22.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/9


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2169

av den 21 november 2017

om uppgiftsformatet och arrangemangen för inrapporteringen av europeisk statistik om naturgas- och elpriser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1952

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1952 av den 26 oktober 2016 om europeisk statistik om naturgas- och elpriser och om upphävande av direktiv 2008/92/EG (1), särskilt artikel 5.2, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2016/1952 fastställs det gemensamma regelverket för framställning av jämförbar europeisk statistik om naturgas- och elpriser för hushållskunder och icke-hushållskunder i unionen.

(2)

I enlighet med artikel 5.2 i förordning (EU) 2016/1952 bör medlemsstaterna överföra de statistiska uppgifterna i elektronisk form, i ett lämpligt tekniskt format som ska fastställas av kommissionen.

(3)

Formatet SDMX (Statistical Data and Metadata exchange) tillhandahåller statistiska och tekniska standarder för utbyte av officiell statistik. Kommissionen (Eurostat) bör därför, inom det europeiska statistiksystemet och i nära samarbete med medlemsstaterna, fastställa ett tekniskt format i enlighet med dessa standarder.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppgifterna om naturgas- och elpriser för hushållskunder och icke-hushållskunder i unionen ska lämnas till Eurostat via den centrala dataportalen för inrapportering av uppgifter så att kommissionen (Eurostat) kan hämta dem på elektronisk väg.

Artikel 2

Den struktur som ska användas när uppgifterna rapporteras in till kommissionen (Eurostat) framgår av bilagan.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 november 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 311, 17.11.2016, s. 1.


BILAGA I

Strukturen för de statistikuppgifter som ska rapporteras in om naturgaspriser

Uppgifter som ska ingå i överföringsfilerna:

Allmänna uppgifter

Fält

Anmärkningar

Rapporteringsfrekvens

Land

Det uppgiftslämnande landets namn

Halvårsvis

Organisation

Den uppgiftslämnande organisationens namn

Halvårsvis

Kontaktperson

Den ansvarige tjänstemannens namn

Halvårsvis

E-postadress

E-postadress till ansvarig tjänsteman

Halvårsvis

År

Referensår för uppgifterna (t.ex. 2017, 2018)

Halvårsvis

Halvår

1 eller 2

Halvårsvis

För varje förbrukningsintervall ska fälten i tabellerna 1, 2 och 4 rapporteras in.

För hushållskunder ska följande förbrukningsintervall tillämpas:

Intervall D1 (liten): årsförbrukning under 20 GJ.

Intervall D2 (medelstor): årsförbrukning på minst 20 men under 200 GJ.

Intervall D3 (stor): årsförbrukning på minst 200 GJ.

För icke-hushållskunder ska följande förbrukningsintervall tillämpas:

Intervall I1: årsförbrukning under 1 000 GJ.

Intervall I2: årsförbrukning på minst 1 000 men under 10 000 GJ.

Intervall I3: årsförbrukning på minst 10 000 men under 100 000 GJ.

Intervall I4: årsförbrukning på minst 100 000 men under 1 000 000 GJ.

Intervall I5: årsförbrukning på minst 1 000 000 men under 4 000 000 GJ.

Intervall I6: årsförbrukning på minst 4 000 000 GJ.

Uppgifterna i tabell 3 ska ges som genomsnitt av samtliga förbrukningsintervall.

Tabell 1: Huvudsakliga prisnivåer

Fält

Anmärkningar

Rapporteringsfrekvens

Sekretesstatus

 

Halvårsvis

Pris exkl. skatt

värde

observationsstatus

Denna prisnivå ska endast innefatta energi- och leveranskomponenten samt nätkomponenten.

Halvårsvis

Pris exkl. moms och andra avdragsgilla skatter

värde

observationsstatus

Denna prisnivå ska innefatta energi- och leveranskomponenten, nätkomponenten samt skatter, avgifter och övriga pålagor som inte anses vara avdragsgilla för icke-hushållskunder. För hushållskunder ska denna prisnivå innefatta energi- och nätkomponenter samt skatter, avgifter och övriga pålagor med undantag för moms.

