2.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 318/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2215

av den 30 november 2017

om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 vad gäller förteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud eller driftsrestriktioner i unionen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 4.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 (2) upprättades en förteckning enligt kapitel II i förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen.

(2)

Vissa medlemsstater och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) har, i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2111/2005, lämnat information till kommissionen som är av betydelse för uppdateringen av den förteckningen. Relevant information har även lämnats av tredjeländer och internationella organisationer. Förteckningen bör därför uppdateras på grundval av denna information.

(3)

Kommissionen har informerat alla berörda lufttrafikföretag antingen direkt eller via de berörda tillsynsmyndigheterna, och meddelat de avgörande fakta och överväganden som kommer att ligga till grund för beslut om att belägga dem med verksamhetsförbud i unionen eller för beslut om att ändra villkoren i ett verksamhetsförbud för ett lufttrafikföretag som redan finns med i förteckningen.

(4)

Kommissionen har gett de berörda lufttrafikföretagen möjlighet att ta del av den dokumentation som medlemsstaterna lämnat in, att inkomma med skriftliga synpunkter och att lämna en muntlig redogörelse inför kommissionen och den kommitté som inrättats genom rådets förordning (EEG) nr 3922/91 (3) (nedan kallad flygsäkerhetskommittén).

(5)

Flygsäkerhetskommittén har uppdateringar från kommissionen om pågående gemensamma samråd, inom ramen för förordning (EG) nr 2111/2005 och kommissionens förordning (EG) nr 473/2006 (4), med behöriga myndigheter och lufttrafikföretag från Ekvatorialguinea, Nepal, Nigeria, Saint Vincent och Grenadinerna,Thailand, Ukraina och Venezuela. Kommissionen har också lämnat uppgifter till flygsäkerhetskommittén om luftfartssäkerheten i Afghanistan, Bolivia, Indien, Indonesien, Irak, Kazakstan, Libyen, Moldavien, Moçambique och Zambia samt om tekniska samråd med Ryska federationen.

(6)

Kommissionen och flygsäkerhetskommittén har fått redogörelser från Easa om resultaten av Internationella civila luftfartsorganisationens (Icao) analys av granskningsrapporter inom ramen för Icaos allmänna program för granskning av säkerhetstillsynen. Medlemsstaterna uppmanades i detta sammanhang att prioritera rampinspektioner hos lufttrafikföretag som certifierats i tredjeländer där Icao har konstaterat allvarliga säkerhetsproblem (Significant Safety Concerns, SSC) eller där Easa har konstaterat att det finns betydande brister i systemet för säkerhetstillsyn. Som komplement till de samråd som kommissionen hållit enligt förordning (EG) nr 2111/2005, kommer prioriteringen av rampinspektioner att göra det möjligt att få fram ytterligare information om säkerhetsnivån hos lufttrafikföretag som certifierats i dessa tredjeländer.

(7)

Easa har också informerat kommissionen och flygsäkerhetskommittén om resultaten av den analys av rampinspektioner som gjorts inom programmet för säkerhetskontroll av utländska luftfartyg (Safa-programmet) i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 (5).

(8)

Easa informerade dessutom kommissionen och flygsäkerhetskommittén om de projekt för tekniskt stöd som genomförts i tredjeländer som påverkas av åtgärder eller övervakning enligt förordning (EG) nr 2111/2005. Easa redogjorde för planer och förfrågningar om ytterligare tekniskt stöd och samarbete för att förbättra de civila luftfartsmyndigheternas administrativa och tekniska kapacitet, i syfte att bidra till att åtgärda alla brister i uppfyllandet av tillämpliga internationella standarder för civil luftfart. Medlemsstaterna uppmanades att svara på dessa förfrågningar bilateralt, i samordning med kommissionen och Easa. Kommissionen upprepade i detta sammanhang nyttan av att ge information till det internationella luftfartssamfundet, i synnerhet genom Icaos Scan-databas (Safety Collaborative Assistance Network), om det tekniska bistånd som tillhandahålls av unionen och dess medlemsstater för att förbättra luftfartssäkerheten i världen.

(9)

Kommissionen och flygsäkerhetskommittén fick också en uppdatering från Eurocontrol om statusen för Safas larmfunktion och aktuell statistik över varningsmeddelanden för lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud.

EU-lufttrafikföretag

(10)

Till följd av Easas analys av information från rampinspektioner som gjorts på EU-lufttrafikföretagens luftfartyg och från standardiseringsinspektioner som utförts av Easa, samt från specifika inspektioner och granskningar som utförts av nationella luftfartsmyndigheter, har flera medlemsstater vidtagit vissa verkställighetsåtgärder och informerat kommissionen och flygsäkerhetskommittén om dessa.

(11)

Medlemsstaterna upprepade att de är redo att vidta nödvändiga åtgärder om relevant säkerhetsinformation skulle visa att det finns överhängande risker beroende på att unionens lufttrafikföretag inte uppfyller lämpliga säkerhetsstandarder.

Lufttrafikföretag från Ekvatorialguinea

(12)

Den 7 juni 2017 höll företrädare för kommissionen och Easa ett möte med företrädare för Ekvatorialguineas luftfartsmyndighet Autoridad Aeronautica de Guinea Ecuatorial (nedan kallad AAGE). Mötets syfte var att fortsätta de samråd som hållits sedan från det förra mötet 2013. AAGE informerade kommissionen och Easa om åtgärder som vidtagits för att förbättra efterlevnaden av Icaos krav om ett system för säkerhetstillsyn och framhöll de politiska ansträngningar som gjorts för att genomföra reformer.

(13)

Under mötet den 7 juni 2017 erkände AAGE att lufttrafikföretag från Ekvatorialguinea tidigare inte hade certifierats i enlighet med Icaos krav. Av detta skäl hade AAGE återkallat certifikaten för flera lufttrafikföretag som certifierats i landet och vidtagit en ny certifieringsprocess i fem steg för de återstående lufttrafikföretagen. AAGE lämnade också information om sin personalplanering och -rekrytering, luftfartygsregistrering, och om sitt program för omcertifiering av lufttrafikföretag och programmet för säkerhetstillsyn.

(14)

Enligt observationerna inom ramen för Icaos granskning i februari 2017 uppnådde AAGE en nivå av faktiskt genomförande av internationella standarder för flygsäkerhet på 62,5 % vilket innebär en förbättring från att ha legat kring 10 % tidigare.

