23.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 307/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2177

av den 22 november 2017

om tillträde till anläggningar för tjänster och järnvägsrelaterade tjänster

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (1), särskilt artikel 13.9, och

av följande skäl:

(1)

De grundläggande bestämmelserna i direktiv 2012/34/EU avseende tillträde till anläggningar för tjänster och användning av tjänster som tillhandahålls i dessa anläggningar, såsom bestämmelser om tillträdesrättigheter, grundläggande procedurregler för behandling av ansökningar och krav i fråga om offentliggörande av information, gäller för alla anläggningar för tjänster. I direktiv 2012/34/EU fastställs även olika regler för olika typer av tjänster som tillhandahålls i anläggningar för tjänster. Dessa skillnader bör också återspeglas i denna förordning.

Med hänsyn till syftet med och tillämpningsområdet för direktiv 2012/34/EU bör bestämmelserna om tillträde till tjänster som tillhandahålls i anläggningar för tjänster omfatta endast tjänster som är relaterade till tillhandahållandet av järnvägstransporttjänster.

(2)

För att undvika oproportionerliga bördor för tjänsteleverantörer av mindre betydelse förefaller det lämpligt att ge regleringsorgan möjlighet att undanta tjänsteleverantörer från alla eller vissa av bestämmelserna i denna förordning, med undantag av vissa bestämmelser om skyldigheten att offentliggöra en anläggningsbeskrivning, om regleringsorganet anser att anläggningen saknar strategisk betydelse för marknadens funktionssätt. Om den berörda marknaden för anläggningar för tjänster kännetecknas av en mångfald aktörer som tillhandahåller jämförbara tjänster i konkurrens, eller om ett regleringsorgan anser att vissa bestämmelser i denna förordning kan ha en negativ inverkan på funktionen hos marknaden för anläggningar för tjänster, bör regleringsorganet också ha rätt att bevilja sådana undantag. Detta skulle till exempel kunna vara fallet om ett järnvägsföretag tillhandahåller tjänster till ett annat järnvägsföretag för att bistå det företaget på avlägset belägna platser som en del av ett samarbete som är nödvändigt på grund av den ekonomiska kostnad som det annars skulle ådra sig.

Regleringsorgan bör bedöma ansökningar om undantag enskilt, från fall till fall. Om regleringsorganet, efter ett klagomål avseende tillträde till den berörda anläggningen för tjänster eller järnvägsrelaterade tjänsten, anser att omständigheterna har ändrats på ett sådant sätt att ett tidigare beviljat undantag har en negativ inverkan på marknaden för järnvägstransporttjänster, bör regleringsorganet se över och eventuellt upphäva undantaget.

Regleringsorgan bör säkerställa en konsekvent tillämpning av undantag i alla medlemsstater. De bör ha utarbetat gemensamma principer för tillämpningen av bestämmelserna om undantag senast den dag då artikel 2 börjar tillämpas. I enlighet med artikel 57.8 i direktiv 2012/34/EU får kommissionen vid behov anta åtgärder för att fastställa sådana principer.

Tjänsteleverantörer som har undantagits från tillämpningen av bestämmelser i denna förordning omfattas fortfarande av alla andra regler om tillträde till anläggningar för tjänster och användning av järnvägsrelaterade tjänster som fastställs i direktiv 2012/34/EU.

(3)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 (2) inrättas en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar. Denna förordning, i vilken det fastställs närmare bestämmelser om det förfarande och de kriterier som ska följas av tjänsteleverantörer och sökande, bör även gälla för kust- och inlandshamnsanläggningar som är kopplade till järnvägsverksamhet.

I Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 (3) fastställs skyldigheter för den enhet som ansvarar för underhåll. Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av bestämmelserna i det direktivet.

(4)

Öppenhet när det gäller villkor för tillträde till anläggningar för tjänster och järnvägsrelaterade tjänster och information om avgifter är en nödvändig förutsättning för att alla sökande ska kunna få tillträde till anläggningar för tjänster och tjänster som tillhandahålls i dessa anläggningar på ett icke-diskriminerande sätt. Dolda rabatter som förhandlas fram individuellt med varje sökande utan att enhetliga principer följs skulle undergräva principen om icke-diskriminerande tillträde till anläggningar för tjänster och järnvägsrelaterade tjänster. Information om principerna för rabattsystem, vilken tillhandahålls i anläggningsbeskrivningen, bör emellertid ta hänsyn till konfidentialitetskrav avseende företagsinformation.

(5)

Direktiv 2012/34/EU ålägger tjänsteleverantörer att tillhandahålla icke-diskriminerande tillträde till anläggningar för tjänster och tjänster som tillhandahålls i dessa anläggningar. Det direktivet gäller för eget tillhandahållande av tjänster samt för tjänster som tillhandahålls av en tjänsteleverantör. När det är nödvändigt att korrigera marknadssnedvridning eller icke önskvärd marknadsutveckling bör regleringsorganet kunna begära att tjänsteleverantören öppnar anläggningen för eget tillhandahållande av tjänster, förutsatt att detta är rättsligt och tekniskt genomförbart och inte äventyrar säkerheten i driften.

(6)

Om det är nödvändigt att passera via en privat anslutningslinje eller ett sidospår för att få tillträde till en anläggning för tjänster, bör tjänsteleverantören tillhandahålla information om den privata anslutningslinjen och sidospåret. Sådan information bör göra det möjligt för sökanden att veta vem som ska kontaktas för ansökan om tillträde till denna linje i enlighet med artikel 10 i direktiv 2012/34/EU.

(7)

Infrastrukturförvaltare bör underlätta insamling av information om anläggningar för tjänster och minska den administrativa bördan för tjänsteleverantörer genom att tillhandahålla en mall på en lättillgänglig plats, exempelvis på sin webbportal. Denna mall bör utarbetas av järnvägssektorn och regleringsorgan, i samråd med tjänsteleverantörer. Tjänsteleverantörer är skyldiga att lämna all relevant information till infrastrukturförvaltaren i enlighet med artikel 31.10 i och punkt 6 i bilaga IV till direktiv 2012/34/EU. Den största infrastrukturförvaltaren, till vilken anläggningsbeskrivningen ska lämnas om den infrastrukturförvaltare till vars nät den berörda anläggningen är knuten är undantagen från skyldigheten att offentliggöra beskrivningen av järnvägsnätet, bör vara den som fastställs av medlemsstaten för deltagande i det nätverk som avses i artikel 7f i direktiv 2012/34/EU.