Halvårsvis

Pris inkl. alla skatter och moms (avdragsgilla och icke avdragsgilla)

värde

observationsstatus

Denna prisnivå ska innefatta energi- och leveranskomponenten, nätkomponenten samt alla avdragsgilla och icke avdragsgilla skatter, avgifter och övriga pålagor, inklusive moms.

Halvårsvis

Värdena ska anges i nationell valuta per gigajoule (kalorimetriskt värmevärde).

Sekretess- och observationsstatus ska anges med hjälp av förteckningarna över standardkoder.

Tabell 2: Detaljerad uppdelning av priserna i komponenter och delkomponenter

Fält

Anmärkningar

Rapporteringsfrekvens

Sekretesstatus

 

 

Energi- och leveranspris

värde

observationsstatus

Denna komponent ska innefatta det råvarupris leverantören betalar för naturgas eller priset för naturgas vid punkten för införsel till överföringssystemet, i förekommande fall inbegripet följande kostnader för slutförbrukarna: lagringskostnader plus kostnader för försäljningen av naturgas till slutförbrukare.

Årligen

Nätpris

värde

observationsstatus

Nätpriset ska innefatta följande kostnader för slutförbrukarna: överförings- och distributionsavgifter, överförings- och distributionsförluster, nätkostnader, service efter försäljningen, kostnader för systemservice samt mätarhyra och mätkostnader.

Årligen

Mervärdesskatt

värde

observationsstatus

Mervärdesskatt enligt definitionen i rådets direktiv 2006/112/EG (1).

Årligen

Skatter på förnybar energi

värde

observationsstatus

Skatter, avgifter eller övriga pålagor kopplade till främjande av förnybara energikällor, energieffektivisering och kraftvärmeproduktion.

Årligen

Skatter på kapacitet

värde

observationsstatus

Skatter, avgifter eller övriga pålagor kopplade till beredskapslager, kapacitetsbetalningar och energitrygghet, skatter på naturgasdistribution, icke-återvinningsbara kostnader och avgifter för finansiering av energitillsynsmyndigheter eller marknads- och systemoperatörer.

Årligen

Miljöskatter

värde

observationsstatus

Skatter, avgifter eller övriga pålagor kopplade till luftkvalitet och andra miljösyften, skatter på koldioxidutsläpp eller andra växthusgaser.

Årligen

Övriga skatter

värde

observationsstatus

Alla övriga skatter, avgifter eller övriga pålagor som inte ingår i de fyra ovanstående kategorierna: stöd till fjärrvärme, lokala eller regionala skatter, ö-kompensation, koncessionsavgifter kopplade till licenser och avgifter som betalas för att mark och offentlig eller privat egendom ska kunna upplåtas för nät eller andra anläggningar.

Årligen

Referensperioden för alla komponenter och delkomponenter är årligen.

Värdena ska anges i nationell valuta per gigajoule (GJ), baserat på kalorimetriskt värmevärde.

Sekretess- och observationsstatus ska anges med hjälp av förteckningarna över standardkoder.

Tabell 3: Nätkostnader

Fält

Anmärkningar

Rapporteringsfrekvens

Sekretesstatus

 

 

Överföringskostnader

andel (i procent)

observationsstatus

Genomsnittlig relativ andel av överföringskostnaderna för hushållskunder och genomsnittlig relativ andel av överföringskostnaderna för icke-hushållskunder (i procent av de sammanlagda nätkostnaderna).

Årligen

Distributionskostnader

andel (i procent)

observationsstatus

Genomsnittlig relativ andel av distributionskostnaderna för hushållskunder och genomsnittlig relativ andel av distributionskostnaderna för icke-hushållskunder (i procent av de sammanlagda nätkostnaderna).

Årligen

Referensperioden för alla överförings- och distributionskostnader är årligen.

Värdena ska anges som andel i procent.

Sekretess- och observationsstatus ska anges med hjälp av förteckningarna över standardkoder.