(15)

Unionen genomförde ett utvärderingsbesök på plats i Ekvatorialguinea den 16–20 oktober 2017. Experter från kommissionen, Easa och medlemsstaterna deltog i besöket. Under besöket gjordes en bedömning av AAGE:s arbete, som verifierades genom besök hos de två aktiva lufttrafikföretag som är certifierade i Ekvatorialguinea. Det konstaterades att den organisatoriska strukturen inom AAGE, som är en nyligen inrättad oberoende och autonom civil luftfartsmyndighet som inledde sin säkerhetstillsyn under 2012, är lämplig för den nivå av luftfartsverksamhet som bedrivs i Ekvatorialguinea. Det konstaterades att alla områden inom civil luftfart täcks av AAGE som har en egen budget och egna medel. Iakttagelsen gjordes dock att AAGE behöver inspektörer med lämpliga kvalifikationer, i synnerhet på området flygverksamhet och där även med avseende på kommersiella lufttransporter, för att kunna utföra ordentlig och effektiv säkerhetstillsyn av lufttrafikföretag som certifierats i Ekvatorialguinea.

(16)

Besöket visade att ett omfattande regelsystem har införts i Ekvatorialguinea. AAGE arbetar med att uppdatera regler för att hålla jämna steg med den senaste utvecklingen vad gäller internationella standarder för flygsäkerhet. AAGE förlitar sig dock i stor utsträckning på certifikat, licenser och tillstånd som andra myndigheter och organisationer har utfärdat, utan kontroll från AAGE:s sida, trots att sådana egna kontroller är en grundläggande del av AAEG:s säkerhetstillsynsuppdrag. En sådan kontrollprocess bör sålunda ingå i AAEG:s förfaranden och bör genomföras fullt ut.

(17)

Under besöket visade AAGE att det för närvarande endast finns två lufttrafikföretag som är certifierade i Ekvatorialguinea, nämligen CEIBA Intercontinental och Cronos Airlines. Drifttillstånden för lufttrafikföretagen Punto Azul och Tango Airways har återkallats.

(18)

Under besöket hos CEIBA Intercontinental, som ingick i unionens utvärderingsbesök på plats, konsterades det att lufttrafikföretaget fortfarande är verksamt enligt ett gammalt drifttillstånd och endast har nått fas två av det gällande femstegsförfarandet för certifiering av lufttrafikföretag. CEIBA Intercontinental genomgår för närvarande många förändringar, vilket lett till att uppdateringen och godkännandet av grundläggande manualer och dokumentation för luftfartsverksamhet och underhåll brister. Vidare har manualerna och dokumentationen ännu inte anpassats till lufttrafikföretagets flygverksamhet och luftfartyg. Säkerhetsstyrningssystemet är fortfarande under utveckling och lufttrafikföretaget har ännu inte infört någon meningsfull riskanalys. Dess säkerhetspolicy har utarbetats och införts, men har inte kommunicerats på något tydligt eller omfattande sätt inom organisationen. Kvalitetssystemet behöver också utvecklas ytterligare.

(19)

Besöket hos lufttrafikföretaget Cronos Airlines visade att man är medveten om tillämpliga bestämmelser i Ekvatorialguinea och man gör ansträngningar för att genomföra dessa luftfartsstandarder. Företaget har framgångsrikt genomgått femstegsförfarandet för certifiering av lufttrafikföretag. Dess drifttillstånd förnyades i januari 2017. Det konstaterades dock att flera manualer inte hade anpassats till företagets nuvarande flygverksamhet och att kvalitetssystemet inte är fullt utvecklat. Vidare upptäcktes det att säkerhetsstyrningssystemet hos Cronos Airlines fortfarande är under utveckling och för närvarande befinner sig i steg två av de fyra genomförandestegen för säkerhetsstyrningssystem. Det har utarbetats en säkerhetspolicy som också har kommunicerats på ett tydligt och omfattande sätt inom organisationen. Företaget har frivilligt gått med i ett program för övervakning av flygdata för sina luftfartyg.

(20)

AAGE, CEIBA Intercontinental och Cronos Airlines utfrågades av kommissionen och flygsäkerhetskommittén den 14 november 2017, i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 2111/2005. Under utfrågningen uttryckte företrädaren för Ekvatorialguineas regering ett starkt engagemang från regeringen att förbättra säkerheten inom lufttransporter ytterligare i Ekvatorialguinea för att kunna tillhandahålla goda inrikes och regionala flygförbindelser. Under utfrågningen lämnade AAGE information om de korrigerande åtgärder som införts för att lösa de problem som togs upp under unionens utvärderingsbesök på plats. Tidsramen för att genomföra dessa korrigerande åtgärder uppskattar AAGE till ett år.

(21)

Den information som under utfrågningen lämnades av CEIBA Intercontinental om den korrigerande åtgärdsplanen för att lösa de problem som togs upp under unionens utvärderingsbesök på plats visade inte att lufttrafikföretaget hade genomfört någon orsaksanlys och tydde på att endast omedelbara korrigerande åtgärder hade införts, men inga långsiktiga förebyggande åtgärder.

(22)

Cronos Airlines lämnade å sin sida under utfrågningen information om att man vidtagit korrigerande åtgärder för att åtgärda de problem som tagits upp under unionens utvärderingsbesök på plats. Informationen visade att företaget hade genomfört en orsaksanalys, vidtagit såväl omedelbara korrigerande åtgärder som åtgärder för att förhindra att de identifierade problemen uppstår på nytt.

(23)

På grundval av all tillgänglig information, inklusive resultaten från unionens utvärderingsbesök på plats och de uppgifter som lämnades vid utfrågningen den 14 november 2017, kan slutsatsen dras att trots att AAGE har gjort betydande förbättringar vad gäller Ekvatorialguineas system för säkerhetstillsyn av luftfarten kvarstår betydande brister i systemet för säkerhetstillsyn i Ekvatorialguinea. Bedömningen är att AAGE ännu inte har förmåga att helt fullgöra sitt ansvar med avseende på tillsynen av lufttrafikföretag som är certifierade i Ekvatorialguinea. Detta framgår av det faktum att lufttrafikföretag certifieras och säkerhetstillsynen utförs utan närvaro av inspektörer med lämpliga kvalifikationer och av det faktum att ett antal av de iakttagelser som togs upp under unionens utvärderingsbesök på plats inte hade identifierats av AAGE själv under dess certifierings- och tillsynsverksamhet. Därför finns det för närvarande inte tillräckligt stöd för ett beslut om att häva eller ändra verksamhetsförbudet för alla lufttrafikföretag som är certifierade i Ekvatorialguinea. Med tanke på att deras drifttillstånd har återkallats bör Punto Azul och Tango Airways strykas från förteckningen över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud.