(8)

Olika enheter kan ha ansvar för att besluta om tillträdesvillkoren för en anläggning för tjänster, för att tilldela kapacitet i anläggningen för tjänster och för att tillhandahålla järnvägsrelaterade tjänster i anläggningen. I sådana fall ska alla berörda enheter betraktas som tjänsteleverantörer i den mening som avses i direktiv 2012/34/EU. Dessutom bör var och en av dem uppfylla kraven i denna förordning för den del som den har ansvar för. Om en anläggning ägs, förvaltas och drivs av flera enheter bör endast de enheter som faktiskt har ansvaret för att tillhandahålla informationen och besluta om ansökningar om tillträde till anläggningen för tjänster och användning av järnvägsrelaterade tjänster betraktas som tjänsteleverantörer.

(9)

Nuvarande praxis visar att det i många fall är sökande såsom befraktare och speditörer som begär tillträde till anläggningar för tjänster. Det järnvägsföretag som utses av sökanden har emellertid ofta inte något avtalsförhållande med tjänsteleverantören. Det bör därför klargöras att inte bara järnvägsföretag, utan även andra sökande, bör ha rätt att ansöka om tillträde till anläggningar för tjänster enligt de villkor som anges i denna förordning,om nationell lagstiftning föreskriver en sådan möjlighet. Sådana tjänsteleverantörer bör vara bundna av denna förordning oberoende av om de har ett avtalsförhållande med ett järnvägsföretag eller med någon annan sökande som har rätt att ansöka om kapacitet i anläggningar för tjänster i enlighet med nationell lagstiftning.

(10)

Tåglägen och kapacitet i anläggningar för tjänster tilldelas ofta av olika enheter. Det är därför viktigt att dessa enheter kommunicerar med varandra för att säkerställa att planerade tåglägen och planerade tidsintervall i anläggningar för tjänster är avstämda så att smidig och effektiv tågdrift möjliggörs. Detsamma bör gälla för situationer där en sökande begär järnvägsrelaterade tjänster i en anläggning, vilka tillhandahålls av olika leverantörer. För tjänster som inte är direkt kopplade till infrastrukturkapacitet skulle sådant samarbete inte krävas.

(11)

Datautbyte mellan enheter som beställer transporttjänster, järnvägsföretag och terminaler om lokalisering och spårning och beräknad ankomst- och avgångstid bör bidra till bättre tjänstekvalitet och kostnadseffektivitet i logistikkedjan.

(12)

Kravet på att tillgängliggöra vägledande realtidsinformation om tillgänglig anläggningskapacitet på en gemensam webbportal kan uppfyllas genom att information tillhandahålls om huruvida anläggningen är full, har begränsad återstående kapacitet eller har tillräcklig återstående kapacitet för att tillgodose varje typ av ansökan. För tjänster såsom underhåll, för vilka ett fordon måste tas ur drift under en längre period, är det inte säkert att sådan information behövs. Maximal operativ kapacitet kan vara lägre än maximal teoretisk kapacitet. Detta beror på att det kan behövas skälig ytterligare tid för att möjliggöra tillförlitliga tjänster exempelvis när ett tåg ankommer för sent till anläggningen eller vid driftstörningar. Uppgiften om kapacitet bör avse den tillgängliga operativa kapaciteten.

(13)

Tjänsteleverantörer bör inte tvinga sökande att köpa tjänster som erbjuds i en anläggning om sökanden inte behöver dem. Denna princip bör emellertid inte medföra att sökanden kan tvinga tjänsteleverantören att acceptera eget tillhandahållande av tjänster i tjänsteleverantörens lokaler om tjänsteleverantören erbjuder respektive tjänst på ett sätt som är förenligt med direktiv 2012/34/EU och denna förordning.

(14)

Om en tjänsteleverantör mottar en ansökan som står i konflikt med en annan ansökan eller redan tilldelad kapacitet bör tjänsteleverantören som ett första steg kontrollera huruvida det vore möjligt att tillgodose den nya ansökan genom att föreslå ett annat tidsintervall, ändra det tilldelade tidsintervallet om den berörda sökanden samtycker till detta eller vidta åtgärder som gör det möjligt att öka anläggningens kapacitet. Tjänsteleverantören bör inte vara skyldig att vidta åtgärder såsom att ändra öppettider eller åtgärder som skulle kräva investeringar för att öka anläggningens kapacitet. Om en sökande åtar sig att täcka investeringskostnader eller ytterligare driftskostnader som uppstår, bör tjänsteleverantören emellertid överväga detta alternativ.

(15)

Om samordningsförfarandet inte har möjliggjort sammanjämkning av konkurrerande ansökningar kan tjänsteleverantören använda prioriteringskriterier för att välja mellan konkurrerande ansökningar. Dessa kriterier bör vara icke-diskriminerande och transparenta och bör offentliggöras i den anläggningsbeskrivning som är föremål för regleringsorganets översyn.

(16)

Begreppet praktiskt möjligt alternativ omfattar olika komponenter, däribland i synnerhet följande: fysiska och tekniska egenskaper såsom lokalisering av en anläggning, tillträde via väg, järnväg, vattenväg eller kollektivtrafik, fria rummet, spårlängd och elektrifieringar; operativa egenskaper såsom öppettider, kapacitet i och runt anläggningen, krav på förarutbildning, omfattning och typ av tjänster som erbjuds; transporttjänsters dragningskraft och konkurrenskraft såsom vägval, förbindelser med andra transportslag och transporttider; ekonomiska aspekter såsom inverkan på driftskostnader och lönsamhet för de planerade tjänsterna.

