12.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 407/9


Rättelse till sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2018

( Europeiska unionens officiella tidning C 108 av den 22 mars 2018 )

(2018/C 407/08)

Sidan 109, tabellen för utgifter, kapitel 1 1, kolumnen ”Anslag 2018”:

I stället för:

”3 923 000”

ska det stå:

”3 239 000”.

Sidan 109, tabellen för utgifter, raden ”Avdelning 1 – Totalt”, kolumnen ”Anslag 2018”:

I stället för:

”4 607 000”

ska det stå:

”3 923 000”.

Sidan 110, tabellen för utgifter, raden ”TOTALSUMMA”, kolumnen ”Anslag 2018”:

I stället för:

”9 900 720”

ska det stå:

”9 216 720”.