(24)

I enlighet med de gemensamma kriterier som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 görs därför bedömningen att unionsförteckningen över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen bör ändras så att lufttrafikföretagen Punto Azul och Tango Airways stryks från bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006.

Lufttrafikföretag från Nepal

(25)

Den 5 mars 2017 skrev Nepals civila luftfartsmyndighet (nedan kallad CAAN) ett brev till kommissionen med information om det aktuella läget vad gäller Nepals system för säkerhetstillsyn. Efter en omcertifiering under 2015 av alla lufttrafikföretag i Nepal upprepade CAAN denna omcertifiering under 2016 med stöd av Icao, i syfte att förnya lufttrafikföretagens drifttillstånd ännu en gång.

(26)

Den 13 mars 2017 överlämnade utrikesministeriet i Nepal ytterligare dokumentation till unionens delegation i Katmandu, Nepal. I dokumenten beskrevs framstegen och det ingick ett utdrag ur den besöksrapport från Nepal som utfärdats av Icaos kombinerade åtgärdsgrupp. På områdena drift och luftvärdighet gjorde Icaos kombinerade åtgärdsgrupp ett antal iakttagelser. Där upprepades iakttagelser som gjorts under tidigare besök, bland annat vid unionens utvärderingsbesök på plats i februari 2014 och vid ett unionsbesök för att ge tekniskt stöd i oktober 2015. Mot bakgrund av denna information begärde kommissionen ytterligare information från CAAN den 4 juli 2017.

(27)

Icao genomförde ett samordnat valideringsbesök i Nepal den 4–11 juli 2017. På grundval av resultaten från detta besök meddelade Icao den 27 juli 2017 att det allvarliga säkerhetsproblemet (Significant Safety Concern) vad gäller certifieringen av luftfartyg hade åtgärdats av Nepals myndigheter.

(28)

Den 3 augusti 2017 lämnade CAAN den information som begärts av kommissionen. Här ingick bland annat information om innehavare av drifttillstånd, resultaten av säkerhetstillsynen, luftfartyg registrerade i Nepal, olyckor och allvarliga tillbud, verkställighetsåtgärder, organisation och regler samt tekniskt stöd i Nepal. CAAN lämnade dock inte information om någon uppföljning av rekommendationerna i de offentliggjorda utredningsrapporterna gällande olyckor.

(29)

Den 7 november 2017 överlämnade CAAN slutrapporten från Icaos samordnade valideringsbesök den 4–11 juli 2017 som innehöll uppgifter om att det faktiska genomförandet av internationella standarder för flygsäkerhet har höjts till en nivå av 66 %. Rapporten visar dock också att ytterligare förbättringar krävs vad gäller kvalificerad teknisk personal och åtgärdande av säkerhetsbrister. Licensieringen av flygbesättning hade inte granskats av Icao, trots att detta var ett av de områden som gav upphov till oro efter unionens utvärderingsbesök på plats i februari 2014.

(30)

På grundval av den information som för närvarande finns tillgänglig förefaller Nepals system för säkerhetstillsyn fortfarande vara otillräckligt, trots att CAAN har gjort vissa framsteg vad gäller genomförandet av internationella standarder för flygsäkerhet. Detta framgår också av det faktum att det saknas faktiska åtgärder för uppföljning av olyckor (däribland de dödsolyckor som skett under senare år) som kan förhindra att sådana olyckor inträffar igen.

(31)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 görs därför bedömningen att det i nuläget inte finns någon anledning att ändra unionsförteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen med avseende på lufttrafikföretag från Nepal.

Lufttrafikföretag från Nigeria

(32)

Med stöd av Easa fortsätter kommissionen att uppmärksamt övervaka säkerheten hos de lufttrafikföretag som är certifierade i Nigeria. I sina skrivelser av den 15 maj och den 20 juni 2017 betonade kommissionen att Nigerias civila luftfartsmyndighet (nedan kallad NCAA) uppmärksamt måste följa alla ansökningar från lufttrafikföretag certifierade i Nigeria om att erhålla auktorisation som tredjelandsoperator (TCO), som inkommer till Easa.

(33)

Genom en skrivelse av den 30 maj 2017 informerade NCAA kommissionen om sin avsikt att genomföra en omfattande granskning av lufttrafikföretaget Med-View Airline, registrerat i Nigeria, samt om de åtgärder som NCAA har vidtagit med avseende på andra nigerianska lufttrafikföretag.

(34)

Genom en skrivelse av den 10 oktober 2017 betonade kommissionen att dessa åtgärder inte är tillräckliga med hänsyn till de tillämpliga kraven och den ökade luftfartsverksamhet som väntas i Nigeria. Den underrättade NCAA om att samråd inletts enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 473/2006.

(35)

Den 30 oktober 2017 hölls ett tekniskt samråd mellan företrädare för kommissionen och för Easa och högre företrädare för NCAA. Syftet med mötet var att NCAA skulle ges tillfälle att förklara de korrigerande och förebyggande åtgärder som vidtagits av NCAA med avseende på Med-View Airline och de övriga lufttrafikföretag som är certifierade i Nigeria. NCAA:s presentation vid möten styrktes av underlag som visade att det har skett en viss förbättring av säkerhetstillsynen av de lufttrafikföretag som de nigerianska myndigheterna har ansvar för enligt tillämpliga internationella bestämmelser.

(36)

Under mötet informerade NCAA kommissionen och Easa om åtgärder som vidtagits för att förbättra efterlevnaden av Icaos krav om ett system för säkerhetstillsyn. NCCA lämnade också information om den granskning som utförts avseende Med-View Airline och andra lufttrafikföretag som är registrerade i Nigeria, nämligen Arik Air, Air Peace och Kabo Air, samt om personalantalet vid NCAA, om utbildning och kvalifikationer vad gäller dess inspektörer och om dess program för säkerhetstillsyn. NCAA har inrättat och genomför nu ett program för övervakning av luftfartsverksamhet och luftvärdighet för att säkerställa fortsatt efterlevnad av bestämmelserna. Nigeria är på väg att genomföra ett statligt säkerhetsprogram och planerar att ha nått fullt genomförande i slutet av 2018.

