11.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 294/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/2055

av den 23 juni 2017

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för samarbete och utbyte av information mellan behöriga myndigheter vad gäller betalningsinstituts utövande av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG (1), särskilt artikel 28.5,

av följande skäl:

(1)

För att fördjupa samarbetet mellan behöriga myndigheter och säkerställa ett konsekvent och effektivt underrättelseförfarande för gränsöverskridande betalningsinstitutioner som har för avsikt att utöva etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster är det nödvändigt att ange ramen för samarbete och utbyte av information mellan hemmedlemsstatens och värdmedlemsstatens behöriga myndigheter genom att specificera metoder, medel och detaljer rörande samarbetet och särskilt den utbytta informationens omfattning och behandling, däribland gemensam terminologi samt standardiserade underrättelsemallar.

(2)

Vid tillämpningen av en gemensam terminologi och standardiserade underrättelsemallar är det nödvändigt att definiera vissa tekniska termer för att skilja mellan ansökningar för filialer, ansökningar för tjänst och ansökningar för ombud vad gäller betalningsinstitut som önskar utöva sin verksamhet i en annan medlemsstat.

(3)

Inrättandet av standardförfaranden som täcker språk och kommunikationsmedel för passansökningar mellan behöriga myndigheter i hem- och värdmedlemsstaterna underlättar utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster och effektiviteten då de behöriga hem- och värdmedlemsstaternas myndigheter fullgör sina olika arbetsuppgifter och befogenheter.

(4)

Hemmedlemsstaters behöriga myndigheter bör åläggas att fastställa att de uppgifter som lämnats in av betalningsinstitutioner som har för avsikt att tillhandahålla tjänster i en annan medlemsstat är korrekta och fullständiga för att säkerställa kvaliteten på passanmälningarna. I detta syfte bör hemmedlemsstaternas behöriga myndigheter informera betalningsinstitutioner om de särskilda aspekter i vilka passansökningar bedöms vara ofullständiga eller felaktiga för att underlätta arbetet med att kartlägga, meddela och lämna in uppgifter i de delar som saknats eller varit felaktiga. I bedömningen av fullständighet och korrekthet bör ett effektivt underrättelseförfarande säkerställas genom att man tydligt fastställer att den enmånadsperiod och den tremånadersperiod som det hänvisas till i artikel 28.2 första stycket respektive artikel 28.3 första stycket i direktiv (EU) 2015/2366 inleds den dag en passansökan mottas med uppgifter som hemmedlemsstatens behöriga myndigheter bedömer vara fullständiga och korrekta.

(5)

Om ett förfarande för lösande av tvister mellan behöriga myndigheter i olika medlemsstater har inletts i enlighet med artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (2) bör hemmedlemsstatens behöriga myndigheter meddela betalningsinstitutet att ett beslut avseende passansökan skjuts upp i väntan på ett avgörande enligt den bestämmelsen.

(6)

För att säkerställa ett effektivt och smidigt underrättelseförfarande som gör det möjligt för behöriga myndigheter i hem- och värdmedlemsstater att genomföra sina respektive bedömningar i enlighet med direktiv (EU) 2015/2366 bör den information som ska utbytas mellan behöriga myndigheter när det gäller en passansökan tydligt definieras för passansökningar för filialer, passansökningar för ombud respektive passansökningar för tjänst. Standardmallar för översändande av sådana uppgifter bör också tillhandahållas. Dessa mallar bör i förekommande fall även innehålla identifieringskoden för juridiska personer.

(7)

För att underlätta identifieringen av betalningsinstitut med gränsöverskridande verksamhet i olika medlemsstater är det lämpligt att fastställa formatet för det relevanta unika identifieringsnummer som används i varje medlemsstat för att identifiera betalningsinstitut eller deras filialer eller ombud som anlitats av betalningsinstitut för att tillhandahålla betaltjänster i värdmedlemsstaten.

(8)

Om ett betalningsinstitut som bedriver sin verksamhet i en annan medlemsstat ändrar de uppgifter som lämnats i den ursprungliga ansökan bör hemmedlemsstatens behöriga myndigheter överlämna enbart de uppgifter som påverkas av ändringarna i enlighet med artikel 28.4 i direktiv (EU) 2015/2366 till värdmedlemsstatens behöriga myndigheter.

(9)

I enlighet med artikel 6.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG (3) har institut för elektroniska pengar, utöver utgivning av elektroniska pengar, rätt att utöva tillhandahållande av betaltjänster. I enlighet med artikel 3.1 i det berörda direktivet ska betalningsinstituts förfaranden för passanmälan i tillämpliga delar gälla för institut för elektroniska pengar. I artikel 3.4 i direktiv 2009/110/EG fastställs även att betalningsinstituts bestämmelser för passanmälningar i tillämpliga delar ska vara tillämpliga på institut för elektroniska pengar som distribuerar elektroniska pengar i en annan medlemsstat via fysiska eller juridiska personer som agerar för deras räkning. I artikel 3.5 i direktiv 2009/110/EG anges att institut för elektroniska pengar inte får ge ut elektroniska pengar via ombud men att de tillåts att tillhandahålla sådana betaltjänster via ombud om villkoren i artikel 19 i direktiv (EU) 2015/2366 är uppfyllda. Underrättelser mellan behöriga myndigheter bör därför underlättas när det gäller information om en passansökan från ett institut för elektroniska pengar som har för avsikt att utöva etableringsrätten eller friheten att tillhandahålla tjänster, däribland genom att anlita ett ombud för tillhandahållandet av betaltjänster eller genom att distribuera och lösa in elektroniska pengar via distributörer som agerar för deras räkning i en annan medlemsstat, i enlighet med den tillämpliga rättsliga ramen för den verksamhet som institut för elektroniska pengar har rätt att utföra.

(10)

Denna förordning baseras på det förslag till tekniska standarder för tillsyn som Europeiska bankmyndigheten (EBA) har överlämnat till kommissionen.

(11)

EBA har genomfört ett öppet offentligt samråd om det förslag till tekniska standarder för tillsyn som denna förordning baseras på, samt gjort en kostnads-nyttoanalys av eventuella därmed sammanhängande kostnader och begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1093/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.   Genom denna förordning fastställs bestämmelser för samarbete och utbyte av information mellan hemmedlemsstaters och värdmedlemsstaters behöriga myndigheter vad gäller underrättelser för betalningsinstituts utövande av etableringsrätten eller frihet att tillhandahålla tjänster, i enlighet med artikel 28 i direktiv (EU) 2015/2366.

