27.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 345/27


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/2395

av den 12 december 2017

om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller övergångsarrangemang för att mildra inverkan på kapitalbasen av införandet av IFRS 9 och för hanteringen av vissa av den offentliga sektorns exponeringar uttryckta i en medlemsstats nationella valuta som stora exponeringar

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och

av följande skäl:

(1)

Den 24 juli 2014 offentliggjorde International Accounting Standards Board den internationella redovisningsstandarden (IFRS) 9 Finansiella instrument (IFRS 9). Mot bakgrund av de problem som uppstod under finanskrisen vad gäller finansiell rapportering av finansiella instrument, syftar IFRS 9 till att förbättra sådan rapportering. I synnerhet svarar IFRS 9 på behovet av att övergå till en mer framåtblickande modell för redovisning av förväntade kreditförluster på finansiella tillgångar, vilket har efterfrågats av G20-gruppen. Vad avser redovisning av förväntade kreditförluster av finansiella tillgångar ersätter IFRS 9 internationell redovisningsstandard (IAS) 39.

(2)

Kommissionen antog IFRS 9 genom kommissionens förordning (EU) 2016/2067 (4). I enlighet med den förordningen kommer kreditinstitut och värdepappersföretag (nedan kallade institut) som använder IFRS vid upprättandet av deras redovisningar att vara tvungna att tillämpa IFRS 9 från och med datumet för påbörjandet av deras första räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018 eller senare.

(3)

Tillämpningen av IFRS 9 kan leda till att avsättningar för förväntade kreditförluster plötsligt ökar betydligt och följaktligen att institutens kärnprimärkapital plötsligt minskar. Även om Baselkommittén för banktillsyn för närvarande ser över den långsiktiga regleringen av avsättningar för förväntade kreditförluster, bör övergångsarrangemang föras in i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (5), för att mildra de betydande negativa effekter som redovisning av förväntade kreditförluster kan ha på kärnprimärkapital.

(4)

I sin resolution av den 6 oktober 2016 om IFRS 9 (6) efterlyste Europaparlamentet en gradvis infasning som skulle mildra effekterna av den nya nedskrivningsmodellen i IFRS 9.

(5)

Om ett instituts ingående balansräkning från den dag då det tillämpar IFRS 9 för första gången, som ett resultat av ökade avsättningar för förväntade kreditförluster, inklusive förlustreserven för förväntade kreditförluster för återstående löptid för finansiella tillgångar som är kreditförsämrade enligt definitionen i bilaga A till IFRS 9 som anges i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 (7) (nedan kallad bilagan avseende IFRS 9), återspeglar en minskning av kärnprimärkapital jämfört med den utgående balansräkningen den föregående dagen bör institutet tillåtas att i sitt kärnprimärkapital inbegripa en del av de avsättningarna för förväntade kreditförluster för en övergångsperiod. Den övergångsperioden bör ha en maximal löptid på fem år och bör börja år 2018. Den del av avsättningarna för förväntade kreditförluster som kan inbegripas i kärnprimärkapitalet under övergångsperioden bör minska med tiden ända ner till noll för att säkerställa fullständigt genomförande av IFRS 9 dagen omedelbart efter utgången av övergångsperioden. Effekterna av avsättningarna för förväntade kreditförluster på kärnprimärkapitalet bör inte till fullo neutraliseras under övergångsperioden.

(6)

Instituten bör besluta om huruvida dessa övergångsarrangemang ska tillämpas och underrätta den behöriga myndigheten om detta. Ett institut bör under övergångsperioden på engångsbasis kunna dra tillbaka sitt ursprungliga beslut under förutsättning att den behöriga myndigheten ger ett förhandsmedgivande om att ett sådant beslut inte motiveras av skäl som hör samman med regelarbitrage.

(7)

Eftersom avsättningar för förväntade kreditförluster som gjorts efter den dagen då institutet för första gången tillämpar IFRS 9 oväntat kan öka på grund av försämrade makroekonomiska utsikter bör instituten i sådana fall beviljas ytterligare lättnader.

(8)

Institut som väljer att tillämpa övergångsarrangemangen bör vara skyldiga att justera beräkningen av lagstadgade poster som direkt påverkas av avsättningar för förväntade kreditförluster för att säkerställa att inte kapitalkraven för dem sänks på ett otillbörligt sätt. Exempelvis bör de specifika kreditriskjusteringar, genom vilka exponeringsvärdet minskas enligt schablonmetoden för kreditrisk, minskas med en faktor som leder till att exponeringsvärdet ökar. Detta skulle säkerställa att ett institut inte gynnas både av att dess kärnprimärkapital ökar på grund av övergångsarrangemangen och av att dess exponeringsvärde minskar.

