25.10.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 275/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/1940

av den 13 juli 2017

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 vad gäller innehåll i och format för härstamningsbevis som utfärdas för renrasiga avelsdjur av hästdjur i en identitetshandling för hästdjur som gäller under hästdjurets hela livstid

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel med och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem och om ändring av förordning (EU) nr 652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och upphävande av vissa akter med avseende på djuravel (nedan kallad förordningen om djuravel) (1), särskilt artikel 32.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2016/1012 fastställs avelstekniska och genealogiska bestämmelser om handel med avelsdjur samt införsel av dem till unionen. Förordning (EU) 2016/1012 tillämpas från och med den 1 november 2018.

(2)

I artikel 30 i förordning (EU) 2016/1012 fastställs regler för utfärdande av samt innehåll i och format för härstamningsbevis som åtföljer avelsdjur och avelsmaterial från dem (nedan kallat härstamningsbeviset). Det föreskrivs att för de fall då det förekommer handel med renrasiga avelsdjur som har förts in i en stambok som förs av en avelsorganisation och om dessa renrasiga avelsdjur är avsedda att föras in i en annan stambok, ska dessa avelsdjur åtföljas av ett härstamningsbevis.

(3)

I artikel 30.6 i förordning (EU) 2016/1012 fastställs att härstamningsbevisen ska innehålla de uppgifter som fastställs i relevanta delar och kapitel i bilaga V till den förordningen. I artikel 32.1 i förordning (EU) 2016/1012 föreskrivs det att, genom undantag från artikel 30.6 i den förordningen, när det gäller renrasiga avelsdjur av hästdjur att de uppgifter som anges i del 2 kapitel I i bilaga V till den förordningen ska ingå i en identitetshandling för hästdjur som gäller under hästdjurets hela livstid samt att kommissionen ska anta delegerade akter om dessa identitetshandlingars innehåll och format.

(4)

Del 2 kapitel I i bilaga V till förordning (EU) 2016/1012 innehåller bestämmelser om de uppgifter som ska ingå i härstamningsbeviset för renrasiga avelsdjur. Dessa uppgifter ska innefatta metod för identifiering och det individuella identitetsnummer som tilldelats det renrasiga avelsdjuret i enlighet med unionsrätten på området djurhälsa i fråga om identifiering och registrering av djur av den berörda arten.

(5)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 (2) fastställs spårbarhetskrav för hållna landlevande djur och avelsmaterial. I artikel 114 i den förordningen föreskrivs att aktörer som håller hästdjur ska se till attvarje enskilt djur kan identifieras med hjälp av en unik kod, som registreras i den databas som föreskrivs i förordningen och genom en korrekt ifylld identitetshandling för hästdjur som gäller under hästdjurets hela livstid. För att härstamningsbeviset ska överensstämma med denna identitetshandling i så hög grad som möjligt vad gäller innehåll och administrativt förfarande föreskriver förordning (EU) 2016/1012 att delegerade akter med avseende på formatet för och innehållet i en identitetshandling för hästdjur som gäller under hästdjurets hela livstid bör antas.

(6)

Det är därför nödvändigt att fastställa innehållet i och formatet på det härstamningsbevis vilket ska ingå i den identitetshandling för hästdjur som gäller under hästdjurets hela livstid, genom vilken hästdjur ska identifieras i enlighet med artikel 114.1 c i förordning (EU) 2016/429, och som alltid ska åtfölja renrasiga avelsdjur av hästdjur, också när de är föremål för handel inom unionen.

(7)

I artikel 31 i förordning (EU) 2016/1012 fastställs undantag från krav avseende utfärdande av samt innehåll i och format på härstamningsbevis för handel med avelsdjur. Enligt den artikeln får det i härstamningsbeviset, om resultaten av individprövningen eller avelsvärderingen är offentliggjorda på en webbplats, hänvisas till den webbplats där resultaten finns tillgängliga, i stället för att dessa resultat anges i härstamningsbeviset. Denna möjlighet bör även återspeglas i kraven gällande härstamningsbeviset för handel med renrasiga avelsdjur av hästdjur som fastställs i denna förordning.

