll/vilka funktioner som ännu inte är förenliga xi].

b)

oproportionell börda

[Ange de avsnitt/det innehåll/de funktioner för vilka undantaget om oproportionell börda, i den mening som avses i artikel 5 i direktiv (EU) 2016/2102, tillfälligt åberopas].

c)

innehållet inte omfattas av tillämpningsområdet för den tillämpliga lagstiftningen

[Ange de avsnitt/det innehåll/de funktioner som inte omfattas av tillämpningsområdet för den tillämpliga lagstiftningen].

[Ange i förekommande fall tillgängliga alternativ].

Beredningen av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande bereddes den [datum xii].

[Ange den metod som används för att bereda utlåtandet (se artikel 3.1 i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1523 (2) )].

[Utlåtandet sågs senast över den [ange datum för senaste översyn xiii].

Återkoppling och kontaktuppgifter

[Bifoga en beskrivning av, och en länk till, den återkopplingsmekanism som ska användas för att meddela den offentliga myndigheten om alla brister i efterlevnaden och för att begära in information och innehåll som inte omfattas av direktivet].

[Ange kontaktuppgifterna till berörd(a) institution(er)/enhet(er)/person(er) (välj lämpligt alternativ) med ansvar för tillgänglighet och bearbetning av varje begäran som skickas in genom återkopplingsmekanismen].

Uppföljningsförfarande

[Bifoga en beskrivning av, och en länk till, det uppföljningsförfarande som ska tillämpas i händelse av otillfredsställande svar på varje anmälan eller begäran som översänts i enlighet med artikel 7.1 b i direktivet].

[Ange kontaktuppgifter till det berörda tillsynsorganet].

AVSNITT 2

VALFRITT INNEHÅLL

Följande valfria innehåll kan, om så anses lämpligt, läggas till i tillgänglighetsutlåtandet:

(1)

En beskrivning av den offentliga myndighetens åtagande avseende digital tillgänglighet, exempelvis

dess föresatser att uppnå en högre nivå av tillgänglighet än vad lagen kräver,

de korrigerande åtgärder som ska vidtas för att hantera icke tillgängligt innehåll på webbplatser och i mobila applikationer, inbegripet en tidsplan för genomförandet av dessa åtgärder.

(2)

Formellt godkännande (på administrativ eller politisk nivå) av tillgänglighetsutlåtandet.

(3)

Datum för offentliggörandet av webbplatsen och/eller den mobila applikationen.

(4)

Datum för den senaste uppdateringen av webbplatsen och/eller den mobila applikationen efter en omfattande översyn av dess innehåll.

(5)

Länk till en utvärderingsrapport, om sådana finns, och särskilt om status för webbplatsen eller den mobila applikationens förenlighet anges som ”a) helt förenlig”.

(6)

Ytterligare assistans på telefon för personer med funktionsnedsättning, och stöd till brukare som använder tekniska hjälpmedel.

(7)

Annat innehåll som anses lämpligt.

i

När det gäller mobila applikationer, ska version och datum anges.

ii

Välj ett av alternativen nedan, t.ex. a), b) eller c) och stryk det som inte är tillämpligt.

iii

Välj a) endast om samtliga krav i standarden eller den tekniska specifikationen undantagslöst är uppfyllda.

iv

Ange hänvisning till standarder eller tekniska specifikationer, eller hänvisning till nationell lagstiftning om införlivande av direktivet.

v

Välj b) om de flesta kraven i standarden eller den tekniska specifikationen, dock med några undantag, är uppfyllda.

vi

Det vill säga ännu inte helt uppfyllda och att nödvändiga åtgärder kommer att vidtas för att uppnå fullständig överensstämmelse.

vii

Ange hänvisning till standarder eller tekniska specifikationer, eller hänvisning till nationell lagstiftning om införlivande av direktivet.

viii

Välj c) om de flesta kraven i standarden eller den tekniska specifikationen inte är uppfyllda.

ix

Ange hänvisning till standarder eller tekniska specifikationer, eller hänvisning till nationell lagstiftning om införlivande av direktivet.

x

Utgår om ej tillämpligt.

xi

Beskriv icke-tekniskt, så ingående som möjligt, på vilket sätt innehållet inte är tillgängligt, gärna med hänvisning(ar) till de tillämpliga kraven i relevanta standarder eller tekniska specifikationer som inte är uppfyllda. Exempel:

”Dokumentdelningsapplikationens inloggningsformulär kan inte helt fyllas i med hjälp av tangentbord (krav nr XXX (om tillämpligt).”

xii

Ange datum för den första beredningen, eller en senare uppdatering, av tillgänglighetsutlåtandet efter en utvärdering av de webbplatser eller mobila applikationer som omfattas av direktivet. Det rekommenderas att en utvärdering görs och att utlåtandet uppdateras efter en ingående översyn av webbplatsen eller den mobila applikationen.

xiii

Det rekommenderas att uppgifterna i tillgänglighetsutlåtandet regelbundet – minst en gång om året – ses över med avseende på exaktheten. Ange datum för den senaste översynen, om en sådan översyn har genomförts utan en fullständig utvärdering av webbplatsen/den mobila applikationen, oavsett om översynen lett till några förändringar i fråga om tillgänglighet.

(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (EUT L 327, 2.12.2016, s. 1).

(2)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1523 av den 11 oktober 2018 om fastställande av en mall för tillgänglighetsutlåtanden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (EUT L 256, 12.10.2018, s. 103).