(37)

Den information som för närvarande finns, inklusive den information som lämnades av NCAA vid mötet den 30 oktober 2017, visar att systemet för säkerhetstillsyn håller på att förbättras i Nigeria. Det står också helt klart att sådana förbättringar fortfarande är av central betydelse. Detta gäller t.ex. NCAA:s medvetenhet om den planerade luftfartsverksamheten inom de lufttrafikföretag som står under dess tillsyn, samt i fråga om det faktiska genomförandet av dess program för säkerhetstillsyn, inbegripet hur iakttagelser hanteras. Den 1 november 2017 begärde kommissionen ytterligare information i detta avseende. Kommissionen uppmanade dessutom NCAA att avråda nigerianska lufttrafikföretag från att ansöka om auktorisation som tredjelandsoperatör hos Easa innan man är fullt övertygad om att dessa företag uppfyller de internationella standarderna för flygsäkerhet.

(38)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 görs därför bedömningen att det i nuläget inte finns någon anledning att ändra unionsförteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen med avseende på lufttrafikföretag från Nigeria.

(39)

Skulle relevant säkerhetsinformation tyda på att det förekommer överhängande säkerhetsrisker till följd av bristande efterlevnad av internationella standarder för flygsäkerhet, kan kommissionen tvingas att vidta åtgärder enligt förordning (EG) nr 2111/2005.

Lufttrafikföretag från Ryssland

(40)

Kommissionen, Easa och de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna fortsätter att uppmärksamt övervaka säkerheten hos de lufttrafikföretag som är certifierade i Ryssland och som bedriver verksamhet i unionen, bl.a. genom att prioritera rampinspektioner hos vissa ryska lufttrafikföretag i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

(41)

Den 20 oktober 2017 höll företrädare för kommissionen och Easa ett möte med företrädare för ryska federala lufttransportmyndigheten (nedan kallad Fata). Syftet med mötet var att granska säkerheten hos lufttrafikföretag som certifierats i Ryssland på grundval av rampinspektionsrapporter under perioden den 6 oktober 2016–5 oktober 2017 och identifiera ärenden där Fatas tillsynsverksamhet skulle kunna stärkas.

(42)

Under mötet granskade kommissionen mer ingående Safa-resultaten från rampinspektioner hos fyra lufttrafikföretag som certifierats i Ryssland. Även om inga säkerhetsproblem konstaterades informerade Fata kommissionen om sin säkerhetstillsyn av dessa lufttrafikföretag.

(43)

På grundval av den information som för närvarande finns tillgänglig, inklusive de uppgifter som lämnats av Fata under och efter det tekniska samrådet den 20 oktober 2017 anses Fata för närvarande varken sakna förmåga eller vilja att åtgärda säkerhetsbrister hos lufttrafikföretag som är certifierade i Ryssland På grundval av detta drog kommissionen slutsatsen att det inte var nödvändigt att anordna en utfrågning inför kommissionen och flygsäkerhetskommittén av de ryska luftfartsmyndigheterna eller av något lufttrafikföretag som är certifierat i Ryssland.

(44)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 anses det därför i detta stadium inte finnas någon anledning att ändra förteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen för att ta med lufttrafikföretag från Ryssland.

(45)

Medlemsstaterna måste emellertid fortsätta att kontrollera att lufttrafikföretag från Ryssland faktiskt uppfyller gällande internationella standarder för flygsäkerhet genom att prioritera rampinspektioner i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

(46)

Skulle dessa inspektioner visa på en överhängande säkerhetsrisk på grund av bristande efterlevnad av de relevanta säkerhetsstandarderna kan kommissionen tvingas vidta åtgärder mot lufttrafikföretag från Ryssland enligt förordning (EG) nr 2111/2005.

Lufttrafikföretag från Saint Vincent och Grenadinerna

(47)

Den 2 februari 2017 inkom lufttrafikföretaget Mustique Airways, som är certifierat i Saint Vincent och Grenadinerna, till Easa med en ansökan om auktorisation som tredjelandsoperatör. Denna nya ansökan följde på en tidigare ansökan om auktorisation som tredjelandsoperatör som avslagits av Easa av säkerhetsskäl. Easa bedömde den nya ansökan i enlighet med kraven i kommissionens förordning (EU) nr 452/2014 (6).

(48)

Easa ansåg att den plan med korrigerande åtgärder för att lösa de problem som Easa konstaterat med avseende på Mustique Airways ansökan om auktorisation som tredjelandsoperatör var godtagbar, och beslutade att gå vidare med bedömningen av ansökan till dess att samtliga problem hade åtgärdats. Den 11 september 2017 informerade Easa kommissionen om att det sista av de påtalade problemen hade åtgärdats, och att Easa skulle vara i stånd att utfärda tillståndet om lufttrafikföretaget togs bort från ”svarta listan”.

(49)

Mot bakgrund av denna information bjöd kommissionen in Mustique Airways till en utfrågning för att ge lufttrafikföretaget möjlighet att presentera de korrigerande åtgärder som införts och informera om de åtgärder det har vidtagit för att förhindra att de säkerhetsbrister som Easa identifierade under sin bedömning av ansökan skulle återkomma. Den 14 november 2017 presenterade Mustique Airways dessa korrigerande åtgärder för kommissionen och flygsäkerhetskommittén. De består av betydande förändringar i organisation och genomförande av säkerhetsstyrningssystemet, stödda av ett nytt webbaserat verktyg och en ny säkerhetspolicy så att Mustique Airways kan åtgärda grundorsakerna till bristerna och förhindra att dessa återuppstår.

(50)

Under utfrågningen lämnade Mustique Airways även information om ett antal åtgärder man vidtagit för att genomföra en flygsäkerhetskultur inom organisationen. Åtgärderna omfattar regelbundna säkerhetsmöten både på lednings- och personalnivå så att Mustique Airways kan öka medvetandenivån i fråga om säkerhet hos sin personal och förbättra rapporteringen om säkerhetshändelser.

(51)

På grundval av den information som nu finns tillgänglig, inklusive Easas bedömning och den information som lämnade under utfrågningen, bör slutsatsen dras att Mustique Airways har åtgärdat de identifierade säkerhetsbristerna och att Mustique Airways har kapacitet att åtgärda säkerhetsbrister som skulle kunna uppstå.

(52)

I enlighet med de gemensamma kriterier som anges i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 görs därför bedömningen att förteckningen över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen bör ändras så att lufttrafikföretaget Mustique Airways stryks från bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006.

(53)

Medlemsstaternas behöriga myndigheter måste dock fortsätta att kontrollera att gällande säkerhetsstandarder efterlevs genom att prioritera rampinspektioner i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012 av lufttrafikföretag som godkänts i Saint Vincent och Grenadinerna.