(17)

Byggande av en anläggning för tjänster kräver betydande investeringar, och järnvägars nätverkskaraktär medför att det finns begränsningar i fråga om var anläggningar kan uppföras; en följd av detta är att många anläggningar för tjänster inte lätt kan dupliceras. Om ansökningar om tillträde till en anläggning inte kan tillgodoses efter samordningsförfarandet och anläggningen är nära överbelastning, bör regleringsorgan kunna begära att tjänsteleverantörer vidtar åtgärder för att optimera användningen av anläggningen. Tjänsteleverantören bör identifiera lämpliga åtgärder för att uppnå detta mål. Dessa skulle kunna inbegripa exempelvis böter som skulle betalas av sökande som underlåter att utnyttja beviljade tillträdesrättigheter, eller en anmodan till sökande att avstå från rättigheter till tillträde till en anläggning för tjänster eller till järnvägsrelaterade tjänster om de upprepade gånger och avsiktligt har underlåtit att utnyttja sådana rättigheter eller har orsakat störningar i driften av anläggningarna för tjänster eller störningar för en annan sökande.

(18)

För att på bästa sätt utnyttja befintliga anläggningar bör driften av anläggningar som inte har varit i bruk under minst två år utannonseras för leasing eller uthyrning om ett järnvägsföretag uttrycker intresse för att använda en sådan anläggning på grundval av påvisade behov. En ekonomisk enhet som är intresserad av att driva den anläggningen bör kunna delta i anbudsförfarandena och lämna ett anbud om att ta över driften av anläggningen. Ett anbudsförfarande behöver emellertid inte inledas om det pågår ett formellt förfarande för att upphäva beslutet att använda platsen för järnvägsändamål och anläggningen byggs om för andra ändamål än användning som en anläggning för tjänster.

(19)

I denna förordning fastställs en uppsättning nya regler för tjänsteleverantörer. Dessa tjänsteleverantörer behöver tid för att anpassa befintliga interna förfaranden för att säkerställa fullständig efterlevnad av alla krav i denna förordning. Denna förordning bör därför tillämpas först från och med den 1 juni 2019. Detta innebär att den anläggningsbeskrivning som krävs i enlighet med artikel 4 eller en länk till relevant information kommer att behöva utarbetas respektive tas med för första gången i beskrivningen av järnvägsnätet först för den tågplan som inleds i december 2020.

(20)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för ett gemensamt europeiskt järnvägsområde.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs närmare bestämmelser om det förfarande och de kriterier som ska följas för tillträde till de tjänster som ska tillhandahållas i de anläggningar för tjänster som förtecknas i punkterna 2, 3 och 4 i bilaga II till direktiv 2012/34/EU.

Hänvisningar till sökande i denna förordning ska förstås som hänvisningar till järnvägsföretag. Om nationell lagstiftning berättigar andra sökande än järnvägsföretag att ansöka om tillträde till anläggningar för tjänster och järnvägsrelaterade tjänster, ska de relevanta bestämmelserna i denna förordning gälla även för dessa sökande i enlighet med nationell lagstiftning.

Artikel 2

Undantag

1.   Tjänsteleverantörer som avses i punkt 2 får begära att undantas från tillämpningen av alla eller vissa av bestämmelserna i denna förordning, med undantag för artiklarna 4.2 a–d, 4.2 m och 5.

Tjänsteleverantörer vid anläggningar för tjänster som existerar uteslutande för användning av operatörer av museijärnvägar för egna ändamål får begära att undantas från tillämpningen av alla bestämmelser i denna förordning.

En sådan begäran ska lämnas till regleringsorganet och ska vara vederbörligen underbyggd.

2.   Regleringsorgan får besluta att undanta tjänsteleverantörer som driver följande anläggningar för tjänster eller tillhandahåller följande tjänster:

Anläggningar för tjänster eller tjänster som inte har någon strategisk betydelse för funktionen hos marknaden för järnvägstransporttjänster, i synnerhet vad gäller anläggningens användningsgrad, typ och volym av trafik som potentiellt påverkas och typen av tjänster som erbjuds i anläggningen.

Anläggningar för tjänster eller tjänster som drivs eller tillhandahålls på en konkurrensutsatt marknad med en mångfald konkurrenter som tillhandahåller jämförbara tjänster.

Anläggningar för tjänster eller tjänster för vilka tillämpningen av denna förordning kan ha en negativ inverkan på funktionen hos marknaden för anläggningar för tjänster.

3.   Regleringsorgan ska offentliggöra alla beslut om beviljande av ett undantag som avses i punkt 2 på sin webbplats inom två veckor från antagandet av beslutet.

4.   Om kriterierna för beviljande av ett undantag som avses i punkt 2 inte längre är uppfyllda ska regleringsorganet upphäva undantaget.

5.   Regleringsorgan ska utarbeta och offentliggöra gemensamma beslutsprinciper för tillämpningen av de kriterier som avses i punkt 2.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

(1)    grundläggande tjänst : en tjänst som tillhandahålls i någon av de anläggningar för tjänster som förtecknas i punkt 2 i bilaga II till direktiv 2012/34/EU.

(2)    järnvägsrelaterad tjänst : en grundläggande tjänst, tilläggstjänst eller extra tjänst som förtecknas i punkterna 2, 3 och 4 i bilaga II till direktiv 2012/34/EU.

(3)    anläggningsbeskrivning : ett dokument med detaljerad information som är nödvändig för tillträde till anläggningar för tjänster och järnvägsrelaterade tjänster.

(4)    anläggningskapacitet : möjligheten att använda en anläggning för tjänster och tillhandahålla en tjänst under en viss tidsperiod, med beaktande av den tid som behövs för att få tillträde till och lämna anläggningen.

(5)    samordningsförfarande : ett förfarande genom vilket tjänsteleverantören och sökande försöker finna en lösning på situationer där behov av tillträde till en anläggning för tjänster eller järnvägsrelaterade tjänster rör samma anläggningskapacitet och dessa behov står i konflikt med varandra.

(6)    sammankopplade anläggningar för tjänster : anläggningar för tjänster som är belägna intill varandra varvid man måste passera genom en av anläggningarna för att nå den andra.