2.   Denna förordning gäller i tillämpliga delar för underrättelser mellan hemmedlemsstaters och värdmedlemsstaters behöriga myndigheter avseende institut för elektroniska pengar som utövar sin etableringsrätt eller frihet att tillhandahålla tjänster, inklusive distribuerar elektroniska pengar genom att anlita en fysisk eller juridisk person, i enlighet med artikel 3.1, 3.4 och 3.5 i direktiv 2009/110/EG och artikel 111 i direktiv (EU) 2015/2366.

3.   Omfattningen och behandlingen av den information som utbyts mellan behöriga myndigheter inom den ram för samarbete som fastställs i denna förordning påverkar inte behörigheten för hemmedlemsstaternas och värdmedlemsstaternas myndigheter som definieras i direktiv (EU) 2015/2366.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)    passansökan : en passansökan för filialer, en passansökan för tjänster eller en passansökan för ombud.

b)    passansökan för filialer : en ansökan som givits in i enlighet med artikel 28.1 i direktiv (EU) 2015/2366 av ett auktoriserat betalningsinstitut som önskar etablera en filial i en annan medlemsstat.

c)    passansökan för tjänster : en ansökan som givits in i enlighet med artikel 28.1 i direktiv (EU) 2015/2366 av ett auktoriserat betalningsinstitut som önskar tillhandahålla tjänster i en annan medlemsstat.

d)    passansökan för ombud : en ansökan som givits in i enlighet med artikel 28.1 i direktiv (EU) 2015/2366 av ett auktoriserat betalningsinstitut som önskar tillhandahålla betaltjänster i en annan medlemsstat genom att anlita ett ombud enligt artikel 19.5 i det direktivet.

Artikel 3

Allmänna krav

1.   Underrättelser enligt artikel 1.1 ska översändas med hjälp av mallarna i bilagorna II, III, V och VI.

2.   Underrättelser enligt artikel 1.2 ska översändas med hjälp av mallarna i bilagorna II, III, V och VI.

3.   Underrättelser enligt artikel 1.2 där institut för elektroniska pengar distribuerar elektroniska pengar genom att anlita en fysisk eller juridisk person ska översändas med hjälp av mallarna i bilagorna IV och VI.

4.   De mallar som avses i punkterna 1, 2 och 3 och informationen i dessa ska uppfylla följande krav:

a)

De ska göras skriftligt och på ett språk som både hemmedlemsstatens och värdmedlemsstatens behöriga myndigheter godtar.

b)

De ska översändas på elektronisk väg, om detta godtas av de behöriga myndigheterna i den hemmedlemsstat där betalningsinstitutet har för avsikt att tillhandahålla betaltjänster, följt av en elektronisk bekräftelse på mottagande från dessa behöriga myndigheter, eller alternativt ska de översändas per post med ett mottagningsbevis.

5.   Varje behörig myndighet ska göra följande uppgifter tillgängliga för de övriga behöriga myndigheterna:

a)

Uppgift om vilka språk som godtas i enlighet med punkt 4 a.

b)

Uppgift om vilken e-postadress som uppgifter och mallar ska översändas till om de skickas på elektronisk väg eller vilken adress som uppgifter och mallar ska sändas till om de skickas per post.

Artikel 4

Bedömning av fullständighet och korrekthet

1.   När hemmedlemsstatens behöriga myndigheter mottar en passansökan av ett betalningsinstitut ska de bedöma om de lämnade uppgifterna är fullständiga och korrekta i enlighet med artikel 28.1 i direktiv (EU) 2015/2366.

2.   Om de uppgifter som lämnats i ansökan bedöms vara ofullständiga eller felaktiga enligt punkt 1 ska hemmedlemsstatens behöriga myndighet utan dröjsmål underrätta betalningsinstitutet om detta och ange i vilket hänseende uppgifterna bedöms vara ofullständiga eller felaktiga.

3.   De tidsperioder som avses i artikel 28.2 första stycket och artikel 28.3 första stycket i direktiv (EU) 2015/2366 ska anses ha inletts den dag då en fullständig och korrekt passansökan har mottagits.

Artikel 5

Lösande av tvister mellan behöriga myndigheter

Om ett förfarande för lösande av tvister mellan behöriga myndigheter i olika medlemsstater har inletts i enlighet med artikel 27 i direktiv (EU) 2015/2366 när det gäller en passansökan från ett betalningsinstitut i enlighet med artikel 28 i det direktivet ska hemmedlemsstatens behöriga myndigheter informera betalningsinstitutetet om uppskjutandet av ett beslut om ansökan i väntan på ett avgörande enligt artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010.

KAPITEL 2

PASSANSÖKAN FÖR FILIALER

Artikel 6

Uppgifter som ska översändas

1.   Om en passansökan för filialer lämnas in av ett betalningsinstitut ska hemmedlemsstatens behöriga myndigheter enligt artikel 28.2 första stycket i direktiv (EU) 2015/2366 lämna följande uppgifter till de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten:

a)

Det datum då en fullständig och korrekt passansökan mottogs från betalningsinstitutet i enlighet med artikel 4.

b)

I vilken medlemsstat betalningsinstitutet har för avsikt att bedriva verksamhet.

c)

Typ av passansökan.

d)

Betalningsinstitutets namn, adress och, i tillämpliga fall, auktorisationsnummer och unika identifieringsnummer i hemmedlemsstaten i enlighet med formaten i bilaga I.

e)

Betalningsinstitutets identifieringskod för juridiska personer, i tillämpliga fall.

f)

Identitets- och kontaktuppgifter för en kontaktperson vid det betalningsinstitut som lämnat in filialanmälan.

g)

Adress till den filial som ska etableras i värdmedlemsstaten.

h)

Identitets- och kontaktuppgifter för de personer som ansvarar för ledningen av den filial som ska etableras i värdmedlemsstaten.

i)

De betaltjänster som ska tillhandahållas i värdmedlemsstaten.

j)

Den organisatoriska strukturen hos den filial som ska etableras i värdmedlemsstaten.

k)

En affärsplan med en budgetprognos för de tre första räkenskapsåren, där det visas att filialen har förmåga att utnyttja sådana system, resurser och förfaranden som är lämpliga och väl anpassade för en sund verksamhet i värdmedlemsstaten.

l)

En beskrivning av filialens styrsystem och interna kontrollmekanismer, inklusive förvaltnings- och riskhanteringsförfaranden, ur vilken det ska framgå att dessa styrsystem, kontrollmekanismer och förfaranden är proportionella, lämpliga, sunda och tillräckliga med hänsyn till betaltjänstverksamheten i värdmedlemsstaten och uppfyller kraven när det gäller penningtvätt och finansiering av terrorism enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 (4).

2.   Om ett betalningsinstitut har meddelat de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten att det avser att utkontraktera operativa betaltjänstfunktioner till andra enheter i värdmedlemsstaten ska de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten meddela detta till de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten.