(54)

Skulle relevant säkerhetsinformation tyda på att det förekommer överhängande säkerhetsrisker till följd av bristande efterlevnad av internationella standarder för flygsäkerhet, kan kommissionen tvingas att vidta åtgärder enligt förordning (EG) nr 2111/2005.

Lufttrafikföretag från Thailand

(55)

Den 20–27 september 2017 genomförde Icao ett samordnat valideringsbesök i Thailand för att granska de protokollfrågor som var upphovet till det allvarliga säkerhetsproblem (Significant Safety Concern) som konstaterats i Thailand. De korrigerande åtgärder som vidtagits av Thailands civila luftfartsmyndighet (nedan kallad CAAT) befanns vara tillräckliga för att komma till rätta med det allvarliga säkerhetsproblemet och det faktiska genomförandet av internationella standarder för flygsäkerhet ökade till en nivå på omkring 41 %. Kompletterande arbete pågår emellertid för att ytterligare höja nivån för det faktiska genomförandet och CAAT förväntar sig ett nytt samordnat valideringsbesök från Icao under 2018 som täcker alla aspekter av ett system för säkerhetstillsyn av civil luftfart.

(56)

CAAT bjöds in till en utfrågning den 13 november 2017 för att ge kommissionen och flygsäkerhetskommittén en uppdatering om de korrigerande åtgärder som vidtagits för att förbättra situationen vad gäller flygsäkerhet i Thailand.

(57)

Under utfrågningen lämnade CAAT information om den civila luftfartens omfattning och verksamhet i Thailand tillammans med resultaten från Icaos samordnade valideringsbesök, inklusive om det faktum att det allvarliga säkerhetproblemet hade åtgärdats. CAAT rapporterade också om framstegen med genomförandet av hållbarhetsplanen, som inbegriper arbete på en strategisk plan för den närmaste framtiden, uppdatering av lagstiftning och regler, myndighetens organisation och personalresurser, finansieringen av myndighetens verksamhet och de it-system som CAAT kommer att använda till stöd för sin verksamhet. CAAT redogjorde även för sin tillsyn av lufttrafikföretag som är certifierade i Thailand. Kommissionen uppmuntrade CAAT att fortsätta med arbetet med att säkerställa varaktigheten vad gäller de förbättringar av flygsäkerheten som gjorts i Thailand.

(58)

Den tillgängliga informationen visar på att systemet för säkerhetstillsyn har förbättrats i Thailand. CAAT har i synnerhet styrkt att det har gjorts framsteg under det senaste året. Den tillgängliga informationen vad gäller lufttrafikföretag som är certifierade i Thailand ger inte stöd för ett beslut om att belägga dessa lufttrafikföretag med förbud eller driftsrestriktioner.

(59)

För att situationen ska kunna övervakas noggrant måste samråden med de thailändska myndigheterna fortsätta, i enlighet med artikel 3.2 i förordning (EG) nr 473/2006.

(60)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 görs därför bedömningen att det i nuläget inte finns någon anledning att ändra unionsförteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen med avseende på lufttrafikföretag från Thailand.

(61)

Medlemsstaterna måste fortsätta att kontrollera att gällande säkerhetsnormer efterlevs genom att prioritera rampinspektioner hos lufttrafikföretag som är certifierade i Thailand, i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

(62)

Skulle relevant säkerhetsinformation tyda på att det förekommer överhängande säkerhetsrisker till följd av bristande efterlevnad av internationella standarder för flygsäkerhet, kan kommissionen tvingas att vidta åtgärder enligt förordning (EG) nr 2111/2005.

Lufttrafikföretag från Ukraina

(63)

Den 19 april 2017 inkom lufttrafikföretaget International Joint-Stock Aviation Company ”URGA”, som är certifierat i Ukraina, till Easa med en ny ansökan om auktorisation som tredjelandsoperatör. Efter att ha avslagit lufttrafikföretagets första ansökan om auktorisation som tredjelandsoperatör gjorde Easa en bedömning av denna nya ansökan, i enlighet med kraven i förordning (EU) nr 452/2014.

(64)

Den 28–29 juni 2017 utförde Easa, i detta ärende, en granskning på plats vid huvudkontoret för International Joint-Stock Aviation Company ”URGA”. Granskningen gjorde det visserligen möjligt att konstatera att alla brister som upptäckts vid bedömningen av den första ansökan hade åtgärdats, men fem nya brister, framför allt med avseende på luftvärdighet, upptäcktes. Därefter överlämnade International Joint-Stock Aviation Company ”URGA” en plan med korrigerande åtgärder avseende de nya bristerna. På grundval av denna plan kunde samtliga brister förklaras åtgärdade den 4 oktober 2017 på ett för Easa fullt tillfredsställande sätt. Easa informerade kommissionen om detta och om att detta innebar att Easa skulle vara i stånd att utfärda tillståndet om lufttrafikföretaget togs bort från ”svarta listan”.

(65)

På grundval av detta bjöd kommissionen och flygsäkerhetskommittén in International Joint-Stock Aviation Company ”URGA” till en utfrågning som ägde rum den 13 november 2017. Under utfrågningen gav lufttrafikföretaget utförlig information om planen med korrigerande åtgärder som tagits fram till följd av Easas konstateranden vid granskningen på plats i juni 2017. Det förklarade även att det har infört omfattande förändringar i sin organisation och i sina förfaranden för att stärka kapaciteten att följa internationella standarder för flygsäkerhet. För att säkerställa att åtgärderna är varaktiga och möjliggöra effektiv kontroll av verksamheten har International Joint-Stock Aviation Company ”URGA” också omstrukturerat sitt interna kvalitetssystem.

(66)

På grundval av den information som nu finns tillgänglig, inklusive Easas bedömning och den information som lämnades under utfrågningen, bör slutsatsen dras att International Joint-Stock Aviation Company ”URGA” har åtgärdat de identifierade säkerhetsbristerna och att International Joint-Stock Aviation Company ”URGA” är i stånd att åtgärda säkerhetsbrister som skulle kunna uppstå.

(67)

I enlighet med de gemensamma kriterier som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 anses det därför att förteckningen över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen bör ändras så att lufttrafikföretaget International Joint-Stock Aviation Company ”URGA” stryks från bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006.

(68)

Medlemsstaterna måste fortsätta att kontrollera att gällande säkerhetsnormer efterlevs genom att prioritera rampinspektioner hos lufttrafikföretag som är certifierade i Ukraina, i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

(69)

Skulle relevant säkerhetsinformation tyda på att det förekommer överhängande säkerhetsrisker till följd av bristande efterlevnad av internationella standarder för flygsäkerhet, kan kommissionen tvingas att vidta åtgärder enligt förordning (EG) nr 2111/2005.