(7)    kontrollerande enhet : ett organ eller ett företag som utövar direkt eller indirekt kontroll över en tjänsteleverantör och som också är aktivt och har en dominerande ställning på de nationella marknader för järnvägstransporttjänster för vilka anläggningen används eller utövar direkt eller indirekt kontroll över en tjänsteleverantör och ett järnvägsföretag som har en sådan ställning.

(8)    eget tillhandahållande av tjänster : en situation där ett järnvägsföretag självt utför en järnvägsrelaterad tjänst i en tjänsteleverantörs lokaler, förutsatt att järnvägsföretagets tillträde till och utnyttjande av anläggningen för eget tillhandahållande av tjänster är rättsligt och tekniskt genomförbart och inte äventyrar säkerheten i driften, samt att den berörda tjänsteleverantören erbjuder en sådan möjlighet.

(9)    omläggning : en formell process varigenom syftet med anläggningen för tjänster ändras till en annan användning än för tillhandahållandet av järnvägsrelaterade tjänster.

(10)    ad hoc-ansökan : en ansökan om tillträde, till en anläggning för tjänster eller en järnvägsrelaterad tjänst, som är kopplad till en ad hoc-ansökan om ett enskilt tågläge enligt artikel 48.1 i direktiv 2012/34/EU.

(11)    sen ansökan : en ansökan om tillträde, till en anläggning för tjänster eller en järnvägsrelaterad tjänst, som lämnas in efter utgången av en tidsfrist för inlämning av ansökningar som fastställts av tjänsteleverantören vid anläggningen i fråga.

Artikel 4

Anläggningsbeskrivning

1.   Tjänsteleverantörer ska upprätta en anläggningsbeskrivning för de anläggningar för tjänster och de tjänster som de ansvarar för.

2.   Anläggningsbeskrivningen ska inbegripa minst följande information i den utsträckning det krävs enligt denna förordning:

a)

Förteckningen över alla installationer i vilka järnvägsrelaterade tjänster tillhandahålls, inbegripet information om deras placering och öppettider.

b)

Centrala kontaktuppgifter för tjänsteleverantören.

c)

En beskrivning av de tekniska egenskaperna hos anläggningen för tjänster, såsom sidospår eller växlings- och rangerspår, teknisk utrustning för lastning och lossning, för tvättning och för underhåll samt tillgänglig lagringskapacitet. Information om privata anslutningslinjer och sidospår som inte ingår i järnvägsinfrastrukturen, men som behövs för att få tillträde till anläggningar för tjänster som är väsentliga för tillhandahållandet av järnvägstransporttjänster.

d)

En beskrivning av alla järnvägsrelaterade tjänster som tillhandahålls i anläggningen, och av deras typ (grundläggande tjänst, tilläggstjänst eller extra tjänst).

e)

Möjligheten till eget tillhandahållande av järnvägsrelaterade tjänster och därmed sammanhängande villkor.

f)

Information om förfaranden för ansökan om tillträde till anläggningen för tjänster eller till tjänster som tillhandahålls i anläggningen, eller båda, inklusive tidsfrister för inlämning av ansökningar, och tidsfrister för handläggning av sådana ansökningar.

g)

I anläggningar för tjänster som drivs av fler än en operatör eller där järnvägsrelaterade tjänster tillhandahålls av fler än en operatör: uppgift om huruvida separata ansökningar om tillträde till anläggningarna och för dessa tjänster måste lämnas in.

h)

Information om minimiinnehållet i och formatet för en ansökan om tillträde till anläggningar för tjänster och järnvägsrelaterade tjänster, eller en mall för en sådan ansökan.

i)

Åtminstone när det gäller anläggningar för tjänster som drivs och järnvägsrelaterade tjänster som tillhandahålls av tjänsteleverantörer som står under direkt eller indirekt kontroll av en kontrollerande enhet: modellavtal för tillträde och allmänna villkor.

j)

I tillämpliga fall: information om villkoren för användning av operatörens it-system, om sökande måste använda sådana system, och reglerna om skyddet av känsliga och kommersiella uppgifter.

k)

En beskrivning av det samordningsförfarande och de regleringsåtgärder som avses i artikel 10 och de prioriteringskriterier som avses i artikel 11.

l)

Information om förändringar av tekniska egenskaper och tillfälliga kapacitetsbegränsningar i anläggningen för tjänster, vilka kan ha en betydande inverkan på driften av anläggningen för tjänster, inbegripet planerade arbeten.

m)

Information om avgifter för att få tillträde till anläggningar för tjänster och avgifter för användningen av varje järnvägsrelaterad tjänst som tillhandahålls i dessa.

n)

Information om principerna för rabattsystem som erbjuds sökande, med beaktande av konfidentialitetskrav avseende företagsinformation.

Artikel 5

Offentliggörande av anläggningsbeskrivning

1.   Tjänsteleverantörer ska utan kostnad göra anläggningsbeskrivningen tillgänglig för allmänheten på ett av följande sätt:

a)

Genom att offentliggöra den på sin webbplats eller en gemensam webbportal och ge infrastrukturförvaltarna en länk som ska ingå i beskrivningen av järnvägsnätet.

b)

Genom att ge infrastrukturförvaltarna relevant och publiceringsfärdig information som ska ingå i beskrivningen av järnvägsnätet.

Om den infrastrukturförvaltare till vars nät anläggningen är knuten är undantagen från skyldigheten att offentliggöra en beskrivning av järnvägsnätet i enlighet med artikel 2.3 eller 2.4 i direktiv 2012/34/EU, ska tjänsteleverantören tillhandahålla den största infrastrukturförvaltaren den relevanta länken eller publiceringsfärdiga informationen.

2.   Infrastrukturförvaltare ska i beskrivningen av järnvägsnätet eller på sin webbportal ange tidsfristen för tillhandahållande av den information eller den länk som ska offentliggöras i beskrivningen av järnvägsnätet, för offentliggörande av dessa uppgifter senast den dag som avses i artikel 27.4 i direktiv 2012/34/EU.

Infrastrukturförvaltare ska tillhandahålla en gemensam mall som ska utarbetas av järnvägssektorn i samarbete med regleringsorgan senast den 30 juni 2018 och som tjänsteleverantörer får använda för att lämna information. Mallen ska ses över och uppdateras vid behov.

