6.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 63/46


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2018/332

av den 5 mars 2018

om genomförande av beslut 2013/798/Gusp om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31.2,

med beaktande av rådets beslut 2013/798/Gusp av den 23 december 2013 om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken (1), särskilt artikel 2c,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 23 december 2013 antog rådet beslut 2013/798/Gusp.

(2)

Den 16 februari 2018 uppdaterade FN:s säkerhetsråds kommitté, inrättad enligt FN:s säkerhetsråds resolution 2127 (2013), uppgifterna rörande en person som är föremål för restriktiva åtgärder.

(3)

Bilagan till beslut 2013/798/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2013/798/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 5 mars 2018.

På rådets vägnar

N. DIMOV

Ordförande


(1)  EUT L 352, 24.12.2013, s. 51.


BILAGA

I bilagan till beslut 2013/798/Gusp under rubriken ”A. Personer” ska uppgifterna rörande den person som förtecknas nedan ersättas med följande uppgifter:

”1.

François Yangouvonda BOZIZÉ (alias: a) Bozize Yangouvonda; b) Samuel Peter Mudde [född den 16 dec. 1948 i Izo, Sydsudan])

Befattning: a) Centralafrikanska republikens f.d. statschef; b) professor

Födelsedatum: a) den 14 oktober 1946; b) den 16 december 1948

Födelseort: a) Mouila, Gabon; b) Izo, Sydsudan

Nationalitet: a) centralafrikansk; b) sydsudanesisk

Passnr: D00002264, utfärdat den 11 juni 2013 (utfärdat av utrikesministeriet i Juba, Sydsudan; löper ut den 11 juni 2017. Diplomatpass utfärdat i namnet Samuel Peter Mudde)

Nationellt id-nummer: M4800002143743 (personnummer på passet)

Adress: Uganda

Uppförd på FN-förteckningen: den 9 maj 2014.

Övriga upplysningar: Moderns namn är Martine Kofio. Länk till INTERPOL-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5802796

Uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Bozize fördes upp på förteckningen den 9 maj 2014 enligt punkt 36 i resolution 2134 (2014) för ’deltagande i eller tillhandahållande av stöd till handlingar som undergräver freden, stabiliteten eller säkerheten i Centralafrikanska republiken’.

Ytterligare information

Tillsammans med sina anhängare uppmuntrade Bozize attacken mot Bangui den 5 december 2013. Han har därefter fortsatt sina försök att genomföra destabiliserande operationer för att hålla spänningarna i landets huvudstad vid liv. Enligt uppgift skapade Bozize milisgruppen inom anti-balaka innan han flydde från Centralafrikanska republiken den 24 mars 2013. I ett meddelande har han uppmanat sin milis att begå grymheter riktade mot den nuvarande regimen och islamisterna. Enligt uppgift har Bozize finansiellt och materiellt understött den milis som försöker destabilisera den pågående övergången och återge honom makten. En stor del av anti-balaka kommer från den centralafrikanska försvarsmakten, som efter statskuppen har skingrats och nu finns på landsbygden, omorganiserad av Bozize. Bozize och hans anhängare kontrollerar över hälften av enheterna inom anti-balaka.

Trupper som är lojala mot Bozize har beväpnats med automatkarbiner, granatkastare och raketgevär och har i allt högre grad deltagit i vedergällningsattacker mot den muslimska befolkningsgruppen i Centralafrikanska republiken. Situationen i Centralafrikanska republiken försämrades snabbt efter den attack som utfördes av anti-balakastyrkor den 5 december 2013 och där mer än 700 personer dödades.”