Tabell 4: Förbrukningsvolymer

Fält

Anmärkningar

Rapporteringsfrekvens

Sekretesstatus

 

 

Förbrukningsvolymer

andel (i procent)

observationsstatus

Relativ andel naturgas i varje förbrukningsintervall av den sammanlagda volym som priserna avser.

Årligen

Referensperioden för förbrukningsvolymer är årligen.

Värdena ska anges som andel i procent.

Sekretess- och observationsstatus ska anges med hjälp av förteckningarna över standardkoder.


(1)  Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).


BILAGA II

Strukturen för de statistikuppgifter som ska rapporteras in om elpriser

Uppgifter som ska ingå i överföringsfilerna:

Allmänna uppgifter

Fält

Anmärkningar

Rapporteringsfrekvens

Land

Det uppgiftslämnande landets namn

Halvårsvis

Organisation

Den uppgiftslämnande organisationens namn

Halvårsvis

Kontaktperson

Den ansvarige tjänstemannens namn

Halvårsvis

E-postadress

E-postadress till ansvarig tjänsteman

Halvårsvis

År

Referensår för uppgifterna (t.ex. 2017, 2018)

Halvårsvis

Halvår

1 eller 2

Halvårsvis

För varje förbrukningsintervall ska fälten i tabellerna 1, 2 och 4 rapporteras in.

För hushållskunder ska följande förbrukningsintervall tillämpas:

Intervall DA (mycket liten): årsförbrukning under 1 000 kWh.

Intervall DB (liten): årsförbrukning på minst 1 000 men under 2 500 kWh.

Intervall DC (medelstor): årsförbrukning på minst 2 500 men under 5 000 kWh.

Intervall DD (stor): årsförbrukning på minst 5 000 men under 15 000 kWh.

Intervall DE (mycket stor): årsförbrukning på minst 15 000 kWh.

För icke-hushållskunder ska följande förbrukningsintervall tillämpas:

Intervall IA: årsförbrukning under 20 MWh.

Intervall IB: årsförbrukning på minst 20 men under 500 MWh.

Intervall IC: årsförbrukning på minst 500 men under 2 000 MWh.

Intervall ID: årsförbrukning på minst 2 000 men under 20 000 MWh.

Intervall IE: årsförbrukning på minst 20 000 men under 70 000 MWh.

Intervall IF: årsförbrukning på minst 70 000 men under 150 000 MWh.

Intervall IG: årsförbrukning på minst 150 000 MWh.

Uppgifterna i tabell 3 ska ges som genomsnitt av samtliga förbrukningsintervall.

Tabell 1: Huvudsakliga prisnivåer

Fält

Anmärkningar

Rapporteringsfrekvens

Sekretesstatus

 

Halvårsvis

Pris exkl. skatt:

värde

observationsstatus

Denna prisnivå ska endast innefatta energi- och leveranskomponenten samt nätkomponenten.

Halvårsvis

Pris exkl. moms och andra avdragsgilla skatter

värde

observationsstatus

Denna prisnivå ska innefatta energi- och leveranskomponenten, nätkomponenten samt skatter, avgifter och övriga pålagor som inte anses vara avdragsgilla för icke-hushållskunder. För hushållskunder ska denna prisnivå innefatta energi- och nätkomponenter samt skatter, avgifter och övriga pålagor med undantag för moms.

Halvårsvis

Pris inkl. alla skatter och moms (avdragsgilla och icke avdragsgilla)

värde

observationsstatus

Denna prisnivå ska innefatta energi- och leveranskomponenten, nätkomponenten samt alla avdragsgilla och icke avdragsgilla skatter, avgifter och övriga pålagor, inkl. moms.

Halvårsvis

Värdena ska anges i nationell valuta per kilowattimme (kWh).

Sekretess- och observationsstatus ska anges med hjälp av förteckningarna över standardkoder.

Tabell 2: Detaljerad uppdelning av priserna i komponenter och delkomponenter

Fält

Anmärkningar

Rapporteringsfrekvens

Sekretesstatus

 

 

Energi- och leveranspris

värde

observationsstatus

Totalpriskomponenten för energi och leverans, exkl. skatter.