(9)

Institut som väljer att tillämpa de övergångsarrangemang för IFRS 9 som föreskrivs i denna förordning bör offentliggöra sin kapitalbas, sin kapitalrelation och sin bruttosoliditetsgrad både med och utan tillämpning av de arrangemangen för att göra det möjligt för allmänheten att bedöma effekterna av dessa arrangemang.

(10)

Det är också lämpligt att föreskriva övergångsarrangemang för undantag från gränsen för stora exponeringar som finns för exponeringar mot vissa av den offentliga sektorns skuldsättningar i medlemsstaterna, uttryckta i en medlemsstats nationella valuta. Övergångsperioden bör ha en löptid på tre år från och med den 1 januari 2018 för denna typ av exponeringar som uppstått på eller efter den 12 december 2017, medan exponeringar av denna typ som skett innan det datumet bör fortsätta omfattas av de äldre reglerna och bör fortsatt kunna dra nytta av undantaget för stora exponeringar.

(11)

I syfte att möjliggöra att de övergångsarrangemang som föreskrivs i denna förordning kan tillämpas från och med den 1 januari 2018 bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(12)

Förordning (EU) nr 575/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 575/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 473a

Införandet av IFRS 9

1.   Genom undantag från artikel 50 och till dess att den övergångsperiod som fastställs i punkt 6 i den här artikeln löpt ut får följande inkludera det belopp som beräknas i enlighet med den här punkten i deras kärnprimärkapital:

a)

Institut som upprättar sin redovisning i överensstämmelse med internationella redovisningsstandarder antagna i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1606/2002.

b)

Institut som enligt artikel 24.2 i den här förordningen utför värderingen av tillgångar och poster utanför balansräkningen samt fastställandet av kapitalbasen i överensstämmelse med internationella redovisningsstandarder antagna i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1606/2002.

c)

Institut som utför värderingen av tillgångar och poster utanför balansräkningen i överensstämmelse med redovisningsstandarder i direktiv 86/635/EEG och som använder en modell för förväntad kreditförlust av samma slag som den som används i de internationella redovisningsstandarder som har antagits i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1606/2002.

Det belopp som avses i första stycket ska beräknas som summan av följande:

a)

För exponeringar som omfattas av riskvägning i enlighet med del tre avdelning II kapitel 2, beloppet (ABSA) beräknat i enlighet med följande formel:

Formula

där

A2,SA = det belopp som beräknats i enlighet med punkt 2.

A4,SA = det belopp som beräknats i enlighet med punkt 4 på grundval av de belopp som beräknats i enlighet med punkt 3.

f= tillämplig faktor enligt punkt 6.

t= ökning av kärnprimärkapitalet som beror på skatteavdrag av beloppen A2,SA och A4,SA.

b)

För exponeringar som omfattas av riskvägning i enlighet med del tre avdelning II kapitel 3, beloppet (ABIRB) beräknat i enlighet med följande formel:

Formula

där

A2,IRB = det belopp som beräknats i enlighet med punkt 2 justerat i enlighet med punkt 5 a.

A4,IRB = det belopp som beräknats i enlighet med punkt 4 på grundval av de belopp som beräknats i enlighet med punkt 3 justerat i enlighet med punkt 5 b och c.

f= tillämplig faktor enligt punkt 6.

t= ökning av kärnprimärkapitalet som beror på skatteavdrag av beloppen A2,IRB och A4,IRB.

2.   Instituten ska beräkna beloppen A2,SA och A2,IRB som avses i punkt 1 andra stycket a och b som det största av beloppen i leden a och b i den här punkten separat för sina exponeringar som omfattas av riskvägning i enlighet med del tre avdelning II kapitel 2 respektive för sina exponeringar som omfattas av riskvägning i enlighet med del tre avdelning II kapitel 3:

a)

Noll.

b)

Det belopp som beräknats i enlighet med led i minskat med det belopp som beräknats i enlighet med led ii:

i)

Summan av de förväntade kreditförlusterna under tolv månader, fastställd i enlighet med punkt 5.5.5 i IFRS 9 som anges i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 (nedan kallad bilagan avseende IFRS 9) och beloppet av förlustreserven för de förväntade kreditförlusterna för återstående löptid, fastställd i enlighet med punkt 5.5.3 i bilagan avseende IFRS 9 per den 1 januari 2018 eller den dag IFRS 9 tillämpas för första gången.

