25.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 129/76


RÅDETS BESLUT (EU, Euratom) 2018/767

av den 22 maj 2018

om fastställande av perioden för det nionde allmänna direkta valet av företrädare i Europaparlamentet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet (1), särskilt artikel 11.2 andra stycket,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 78/639/Euratom, EKSG, EEG (3), fastställde rådet att det första allmänna direkta valet av företrädare i Europaparlamentet skulle äga rum den 7–10 juni 1979.

(2)

Det visar sig vara omöjligt att hålla det nionde valet under motsvarande period 2019.

(3)

En annan period för valet bör därför fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den period som avses i artikel 10.1 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet ska för det nionde valet vara den 23–26 maj 2019.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 22 maj 2018.

På rådets vägnar

K. VALCHEV

Ordförande


(1)  EGT L 278, 8.10.1976, s. 5.

(2)  Yttrande av den 18 april 2018 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  Rådets beslut 78/639/Euratom, EKSG, EEG av den 25 juli 1978 om fastställande av perioden för det första allmänna direkta valet av företrädare i Europaparlamentet (EGT L 205, 29.7.1978, s. 75).