3.   Tjänsteleverantörer ska vid behov uppdatera anläggningsbeskrivningen. De ska i god tid informera de sökande som redan har ansökt om tillträde till eller tecknat sig för en eller flera tjänster i anläggningen för tjänster om alla relevanta ändringar i anläggningsbeskrivningen.

4.   När det gäller anläggningar för tjänster som drivs av fler än en tjänsteleverantör, eller om tjänster i anläggningen tillhandahålls av fler än en leverantör, ska dessa tjänsteleverantörer eller leverantörer samråda med varandra i syfte att

a)

göra sina anläggningsbeskrivningar tillgängliga på ett ställe, eller

b)

i sina anläggningsbeskrivningar ange alla tjänsteleverantörer som ansvarar för att fatta beslut om ansökningar om tillträde till anläggningen eller de järnvägsrelaterade tjänster som tillhandahålls i samma anläggning.

Om denna samordning inte ger önskat resultat får regleringsorganet anta ett beslut i vilket en av tjänsteleverantörerna utses för att uppfylla det krav som anges i första stycket. Alla relevanta kostnader ska delas mellan alla berörda tjänsteleverantörer.

5.   Den skyldighet som avses i punkt 1 och artikel 4 ska fullgöras på ett sätt som står i proportion till storleken på, de tekniska egenskaperna hos och betydelsen av den berörda anläggningen för tjänster.

Artikel 6

Ytterligare information

1.   Regleringsorganet får kräva att tjänsteleverantörer ska motivera varför de betecknar en järnvägsrelaterad tjänst som grundläggande tjänst, tilläggstjänst eller extra tjänst.

2.   På begäran av en sökande ska tjänsteleverantörer vid anläggningar som förtecknas i punkt 2 a–g i bilaga II till direktiv 2012/34/EU tillhandahålla vägledande information om tillgänglig anläggningskapacitet.

3.   Där det är tekniskt möjligt med rimliga ekonomiska insatser ska tjänsteleverantörer göra den information som avses i punkt 2 i denna artikel och information som avses i artikel 4.2 l tillgänglig på realtidsbasis genom att använda en gemensam webbportal.

Artikel 7

Samarbete om tilldelning av anläggningskapacitet och dess användning

1.   Sökande ska lämna in sina ansökningar om tillträde till anläggningar för tjänster och järnvägsrelaterade tjänster inom de tidsfrister som fastställs av tjänsteleverantörer. I förekommande fall ska tjänsteleverantörer vid anläggningar som förtecknas i punkt 2 i bilaga II till direktiv 2012/34/EU vid fastställande av dessa tidsfrister ta vederbörlig hänsyn, i syfte att förebygga oförenligheter, till tidsfrister och prioriteringskriterier som fastställs av infrastrukturförvaltare för tågplaneprocessen.

2.   Tjänsteleverantörer vid anläggningar som förtecknas i punkt 2 i bilaga II till direktiv 2012/34/EU och infrastrukturförvaltare ska om det är nödvändigt samarbeta i syfte att säkerställa att tilldelningarna av infrastrukturkapacitet och kapacitet i anläggningar för tjänster är förenliga. Skyldigheten att samarbeta ska också gälla för tjänsteleverantörer vid sammankopplade anläggningar för tjänster. De berörda sökandena får på begäran medverka i detta samarbete. Sökande får också begära medverkan av enheter som ansvarar för att bevilja tillträde till privata anslutningslinjer och sidospår som behövs för att få tillträde till anläggningar för tjänster som är väsentliga för tillhandahållandet av järnvägstransporttjänster i samarbetet.

Om en sökande begär tillhandahållande av tilläggstjänster eller extra tjänster som förtecknas i punkterna 3 och 4 i bilaga II till direktiv 2012/34/EU och som erbjuds i anläggningen av en eller flera andra tjänsteleverantörer än den som ansvarar för beviljande av tillträde till anläggningen, får sökanden begära att alla tjänsteleverantörer som tillhandahåller dessa tjänster medverkar i samarbetet.

Så länge den tågplaneprocess som utförs av infrastrukturförvaltaren fortfarande pågår får ansökningar om tillträde till anläggningar för tjänster och järnvägsrelaterade tjänster inte avslås på grund av att ett begärt tågläge ännu inte har tilldelats. Tjänsteleverantörer vid anläggningar som förtecknas i punkt 2 i bilaga II till direktiv 2012/34/EU och berörda infrastrukturförvaltare ska dock eftersträva konsekvens i sina respektive beslut.

3.   I förekommande fall ska tjänsteleverantörer, infrastrukturförvaltare och sökande samarbeta för att säkerställa en effektiv drift av tåg från och till anläggningar för tjänster. När det gäller tåg som använder järnvägsgodsterminaler, även i kust- eller inlandshamnar, ska detta samarbete inbegripa utbyte av information om lokalisering och spårning av tåg och, om tillgängligt, beräknad ankomst- och avgångstid i händelse av förseningar och störningar.

4.   På begäran av regleringsorganet ska tjänsteleverantörer skriftligen visa att de under de senaste tre åren har uppfyllt samarbetskraven i enlighet med denna artikel.

Artikel 8

Ansökningar om tillträde till anläggningar för tjänster och användning av järnvägsrelaterade tjänster

1.   Ansökningar om tillträde till anläggningar för tjänster och användning av järnvägsrelaterade tjänster får lämnas in av sökande.

2.   Sökande ska i sina ansökningar ange den anläggning för tjänster eller de järnvägsrelaterade tjänster, eller båda, som deras ansökan om tillträde gäller. Tjänsteleverantörer får inte som villkor för tillträdet till anläggningen eller tillhandahållandet av en järnvägsrelaterad tjänst kräva obligatoriskt köp av andra tjänster som inte har någon anknytning till den begärda tjänsten.

3.   Tjänsteleverantören ska bekräfta mottagandet av en ansökan utan onödigt dröjsmål. Om ansökan inte innehåller all information som krävs i enlighet med anläggningsbeskrivningen och som är nödvändig för att ett beslut ska kunna fattas, ska den berörda tjänsteleverantören informera sökanden om detta och fastställa en rimlig tidsfrist för inlämning av den information som saknas. Om sådan information inte lämnas in inom den tidsfristen, får ansökan avslås.