ii)

Det sammanlagda beloppet av nedskrivningar av finansiella tillgångar som klassificeras som lånefordringar och kundfordringar, investeringar som hålls till förfall och finansiella tillgångar som kan säljas, enligt definitionerna i punkt 9 i IAS 39, förutom egetkapitalinstrument och andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar fastställda i enlighet med punkterna 63, 64, 65, 67, 68 och 70 i IAS 39 som anges i bilagan till förordning (EG) nr 1126/2008 per den 31 december 2017 eller dagen innan IFRS 9 tillämpas för första gången.

3.   Instituten ska beräkna det belopp med vilket det belopp som avses i led a överstiger det belopp som avses i led b separat för sina exponeringar som omfattas av riskvägning i enlighet med del tre avdelning II kapitel 2 respektive för sina exponeringar som omfattas av riskvägning i enlighet med del tre avdelning II kapitel 3:

a)

Summan av de förväntade kreditförlusterna under tolv månader, fastställd i enlighet med punkt 5.5.5 i bilagan avseende IFRS 9 och beloppet av förlustreserven för de förväntade kreditförlusterna för återstående löptid, fastställd i enlighet med punkt 5.5.3 i bilagan avseende IFRS 9, exklusive förlustreserven för förväntade kreditförluster för återstående löptid för finansiella tillgångar som är kreditförsämrade enligt definitionen i bilaga A i bilagan avseende IFRS 9 per rapporteringsdag.

b)

Summan av de förväntade kreditförlusterna under tolv månader, fastställd i enlighet med punkt 5.5.5 i bilagan avseende IFRS 9 och beloppet av förlustreserven för de förväntade kreditförlusterna för återstående löptid, fastställd i enlighet med punkt 5.5.3 i bilagan avseende IFRS 9, exklusive förlustreserven för förväntade kreditförluster för återstående löptid för finansiella tillgångar som är kreditförsämrade enligt definitionen i bilaga A i bilagan avseende IFRS 9 per den 1 januari 2018 eller den dag IFRS 9 tillämpas för första gången.

4.   För exponeringar som omfattas av riskvägning i enlighet med del tre avdelning II kapitel 2 där det belopp som anges i enlighet med punkt 3 a överstiger det belopp som anges i punkt 3 b ska instituten fastställa A4,SA till skillnaden mellan dessa belopp, i annat fall ska de fastställa A4,SA till noll.

För exponeringar som omfattas av riskvägning i enlighet med del tre avdelning II kapitel 3 där det belopp som anges i enlighet med punkt 3 a efter tillämpning av punkt 5 b överstiger beloppet för dessa exponeringar som anges i punkt 3 b ska instituten efter tillämpning av punkt 5 c fastställa A4,IRB till skillnaden mellan dessa belopp, i annat fall ska de fastställa A4,IRB till noll.

5.   För exponeringar som omfattas av riskvägning i enlighet med del tre avdelning II kapitel 3 ska instituten tillämpa punkterna 2–4 på följande sätt:

a)

Vid beräkningen av A2,IRB ska instituten minska vart och ett av de belopp som har beräknats i enlighet med punkt 2 b i och ii i den här artikeln med summan av de förväntade förlustbelopp som har beräknats i enlighet med artikel 158.5, 158.6 och 158.10 per den 31 december 2017 eller dagen innan IFRS 9 tillämpas för första gången. Om beräkningen leder till ett negativt tal för det belopp som avses i punkt 2 b i i den här artikeln ska institutet fastställa värdet på det beloppet i till noll. Om beräkningen leder till ett negativt tal för det belopp som avses i punkt 2 b ii i den här artikeln ska institutet fastställa värdet på det beloppet till noll.

b)

Instituten ska ersätta det belopp som har beräknats i enlighet med punkt 3 a i den här artikeln med summan av de förväntade kreditförlusterna under tolv månader, fastställd i enlighet med punkt 5.5.5 i bilagan avseende IFRS 9 och beloppet av förlustreserven för de förväntade kreditförlusterna för återstående löptid, fastställt i enlighet med punkt 5.5.3 i bilagan avseende IFRS 9, exklusive förlustreserven för förväntade kreditförluster för återstående löptid för finansiella tillgångar som är kreditförsämrade enligt definitionen i bilaga A i bilagan avseende IFRS 9, minskad med summan av därmed sammanhängande förväntade förlustbelopp för samma exponeringar som har beräknats i enlighet med artikel 158.5, 158.6 och 158.10 per rapporteringsdag. Om beräkningen leder till ett negativt tal ska institutet fastställa värdet på beloppet som avses i punkt 3 a i den här artikeln till noll.

