3.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 248/209


EUROPAPARLAMENTETS BESLUT (EU) 2018/1364

av den 18 april 2018

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016

EUROPAPARLAMENTET FATTAR DETTA BESLUT

med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016,

med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016, med centrumets svar (1),

med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet (2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0070/2018),

med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (3), särskilt artikel 208,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (4), särskilt artikel 23,

med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (5), särskilt artikel 108,

med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0085/2018).

1.

Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2016.

2.

Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

Antonio TAJANI

Ordförande

Klaus WELLE

Generalsekreterare


(1)  EUT C 417, 6.12.2017, s. 92.

(2)  Se fotnot 1.

(3)  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)  EUT L 142, 30.4.2004, s. 1.

(5)  EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.