Artikel 7

Översändande av uppgifterna

1.   Hemmedlemsstatens behöriga myndigheter ska översända den information som avses i artikel 6 till värdmedlemsstatens behöriga myndigheter med hjälp av mallen i bilaga II och meddela betalningsinstitutet att de har översänt informationen.

2.   Om det är flera anmälningar som ska delges, kan de behöriga myndigheterna delge informationen i samlad form genom att använda fälten i bilaga II.

Artikel 8

Meddelande om ändringar av ansökan

1.   Om ett betalningsinstitut i enlighet med artikel 28.4 i direktiv (EU) 2015/2366 underrättar de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten om eventuella relevanta ändringar av en tidigare ansökan ska de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten meddela dessa relevanta ändringar till de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten.

2.   I enlighet med punkt 1 ska hemmedlemsstatens behöriga myndigheter översända de relevanta ändringarna till värdmedlemsstatens behöriga myndigheter genom att använda mallen i bilaga II till denna förordning och därvid sammanställa enbart de delar i mallen som berörs av ändringarna.

Artikel 9

Information om när filialens verksamhet inleds

Vid tillämpningen av artikel 28.3 tredje stycket i direktiv (EU) 2015/2366 ska hemmedlemsstatens behöriga myndigheter utan onödigt dröjsmål meddela det datum då ett betalningsinstitut inleder sin verksamhet i en värdmedlemsstat till den berörda värdmedlemsstatens behöriga myndigheter, med hjälp av mallen i bilaga VI till denna förordning.

KAPITEL 3

PASSANSÖKAN FÖR OMBUD

Artikel 10

Uppgifter som ska översändas

1.   Om en passansökan för ombud lämnas in av ett betalningsinstitut ska hemmedlemsstatens behöriga myndigheter enligt artikel 28.2 första stycket i direktiv (EU) 2015/2366 lämna följande uppgifter till de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten:

a)

Det datum då en fullständig och korrekt passansökan mottogs från betalningsinstitutet i enlighet med artikel 4.

b)

I vilken medlemsstat betalningsinstitutet har för avsikt att bedriva verksamhet genom att anlita ett ombud.

c)

Typ av passansökan.

d)

Passansökans karaktär och, om användningen av ombudet i värdmedlemsstaten inte ger upphov till en etablering, en beskrivning av de omständigheter som den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten har beaktat i sin bedömning.

e)

Betalningsinstitutets namn, adress och, i tillämpliga fall, auktorisationsnummer och unika identifieringsnummer i hemmedlemsstaten i enlighet med formaten i bilaga I.

f)

Betalningsinstitutets identifieringskod för juridiska personer, i tillämpliga fall.

g)

Identitets- och kontaktuppgifter för en kontaktperson inom det betalningsinstitut som lämnat in passanmälan för ombud.

h)

Identitets- och kontaktuppgifter för det ombud som anlitats av betalningsinstitutet.

i)

Ombudets unika identifieringsnummer i den medlemsstat där denne är etablerad, i förekommande fall, i enlighet med formaten i bilaga I.

j)

I förekommande fall, identitets- och kontaktuppgifter för de personer som ansvarar för den centrala kontaktpunkten, där denna har utnämnts i enlighet med artikel 29.4 i direktiv (EU) 2015/2366.

k)

De betaltjänster som ska tillhandahållas i värdmedlemsstaten genom att anlita ombudet.

l)

En beskrivning av de mekanismer för intern kontroll som ombudet kommer att tillämpa för att uppfylla kraven när det gäller förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism enligt direktiv (EU) 2015/849.

m)

Identitets- och kontaktuppgifter för direktörer och personer som svarar för ledningen av det ombud som ska användas för tillhandahållande av betaltjänster samt, för andra ombud än betaltjänstleverantörer, styrkande av deras lämplighet.

2.   Om ett betalningsinstitut har meddelat de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten att det avser att utkontraktera operativa betaltjänstfunktioner till andra enheter i värdmedlemsstaten, ska de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten meddela detta till de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten.

Artikel 11

Översändande av uppgifterna

1.   Hemmedlemsstatens behöriga myndigheter ska översända de uppgifter som avses i artikel 10 till värdmedlemsstatens behöriga myndigheter med hjälp av mallen i bilaga III och meddela betalningsinstitutet att de har översänt uppgifterna.

2.   Om flera anmälningar ska delges kan behöriga myndigheter delge informationen i samlad form genom att använda fälten i bilaga III.

Artikel 12

Meddelande om ändringar av ansökan

1.   Om ett betalningsinstitut i enlighet med artikel 28.4 i direktiv (EU) 2015/2366 underrättar de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten om eventuella relevanta ändringar av en tidigare passansökan för ombud, ska de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten meddela dessa relevanta ändringar till de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten.

2.   I enlighet med punkt 1 ska hemmedlemsstatens behöriga myndigheter översända de relevanta ändringarna till värdmedlemsstatens behöriga myndigheter genom att sammanställa enbart de delar av mallen i bilaga III som berörs av ändringarna.

Artikel 13

Information om när ombudets verksamhet inleds

Vid tillämpningen av artikel 28.3 tredje stycket i direktiv (EU) 2015/2366 ska hemmedlemsstatens behöriga myndigheter utan onödigt dröjsmål meddela det datum då ett betalningsinstitut inleder sin verksamhet via ett ombud i en värdmedlemsstat till den värdmedlemsstatens behöriga myndigheter, med hjälp av mallen i bilaga VI till denna förordning.

KAPITEL 4

PASSANSÖKAN FÖR TJÄNSTER

Artikel 14

Uppgifter som ska översändas

1.   Om en passansökan för tjänster lämnas in av ett betalningsinstitut ska hemmedlemsstatens behöriga myndigheter enligt artikel 28.2 första stycket i direktiv (EU) 2015/2366 lämna följande uppgifter till de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten:

a)

Det datum då en fullständig och korrekt passansökan mottogs från betalningsinstitutet i enlighet med artikel 4.

b)

I vilken medlemsstat betalningsinstitutet har för avsikt att tillhandahålla tjänster.

c)

Typ av passansökan.

d)

Betalningsinstitutets namn, adress och, i tillämpliga fall, auktorisationsnummer och unika identifieringsnummer i hemmedlemsstaten i enlighet med formaten i bilaga I.

e)

Betalningsinstitutets identifieringskod för juridiska personer, i tillämpliga fall.

f)

Identitets- och kontaktuppgifter för en kontaktperson vid det betalningsinstitut som lämnat in passansökan för tjänster.

g)

Det planerade datum då tillhandahållandet av tjänster ska påbörjas i värdmedlemsstaten.

h)

Den betaltjänst/de betaltjänster som ska tillhandahållas i värdmedlemsstaten.