c)

Instituten ska ersätta det belopp som har beräknats i enlighet med punkt 3 b i den här artikeln med summan av de förväntade kreditförlusterna under tolv månader, fastställd i enlighet med punkt 5.5.5 i bilagan avseende IFRS 9 och beloppet av förlustreserven för de förväntade kreditförlusterna för återstående löptid, fastställt i enlighet med punkt 5.5.3 i bilagan avseende IFRS 9, exklusive förlustreserven för förväntade kreditförluster för återstående löptid för finansiella tillgångar som är kreditförsämrade enligt definitionen i bilaga A i bilagan avseende IFRS 9 per den 1 januari 2018 eller den dag IFRS 9 tillämpas för första gången, minskad med summan av därmed sammanhängande förväntade förlustbelopp för samma exponeringar som har beräknats i enlighet med artikel 158.5, 158.6 och 158.10. Om beräkningen leder till ett negativt tal ska institutet fastställa värdet på beloppet som avses i punkt 3 b i den här artikeln till noll.

6.   Instituten ska tillämpa följande faktorer för att beräkna beloppen ABSA och ABIRB som avses i punkt 1 andra stycket a och b:

a)

0,95 under perioden från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2018.

b)

0,85 under perioden från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2019.

c)

0,7 under perioden från och med den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2020.

d)

0,5 under perioden från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021.

e)

0,25 under perioden från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2022.

Institut vars räkenskapsår inleds efter den 1 januari 2018 men före den 1 januari 2019 ska anpassa datumen i första stycket a–e så att de motsvarar deras räkenskapsår och ska meddela den behöriga myndigheten de anpassade datumen och offentliggöra dem.

Institut som börjar tillämpa redovisningsstandarder enligt punkt 1 den 1 januari 2019 eller senare ska tillämpa relevanta faktorer i enlighet med första stycket b–e, till att börja med den faktor som motsvarar det år då de redovisningsstandarderna först tillämpades.

7.   Om ett institut i sitt kärnprimärkapital inkluderar ett belopp i enlighet med punkt 1 i denna artikel ska institutet göra en ny beräkning av alla de krav som fastställs i denna förordning och i direktiv 2013/36/EU i vilka någon av följande poster används, genom att inte ta hänsyn till de effekter som de avsättningar för förväntad kreditförlust som det har inkluderat i sitt kärnprimärkapital har på följande poster:

a)

Det belopp för uppskjutna skattefordringar som dras av från kärnprimärkapitalet i enlighet med artikel 36.1 c eller åsätts en riskvikt i enlighet med artikel 48.4.

b)

Exponeringsbeloppet, fastställt i enlighet med artikel 111.1, varigenom de specifika kreditriskjusteringar med vilka exponeringsvärdet ska minskas ska multipliceras med följande faktor (sf):

Formula

där

ABSA = beloppet beräknat i enlighet med punkt 1 andra stycket a.

RASA = totalbeloppet för specifika kreditriskjusteringar.

c)

Beloppet av supplementärkapitalposter beräknat i enlighet med artikel 62 d.

8.   Förutom att offentliggöra den information som krävs enligt del åtta ska de institut som har valt att tillämpa de övergångsarrangemang som anges i denna artikel under den period som anges i punkt 6 i denna artikel offentliggöra de belopp för kapitalbasen, kärnprimärkapital och primärkapital, kärnprimärkapitalrelation, primärkapitalrelation, total kapitalrelation och bruttosoliditetsgrad som de skulle ha om de inte tillämpade denna artikel.

9.   Ett institut ska besluta huruvida det kommer att tillämpa de arrangemang som fastställs i denna artikel under övergångsperioden eller ej och ska informera den behöriga myndigheten om sitt beslut senast den 1 februari 2018. Om ett institut har fått förhandstillstånd av den behöriga myndigheten får institutet under övergångsperioden på engångsbasis dra tillbaka sitt ursprungliga beslut. Instituten ska offentliggöra beslut som fattas i enlighet med detta stycke.

