8.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 117/17


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2018/694

av den 7 maj 2018

om genomförande av beslut 2014/932/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Jemen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31.2,

med beaktande av rådets beslut 2014/932/Gusp av den 18 december 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Jemen (1), särskilt artikel 3,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 december 2014 antog rådet beslut 2014/932/Gusp.

(2)

FN:s säkerhetsråds kommitté inrättad enligt punkt 19 i FN:s säkerhetsråds resolution 2140 (2014) uppdaterade den 23 april 2018 uppgifterna rörande en person som omfattas av restriktiva åtgärder.

(3)

Bilagan till beslut 2014/932/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2014/932/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 7 maj 2018.

På rådets vägnar

E. ZAHARIEVA

Ordförande


(1)  EUT L 365, 19.12.2014, s. 147.


BILAGA

Uppgifterna avseende den person som förtecknas nedan ska ersättas med följande uppgifter:

”3.

Ali Abdullah Saleh (alias: Ali Abdallah Salih).

Namn på originalspråket: Image

Beteckning: a) ordförande i det jemenitiska partiet Allmänna folkkongressen (GPC), b) f.d. president i Republiken Jemen. Födelsedatum: a) 21.3.1945, b) 21.3.1946, c) 21.3.1942, d) 21.3.1947. Födelseort: a) Bayt al-Ahmar, provinsen Sana, Jemen, b) Sana, Jemen, c) Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Medborgarskap: Jemen. Pass nr: 00016161 (Jemen). Nationellt identitetsnr: 01010744444. Övriga uppgifter: Kön: man. Status: enligt uppgift avliden. Internetlänk till INTERPOL–UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306. Uppförd på FN-förteckningen: 7.11.2014 (ändrad 20.11.2014, 23.4.2018).

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Ali Abdullah Saleh uppfördes på förteckningen för sanktioner den 7 november 2014 i enlighet med punkterna 11 och 15 i resolution 2140 (2014) då han uppfyller kriterierna i punkterna 17 och 18 i resolutionen för uppförande på förteckningen.

Ali Abdullah Saleh har deltagit i handlingar som hotar fred, säkerhet eller stabilitet i Jemen, såsom handlingar som hindrar genomförandet av avtalet av den 23 november 2011 mellan Jemens regering och oppositionen, i vilket det stadgas om ett fredligt överlämnande av makten i Jemen, samt i handlingar som hindrar den politiska processen i Jemen.

Enligt avtal av den 23 november 2011, som backats upp av Gulfstaternas samarbetsråd, avgick Ali Abdullah Saleh som Jemens president efter mer än 30 år.

Under hösten 2012 hade Ali Abdullah Saleh enligt uppgift blivit en av de främsta understödjarna av våldshandlingar förövade av al-Huthi-grupperingen i norra Jemen.

Sammandrabbningarna i södra Jemen i februari 2013 var en följd av de samlade ansträngningarna av Saleh, AQAP och den sydliga separatisten Ali Salim al-Bayd för att skapa oro inför den konferens om en nationell dialog som hölls den 18 mars 2013. Efter detta destabiliserade Saleh i september 2014 Jemen genom att låta andra krafter undergräva centralregeringen och skapa tillräcklig instabilitet för att kunna hota med statskupp. Enligt en rapport från september 2014 från FN:s expertpanel för Jemen hävdar samtalspartner att Saleh stöder våldshandlingar utförda av vissa jemeniter genom att tillhandahålla dem penningmedel och politiskt stöd samt genom att säkerställa att medlemmar av GPC på olika sätt fortsätter att bidra till destabiliseringen av Jemen.”