27.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 217/7


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/1203

av den 21 augusti 2018

om bemyndigande för medlemsstaterna att medge tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG vad gäller trä av ask med ursprung i eller bearbetat i Förenta staterna, och om upphävande av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/204

[delgivet med nr C(2018) 5848]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 15.1 första strecksatsen och del A avsnitt I punkterna 2.3, 2.4 och 2.5 i bilaga IV, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 5.1 i direktiv 2000/29/EG jämförd med del A avsnitt I punkt 2.3 i bilaga IV till det direktivet föreskrivs särskilda krav för införsel till unionen av trä av ask (Farinos L.), och vissa andra träslag, med ursprung i Förenta staterna.

(2)

Genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/204 (2) bemyndigas medlemsstaterna att medge tillfälligt undantag från artikel 5.1 i direktiv 2000/29/EG jämförd med del A avsnitt I punkt 2.3 i bilaga IV till det direktivet för särskilda krav för införsel till unionen av trä av ask (Fraxinus L.) med ursprung i Förenta staterna.

(3)

Genomförandebeslut (EU) 2017/204 upphörde att gälla den 30 juni 2018. Det bör därför ersättas av detta beslut för att säkerställa fortsatt införsel till unionen av det träslaget.

(4)

Mot bakgrund av erfarenheter från tillämpningen av beslut (EU) 2017/204 är det lämpligt att fortsätta att tillämpa de kraven i enlighet med detta beslut.

(5)

På grundval av de uppgifter som inhämtades under kommissionens granskning i Förenta staterna i januari 2018 och dem som lämnades av den nationella växtskyddsorganisationen i Förenta staterna under och efter den granskningen är det lämpligt att kräva strängare inspektioner och övervakning av trä av ask i Förenta staterna. För detta ändamål bör särskilda villkor fastställas för granskning av dokumentation, förfaranden och märkning, inspektion före avsändning och övervakning vid de godkända sågverken.

(6)

För en bättre bedömning av hur detta beslut tillämpas bör medlemsstaterna lämna uppgifter om sin import till kommissionen och de andra medlemsstaterna.

(7)

För tydlighetens och rättsäkerhetens skull bör genomförandebeslut (EU) 2017/204 upphöra att gälla.

(8)

Detta beslut bör gälla till och med den 30 juni 2020 för att möjliggöra en översyn av dess genomförande vid den tidpunkten.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bemyndigande att medge undantag

Genom undantag från artikel 5.1 i direktiv 2000/29/EG jämförd med del A avsnitt I punkt 2.3 i bilaga IV till det direktivet får medlemsstaterna tillåta införsel till sitt territorium av trä av Fraxinus L. med ursprung i eller bearbetat i Förenta staterna (nedan kallat angivet trä) som uppfyller de villkor som anges i bilagan till detta beslut innan det förflyttas från Förenta staterna.

Artikel 2

Sundhetscertifikat

1.   Det angivna träet ska åtföljas av ett sundhetscertifikat som utfärdats i Förenta staterna i enlighet med artikel 13a.3 och 13a.4 i direktiv 2000/29/EG och som visar att träet var fritt från skadegörare efter kontroll.

2.   Sundhetscertifikatet ska under rubriken ”Tilläggsdeklaration” innehålla följande uppgifter:

a)

Uttalandet ”Uppfyller Europeiska unionens krav enligt kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1203”.

b)

Buntnummer på varje bunt som exporteras.

c)

Namn på den eller de godkända anläggningarna i Förenta staterna.

Artikel 3

Rapportering av import

Den importerande medlemsstaten ska senast den 31 december varje år till kommissionen och övriga medlemsstater lämna uppgifter om antalet sändningar av angivet trä som importerats i enlighet med detta beslut under det året.

Artikel 4

Anmälan av bristande efterlevnad

Medlemsstaterna ska anmäla varje sändning som inte överensstämmer med detta beslut till kommissionen och övriga medlemsstater. Anmälan ska ske senast två arbetsdagar efter den dag då sändningen vägrats införsel.

Artikel 5

Upphävande av genomförandebeslut (EU) 2017/204

Genomförandebeslut (EU) 2017/204 ska upphöra att gälla.

Artikel 6

Upphörandedatum

Detta beslut upphör att gälla den 30 juni 2020.

Artikel 7

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 augusti 2018.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/204 av den 3 februari 2017 om bemyndigande för medlemsstaterna att medge tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG vad gäller trä av ask med ursprung i eller bearbetat i Förenta staterna, och om upphävande av genomförandebeslut (EU) 2015/2416 om erkännande av vissa områden i Förenta staterna som fria från Agrilus planipennis Fairmaire (EUT L 32, 7.2.2017, s. 35).


BILAGA

1.   Bearbetningskrav

Bearbetningen av angivet trä ska uppfylla samtliga följande krav:

a)

Barkning

Det angivna träet är barkat, med undantag för visuellt separata och klart åtskilda små bitar bark (oavsett antal) som uppfyller ett av följande krav:

i)

De är mindre än 3 cm breda (oavsett längd).

ii)

Om de är mer än 3 cm breda är den totala ytan av varje barkbit mindre än 50 cm2

b)

Sågning

Det angivna sågade träet är producerat av barkat rundvirke.

c)

Värmebehandling

Det angivna träet har i sin helhet hettats upp till minst 71° C i 1 200 minuter i en värmekammare som godkänts av Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) eller ett organ som godkänts av APHIS.

d)

Torkning

Det angivna träet har torkats enligt industriella torkningsscheman på minst två veckor erkända av APHIS.

Träets slutliga fuktkvot får inte överstiga 10 % av torrsubstansen.

2.   Krav för anläggningar

Det angivna träet ska produceras, hanteras eller lagras i en anläggning som uppfyller samtliga följande krav:

a)

Den är officiellt godkänd av APHIS, eller ett organ som godkänts av APHIS, enligt dess certifieringsprogram avseende skadegöraren Agrilus planipennis Fairmaire.

b)

Den har registrerats i en databas som finns på APHIS webbplats.

c)

Den granskas av APHIS, eller ett organ som godkänts av APHIS, minst en gång i månaden och har konstaterats uppfylla kraven i denna bilaga. Om granskningarna utförs av ett organ som godkänts av APHIS måste APHIS utföra granskningar av det arbetet var sjätte månad. Granskningarna var sjätte månad ska omfatta kontroll av organets förfaranden och dokumentation samt granskningar på de godkända anläggningarna.

d)

Den använder utrustning för behandling av det angivna träet som är kalibrerad i överensstämmelse med utrustningens drifthandbok.

e)

Den dokumenterar sina förfaranden för kontroll utförd av APHIS, eller ett organ som godkänts av APHIS, inklusive behandlingens längd, temperaturerna under behandlingen och, för varje bunt som ska exporteras, överensstämmelsekontrollen och den slutliga fuktkvoten.

3.   Märkning

Varje bunt angivet trä ska vara tydligt märkt med ett unikt buntnummer och en etikett med påskriften ”HT-KD” eller ”Heat Treated-Kiln Dried”. Etiketten ska ha utfärdats av, eller under överinseende av, den tjänsteman som utsetts vid den godkända anläggningen efter kontroll av att bearbetningskraven i punkt 1 och kraven för anläggningar i punkt 2 är uppfyllda.

4.   Kontroll före export

Angivet trä som är avsett för unionen ska kontrolleras före export av APHIS, eller ett organ som godkänts av APHIS, för att säkerställa att de krav som fastställs i punkterna 1 och 3 är uppfyllda.