26.10.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 276/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1942

av den 25 oktober 2017

om genomförande av artikel 15.3 i förordning (EU) nr 747/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sudan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 747/2014 av den 10 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sudan och om upphävande av förordningarna (EG) nr 131/2004 och (EG) nr 1184/2005 (1), särskilt artikel 15.3,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 10 juli 2014 antog rådet förordning (EU) nr 747/2014.

(2)

FN:s säkerhetsråds kommitté inrättad enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1591 (2005) uppdaterade den 17 oktober 2017 uppgifterna rörande en person som omfattas av restriktiva åtgärder.

(3)

Bilaga I till förordning (EU) nr 747/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 747/2014 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 oktober 2017.

På rådets vägnar

M. MAASIKAS

Ordförande


(1)  EUT L 203, 11.7.2014, s. 1.


BILAGA

Uppgifterna avseende ”ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla” ska ersättas med följande uppgifter:

”2.

ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Alias: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem.

Befattning: a) F.d. ledamot av Sudans nationella församling från al-Wahadistriktet; b) F.d. särskild rådgivare åt förbundsministeriet för utrikesfrågor; c) Högste ledare för stammen Mahamid i Norra Darfur.

Födelsedatum: a) Den 1 januari 1964; b) 1959

Födelseort: Kutum

Nationalitet: Sudan

Adress: a) Kabkabiya, Sudan; b) Kutum, Sudan (Bor i Kabkabiya och staden Kutum i Norra Darfur. Har bott i Khartoum).

Pass: a) Diplomatpass D014433, utfärdat den 21 februari 2013 (giltigt t.o.m. den 21 februari 2015); b) Diplomatpass D009889, utfärdat den 17 februari 2011 (giltigt t.o.m. den 17 februari 2013).

Id: Intyg om medborgarskap nummer A0680623.

Uppförd på FN-förteckningen: Den 25 april 2006.

Övrig information: Länk till särskilt meddelande från Interpol-FN:s säkerhetsråd: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065

Information från den beskrivande sammanfattning av skälen för uppförande på förteckningen som angetts av sanktionskommittén:

Alnsiem fördes upp på förteckningen den 25 april 2006 i enlighet med punkt 1 i resolution 1672 (2006) såsom varande ”högste ledare för stammen Jalul i Norra Darfur”.

I rapporten från Human Rights Watch anges att de innehar ett memorandum av den 13 februari 2004 från en lokal förvaltning i Norra Darfur, i vilket order ges om att ”lokala säkerhetsstyrkor” ska ”tillåta mujahidin och frivilliga under Sheikh Musa Hilals befäl att fortsätta sin verksamhet i områdena i [Norra Darfur] och tillgodose deras behov”. Den 28 september 2005 gick en arabisk milisgrupp om 400 man till angrepp mot byarna Aro Sharrow (inklusive internflyktinglägret där), Acho och Gozmena i Västra Darfur. Vi tror även att Musa Hilal närvarade vid angreppet mot internflyktinglägret i Aro Sharrow. Hans son hade dödats vid Sudans befrielsearmés (SLA) angrepp mot Shareia och därför var han nu inbegripen i en personlig blodsfejd. Det finns rimliga skäl att tro att han som högste ledare direkt ansvarade för dessa handlingar och har gjort sig skyldig till kränkningar av internationell humanitär rätt och människorättslagstiftning samt andra grymheter.”