Artikel 9

Svar på ansökningar

1.   Efter mottagandet av all nödvändig information ska tjänsteleverantören besvara ansökningar om tillträde till och tillhandahållande av tjänster i anläggningar för tjänster som förtecknas i punkt 2 i bilaga II till direktiv 2012/34/EU inom den rimliga tidsfrist som fastställs av regleringsorganet i enlighet med artikel 13.4 i direktiv 2012/34/EU. Olika tidsfrister får fastställas för olika typer av anläggningar för tjänster och/eller tjänster.

2.   Om tjänsteleverantören har svarat med ett erbjudande om tillträde till anläggningen för tjänster ska detta erbjudande vara giltigt under en rimlig tidsperiod som tjänsteleveratören anger och som ska ta hänsyn till sökandens verksamhetsbehov.

3.   Regleringsorgan ska fastställa tidsfristerna för svar på ansökningar som lämnats in av sökande i enlighet med artikel 13.4 i direktiv 2012/34/EU före offentliggörandet av den första beskrivning av järnvägsnätet som omfattas av bestämmelserna i denna genomförandeförordning för att säkerställa överensstämmelse med artikel 27.4 i direktiv 2012/34/EU.

4.   För ad hoc-ansökningar som rör tillträde till anläggningar för tjänster och tjänster som förtecknas i punkt 2 a–d och f–i i bilaga II, ska regleringsorgan vid fastställande av tidsfristerna i enlighet med artikel 13.4 i direktiv 2012/34/EU ta hänsyn till de tidsfrister som anges i artikel 48.1 i direktiv 2012/34/EU. Om regleringsorgan inte har fastställt tidsfrister för sådana ad hoc-ansökningar ska tjänsteleverantören besvara ansökan inom de tidsfrister som anges i artikel 48.1 i direktivet.

Om tjänsteleverantören har fastställt en årlig tidsfrist för inlämning av ansökningar om tillträde till anläggningar för tjänster och järnvägsrelaterade tjänster som förtecknas i punkt 2 a–d och f–i i bilaga II, ska de tidsfrister för svar på sena ansökningar som fastställs av regleringsorganet ta hänsyn till de tidsfrister som tillämpas av infrastrukturförvaltare för behandling av sådana ansökningar.

För anläggningar för tjänster och järnvägsrelaterade tjänster som förtecknas i punkt 2 e i bilaga II ska tidsfristen börja löpa så snart den rullande materielens tekniska kompatibilitet med dessa anläggningar och utrustningen har bedömts och sökanden informerats om detta.

5.   Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tilläggstjänster och extra tjänster som förtecknas i punkterna 3 och 4 i bilaga II till direktiv 2012/34/EU ska besvara ansökningar om sådana tjänster inom den tidsfrist som fastställs av regleringsorganet eller, om en sådan tidsfrist inte har fastställts, inom rimlig tid. Om en sökande lämnar in ad hoc-ansökningar om flera järnvägsrelaterade tjänster som tillhandahålls i en anläggning för tjänster och anger att endast samtidig tilldelning av dessa är av intresse, ska alla berörda tjänsteleverantörer, däribland leverantörer av tilläggstjänster och extra tjänster som förtecknas i punkterna 3 och 4 i bilaga II, besvara dessa ansökningar inom den rimliga tidsfrist som avses i punkt 4.

För järnvägsrelaterade tjänster som förtecknas i punkt 4 e i bilaga II ska tidsfristen börja löpa så snart den rullande materielens tekniska kompatibilitet med anläggningarna och utrustningen har bedömts och sökanden informerats om detta.

6.   Genom överenskommelse med den berörda sökanden får de tidsfrister som avses i punkterna 3, 4 och 5 förlängas.

7.   Rättigheter till tillträde till järnvägsinfrastruktur och järnvägsrelaterade tjänster får inte överföras till andra sökande.

8.   Om en sökande avser att inte utnyttja en rättighet till tillträde till en anläggning för tjänster eller en järnvägsrelaterad tjänst som beviljats av tjänsteleverantören, ska sökanden informera den berörda tjänsteleverantören utan onödigt dröjsmål.

Artikel 10

Samordningsförfarande

1.   Om en tjänsteleverantör vid en anläggning för tjänster som förtecknas i punkt 2 i bilaga II till direktiv 2012/34/EU mottar en ansökan om tillträde till anläggningen för tjänster eller tillhandahållande av en tjänst och denna ansökan står i konflikt med en annan ansökan eller avser redan tilldelad anläggningskapacitet, ska den, genom diskussion och samordning med de berörda sökandena, försöka säkerställa att alla ansökningar tillgodoses på bästa möjliga sätt. Denna samordning ska också inbegripa leverantörer av tilläggstjänster och extra tjänster som förtecknas i punkterna 3 och 4 i bilaga II till direktiv 2012/34/EU om sådana tjänster erbjuds i anläggningen och begärs av en sökande. Varje ändring av redan beviljade tillträdesrättigheter ska godkännas av den berörda sökanden.

2.   Tjänsteleverantörer vid anläggningar för tjänster som förtecknas i punkt 2 i bilaga II till direktiv 2012/34/EU får inte avslå ansökningar om tillträde till sin anläggning för tjänster eller sitt tillhandahållande av en tjänst, eller anvisa praktiskt möjliga alternativ för sökanden, om kapacitet som motsvarar sökandens behov är tillgänglig i deras anläggning för tjänster eller väntas bli tillgänglig under eller efter samordningsförfarandet.

3.   Tjänsteleverantörer ska överväga olika alternativ som gör det möjligt för dem att tillgodose konkurrerande ansökningar om tillträde till anläggningen för tjänster eller tillhandahållandet av tjänster i anläggningen för tjänster. Dessa alternativ ska, när det är nödvändigt, omfatta åtgärder för att maximera den tillgängliga kapaciteten i anläggningen, i den mån det inte kräver ytterligare investeringar i resurser eller anläggningar. Sådana åtgärder kan omfatta

att föreslå en alternativ tidtabell,

att ändra öppettider eller skiftläggning, där det är möjligt,

att ge tillträde till anläggningen för eget tillhandahållande av tjänster.

