19.9.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 235/24


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/1251

av den 18 september 2018

om godkännande av empentrin som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 18

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 89.1, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 (2) fastställs en förteckning över existerande verksamma ämnen som ska utvärderas för att eventuellt godkännas för användning i biocidprodukter. I förteckningen ingår empentrin (EG-nr: ingen uppgift, CAS-nr: 54406-48-3).

(2)

Empentrin har utvärderats för användning i produkter i produkttyp 18, insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur, såsom den beskrivs i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012.

(3)

Belgien utsågs till utvärderande behörig myndighet och överlämnade bedömningsrapporterna tillsammans med sina rekommendationer den 24 juni 2016.

(4)

Kommittén för biocidprodukter avgav i enlighet med artikel 7.2 i delegerad förordning (EU) nr 1062/2014 Europeiska kemikaliemyndighetens yttrande den 13 december 2017, med beaktande av den utvärderande behöriga myndighetens slutsatser (3).

(5)

Enligt yttrandet kan biocidprodukter som används i produkttyperna 18 och som innehåller empentrin inte förväntas uppfylla villkoren i artikel 19.1 b i förordning (EU) nr 528/2012.

(6)

Särskilt bör sökanden i enlighet med artikel 6.2 i förordning (EU) nr 528/2012 tillhandahålla tillräckliga uppgifter för att göra det möjligt att avgöra om ett verksamt ämne svarar mot uteslutningskriterierna i artikel 5.1 i den förordningen. Den utvärderande behöriga myndigheten har flera gånger bett sökanden om uppgifter om cancerframkallande egenskaper för att kunna göra den bedömningen, men sökanden har inte lämnat tillräckliga uppgifter i rätt tid, vilket har gjort det omöjligt att bedöma uteslutningskriteriet i artikel 5.1 a i den förordningen.

(7)

Vidare visade de scenarier som beaktades vid bedömningen av risken för människors hälsa och miljön att det fanns oacceptabla risker.

(8)

Empentrin bör därför inte godkännas för användning i biocidprodukter i produkttyp 18.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Empentrin (EG-nr: ingen uppgift; CAS-nr: 54406-48-3) godkänns inte som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 18.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 18 september 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 av den 4 augusti 2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Yttrande av kommittén för biocidprodukter om ansökan om godkännande av det verksamma ämnet empentrin, produkttyp 18, ECHA/BPC/182/2017, antaget den 13 december 2017.