2.   Om ett betalningsinstitut har meddelat de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten att det avser att utkontraktera operativa betaltjänstfunktioner till andra enheter i värdmedlemsstaten, ska de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten meddela detta till de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten.

Artikel 15

Översändande av uppgifter

1.   Hemmedlemsstatens behöriga myndigheter ska översända de uppgifter som avses i artikel 14 till värdmedlemsstatens behöriga myndigheter med hjälp av mallen i bilaga V och meddela betalningsinstitutet att de har översänt informationen.

2.   Om flera anmälningar ska delges kan behöriga myndigheter delge informationen i samlad form genom att använda fälten i bilaga V.

Artikel 16

Meddelande om ändringar av en passansökan för tjänster

1.   Om ett betalningsinstitut i enlighet med artikel 28.4 i direktiv (EU) 2015/2366 underrättar de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten om eventuella relevanta ändringar av en tidigare passansökan för tjänster, ska de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten meddela dessa relevanta ändringar till de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten.

2.   I enlighet med punkt 1 ska hemmedlemsstatens behöriga myndigheter översända de relevanta ändringarna till värdmedlemsstatens behöriga myndigheter genom att sammanställa enbart de delar av mallen i bilaga V som berörs av ändringarna.

KAPITEL 5

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 17

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juni 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 337, 23.12.2015, s. 35.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG av den 16 september 2009 om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet, om ändring av direktiven 2005/60/EG och 2006/48/EG och om upphävande av direktiv 2000/46/EG (EUT L 267, 10.10.2009, s. 7).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).


BILAGA I

Format för det relevanta unika identifieringsnumret i varje medlemsstat

Medlemsstat

Juridisk person

Fysisk person

ID-nummer, typ

ID-nummer, format

ID-nummer, typ

ID-nummer, format

Österrike

Om registrering har skett:

Firmenbuchnummer (https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90fc2ca620b.de.html)

Högst sex siffror plus en kontrollbokstav

Om registrering inte har skett:

Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (UID-Nummer) (https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/UID-und-ZM.html)

Belgien

KBO/BCE-nummer (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen, BCE = Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/en/entreprises/#.WQhDC9LyjIW

0 + momsregistreringsnummer (0XXX.XXX.XXX)

KBO/BCE-nummer (KBO, KruispuntBank van Ondernemingen, BCE, Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/en/entreprises/#.WQhDC9LyjIW

10 siffror (0 + niosiffrigt momsregistreringsnummer)

Bulgarien

Enhetlig identifieringskod som regleras i artikel 23.1 i den bulgariska lagen om handelsregister

9 siffror

Enhetlig identifieringskod som regleras i artikel 23.1 i den bulgariska lagen om handelsregister

9 siffror

Kroatien

OIB

(skatteregistreringsnummer, Osobni identifikacijski broj – personligt identifieringsnummer)

11 siffror

(10 slumpmässiga siffror + 1 kontrollsiffra)

OIB

(skatteregistreringsnummer, Osobni identifikacijski broj – personligt identifieringsnummer)

11 siffror

(10 slumpmässiga siffror + 1 kontrollsiffra)

Cypern

Skatteregistreringsnummer (Tax Identification Number, TIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

8 siffror och 1 bokstav (t.ex.: 99999999L)

Skatteidentifieringskod (Tax Identification Code, TIC)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

8 siffror och 1 bokstav (den första siffran är alltid noll)

Tjeckien

Personligt identifieringsnummer (Identifikační číslo osoby, IČO)

8 siffror (t.ex.: 12345678)

Personnummer eller motsvarande (Identifikační číslo osoby, IČO)

8 siffror (t.ex.: 12345678)

Danmark

Organisationsnummer (CVR-nummer)

Åttasiffrigt nummer (t.ex.: 12345678)

Personligt registreringsnummer (CPR-nummer)

Tiosiffrigt nummer i formatet ”123456–7890”

Estland

Företagets registreringsnummer, tillgängligt på företagshandelsregistrets webbplats. https://ariregister.rik.ee/index?lang=eng

Åttasiffrigt nummer

Personlig identifieringskod (ID-kod)

Personlig identifieringskod (ID-kod)

Finland

Lokalt företagsnummer (https://www.ytj.fi/en/index/businessid.html)

eller

Internationellt momsregistreringsnummer

Lokalt företagsnummer: Sju siffror, ett tankstreck och ett kontrollmärke, t.ex. 1234567–8

Momsregistreringsnummer: 8 siffror – t.ex. FI12345678

Frankrike

SIREN

9 siffror

SIREN

9 siffror

Tyskland

Om registrering har skett:

Handelsregisternummer (HReg-Nr.) (https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do), inklusive platsen för registrering

HRA, HRB, GnR, PR, VR

HRA xxxx

HRB xxxx

GnR xxxx

PR xxxxx

VR xxxx

Välj tillämpligt format, beroende på typen av (juridisk) person, följt av ett nummer med annan längd

Om registrering inte har skett:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) (http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/USt_Identifikationsnummer/Merkblaetter/Aufbau_USt_IdNr.html?nn=19560)

(momsregistreringsnummer)

DExxxxxxxxx

följt av ett niosiffrigt nummer

Grekland

Skatteregistreringsnummer (TIN – ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf

9 siffror

Skatteregistreringsnummer (TIN – ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf

9 siffror

Ungern

Organisationsnummer:

Nummer (##-##-######)

Privata företagares registreringsnummer

Registreringsnummer för enmansbolag

Nummer (########)

Nummer (##-##-######)

Island

Irland

Organisationsnummer:

https://www.cro.ie/

6 siffror

Italien

Registreringsnummer

5 siffror

Skattekod, tillgänglig på OAM:s (Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attivita' Finanziaria e dei Mediatori Creditizi) webbplats:

https://www.organismo-am.it/elenco-agenti-servizi-di-pagamento

Alfanumerisk kod på 16 tecken (”SP” följt av siffror)

Lettland

Skatteregistreringsnummer (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

11 siffror

Personligt ID-nummer (XXXXXX-XXXXX), eller om personen är en skattebetalare – ensamföretagare, skatteregistreringsnummer (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

Skatteregistreringsnummer: 11 siffror

Liechtenstein

Om den finns tillgänglig, den juridiska personens identifieringskod, eller, om den inte finns tillgänglig:

Handelsregisternummer (Handelsregister-Nummer)

Prefixet FL + elva siffror (FL-XXXX.XXX.XXX-X).