Lufttrafikföretag från Venezuela

(70)

Den 6 mars 2017 inkom lufttrafikföretaget Avior Airlines, som certifierats i Venezuela, till Easa med en ansökan om auktorisation som tredjelandsoperatör. Easa bedömde ansökan i enlighet med kraven i förordning (EU) nr 452/2014.

(71)

Vid sin säkerhetsbedömning av Avior Airlines uttryckte Easa farhågor med tanke på att Avior Airlines inte kunde visa att man uppfyller de tillämpliga kraven. Easa drog därför slutsatsen att en fortsatt bedömning inte skulle resultera i någon auktorisation som tredjelandsoperatör för Avior Airlines och att lufttrafikföretaget inte uppfyller de tillämpliga kraven i förordning (EU) nr 452/2014. Den 4 oktober 2017 avslog därför Easa Avior Airlines ansökan om auktorisation som tredjelandsoperatör, av säkerhetsskäl.

(72)

Den 10 oktober 2017 begärde kommissionen information från Venezuelas civila luftfartsmyndighet (nedan kallad INAC) om de åtgärder som vidtagits med anledning av Easas avslag på Avior Airlines ansökan om auktorisation som tredjelandsoperatör. Skrivelsen innebar att offentliga samråd inleddes med de myndigheter som utövar tillsyn över de lufttrafikföretag som är certifierade i Venezuela, i enlighet med de kriterier som anges i artikel 3.2 i kommissionens förordning (EG) nr 473/2006. Eftersom de säkerhetsproblem som framkommit vid Easas säkerhetsbedömning av Avior Airlines med avseende på auktorisation som tredjelandsoperatör inte var lösta inbjöds både INAC och Avior Airlines till en utfrågning inför kommissionen och flygsäkerhetskommittén, i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 2111/2005.

(73)

Den 13 november 2017 lämnade INAC information till kommissionen om den tillsyn som utövats med avseende på lufttrafikföretag som certifierats i Venezuela under de senaste åren samt en beskrivning av den tillsyn som utövats med avseende på lufttrafikföretaget Avior Airlines.

(74)

Under utfrågningen den 14 november 2017 lämnade INAC information till kommissionen och flygsäkerhetskommittén om sin struktur, sina funktioner, behörighetsområden och resurser, om antalet flygtillbud och -olyckor, det faktiska genomförandet av internationella standarder för flygsäkerhet, status enligt FAA:s program för internationella flygsäkerhetsbedömningar och om vilket antal och vilken typ av organisationer som står under dess överinsyn. INAC förklarade också sin tillsynsprocess och tillhandahöll resultaten av sin säkerhetstillsyn med avseende på Avior Airlines under de senaste åren. INAC uppgav att man hade ökat antalet inspektioner av Avior Airlines eftersom detta lufttrafikföretag har utökat sin flotta. Detta resulterade i upptäckten av ett betydande antal säkerhetsbrister hos Avior Airlines, i synnerhet på områdena personalutbildning, förändringshantering och systemet för dokumentkontroll.

(75)

INAC uppgav att man inte varit medveten om de iakttagelser som gjorts avseende lufttrafikföretag som är certifierade i Venezuela vid medlemsstaternas rampinspektioner och uttryckte sin avsikt att samarbeta med Easa så att INAC kan säkerställa en lämplig uppföljning av iakttagelserna.

(76)

Den information som lämnades tyder på att INAC bör utveckla sin inspektionskapacitet ytterligare med avseende på de lufttrafikföretag som man har ansvar för.

(77)

Under utfrågningen informerade Avior Airlines kommissionen och flygsäkerhetskommittén om de korrigerande åtgärder som vidtagits för att åtgärda de allvarliga problem som Easa identifierat som ett led i bedömningen i samband med ansökan om auktorisation som tredjelandsoperatör. Exempel på detta var kontroll av luftvärdighet och underhåll, genomförandet och övervakningen av luftvärdighetsdirektiven och säkerhets- och kvalitetsledningssystemen. Avior Airlines visade dock tydligt en bristande medvetenhet om och förståelse för allvaret i de säkerhetsproblem som Easa lyft fram och som upptäckts vid medlemsstaternas rampinspektioner. Dessutom visar de åtgärder som vidtagits av Avior Airlines att de grundläggande orsakerna inte har analyserats ordentligt och att det saknas en lämplig plan för korrigerande åtgärder för att förhindra att samma eller liknande överträdelser inträffar igen.

(78)

Den information som föreligger och som grundar sig på Easas bedömning i samband med ansökan om auktorisation som tredjelandsoperatör, medlemsstaternas rampinspektioner och den information som tillhandahållits av INAC och Avior Airlines visar att det finns bevis på allvarliga säkerhetsbrister hos Avior Airlines. Denna information visar också att Avior Airlines inte är i stånd att åtgärda dessa säkerhetsbrister, vilket bland annat bevisas av den föga ändamålsenliga och otillräckliga plan med korrigerande åtgärder som lagts fram med anledning av de brister som konstaterats av Easa och av att inga lämpliga åtgärder vidtagits med avseende på de iakttagelser som gjordes vid medlemsstaternas rampinspektioner.

(79)

I enlighet med de gemensamma kriterier som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 anses det därför att gemenskapens förteckning över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen bör ändras så att lufttrafikföretaget Avior Airlines förs upp i bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006.

(80)

Medlemsstaterna måste fortsätta att kontrollera att gällande säkerhetsstandarder efterlevs genom att prioritera rampinspektioner hos lufttrafikföretag som är certifierade i Venezuela, i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

(81)

Skulle relevant säkerhetsinformation tyda på att det förekommer överhängande säkerhetsrisker till följd av bristande efterlevnad av internationella standarder för flygsäkerhet, kan kommissionen tvingas att vidta åtgärder enligt förordning (EG) nr 2111/2005.

(82)

Förordning (EG) nr 474/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(83)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från flygsäkerhetskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 474/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga A ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

2.

Bilaga B ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 november 2017.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Violeta BULC

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (EUT L 84, 23.3.2006, s. 14).

(3)  Rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (EGT L 373, 31.12.1991, s. 4).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 473/2006 av den 22 mars 2006 om genomförandebestämmelser för gemenskapsförteckningen enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (EUT L 84, 23.3.2006, s. 8).

(5)  Kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 296, 25.10.2012, s. 1).