Denna komponent ska innefatta följande kostnader för slutförbrukarna: produktion, lagring, balansering av energi, kostnader vid energileveranser, kundservice, eftermarknadshantering och andra leveranskostnader.

Årligen

Nätpris

värde

observationsstatus

Totalpriskomponenten för nätpris, exkl. skatter.

Nätpriset ska innefatta följande kostnader för slutförbrukarna: överförings- och distributionsavgifter, överförings- och distributionsförluster, nätkostnader, service efter försäljningen, kostnader för systemservice samt mätarhyra och mätkostnader.

Årligen

Mervärdesskatt

värde

observationsstatus

Mervärdesskatt enligt definitionen i direktiv 2006/112/EG.

Årligen

Skatter på förnybar energi

värde

observationsstatus

Skatter, avgifter eller övriga pålagor kopplade till främjande av förnybara energikällor, energieffektivisering och kraftvärmeproduktion.

Årligen

Skatter på kapacitet

värde

observationsstatus

Skatter, avgifter och övriga pålagor kopplade till kapacitetsbetalningar, energitrygghet och tillräcklig försörjning, skatter på omstruktureringar i kolindustrin, skatter på eldistribution, icke-återvinningsbara kostnader och avgifter för finansiering av energitillsynsmyndigheter eller marknads- och systemoperatörer.

Årligen

Miljöskatter

värde

observationsstatus

Skatter, avgifter eller övriga pålagor kopplade till luftkvalitet och andra miljösyften, skatter på koldioxidutsläpp eller andra växthusgaser.

Årligen

Kärnkraftsskatter

värde

observationsstatus

Skatter, avgifter eller övriga pålagor på kärnkraftsområdet, inbegripet kärnkraftsavveckling, besiktningar och avgifter för kärnkraftsinstallationer.

Årligen

Övriga skatter

värde

observationsstatus

Alla övriga skatter, avgifter eller övriga pålagor som inte ingår i de fem ovanstående kategorierna: stöd till fjärrvärme, lokala eller regionala skatter, ö-kompensation, koncessionsavgifter kopplade till licenser och avgifter som betalas för att mark och offentlig eller privat egendom ska kunna upplåtas för nät eller andra anläggningar.

Årligen

Referensperioden för alla komponenter och delkomponenter är årligen.

Värdena ska anges i nationell valuta per kilowattimme (kWh).

Sekretess- och observationsstatus ska anges med hjälp av förteckningarna över standardkoder.

Tabell 3: Nätkostnader

Fält

Anmärkningar

Rapporteringsfrekvens

Sekretesstatus

 

 

Överföringskostnader

andel (i procent)

observationsstatus

Genomsnittlig relativ andel av överföringskostnaderna för hushållskunder och genomsnittlig relativ andel av överföringskostnaderna för icke-hushållskunder (i procent av de sammanlagda nätkostnaderna).

Årligen

Distributionskostnader

andel (i procent)

observationsstatus

Genomsnittlig relativ andel av distributionskostnaderna för hushållskunder och genomsnittlig relativ andel av distributionskostnaderna för icke-hushållskunder (i procent av de sammanlagda nätkostnaderna).

Årligen

Referensperioden för alla överförings- och distributionskostnader är årligen.

Värdena ska anges som andel i procent.

Sekretess- och observationsstatus ska anges med hjälp av förteckningarna över standardkoder.

Tabell 4: Förbrukningsvolymer

Fält

Anmärkningar

Rapporteringsfrekvens

Sekretesstatus

 

 

Förbrukningsvolymer

andel (i procent)

observationsstatus

Relativ andel el i varje förbrukningsintervall av den sammanlagda volym som priserna avser.

Årligen

Referensperioden för förbrukningsvolymer är årligen.

Värdena ska anges som andel i procent.

Sekretess- och observationsstatus ska anges med hjälp av förteckningarna över standardkoder.