Personligt identifieringsnummer (Personenidentifikationsnummer)

Högst tolv siffror

Litauen

Företagskod från registret över juridiska personer som förvaltas av Republiken Litauens centrum för register (http://www.registrucentras.lt/jar/p_en/);

eller

nio siffror (tidigare sju siffror fram till 2004)

Skattebetalarkod – förnamn och efternamn (skattebetalarkoden är identisk med den personliga koden men den lämnas normalt inte ut av dataskyddsskäl) eller

förnamn och efternamn (bokstäver)

Luxemburg

Organisationsnummer

Bokstaven B följt av sex siffror (t.ex. B 123456)

Personnummer eller motsvarande

Tretton siffror (de första åtta siffrorna är personens födelsedatum: ÅÅÅÅMMDD)

Malta

Organisationsnummer:

http://rocsupport.mfsa.com.mt/pages/default.aspx

Bokstaven C följt av fem siffror – t.ex. C 28938

Identitetskortnummer ELLER passnummer:

http://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-documents/mlt/all/index.html

6 siffror och en versal – exempel: 034976M

ELLER

6 siffror –t.ex. 728349

Nederländerna

Registreringsnummer hos handelskammaren (KvK)

8 siffror

Registreringsnummer hos handelskammaren (KvK)

8 siffror

Norge

Handelsregisternummer (organisationsnummer)

9 siffror (t.ex. 981 276 957)

Nationellt identitetsnummer/ID-nummer

11 siffror (de första sex siffrorna är personens födelsedatum: DD.MM.ÅÅ.)

Polen

Polskt skatteregistreringsnummer (numer identyfikacji podatkowej)

Polskt skatteregistreringsnummer (numer identyfikacji podatkowej)

Portugal

Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)

9 siffror

Número de Identificação Fiscal (NIF)

9 siffror

Rumänien

Republiken Slovakien

Identifikačné číslo organizácie/organisationsnummer (IČO)

8 siffror

IČO – 00 000 000

Organisationsnummer (IČO) tilldelas juridiska personer och företagare

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY7RCoIwGEafKPfPqdsuV-BcLGnJlu0mLCKEpl1E0dtn0m3Wd_fBOXCQRzXyXXNvz82t7bvm8v4-2zu9ZvM5FsCwo6DyyiTGrrA06QDsBmAhRZFQDcC0TEGJwm64IQQE-c-HLxPwy18i3x5C9DiGCKKE4pRzChnlLOYEbZEffWGMqbRzIF2cgyJYQmktQE4_wFT_CEwElkUfTugabP2s1OwFKhgzhg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

8 siffror

IČO – 00 000 000

Slovenien

Identifieringsnummer (registreringsnummer) som tilldelats av Republiken Sloveniens organ för offentliga rättsliga handlingar och liknande tjänster (www.ajpes.si)

10 siffror

Identifieringsnummer (registreringsnummer) som tilldelats av Republiken Sloveniens organ för offentliga rättsliga handlingar och liknande tjänster (www.ajpes.si)

10 siffror

Spanien

LEI-kod

Om en sådan saknas:

NIF (”Número de Identificación Fiscal”), även kallat skatteregistreringsnummer.

Ytterligare information om skatteregistreringsnumrets struktur finns tillgänglig på följande länkar:

NIF (juridiska personer):

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Empresas_y_profesionales__Declaracion_censal__Modelos_036_y_037/Informacion/NIF_de_personas_juridicas_y_entidades.shtml

Det består av tjugo tecken enligt följande:

Tecken 1–4: Ett prefix med fyra tecken som enbart tilldelas varje LOU (lokal driftsenhet).

Tecken 5–6: Två reserverade tecken med det fasta värdet noll.

Tecken 7–18: Enhetsspecifik del av koden som genererats och tilldelats av lokala driftsenheter i enlighet med transparenta, hållbara och robusta riktlinjer för tilldelning.

Tecken 19–20: Två kontrollsiffror enligt beskrivningen i ISO-standarden 17442

Det består av nio tecken enligt följande:

a)

En bokstav som ger information om dess juridiska form:

A.

Bolag.

B.

Aktiebolag.

C.

Handelsbolag

D.

Kommanditbolag

E.

Vilande samäganderätter och arv

F.

Kooperativa företag

G.

Partnerskap

H.

Husägarföreningar

J.

Civila företag

N.

Utlandsverksamheter

P.

Lokala myndigheter

Q.

Offentliga organ

R.

Religiösa församlingar och institutioner

S.

Statliga myndigheter och autonoma regioners organ

U.

Samriskföretag med status som juridisk person

V.

Övriga ej angivna i föregående förteckning

W.

Fasta driftställen som etablerats av utländska enheter

b)

Ett slumpmässigt nummer med sju siffror.

c)

En bokstav eller ett nummer, beroende på juridisk form (kontrollkod).

NIF (”Número de Identificación Fiscal”) eller skatteregistreringsnummer.

För spanska personer bosatta utomlands, för spanska personer under 14 år och för utländska personer bosatta utomlands som utför transaktioner med gränsöverskridande skatt:

För utländska personer: NIE (”Número de Identidad de Extranjero”).

Ytterligare information om skatteregistreringsnumrets struktur finns tillgänglig på följande länkar:

NIF (enskilda personer) och NIE:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Ciudadanos/Informacion/NIF_de_personas_fisicas.shtml

Det består av nio tecken:

Åtta siffror och en sista bokstav som kontrollkod i slutet.

Det består av en bokstav (”L” för spanska personer bosatta utomlands, ”K” för personer under 14 år och ”M” för utlänningar bosatta utomlands),

sju alfanumeriska tecken och en bokstav (kontroll)

Det består av nio tecken: en begynnelsebokstav, ”X”, följt av sju siffror och en slutlig bokstav som kontrollkod.

När alla sifferkombinationer med bokstaven ”X” har använts fortsätter sekvensen i alfabetisk ordning (först med ”Y” och därefter med ”Z”).