(8)

Del 3 i bilaga I till förordning (EU) 2016/1012 fastställer tilläggskrav på de avelsorganisationer som upprättar eller för stamböcker för renrasiga avelsdjur av hästdjur. Enligt del 3 punkt 1 i den bilagan ska renrasiga avelsdjur av hästdjur inte föras in i en stambok förrän de har identifierats genom ett betäckningsintyg och, där så krävs av avelsprogrammet, som föl vid sidan av stoet. Genom undantag från den bestämmelsen får en medlemsstat eller, om medlemsstaten så beslutar, dess behöriga myndighet ge tillstånd till en avelsorganisation att föra in renrasiga avelsdjur av hästdjur i den stambok som förs av den avelsorganisation där de djuren identifieras genom någon annan lämplig metod som ger åtminstone samma grad av tillförlitlighet som ett betäckningsintyg, t.ex. härstamningskontroll på grundval av DNA-analys eller analys av deras blodgrupper, under förutsättning att tillståndet följer de principer som fastställts av den avelsorganisation som för den ursprungliga stamboken för den rasen.

(9)

Med beaktande av de krav som anges i del 3 punkt 1 i bilaga I till förordning (EU) 2016/1012, bör uppgifter om betäckningsintyg, om identifiering som föl vid sidan av stoet och om resultatet av härstamningskontroller återspeglas i de bestämmelser om innehållet i härstamningsbevis för renrasiga avelsdjur av hästdjur som fastställs i denna förordning.

(10)

För att säkerställa en unik och kontinuerlig identifiering av renrasiga avelsdjur av hästdjur och i enlighet med de krav som anges i del 1 kapitel I punkterna 1 c och 3 i bilaga II till förordning (EU) 2016/1012, bör den unika kod som föreskrivs i artikel 114.1 a i förordning (EU) 2016/429, och namnet på sådana avelsdjur, ingå i härstamningsbeviset för handel som en del av uppgifterna för identifiering.

(11)

Enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 (3) ska ett utfärdande organ, inklusive organisationer eller sammanslutningar som inrättar eller för stamböcker för registrerade hästdjur, till varje hästdjur tilldela ett unikt livslångt nummer vilket genom en alfanumerisk kod innehåller uppgifter om ett enskilt hästdjur samt om den databas och det land där dessa uppgifter första gången registrerats. Det unika livslånga numret måste vara kompatibelt med UELN (Universal Equine Life Number).

(12)

De främsta avelsorganisationerna och tävlingsorganisationerna har enats om ett världsomfattande system enligt vilket alla hästar ska ha ett livslångt nummer, ett s.k. Universal Equine Life Number (UELN). Det har utarbetats på initiativ av World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH), International Stud-Book Committee (ISBC), World Arabian Horse Organization (WAHO), European Conference of Arabian Horse Organisations (ECAHO), Conférence internationale de l'anglo-arabe (CIAA), Fédération equestre internationale (FEI) (Internationella ridsportförbundet) och Union européenne du trot (UET) och närmare information om systemet finns på webbplatsen om UELN (4).

(13)

Det kan inte fattas beslut om formatet för och innehållet i det individuella identifieringsnummer som avses i del 1 kapitel I punkt 3 i bilaga II till förordning (EU) 2016/1012 förrän de delegerade akter där närmare krav för identifieringsmetoder och -märken, inbegripet tillämpning och användning har antagits i enlighet medartikel 118.1 a i förordning (EU) 2016/429. Det bör dock lämnas tomma utrymmen i härstamningsbeviset för att kunna ange det unika livslånga numret som tilldelats renrasiga avelsdjur av hästdjur i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2015/262.

(14)

Till och med den 21 april 2021, vilket är tillämpningsdatumet för förordning (EU) 2016/429, är del I i härstamningsbeviset som anges i bilagan till denna förordning valfri om en identitetshandling för hästdjur som gäller under hästdjurets hela livstid omfattar avsnitt V i den förlaga till identitetshandling som anges i del 1 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2015/262.

(15)

Denna förordning bör vara tillämplig från och med den 1 november 2018 i överensstämmelse med det tillämpningsdatum som fastställs i förordning (EU) 2016/1012.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Innehållet i och formatet på härstamningsbeviset som är en del av den identitetshandling för hästdjur som gäller under hästdjurets hela livstid för renrasiga avelsdjur av hästdjur, som avses i artikel 32.1 i förordning (EU) 2016/1012 (nedan kallat härstamningsbeviset), ska utformas på det sätt som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Delarna I och II i härstamningsbeviset ska ingå i den identitetshandling för hästdjur som gäller under hästdjurets hela livstid för renrasiga avelsdjur av hästdjur som utfärdas i enlighet med artikel 114.1 c i förordning (EU) 2016/429 och uppfylla följande krav:

a)

del I ska utgöra en sektion av den identitetshandling för hästdjur som gäller under hästdjurets hela livstid, vilken ska upprättas i enlighet med artikel 118.2 b i förordning (EU) 2016/429,

b)

del II ska vara antingen

i)

en del av den sektion som anges i led a i denna artikel, och i sådana fall ska del II tillhandahålla mer än en sida för att ge utrymme för att uppdatera uppgifterna, eller

ii)

efter godkännande av den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 32.4 i förordning (EU) 2016/1012, bifogas till identitetshandlingen för hästdjur som gäller under hästdjurets hela livstid, och om så är fallet ska den vara länkad till del I som anges i led a i denna artikel genom att det individuella identifieringsnumret, vilket betecknas som unik kod i artikel 114.1 a i förordning (EU) 2016/429, förs in.

Artikel 3

1.   Från och med den 1 november 2018 ska avsnitt V i den identitetshandling som utfärdats för renrasiga avelsdjur av hästdjur i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2015/262 fyllas i i enlighet med artikel 9.2 av den genomförandeförordningen och, om det är nödvändigt för att uppfylla kraven i artikel 30.4 i förordning (EU) 2016/1012, kompletteras med del II av härstamningsbeviset såsom anges i artikel 2 b ii i den här förordningen.

2.   Del II i härstamningsbeviset ska bifogas till den identitetshandling för hästdjur som gäller under hästdjurets hela livstid som utfärdats i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2015/262 och ska vara kopplad till det härstamningsbevis som anges i del 1 avsnitt V i bilaga I till den genomförandeförordningen genom att ange det unika livslånga numret enligt definitionen i artikel 2 o i den genomförandeförordningen.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 november 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 13 juli 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 171, 29.6.2016, s. 66.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (djurhälsolagen) (EUT L 84, 31.3.2016, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 av den 17 februari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur) (EUT L 59, 3.3.2015, s. 1).

(4)  http://www.ueln.net


BILAGA

Härstamningsbevis

för handel med renrasiga avelsdjur av hästdjur (Equus caballus och Equus asinus), enligt del 2 kapitel I i bilaga V till förordning (EU) 2016/1012

DEL I

1.

Den utfärdande avelsorganisationens eller behöriga myndighetens namn

(ange kontaktuppgifter och hänvisa i förekommande fall till webbplatsen)

2.

Stambokens namn

3.

Ras

4.

Djurets namn och kommersiella namn (1) samt födelselandets landskod (2)

5.1

Individuellt identifieringsnummer (3)

6.

Djurets stamboksnummer (5)

5.2

Unikt livslångt nummer (4)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

7.

Identifiering av djuret (1)  (6)

7.1

Transponderkod (1)

Avläsningssystem (om annat än ISO 11784) (1)

Streckkod (1)

☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

7.2

Alternativa metoder för identitetskontroll (1)

8.

Djurets födelsedatum

(använd formatet dd/mm/åååå)

9.

Djurets födelseland

10.

Uppfödarens namn, adress och e-postadress (1)

11.

Härstamning (7)  (8)

11.1

Far

Stamboksnummer och avsnitt

11.1.1

Farfar

Stamboksnummer och avsnitt

11.1.1.1 (1)

Farfaderns far

Stamboksnummer och avsnitt

 

 

 

11.1.1.2 (1)

Farfaderns mor

Stamboksnummer och avsnitt

 

 

11.1.2

Farmor

Stamboksnummer och avsnitt

11.1.2.1 (1)

Farmoderns far

Stamboksnummer och avsnitt

 

 

11.1.2.2 (1)

Farmoderns mor

Stamboksnummer och avsnitt

 

 

11.2

Mor

Stamboksnummer och avsnitt

11.2.1

Morfar

Stamboksnummer och avsnitt

11.2.1.1 (1)

Morfaderns far

Stamboksnummer och avsnitt

 

 

11.2.1.2 (1)

Morfaderns mor

Stamboksnummer och avsnitt

 

 

11.2.2

Mormor

Stamboksnummer och avsnitt

11.2.2.1 (1)

Mormoderns far

Stamboksnummer och avsnitt

 

 

11.2.2.2 (1)

Mormoderns mor

Stamboksnummer och avsnitt

 

 

12.1

Utfärdat i

(ange plats för utfärdande)

12.2

Utfärdat den

(använd formatet dd/mm/åååå)

 

12.3

Person som undertecknat härstamningsbeviset:

(ange med versaler namn och befattning av den person  (9) som godkänts av den utfärdande avelsorganisationen eller av den behöriga myndigheten att underteckna denna del av härstamningsbeviset)

12.4

Underskrift


DEL II

1.1

Individuellt identifieringsnummer (10)

1.2

Unikt livslångt nummer (11) ☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.

