28.10.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 279/36


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/1965

av den 17 augusti 2017

om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1237 vad gäller vilken typ av information som ska lämnas för licenser inom rissektorn

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 223.2 a, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1237 (2) kompletterar förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller reglerna för tillämpning av systemet med import- och exportlicenser. Där fastställs relevanta regler för ris och vilken typ av information som medlemsstaterna ska lämna till kommissionen.

(2)

Det är lämpligt att, som i tidigare förordningar, inkludera kravet på att medlemsstaterna ska informera kommissionen om de kvantiteter ris som omfattas av licenser.

(3)

Vid ändringen av delegerad förordning (EU) 2016/1237 bör den term som används i artikel 2.2 c iii i den förordningen anpassas till den tullterminologi som används i unionens tullkodex och hänvisningen till de berörda bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 bör göras mer exakt (3).

(4)

Delegerad förordning (EU) 2016/1237 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Eftersom det huvudsakliga skälet att ändra delegerad förordning (EU) 2016/1237 är att det sedan länge ställda kravet på meddelanden ska bekräftas, och eftersom kontinuitet och rättslig säkerhet måste säkerställas när det gäller ris, bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Delegerad förordning (EU) 2016/1237 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2.2 c ska led iii ersättas med följande:

”iii)

Produkter som är föremål för återbetalning eller eftergift av import- eller exporttullar enligt avdelning III kapitel 3 avsnitt 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (*1), avseende vilka inget slutligt beslut ännu har fattats.

(*1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).”"

2.

I artikel 8 ska följande led införas efter led e:

”ea)

När det gäller ris, de kvantiteter som avses i artikel 19a i genomförandeförordning (EU) 2016/1239.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 augusti 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1237 av den 18 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller reglerna för tillämpning av systemet med import- och exportlicenser, om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller reglerna om frisläppande och förverkande av de säkerheter som ställs för import- och exportlicenser, om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 2535/2001, (EG) nr 1342/2003, (EG) nr 2336/2003, (EG) nr 951/2006, (EG) nr 341/2007 och (EG) nr 382/2008 och om upphävande av kommissionens förordningar (EG) nr 2390/98, (EG) nr 1345/2005, (EG) nr 376/2008 och (EG) nr 507/2008 (EUT L 206, 30.7.2016, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).