Sverige

Registreringsnummer (www.bolagsverket.se)

NNNNNN-XXXX

Personnummer

ÅÅMMDD-XXXX

Förenade kungariket

Skatteregistreringsnummer (Tax Identification Number, TIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf

Skatteregistreringsnummer (Tax Identification Number, TIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf


BILAGA II

Underrättelsemall för utbyte av information avseende passansökningar för filialer av betalningsinstitut och e-penninginstitut

1)

Hemmedlemsstat

 

2)

Namn på de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten

 

3)

Datum då den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten mottog en fullständig och korrekt ansökan från betalningsinstitutet/e-penninginstitutet

DD/MM/ÅÅ

4)

Medlemsstat där filialen ska etableras

 

5)

Typ av ansökan

☐ Första ansökan

☐ Ändring av tidigare ansökan

☐ Slut på affärsverksamhet/upphörande

6)

Typ av institut

☐ Betalningsinstitut

☐ E-penninginstitut

7)

Betalningsinstitutets/e-penninginstitutets namn

 

8)

Adress till betalningsinstitutets/e-penninginstitutets huvudkontor

 

9)

Betalningsinstitutets/e-penninginstitutets unika identifieringsnummer i hemmedlemsstatens format enligt bilaga I (i förekommande fall)

 

10)

Betalningsinstitutets/e-penninginstitutets identifieringskod för juridiska personer (LEI) (i förekommande fall)

 

11)

Betalningsinstitutets/e-penninginstitutets auktorisationsnummer från hemmedlemsstaten (i förekommande fall)

 

12)

Kontaktperson inom betalningsinstitutet/e-penninginstitutet

 

13)

E-postadress till kontaktpersonen inom betalningsinstitutet/e-penninginstitutet

 

14)

Telefonnummer till kontaktpersonen inom betalningsinstitutet/e-penninginstitutet

 

15)

Filialens adress:

 

16)

Identitetsuppgifter om de personer som ansvarar för ledningen av filialens verksamhet

 

17)

E-postadress till de personer som ansvarar för ledningen av filialens verksamhet

 

18)

Telefonnummer till de personer som ansvarar för ledningen av filialens verksamhet

 

19)

Betaltjänster som ska tillhandahållas

1.

☐ Tjänster som möjliggör kontantinsättningar på ett betalkonto samt alla åtgärder som krävs för förvaltningen av ett betalkonto.

2.

☐ Tjänster som möjliggör kontantuttag från ett betalkonto samt alla åtgärder som krävs för förvaltningen av ett betalkonto

3.

Genomförande av betalningstransaktioner, inklusive överföring av medel på ett betalkonto hos användarens betaltjänstleverantör eller hos någon annan betaltjänstleverantör:

a)

Genomförande av autogireringar, inklusive engångsautogireringar ☐

b)

Genomförande av betalningstransaktioner med kontokort eller liknande utrustning ☐

c)

Genomförande av betalningar, inklusive stående betalningsorder ☐

4.

Genomförande av betalningstransaktioner, när medlen täcks av en betaltjänstanvändares kreditutrymme:

a)

Genomförande av autogireringar, inklusive engångsautogireringar ☐

b)

Genomförande av betalningstransaktioner med kontokort eller liknande utrustning ☐

c)

Genomförande av betalningar, inklusive stående betalningsorder ☐

Inklusive beviljande av kredit i enlighet med artikel 18.4 i direktiv (EU) 2015/2366: ☐ Ja ☐ Nej

5.

☐ Utgivning av betalningsinstrument

☐ Inlösen av betalningstransaktioner

Inklusive beviljande av kredit i enlighet med artikel 18.4 i direktiv (EU) 2015/2366: ☐ Ja ☐ Nej

6.

☐ Penningöverföring

7.

☐ Betalningsinitieringstjänster

8.

☐ Kontoinformationstjänster

20)

Tjänster som ska tillhandahållas avseende elektroniska pengar (gäller endast e-penninginstitut)

☐ Utgivning av elektroniska pengar

☐ Distribution och/eller inlösen av elektroniska pengar

21)

Beskrivning av filialens organisatoriska struktur

 

22)

Affärsplan där det visas att filialen har förmåga att utnyttja system, resurser och förfaranden som är lämpliga och väl anpassade för en sund verksamhet i värdmedlemsstaten, och som inbegriper följande:

a.

Filialens huvudsakliga mål och affärsstrategi och en förklaring av hur filialen ska bidra till institutets eller, i förekommande fall, koncernens strategi.

b.

En budgetprognos för de tre första hela räkenskapsåren.

 

23)

Styrsystem och interna kontrollmekanismer, inklusive följande:

a.

Beskrivning av filialens styrningsstruktur, inbegripet funktionella och juridiska rapporteringsvägar och filialens ställning och roll inom institutets och, i förekommande fall, koncernens företagsstruktur.

b.

En beskrivning av filialens interna kontrollmekanismer, inklusive följande:

i.

Filialens interna riskhanteringsförfaranden, kopplingen till betalningsinstitutets/e-penninginstitutets interna riskhanteringsförfarande, och i förekommande fall, koncernens riskhanteringsförfarande.

ii.

Närmare uppgifter om filialens internrevisionssystem.

iii.

Närmare uppgifter om de förfaranden för bekämpning av penningtvätt som ska införas av filialen i värdmedlemsstaten, enligt direktiv (EU) 2015/849.

 

24)

Om operativa betaltjänst- eller e-penningtjänstfunktioner utkontrakteras krävs följande information:

a.

Namn på och adress till den enhet till vilken operativa funktioner ska utkontrakteras.

b.

Kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer) för en kontaktperson inom den enhet till vilken operativa funktioner ska utkontrakteras.

c.

Typ och uttömmande beskrivning av de utkontrakterade operativa funktionerna.

 


BILAGA III

Underrättelsemall för utbyte av information avseende passansökningar av betalningsinstitut och e-penninginstitut som använder ombud

1)

Hemmedlemsstat

 

2)

Den värdmedlemsstat där ombudet ska tillhandahålla betaltjänster

 

3)

Namn på den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten

 

4)

Datum då den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten mottog en fullständig och korrekt ansökan från betalningsinstitutet/e-penninginstitutet

DD/MM/ÅÅ

5)

Typ av ansökan

☐ Första ansökan

☐ Ändring av tidigare ansökan

☐ Ytterligare ombud

☐ Avaktivering av ombud

6)

Ansökans karaktär (bedömning av den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten)

☐ Etableringsrätt

☐ Frihet att tillhandahålla tjänster, på grundval av följande omständigheter:

7)

Typ av institut

☐ Betalningsinstitut

☐ E-penninginstitut

8)

Betalningsinstitutets/e-penninginstitutets namn

 

9)

Adress till betalningsinstitutets/e-penninginstitutets huvudkontor

 

10)

Betalningsinstitutets/e-penninginstitutets unika identifieringsnummer i hemmedlemsstatens format enligt bilaga I (i förekommande fall)

 

11)

Betalningsinstitutets/e-penninginstitutets identifieringskod för juridiska personer (LEI) (i förekommande fall)

 

12)

Betalningsinstitutets/e-penninginstitutets auktorisationsnummer från hemmedlemsstaten (i förekommande fall)

 

13)

Kontaktperson inom betalningsinstitutet/e-penninginstitutet

 

14)

E-postadress till kontaktpersonen inom betalningsinstitutet/e-penninginstitutet

 

15)

Telefonnummer till kontaktpersonen inom betalningsinstitutet/e-penninginstitutet

 

16)

Uppgifter om ombud:

a.

Om det är en juridisk person:

i.

Namn

ii.

Registrerad(e) adress(er)

iii.