(6)  Kommissionens förordning (EU) nr 452/2014 av den 29 april 2014 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygdrift som utförs av operatörer från tredjeland i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 133, 6.5.2014, s. 12).


BILAGA I

BILAGA A

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM HAR BELAGTS MED VERKSAMHETSFÖRBUD I UNIONEN, SAMT UNDANTAG  (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Nummer på drifttillstånd (AOC) eller operativ licens

Icaos treställiga bokstavskod

Operatörens administrerande stat

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venezuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Islamiska republiken Iran

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irak

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10–12/05

MEV

Nigeria

AIR ZIMBABWE (PVT) LTD

177/04

AZW

Zimbabwe

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Afghanistans tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Islamiska republiken Afghanistan

AFGHAN JET INTERNATIONAL AIRLINES

AOC 008

AJA

Islamiska republiken Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Islamiska republiken Afghanistan

EAST HORIZON AIRLINES

AOC 1013

EHN

Islamiska republiken Afghanistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Islamiska republiken Afghanistan

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Islamiska republiken Afghanistan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Angolas tillsynsmyndigheter, med undantag av TAAG Angola Airlines, som förts upp i bilaga B, inklusive

 

 

Republiken Angola

AEROJET

AO 008–01/11

TEJ

Republiken Angola

AIR GICANGO

009

Okänd

Republiken Angola

AIR JET

AO 006–01/11-MBC

MBC

Republiken Angola

AIR NAVE

017

Okänd

Republiken Angola

AIR26

AO 003–01/11-DCD

DCD

Republiken Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Okänd

Republiken Angola

DIEXIM

007

Okänd

Republiken Angola

FLY540

AO 004–01 FLYA

Okänd

Republiken Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Republiken Angola

HELIANG

010

Okänd

Republiken Angola

HELIMALONGO

AO 005–01/11

Okänd

Republiken Angola

MAVEWA

016

Okänd

Republiken Angola

SONAIR

AO 002–01/10-SOR

SOR

Republiken Angola

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Republiken Kongos tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Republiken Kongo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Republiken Kongo

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Okänd

Republiken Kongo

EMERAUDE

RAC06-008

Okänd

Republiken Kongo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06–003

EKA

Republiken Kongo

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Republiken Kongo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES SA.

RAC 06–014

Okänd

Republiken Kongo

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Okänd

Republiken Kongo

TRANS AIR CONGO

RAC 06–001

TSG

Republiken Kongo

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Demokratiska republiken Kongos tillsynsmyndighet, inklusive

 

 

Demokratiska republiken Kongo

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Demokratiska republiken Kongo

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Demokratiska republiken Kongo

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Djiboutis tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Okänd

DAO

Djibouti

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Ekvatorialguinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Ekvatorialguinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Okänd

Ekvatorialguinea

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Eritreas tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Eritrea

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Republiken Gabons tillsynsmyndigheter, med undantag av Afrijet och SN2AG, som förts upp i bilaga B, inklusive

 

 

Republiken Gabon

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Republiken Gabon

ALLEGIANCE AIR TOURIST

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Republiken Gabon

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Republiken Gabon

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Republiken Gabon

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Republiken Gabon

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/DSA

Okänd

Republiken Gabon

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Indonesiens tillsynsmyndigheter, med undantag av Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia, Citilink, Lion Air och Batik Air,, inklusive

 

 