4.   Sökande och tjänsteleverantörer vid anläggningen för tjänster får gemensamt begära att regleringsorganet ska delta som observatör i samordningsförfarandet.

5.   Om en ansökan om tillträde till en anläggning för tjänster som förtecknas i punkt 2 i bilaga II till direktiv 2012/34/EU inte kan tillgodoses efter samordningsförfarandet och anläggningen för tjänster är nära överbelastning, får regleringsorganet begära att tjänsteleverantören vidtar åtgärder som syftar till att göra det möjligt att tillgodose ytterligare ansökningar om tillträde till dess anläggningar. Sådana åtgärder ska vara öppna och icke-diskriminerande.

Artikel 11

Prioriteringskriterier

Tjänsteleverantörer får fastställa prioriteringskriterier för tilldelning av kapacitet i händelse av konkurrerande ansökningar om tillträde till anläggningar för tjänster och järnvägsrelaterade tjänster, om sådana ansökningar inte kan tillgodoses efter samordningsförfarandet.

Sådana prioriteringskriterier ska vara icke-diskriminerande och objektiva och ska offentliggöras i anläggningsbeskrivningen i enlighet med artikel 4.2 k. De ska ta hänsyn till syftet med anläggningen, syftet med och karaktären hos de berörda järnvägstransporttjänsterna och målet att säkerställa en effektiv användning av tillgänglig kapacitet.

Prioriteringskriterierna får också ta hänsyn till följande aspekter:

Befintliga avtal.

Avsikten och förmågan att utnyttja den begärda kapaciteten, inbegripet eventuell tidigare underlåtenhet att utnyttja hela eller delar av den tilldelade kapaciteten och skälen till den underlåtenheten.

Redan tilldelade tåglägen som är kopplade till de begärda tjänsterna.

Prioriteringskriterier för tilldelning av tåglägen.

Inlämning av ansökningar i rätt tid.

Artikel 12

Praktiskt möjliga alternativ

1.   Om en ansökan om tillträde till anläggningar för tjänster och järnvägsrelaterade tjänster inte kan tillgodoses efter samordningsförfarandet ska tjänsteleverantören vid en anläggning för tjänster som förtecknas i punkt 2 i bilaga II till direktiv 2012/34/EU informera den berörda sökanden och regleringsorganet, på dess begäran, utan onödigt dröjsmål. Medlemsstaterna får kräva att regleringsorganet ska informeras även i avsaknad av en sådan begäran.

2.   Tjänsteleverantören vid en anläggning för tjänster som förtecknas i punkt 2 i bilaga II till direktiv 2012/34/EU och sökanden ska, om en ansökan inte kan tillgodoses, gemensamt bedöma huruvida det finns praktiskt möjliga alternativ som gör det möjligt att bedriva den berörda gods- eller persontrafiken på samma eller alternativa linjer under ekonomiskt godtagbara förhållanden. Sökanden ska inte vara tvungen att avslöja sin affärsstrategi.

3.   Vid tillämpningen av punkt 2 ska tjänsteleverantören ange möjliga alternativ, inbegripet, i förekommande fall, i andra medlemsstater, på grundval av andra anläggsbeskrivningar, information som offentliggörs på en gemensam webbportal i enlighet med artikel 5 och all information som tillhandahålls av sökanden. När möjliga alternativ föreslås ska åtminstone följande kriterier beaktas, i den mån de kan bedömas av tjänsteleverantören:

Utbytbarhet i fråga om operativa egenskaper hos den alternativa anläggningen för tjänster.

Utbytbarhet i fråga om fysiska och tekniska egenskaper hos den alternativa anläggningen för tjänster.

Tydlig inverkan på dragningskraft och konkurrenskraft hos den järnvägstransporttjänst som planeras av sökanden.

Beräknad ytterligare kostnad för sökanden.

Tjänsteleverantören ska respektera den konfidentiella naturen hos företagsinformation som sökanden tillhandahåller.

4.   Om information om kapaciteten hos det föreslagna alternativet inte är tillgänglig för allmänheten ska sökanden kontrollera den.

Sökanden ska bedöma huruvida användning av det föreslagna alternativet skulle göra det möjligt för sökanden att utföra den planerade transporttjänsten under ekonomiskt godtagbara förhållanden. Sökanden ska informera tjänsteleverantören om resultatet av sin bedömning inom en gemensamt överenskommen tidsfrist.

5.   Sökanden får anmoda tjänsteleverantören att inte ange de praktiskt möjliga alternativen och att inte inleda den gemensamma bedömningen.

Artikel 13

Avslag på ansökan om tillträde

1.   Om tjänsteleverantören vid en anläggning för tjänster som förtecknas i punkt 2 i bilaga II till direktiv 2012/34/EU och sökanden kommer fram till att inga praktiskt möjliga alternativ finns, och om det inte är möjligt att tillgodose ansökan om tillträde till eller tillhandahållande av en tjänst i anläggningen efter samordningsförfarandet, får tjänsteleverantören avslå ansökan.

Om tjänsteleverantören och sökanden inte kan komma överens om ett praktiskt möjligt alternativ får tjänsteleverantören avslå ansökan med angivande av de alternativ som tjänsteleverantören anser vara praktiskt möjliga.

Sökanden får rikta ett klagomål till regleringsorganet i enlighet med artikel 13.5 i direktiv 2012/34/EU.

2.   Om tjänsteleverantören och sökanden gemensamt har hittat praktiskt möjliga alternativ får tjänsteleverantören avslå ansökan.

3.   Tjänsteleverantörer vid en anläggning som avses i artikel 13.3 i direktiv 2012/34/EU ska för sökanden skriftligen motivera varför ansökan inte kunde tillgodoses efter samordningsförfarandet och, på grundval av den tillgängliga informationen, varför de anser att ett föreslaget alternativ uppfyller sökandens krav och är praktiskt möjligt.

4.   En tjänsteleverantör som avslår en ansökan ska för regleringsorganet och sökanden, på deras begäran, redovisa skälen till avslaget, inbegripet de alternativ som undersökts och resultatet av samordningsförfarandet.

