21.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 210/2


RÅDETS BESLUT (EU) 2018/1153

av den 26 juni 2018

om undertecknande på unionens vägnar av avtalet om civil luftfartssäkerhet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 100.2 jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom sitt beslut av den 7 mars 2016 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med Folkrepubliken Kinas regering om ett avtal om civil luftfartssäkerhet. Kommissionen har på unionens vägnar förhandlat fram ett avtal om civil luftfartssäkerhet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering (nedan kallat avtalet) i syfte att främja bilateralt samarbete inom civil luftfartssäkerhet och underlätta handel och investeringar i flygtekniska produkter mellan unionen och Folkrepubliken Kina.

(2)

Avtalet bör undertecknas på unionens vägnar, med förbehåll för att det senare ingås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet på unionens vägnar av avtalet om civil luftfartssäkerhet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering (nedan kallat avtalet), godkänns härmed, med förbehåll för att avtalet ingås.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet på unionens vägnar.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 26 juni 2018.

På rådets vägnar

E. ZAHARIEVA

Ordförande