16.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 43/18


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2018/228

av den 13 februari 2018

om ändring av beslut (EU) 2017/936 om att uppdra åt chefer för organisationsenheter att anta delegerade lämplighetsbeslut (ECB/2018/6)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS DIREKTION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 11.6,

med beaktande av Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/933 av den 16 november 2016 om en allmän ram för att delegera beslutsbefogenheter för rättsliga instrument som rör tillsynsuppgifter (ECB/2016/40) (1), särskilt artiklarna 4 och 5,

med beaktande av Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/935 av den 16 november 2016 om delegering av befogenheten att anta lämplighetsbeslut och bedömningen av lämplighetskrav (ECB/2016/42) (2), särskilt artikel 2,

med beaktande av beslut ECB/2004/2 av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbanken (3), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

Enligt Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/936 (ECB/2017/16) (4) antas delegerade beslut enligt artikel 2 i beslut (EU) 2017/935 (ECB/2016/42) av den biträdande generaldirektören för Generaldirektoratet mikrotillsyn IV med ansvar för beslut avseende lämplighetsbedömningar och av andra chefer för organisationsenheter.

(2)

Den 1 februari 2018 skedde en organisationsförändring inom ECB:s banktillsyn som innebär att tre avdelningar, bl.a. tillståndsavdelningen, flyttas från Generaldirektoratet mikrotillsyn IV till Generaldirektoratet för tillsynsnämndens sekretariat. Den biträdande generaldirektören för Generaldirektoratet mikrotillsyn IV kommer inte längre att ha ansvar för beslut avseende lämplighetsbedömningar.

(3)

Tillsynsnämndens ordförande har hörts om de chefer för organisationsenheter till vilka befogenheten att anta beslut om lämplighet bör delegeras.

(4)

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/936 (ECB/2017/16) bör därför ändras i enlighet med detta för att spegla överföringen av ansvaret för beslut avseende lämplighetsbedömningar till Generaldirektoratet för tillsynsnämndens sekretariat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Artikel 1 i beslut (EU) 2017/936 (ECB/2017/16) ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Delegerade beslut avseende lämplighetsbedömningar

Delegerade beslut enligt artikel 2 i beslut (EU) 2017/935 (ECB/2016/42) ska antas av generaldirektören eller den biträdande generaldirektören för Generaldirektoratet för tillsynsnämndens sekretariat med ansvar för beslut avseende lämplighetsbedömningar eller, i dennes frånvaro, avdelningschefen för tillståndsavdelningen och en av nedanstående chefer för organisationsenheter:

a)

Generaldirektören för Generaldirektoratet mikrotillsyn I, om tillsynen över den relevanta enheten eller gruppen som står under tillsyn utövas av Generaldirektoratet mikrotillsyn I.

b)

Generaldirektören för Generaldirektoratet mikrotillsyn II, om tillsynen över den relevanta enheten eller gruppen som står under tillsyn utövas av Generaldirektoratet mikrotillsyn II, eller

c)

i en generaldirektörs frånvaro, dennes biträdande generaldirektör.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 13 februari 2018.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 141, 1.6.2017, s. 14.

(2)  EUT L 141, 1.6.2017, s. 21.

(3)  EUT L 80, 18.3.2004, s. 33.

(4)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/936 av den 23 maj 2017 om att uppdra åt chefer för organisationsenheter att anta delegerade lämplighetsbeslut (ECB/2017/16) (EUT L 141, 1.6.2017, s. 26).