Unikt identifieringsnummer i formatet för den hemmedlemsstat där ombudet är etablerat enligt bilaga I (i förekommande fall)

iv.

Ombudets identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod) (i förekommande fall)

v.

Telefonnummer

vi.

E-post:

vii.

De juridiska ombudens namn, födelsedatum och födelseort

b.

Om det är en fysisk person:

i.

Namn, födelsedatum och födelseort

ii.

Registrerad(e) företagsadress(er)

iii.

Unikt identifieringsnummer i formatet för den hemmedlemsstat där ombudet är etablerat enligt bilaga I (i förekommande fall)

iv.

Telefonnummer

v.

E-post:

 

17)

Om det är inom ramen för etableringsrätten, anges uppgifter om central kontaktpunkt, om denna redan har utnämnts och/eller föreskrivits av värdmedlemsstaternas myndigheter i enlighet med artikel 29.4 i direktiv (EU) 2015/2366:

a.

Ombudets namn

b.

Adress

c.

Telefonnummer

d.

E-post:

 

18)

Betaltjänster som ska tillhandahållas av ombudet

1.

☐ Tjänster som möjliggör kontantinsättningar på ett betalkonto samt alla åtgärder som krävs för förvaltningen av ett betalkonto.

2.

☐ Tjänster som möjliggör kontantuttag från ett betalkonto samt alla åtgärder som krävs för förvaltningen av ett betalkonto

3.

Genomförande av betalningstransaktioner, inklusive överföring av medel på ett betalkonto hos användarens betaltjänstleverantör eller hos någon annan betaltjänstleverantör:

a)

Genomförande av autogireringar, inklusive engångsautogireringar ☐

b)

Genomförande av betalningstransaktioner med kontokort eller liknande utrustning ☐

c)

Genomförande av betalningar, inklusive stående betalningsorder ☐

4.

Genomförande av betalningstransaktioner, när medlen täcks av en betaltjänstanvändares kreditutrymme:

a)

Genomförande av autogireringar, inklusive engångsautogireringar ☐

b)

Genomförande av betalningstransaktioner med kontokort eller liknande utrustning ☐

c)

Genomförande av betalningar, inklusive stående betalningsorder ☐

Inklusive beviljande av kredit i enlighet med artikel 18.4 i direktiv (EU) 2015/2366: ☐ Ja ☐ Nej

5.

☐ Utgivning av betalningsinstrument

☐ Inlösen av betalningstransaktioner

Inklusive beviljande av kredit i enlighet med artikel 18.4 i direktiv (EU) 2015/2366: ☐ Ja ☐ Nej

6.

☐ Penningöverföring

7.

☐ Betalningsinitieringstjänster

8.

☐ Kontoinformationstjänster

19)

En beskrivning av de mekanismer för intern kontroll som betalningsinstitutet/e-penninginstitutet/ombudet kommer att använda för att fullgöra skyldigheterna när det gäller förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism enligt direktiv (EU) 2015/849.

 

20)

Identitets- och kontaktuppgifter om direktörer och personer som svarar för ledningen av det ombud som anlitats.

 

21)

För andra ombud än betaltjänstleverantörer, kriterier som anses styrka att de direktörer och personer som svarar för ledningen av det ombud som ska användas för tillhandahållande av betaltjänster är lämpliga.

a.

☐ Bevis som samlats in av betalningsinstitutet på att de direktörer och personer som svarar för ledningen av det ombud som ska användas för tillhandahållande av betaltjänster är lämpliga.

b.

☐ Åtgärder som vidtagits av den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten i enlighet med artikel 19.3 i direktiv (EU) 2015/2366 för att kontrollera den information som lämnats av betalningsinstitutet.

22)

Om operativa betaltjänst- eller e-penningtjänstfunktioner utkontrakteras krävs följande information:

a.

Namn på och adress till den enhet till vilken operativa funktioner ska utkontrakteras.

b.

Kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer) för en kontaktperson inom den enhet till vilken operativa funktioner ska utkontrakteras.

c.

Typ och uttömmande beskrivning av de utkontrakterade operativa funktionerna.

 


BILAGA IV

Underrättelsemall för utbyte av information avseende passansökningar av e-penninginstitut som använder distributörer

1)

Hemmedlemsstat

 

2)

Den värdmedlemsstat där e-penningtjänsterna ska tillhandahållas

 

3)

Namn på den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten

 

4)

Datum då den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten mottog en fullständig och korrekt ansökan från e-penninginstitutet

DD/MM/ÅÅ

5)

Typ av ansökan

☐ Första ansökan

☐ Ändring av tidigare ansökan

☐ Ytterligare distributörer

☐ Avaktivering av distributör

6)

Ansökans karaktär (bedömning av den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten)

☐ Etableringsrätt

☐ Frihet att tillhandahålla tjänster, på grundval av följande omständigheter:

7)

E-penninginstitutets namn

 

8)

Adress till e-penninginstitutets huvudkontor

 

9)

E-penninginstitutets unika identifieringsnummer i hemmedlemsstatens format enligt bilaga I (i förekommande fall)

 

10)

E-penninginstitutets identifieringskod för juridiska personer (LEI) (i förekommande fall)

 

11)

E-penninginstitutets auktorisationsnummer från hemmedlemsstaten (i förekommande fall)

 

12)

Kontaktperson inom e-penninginstitutet

 

13)

E-postadress till kontaktpersonen inom e-penninginstitutet

 

14)

Telefonnummer till kontaktpersonen inom e-penninginstitutet

 

15)

Uppgifter om distributör:

a.

Om det är en juridisk person:

i.

Namn

ii.

Registrerad(e) adress(er)

iii.

Unikt identifieringsnummer i formatet för den medlemsstat där distributören är etablerad enligt bilaga I (i förekommande fall)

iv.

Distributörens identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod) (i förekommande fall)

v.

Telefonnummer

vi.

E-post:

vii.

De juridiska ombudens namn, födelsedatum och födelseort

b.

Om det är en fysisk person:

i.

Namn, födelsedatum och födelseort

ii.

Registrerade företagsadress(er)

iii.

Unikt identifieringsnummer i formatet för den medlemsstat där distributören är etablerad enligt bilaga I (i förekommande fall)

iv.

Telefonnummer

v.

E-post:

 

16)

E-penningtjänster som ska tillhandahållas av distributören

☐ Distribution

☐ Inlösen av elektroniska pengar

17)

En beskrivning av de mekanismer för intern kontroll som e-penninginstitutet/distributören kommer att använda för att fullgöra skyldigheterna när det gäller förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism enligt direktiv (EU) 2015/849.

 

18)

Om operativa e-penningtjänstfunktioner utkontrakteras krävs följande information:

a.