Ett institut som har beslutat att tillämpa de övergångsarrangemang som fastställs i denna artikel får besluta att inte tillämpa punkt 4 och ska i så fall informera den behöriga myndigheten om sitt beslut senast den 1 februari 2018. I sådana fall ska institutet fastställa beloppet A4 som avses i punkt 1 till noll. Om ett institut har fått förhandstillstånd av den behöriga myndigheten får institutet under övergångsperioden på engångsbasis dra tillbaka sitt ursprungliga beslut. Instituten ska offentliggöra beslut som fattas i enlighet med detta stycke.

10.   I enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 ska Europeiska bankmyndigheten utfärda riktlinjer senast den 30 juni 2018 om de krav på offentliggörande som föreskrivs i den här artikeln.”

2)

I artikel 493 ska följande punkter läggas till:

”4.   Genom undantag från artikel 395.1 får de behöriga myndigheterna tillåta institut att ådra sig någon av de exponeringar som anges i punkt 5 i den här artikeln och som uppfyller villkoren i punkt 6 i den här artikeln, upp till följande tak:

a)

100 % av institutens primärkapital till och med den 31 december 2018.

b)

75 % av institutens primärkapital till och med den 31 december 2019.

c)

50 % av institutens primärkapital till och med den 31 december 2020.

De begränsningar som avses i led a, b och c i första stycket ska tillämpas på exponeringsvärdena efter det att hänsyn tagits till effekten av kreditriskreducering i enlighet med artiklarna 399–403.

5.   De övergångsarrangemang som anges i punkt 4 ska gälla för följande exponeringar:

a)

Tillgångsposter som utgörs av fordringar på nationella regeringar, centralbanker eller offentliga organ i medlemsstaterna.

b)

Tillgångsposter som utgörs av fordringar för vilka nationella regeringar, centralbanker eller offentliga organ i medlemsstaterna har lämnat uttryckliga garantier.

c)

Andra exponeringar mot nationella regeringar, centralbanker eller offentliga organ i medlemsstaterna eller exponeringar garanterade av dessa.

d)

Tillgångsposter som utgörs av fordringar på delstatliga eller lokala självstyrelseorgan eller myndigheter i medlemsstaterna som behandlas som exponeringar mot en nationell regering i enlighet med artikel 115.2.

e)

Andra exponeringar mot delstatliga eller lokala självstyrelseorgan eller myndigheter i medlemsstaterna, eller exponeringar garanterade av dessa, som behandlas som exponeringar mot en nationell regering i enlighet med artikel 115.2.

Vid tillämpning av leden a, b och c i första stycket ska de övergångsarrangemang som anges i punkt 4 i den här artikeln tillämpas endast för tillgångsposter och andra exponeringar mot offentliga organ, eller exponeringar garanterade av dessa, som behandlas som exponeringar mot nationella regeringar eller delstatliga eller lokala självstyrelseorgan eller myndigheter i enlighet med artikel 116.4. När tillgångsposter och andra exponeringar mot offentliga organ, eller exponeringar garanterade av dessa, behandlas som exponeringar mot delstatliga eller lokala självstyrelseorgan eller myndigheter i enlighet med artikel 116.4 ska de övergångsarrangemang som anges i punkt 4 i den här artikeln endast tillämpas när exponeringarna mot de delstatliga eller lokala självstyrelseorganen eller myndigheterna behandlas som exponeringar mot en nationell regering i enlighet med artikel 115.2.

6.   De övergångsarrangemang som fastställs i punkt 4 i den här artikeln ska endast tillämpas om en exponering som avses i punkt 5 i den här artikeln uppfyller samtliga följande villkor:

a)

Exponeringen skulle åsättas en riskvikt på 0 % i enlighet med den version av artikel 495.2 som är i kraft den 31 december 2017.

b)

Exponeringen uppstod på eller efter den 12 december 2017.

7.   En exponering enligt punkt 5 i den här artikeln som uppstod före den 12 december 2017 och som den 31 december 2017 tilldelats en riskviktning på 0 % i enlighet med artikel 495.2 ska undantas från tillämpningen av artikel 395.1.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 12 december 2017.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

M. MAASIKAS

Ordförande


(1)  Yttrande av den 8 november 2017 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 209, 30.6.2017, s. 36.

(3)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 30 november 2017 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 7 december 2017.

(4)  Kommissionens förordning (EU) 2016/2067 av den 22 november 2016 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller den internationella finansiella rapporteringsstandarden IFRS 9 (EUT L 323, 29.11.2016, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(6)  Ännu ej offentliggjord i EUT.

(7)  Kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 av den 3 november 2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (EUT L 320, 29.11.2008, s. 1).