29.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 313/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2200

av den 28 november 2017

om öppnande och förvaltning av tullkvoter för import av vissa spannmål från Ukraina

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 187 a och c, och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1566 (2) föreskrivs förmånsordningar vad gäller tullar för import av vissa varor med ursprung i Ukraina. De tullkvoter för import som avses i bilaga II av den förordningen ska förvaltas av kommissionen i enlighet med artikel 184 i förordning (EU) nr 1308/2013. De ska tillämpas i tre år från och med den 1 januari 2018.

(2)

För att importen av vissa spannmål med ursprung i Ukraina som omfattas av dessa tullkvoter ska ske korrekt och inte i spekulativt syfte bör det föreskrivas att denna import hanteras genom användning av importlicenser. I detta syfte bör kommissionens förordningar (EG) nr 1301/2006 (3) och (EG) nr 1342/2003 (4) samt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1239 (5) tillämpas, utom vid de undantag som föreskrivs i denna förordning.

(3)

För att säkerställa att kvoterna förvaltas korrekt är det lämpligt att fastställa tidsfrister för inlämnande av licensansökningar samt vilka uppgifter som ska ingå i ansökningarna och i licenserna.

(4)

För att effektivisera administrationen bör medlemsstaterna för sina anmälningar till kommissionen i enlighet med denna förordning använda de informationssystem som föreskrivs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1183 (6) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1185 (7).

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Öppnande och förvaltning av tullkvoter

1.   De importtullkvoter för vissa produkter med ursprung i Ukraina som anges i bilagan ska öppnas årligen från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2020.

2.   Importtullen inom den tullkvot som avses i punkt 1 ska vara 0 euro per ton.

3.   Förordningarna (EG) nr 1342/2003 och (EG) nr 1301/2006 samt genomförandeförordning (EU) 2016/1239 ska tillämpas, om inte annat följer av denna förordning.

Artikel 2

Regler för inlämning av importlicensansökningar och utfärdande av importlicenser

1.   Utan hinder av artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1301/2006 får den sökande endast lämna in en ansökan om importlicens per löpnummer och vecka. Om en och samma sökande lämnar in mer än en ansökan ska ingen av dem godtas, och de säkerheter som ställts i samband med inlämningen av ansökningarna ska förverkas av den berörda medlemsstaten.

Importlicensansökningarna ska lämnas till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna varje vecka, senast på fredagen kl. 13.00 (belgisk tid).

2.   I varje importlicensansökan ska det anges, utan decimaler, en kvantitet i kilogram, som inte får överstiga den totala kvantitet som ingår i den aktuella kvoten.

3.   Importlicenserna ska utfärdas den fjärde arbetsdagen efter sista dagen för det meddelande som avses i artikel 4.1.

4.   I importlicensansökan och i själva importlicensen ska namnet ”Ukraina” anges i fält 8 och rutan ”ja” ska markeras med ett kryss. Licenserna ska vara giltiga endast för produkter med ursprung i Ukraina.

Artikel 3

Importlicensernas giltighet

Importlicenserna ska vara giltiga från och med den dag då de faktiskt utfärdas, i enlighet med artikel 7.2 i genomförandeförordning (EU) 2016/1239, till och med utgången av den andra månaden som följer på den aktuella månaden.

Artikel 4

Meddelanden

1.   Senast kl. 18.00 (belgisk tid) måndagen veckan efter inlämnandet av importlicensansökan ska medlemsstaterna på elektronisk väg meddela kommissionen varje ansökan per löpnummer tillsammans med uppgift om produktursprung och begärd kvantitet per KN-nummer, och om inga ansökningar inkommit ska ett meddelande med texten ”inga” sändas. Anmälan ska ske i enlighet med delegerad förordning (EU) 2017/1183 och genomförandeförordning (EU) 2017/1185.

2.   Den dag då importlicenserna utfärdas ska medlemsstaterna på elektronisk väg meddela kommissionen de uppgifter rörande de utfärdade licenserna som avses i artikel 11.1 b i förordning (EG) nr 1301/2006 med uppgift om de totala kvantiteter per KN-nummer för vilka importlicenserna har utfärdats.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 november 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1566 av den 13 september 2017 om införande av tillfälliga autonoma åtgärder till förmån för Ukraina som komplement till de handelsmedgivanden som är tillgängliga inom ramen för associeringsavtalet (EUT L 254, 30.9.2017, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (EUT L 238, 1.9.2006, s. 13).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 av den 28 juli 2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris (EUT L 189, 29.7.2003, s. 12).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1239 av den 18 maj 2016 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller systemet med import- och exportlicenser (EUT L 206, 30.7.2016, s. 44).

(6)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1183 av den 20 april 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller anmälan av uppgifter och handlingar till kommissionen (EUT L 171, 4.7.2017, s. 100).

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1185 av den 20 april 2017 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller anmälan till kommissionen av uppgifter och handlingar och om ändring och upphävande av vissa kommissionsförordningar (EUT L 171, 4.7.2017, s. 113).


BILAGA

Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska texten i varubeskrivningen endast anses vara vägledande, eftersom förmånsordningens räckvidd när det gäller denna bilaga avgörs av de KN-nummer som gäller den 1 januari 2017. Där ”ex”-KN-nummer anges ska förmånsordningen bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

Löpnummer

Produkt

KN-nummer

Kvantitet i ton

09.4277

Spält, vanligt vete och blandsäd av vete och råg, andra slag än för utsäde

1001 99 00

65 000

Mjöl av vanligt vete och spält,

1101 00 15

Finmalet mjöl av blandsäd av vete och råg

1101 00 90

Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete, blandsäd av vete och råg, råg, majs, korn, havre, ris

1102 90 90

Krossgryn samt grovt mjöl av vanligt vete och spält

1103 11 90

Pelletar av vete

1103 20 60

09.4278

Majs, annan än utsädesmajs

1005 90 00

625 000

Finmalet mjöl av majs

1102 20

Krossgryn samt grovt mjöl av majs

1103 13

Pelletar av majs

1103 20 40

Majs bearbetad på annat sätt

1104 23

09.4279

Korn, andra slag än för utsäde

1003 90 00

325 000

Finmalet mjöl av korn

1102 90 10

Pelletar av korn

ex 1103 20 25