Namn på och adress till den enhet till vilken operativa funktioner ska utkontrakteras.

b.

Kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer) för en kontaktperson inom den enhet till vilken operativa funktioner ska utkontrakteras.

c.

Typ och uttömmande beskrivning av de utkontrakterade operativa funktionerna.

 


BILAGA V

Underrättelsemall för utbyte av information avseende ansökningar om frihet att tillhandahålla tjänster utan ombud eller distributör

1)

Hemmedlemsstat

 

2)

Namn på den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten

 

3)

Datum då den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten mottog en fullständig och korrekt ansökan från betalningsinstitutet/e-penninginstitutet

DD/MM/ÅÅ

4)

Medlemsstat där tjänsterna ska tillhandahållas

 

5)

Typ av ansökan

☐ Första ansökan

☐ Ändring av tidigare ansökan

☐ Slut på affärsverksamhet/upphörande

6)

Typ av institut

☐ Betalningsinstitut

☐ E-penninginstitut

7)

Betalningsinstitutets/e-penninginstitutets namn

 

8)

Adress till betalningsinstitutets/e-penninginstitutets huvudkontor

 

9)

Betalningsinstitutets/e-penninginstitutets unika identifieringsnummer i hemmedlemsstatens format enligt bilaga I (i förekommande fall)

 

10)

Betalningsinstitutets/e-penninginstitutets identifieringskod för juridiska personer (LEI) (i förekommande fall)

 

11)

Betalningsinstitutets/e-penninginstitutets auktorisationsnummer från hemmedlemsstaten (i förekommande fall)

 

12)

Kontaktperson inom betalningsinstitutet/e-penninginstitutet

 

13)

E-postadress till kontaktpersonen inom betalningsinstitutet/e-penninginstitutet

 

14)

Telefonnummer till kontaktpersonen inom betalningsinstitutet/e-penninginstitutet

 

15)

Det planerade datum då tillhandahållandet av betaltjänster/e-penningtjänster ska påbörjas (får inte infalla tidigare än datumet då hemmedlemsstatens behöriga myndighet meddelar sitt beslut enligt artikel 28.3 i direktiv (EU) 2015/2366)

DD/MM/ÅÅÅÅ

16)

Betaltjänster som ska tillhandahållas

1.

☐ Tjänster som möjliggör kontantinsättningar på ett betalkonto samt alla åtgärder som krävs för förvaltningen av ett betalkonto.

2.

☐ Tjänster som möjliggör kontantuttag från ett betalkonto samt alla åtgärder som krävs för förvaltningen av ett betalkonto

3.

Genomförande av betalningstransaktioner, inklusive överföring av medel på ett betalkonto hos användarens betaltjänstleverantör eller hos någon annan betaltjänstleverantör:

a)

Genomförande av autogireringar, inklusive engångsautogireringar ☐

b)

Genomförande av betalningstransaktioner med kontokort eller liknande utrustning ☐

c)

Genomförande av betalningar, inklusive stående betalningsorder ☐

4.

Genomförande av betalningstransaktioner, när medlen täcks av en betaltjänstanvändares kreditutrymme:

a)

Genomförande av autogireringar, inklusive engångsautogireringar ☐

b)

Genomförande av betalningstransaktioner med kontokort eller liknande utrustning ☐

c)

Genomförande av betalningar, inklusive stående betalningsorder ☐

Inklusive beviljande av kredit i enlighet med artikel 18.4 i direktiv (EU) 2015/2366: ☐ Ja ☐ Nej

5.

☐ Utgivning av betalningsinstrument

☐ Inlösen av betalningstransaktioner

Inklusive beviljande av kredit i enlighet med artikel 18.4 i direktiv (EU) 2015/2366: ☐ Ja ☐ Nej

6.

☐ Penningöverföring

7.

☐ Betalningsinitieringstjänster

8.

☐ Kontoinformationstjänster

17)

E-penningtjänster som ska tillhandahållas (gäller endast e-penninginstitut)

☐ Utgivning av elektroniska pengar

☐ Distribution och/eller inlösen av elektroniska pengar

18)

Om operativa betaltjänst- eller e-penningtjänstfunktioner utkontrakteras krävs följande information:

a.

Namn på och adress till den enhet till vilken operativa funktioner ska utkontrakteras.

b.

Kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer) för en kontaktperson inom den enhet till vilken operativa funktioner ska utkontrakteras.

c.

Typ och uttömmande beskrivning av de utkontrakterade operativa funktionerna.

 


BILAGA VI

Underrättelsemall för utbyte av information avseende inledandet av filialers/ombuds/distributörers passverksamhet av betalningsinstitut och e-penninginstitut

Inledande av verksamhet

1)

Hemmedlemsstat

 

2)

Namn på den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten

 

3)

Datum för den ursprungliga ansökan enligt bilaga II, III eller IV.

 

4)

Medlemsstat där filialen/ombudet/distributören ska inleda verksamhet

 

5)

Typ av institut

☐ Betalningsinstitut

☐ E-penninginstitut

6)

Betalningsinstitutets/e-penninginstitutets namn

 

7)

Adress till betalningsinstitutets/e-penninginstitutets huvudkontor

 

8)

Betalningsinstitutets/e-penninginstitutets unika identifieringsnummer i hemmedlemsstatens format enligt bilaga I (i förekommande fall)

 

9)

Betalningsinstitutets/e-penninginstitutets identifieringskod för juridiska personer (LEI) (i förekommande fall)

 

10)

Betalningsinstitutets/e-penninginstitutets auktorisationsnummer från hemmedlemsstaten (i förekommande fall)

 

11)

Typ av passförfarande

☐ Filial

☐ Ombud

☐ Distributör

12)

För ombud/distributörer,

a.

Om det är en juridisk person:

i.

Namn

ii.

Unikt identifieringsnummer i formatet för den medlemsstat där ombudet/distributören är etablerad enligt bilaga I (i förekommande fall)

iii.

Ombudets/distributörens identifieringskod för juridiska personer (LEI-kod) (i förekommande fall)

iv.

Telefonnummer

b.

Om det är en fysisk person:

i.

Namn, födelsedatum och födelseort

ii.

Unikt identifieringsnummer i formatet för den medlemsstat där ombudet/distributören är etablerad enligt bilaga I (i förekommande fall)

13)

För ombud och filialer, datum för införande i hemmedlemsstatens behöriga myndigheters register

DD/MM/ÅÅÅÅ

14)

Datum för inledande av filialens/ombudets/distributörens verksamhet (för ombud och filialer får datumet inte infalla tidigare än datumet då ombudet/filialen förs in i hemmedlemsstatens register i enlighet med artikel 28.3 i direktiv (EU) 2015/2366)

DD/MM/ÅÅÅÅ