5.   I de fall som avses i artikel 12.5 får tjänsteleverantören avslå ansökan utan att uppfylla de krav som fastställs i punkterna 3 och 4 i denna artikel.

6.   Om sökanden upprepade gånger har underlåtit att betala för redan beviljade och utnyttjade tillträdesrättigheter får tjänsteleverantören begära finansiella garantier för att skydda sina berättigade förväntningar om framtida intäkter och utnyttjande av anläggningen. Information om sådana garantier ska offentliggöras i anläggningsbeskrivningen.

Artikel 14

Klagomål

Om sökanden riktar ett klagomål till regleringsorganet i enlighet med artikel 13.5 i direktiv 2012/34/EU ska det regleringsorganet, vid en bedömning av följderna av eventuella beslut det kan fatta för att tilldela sökanden en lämplig del av kapaciteten, ta hänsyn till åtminstone följande aspekter, när de är relevanta:

Avtalsförpliktelser och livskraften i affärsmodellerna hos andra användare av den berörda anläggningen för tjänster.

Sammanlagd volym vad gäller anläggningskapacitet som redan tilldelats andra berörda användare.

Andra berörda användares investeringar i anläggningen.

Tillgång till praktiskt möjliga alternativ för att tillgodose behov hos andra berörda användare, inbegripet alternativ i andra medlemsstater vid internationell tågtrafik.

Livskraften i tjänsteleverantörens affärsmodell.

Rättigheter till tillträde till sammanlänkande infrastruktur.

Artikel 15

Outnyttjade anläggningar

1.   Anläggningar för tjänster som förtecknas i punkt 2 i bilaga II till direktiv 2012/34/EU och som inte har varit i bruk under minst två på varandra följande år ska vara tillgängliga för intresseanmälan och leasing eller uthyrning. Information om outnyttjade anläggningar ska offentliggöras i enlighet med artikel 5.

2.   Den tvåårsperiod som avses i punkt 1 ska börja löpa dagen efter den dag då en järnvägsrelaterad tjänst tillhandahölls senast i den berörda anläggningen för tjänster.

3.   En sökande som vill använda en anläggning för tjänster som förtecknas i punkt 2 i bilaga II till direktiv 2012/34/EU och som inte har varit i bruk under minst två på varandra följande år ska anmäla sitt intresse skriftligen till tjänsteleverantören vid den berörda anläggningen och informera regleringsorganet om detta. En sådan intresseanmälan ska påvisa det berörda järnvägsföretagets behov. Tjänsteleverantören får besluta att återuppta driften på ett sätt som tillgodoser järnvägsföretagets påvisade behov.

4.   Om ägaren av en anläggning för tjänster inte driver den anläggningen, ska tjänsteleverantören vid den anläggningen informera ägaren om intresseanmälan inom 10 dagar från mottagandet av denna. Ägaren av anläggningen ska offentliggöra att anläggningen är tillgänglig för leasing eller uthyrning, helt eller delvis, om inte tjänsteleverantören har beslutat att återuppta driften efter denna intresseanmälan.

5.   Innan ett sådant offentliggörande verkställs får ägaren av anläggningen för tjänster ge tjänsteleverantören möjlighet att inkomma med sina synpunkter på offentliggörandet inom fyra veckor. Tjänsteleverantören får invända mot offentliggörandet genom att lämna in handlingar som styrker att det pågår en omläggningsprocess som har inletts innan intresseanmälan framställdes.

6.   Regleringsorganet ska informeras av ägaren om omläggningsprocessen och får begära handlingar från tjänsteleverantören i syfte att bedöma dess rimlighet.

Om bedömningen är otillfredsställande ska regleringsorganet begära att det offentliggörs att driften av anläggningen, helt eller delvis, är tillgänglig för leasing eller uthyrning.

7.   Utan att det påverkar tillämpningen av gällande regler om offentlig upphandling ska ägaren av en anläggning för tjänster som förtecknas i punkt 2 i bilaga II till direktiv 2012/34/EU på sin webbportal offentliggöra ett meddelande om leasing eller uthyrning av den berörda anläggningen för tjänster och informera regleringsorganet och den infrastrukturförvaltare till vars nät anläggningen är knuten om detta. Offentliggörandet ska inbegripa all information som är nödvändig för att göra det möjligt för intresserade företag att lämna ett anbud om att överta driften av anläggningen, helt eller delvis. Denna information ska inbegripa i synnerhet följande:

a)

Närmare uppgifter om urvalsförfarandet, som ska vara öppet och icke-diskriminerande och ta hänsyn till målet att säkerställa ett optimalt och effektivt utnyttjande av anläggningens kapacitet.

b)

Urvalskriterierna.

c)

De viktigaste egenskaperna hos den tekniska utrustningen i anläggningen för tjänster.

d)

Adress och tidsfrist för inlämning av anbud. Tidsfristen ska löpa ut tidigast 30 dagar efter offentliggörandet av meddelandet.

8.   Den berörda infrastrukturförvaltaren ska också på sin webbportal offentliggöra den information som avses i punkt 7.

9.   Utan att det påverkar tillämpningen av gällande regler om offentlig upphandling ska ägaren av en anläggning för tjänster som förtecknas i punkt 2 i bilaga II till direktiv 2012/34/EU välja ut en kandidat och lämna ett rimligt erbjudande utan onödigt dröjsmål.

10.   Medlemsstaterna får tillämpa befintliga förfaranden för reglering av och tillsyn över avveckling av anläggningar för tjänster. I detta fall får regleringsorganet bevilja undantag från tillämpningen av bestämmelserna i denna artikel.

Artikel 16

Översyn

Senast den 1 juni 2024 ska kommissionen bedöma tillämpningen av denna förordning och på grundval av resultatet av den bedömningen vid behov se över förordningen.

Artikel 17

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juni 2019.

Artikel 2 ska dock tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 november 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 32.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 av den 15 februari 2017 om inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar (EUT L 57, 3.3.2017, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 av den 11 maj 2016 om järnvägssäkerhet (EUT L 138, 26.5.2016, s. 102).