Republiken Indonesien

AIR BORN INDONESIA

135–055

Okänd

Republiken Indonesien

AIR PACIFIC UTAMA

135–020

Okänd

Republiken Indonesien

ALDA TRANS PAPUA

135–056

Okänd

Republiken Indonesien

ALFA TRANS DIRGANTARA

135–012

Okänd

Republiken Indonesien

AMA

135–054

Okänd

Republiken Indonesien

ANGKASA SUPER SERVICE

135–050

LBZ

Republiken Indonesien

ASI PUDJIASTUTI

135–028

SQS

Republiken Indonesien

AVIASTAR MANDIRI

135–029

VIT

Republiken Indonesien

DABI AIR NUSANTARA

135–030

Okänd

Republiken Indonesien

DERAYA AIR TAXI

135–013

DRY

Republiken Indonesien

DERAZONA AIR SERVICE

135–010

DRZ

Republiken Indonesien

EASTINDO

135–038

ESD

Republiken Indonesien

ELANG LINTAS INDONESIA

135–052

Okänd

Republiken Indonesien

ELANG NUSANTARA AIR

135–053

Okänd

Republiken Indonesien

ENGGANG AIR SERVICE

135–045

Okänd

Republiken Indonesien

ERSA EASTERN AVIATION

135–047

Okänd

Republiken Indonesien

GATARI AIR SERVICE

135–018

GHS

Republiken Indonesien

HEVILIFT AVIATION

135–042

Okänd

Republiken Indonesien

INDONESIA AIR ASIA EXTRA

121–054

Okänd

Republiken Indonesien

INDONESIA AIR TRANSPORT

121–034

IDA

Republiken Indonesien

INDO STAR AVIATION

135–057

Okänd

Republiken Indonesien

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135–019

Okänd

Republiken Indonesien

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121–044

JWD

Republiken Indonesien

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135–043

JLB

Republiken Indonesien

KAL STAR AVIATION

121–037

KLS

Republiken Indonesien

KARTIKA AIRLINES

121–003

KAE

Republiken Indonesien

KOMALA INDONESIA

135–051

Okänd

Republiken Indonesien

KURA-KURA AVIATION

135–016

KUR

Republiken Indonesien

MARTA BUANA ABADI

135–049

Okänd

Republiken Indonesien

MATTHEW AIR NUSANTARA

135–048

Okänd

Republiken Indonesien

MIMIKA AIR

135–007

Okänd

Republiken Indonesien

MY INDO AIRLINES

121–042

Okänd

Republiken Indonesien

NAM AIR

121–058

Okänd

Republiken Indonesien

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135–011

Okänd

Republiken Indonesien

NUSANTARA AIR CHARTER

121–022

SJK

Republiken Indonesien

PEGASUS AIR SERVICES

135–036

Okänd

Republiken Indonesien

PELITA AIR SERVICE

121–008

PAS

Republiken Indonesien

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135–026

Okänd

Republiken Indonesien

PURA WISATA BARUNA

135–025

Okänd

Republiken Indonesien

RIAU AIRLINES

121–016

RIU

Republiken Indonesien

SAYAP GARUDA INDAH

135–004

Okänd

Republiken Indonesien

SMAC

135–015

SMC

Republiken Indonesien

SPIRIT AVIATION SENTOSA

135–058

Okänd

Republiken Indonesien

SRIWIJAYA AIR

121–035

SJY

Republiken Indonesien

SURYA AIR

135–046

Okänd

Republiken Indonesien

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121–048

TNU

Republiken Indonesien

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135–021

TWT

Republiken Indonesien

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121–038

XAR

Republiken Indonesien

TRAVIRA UTAMA

135–009

TVV

Republiken Indonesien

TRI MG-INTRA ASIA AIRLINES

121–018

TMG

Republiken Indonesien

TRI MG-INTRA ASIA AIRLINES

135–037

Okänd

Republiken Indonesien

TRIGANA AIR SERVICE

121–006

TGN

Republiken Indonesien

UNINDO

135–040

Okänd

Republiken Indonesien

WESTSTAR AVIATION INDONESIA

135–059

Okänd

Republiken Indonesien

WING ABADI AIRLINES

121–012

WON

Republiken Indonesien

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kirgizistans tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Republiken Kirgizistan

AIR BISHKEK (tidigare EASTOK AVIA)

15

EAA

Republiken Kirgizistan

AIR MANAS

17

MBB

Republiken Kirgizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Republiken Kirgizistan

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Republiken Kirgizistan

HELI SKY

47

HAC

Republiken Kirgizistan

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Republiken Kirgizistan

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Republiken Kirgizistan

S GROUP INTERNATIONAL (tidigare S GROUP AVIATION)

45

IND

Republiken Kirgizistan

SKY BISHKEK

43

BIS

Republiken Kirgizistan

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Republiken Kirgizistan

SKY WAY AIR

39

SAB

Republiken Kirgizistan

TEZ JET

46

TEZ

Republiken Kirgizistan

VALOR AIR

07

VAC

Republiken Kirgizistan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Liberias tillsynsmyndigheter.

 

 

Liberia

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Libyens tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Libyen

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libyen

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libyen

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libyen

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Libyen

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Libyen

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libyen

PETRO AIR

025/08

PEO

Libyen

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Nepals tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Republiken Nepal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Okänd

Republiken Nepal

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

Okänd

Republiken Nepal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Republiken Nepal

FISHTAIL AIR

017/2001

Okänd

Republiken Nepal

GOMA AIR

064/2010

Okänd

Republiken Nepal

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

Okänd

Republiken Nepal

MAKALU AIR

057A/2009

Okänd

Republiken Nepal

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

Okänd

Republiken Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Okänd

Republiken Nepal

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

Okänd

Republiken Nepal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Republiken Nepal

SAURYA AIRLINES

083/2014

Okänd

Republiken Nepal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Republiken Nepal

SIMRIK AIR

034/2000

Okänd

Republiken Nepal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Republiken Nepal

SITA AIR

033/2000

Okänd

Republiken Nepal

TARA AIR

053/2009

Okänd

Republiken Nepal

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Republiken Nepal

Alla lufttrafikföretag som godkänts av tillsynsmyndigheterna i São Tomé och Príncipe, inklusive

 

 

São Tomé och Príncipe

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

São Tomé och Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé och Príncipe

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sierra Leones tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Okänd

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Okänd

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Okänd

Okänd

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Okänd

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Okänd

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Okänd

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Okänd

Okänd

Sierra Leone

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sudans tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Republiken Sudan

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Republiken Sudan

BADR AIRLINES

35

BDR

Republiken Sudan

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Republiken Sudan

ELDINDER AVIATION

8

DND

Republiken Sudan

GREEN FLAG AVIATION

17

Okänd

Republiken Sudan

HELEJETIC AIR

57

HJT

Republiken Sudan

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Republiken Sudan

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Republiken Sudan

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Republiken Sudan

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Republiken Sudan

SUN AIR

51

SNR

Republiken Sudan

TARCO AIR

56

TRQ

Republiken Sudan


(1)  Lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga A kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (wet-lease) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsstandarder är uppfyllda.


BILAGA II

BILAGA B

FÖRTECKNING ÖVER LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED DRIFTSRESTRIKTIONER I UNIONEN  (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Drifttillstånds-nummer (AOC-nummer)

Icaos treställiga bokstavskod

Operatörens administrerande stat

Typ av luftfartyg

Registreringsnummer och serienummer, om tillgängligt, för restriktionsbelagda luftfartyg

Registreringsstat

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Republiken Angola

Hela flottan förutom: luftfartyg av typen Boeing B737-700, luftfartyg av typen Boeing B777-200, luftfartyg av typen Boeing B777-300 och luft-fartyg av typen Boeing B777-300ER.

Hela flottan förutom: luftfartyg i Boeing B737-700-flottan, så som anges i drifttillståndet, luftfartyg i Boeing B777-200-flottan, så som anges i drifttillståndet, luftfartyg i Boeing B777-300-flottan, så som anges i drifttillståndet, och luftfartyg i Boeing B777-300ER-flottan, så som anges i drifttillståndet.

Republiken Angola

AIR SERVICE COMORES

06–819/TA-15/DGACM

KMD

Komorerna

Hela flottan förutom: LET 410 UVP.

Hela flottan förutom: D6-CAM (851336).

Komorerna

AFRIJET BUSINESS SERVICE  (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Republiken Gabon

Hela flottan förutom: 2 luftfartyg av typen Falcon 50, 2 luftfartyg av typen Falcon 900.

Hela flottan förutom: TR-LGV, TR-LGY, TR-AFJ, och TR-AFR.

Republiken Gabon

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Republiken Gabon

Hela flottan förutom: 1 luftfartyg av typen Challenger CL-601, 1 luftfartyg av typen HS-125-800.

Hela flottan förutom: TR-AAG, ZS-AFG.

Republiken Gabon, Republiken Sydafrika

IRAN AIR

FS100

IRA

Islamiska republiken Iran

Alla luftfartyg av typen Fokker F100 och av typen Boeing B747.

Luftfartyg av typen Fokker F100, så som anges i drifttillståndet, luftfartyg av typen Boeing B747, så som anges i drifttillståndet.

Islamiska republiken Iran

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Demokratiska folkrepubliken Korea

Hela flottan förutom: 2 luftfartyg av typen TU-204.

Hela flottan förutom: P-632, P-633.

Demokratiska folkrepubliken Korea


(1)  Lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga B kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (wet-lease) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsstandarder är uppfyllda.

(2)  Afrijet får endast använda de specifika luftfartyg som nämns här inom ramen för sin nuvarande trafiknivå i unionen.