Identifiering av djuret (12)

2.1

Transponderkod (13) ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Avläsningssystem (om annat än ISO 11784) (13)

Streckkod (13)

3.

Kön

2.2

Alternativa metoder för identitetskontroll (12)

4.

Klass i stambokens huvudavsnitt (13)

5.

Ägarens namn, adress och e-postadress (13)  (16)

4.1

Stambokens namn (14)

4.2

Klass i huvudavsnittet (15)

6.

Kompletterande information (13)  (17)  (18)

6.1

Resultat av individprövning

6.2

Aktuella resultat av den senaste avelsvärderingen, som utfördes den

(använd formatet dd/mm/åååå)

6.3

Genetiska defekter och särdrag hos djuret i förhållande till avelsprogrammet

6.4

System för verifiering av identitet och resultat (13)  (19)  (20)

6.5

Resultat av härstamningskontroll (13)  (19)  (21)

7.

Inseminering/betäckning (22)  (23)

7.1

Datum (använd formatet dd/mm/åååå)

7.2

Nummer på betäckningsintyget (24)

7.3

Identifiering av donatorhandjuret

7.3.1

Individuellt identifieringsnummer (10)

7.3.2

Unikt livslångt nummer (11) ☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7.3.3

System för verifiering av identitet och resultat (13)  (19)  (20)

7.3.4

Resultat av härstamningskontroll (13)

8.1

Utfärdat i

(ange plats för utfärdande)

8.2

Utfärdat den

(använd formatet dd/mm/åååå)

 

8.3

Person som undertecknat härstamningsbeviset:

(ange med versaler namn och befattning av den person  (25) som godkänts av den utfärdande rasföreningen eller av den behöriga myndigheten att underteckna denna del av beviset)

8.4

Underskrift


(1)  Fylls bara i om det är tillämpligt.

(2)  Ange landskod om det krävs enligt internationella avtal rörande rasen.

(3)  Det individuella identifieringsnumret i enlighet med del 1 kapitel I punkt 3 i bilaga II till förordning (EU) 2016/1012, vilket betecknas som en ”unik kod” i artikel 114.1 a i förordning (EU) 2016/429.

(4)  Unikt livslångt nummer enligt definitionen i artikel 2 o i genomförandeförordning (EU) 2015/262, om det tilldelats i enlighet med den förordningen.

(5)  Krävs om det skiljer sig från det individuella identifieringsnumret eller det unika livslånga nummer som tilldelats i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2015/262.

(6)  Krävs inte om del I i härstamningsbeviset är en integrerad del av den identitetshandling för hästdjur som gäller under hästdjurets hela livstid som utfärdats av en avelsorganisation. Om identitetshandlingen utfärdats i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2015/262, ska det unika livslånga numret enligt definitionen i artikel 2 o i den förordningen anges.

(7)  Inkludera vid behov fler generationer i punkt 11 i del I.

(8)  Ange det individuella identifieringsnumret i enlighet med del 1 kapitel I punkt 3 i bilaga II till förordning (EU) 2016/1012, vilket betecknas som en unik kod i artikel 114.1 a i förordning (EU) 2016/429. Om det individuella identifieringsnumret inte finns tillgängligt eller avviker från det nummer under vilket djuret har förts in i stamboken ska stamboksnumret anges.

(9)  Personen ska vara en företrädare för avelsorganisationen eller för en behörig myndighet som avses i artikel 30.2 b i förordning (EU) 2016/1012.

(10)  Det individuella identifieringsnumret i enlighet med del 1 kapitel I punkt 3 i bilaga II till förordning (EU) 2016/1012, vilket betecknas som en unik kod i artikel 114.1 a i förordning (EU) 2016/429.

(11)  Unikt livslångt nummer enligt definitionen i artikel 2 o i genomförandeförordning (EU) 2015/262, om det tilldelats i enlighet med den förordningen.

(12)  Krävs inte om uppgifterna stämmer överens med uppgifterna i del I punkt 7 och del I och II är en integrerad helhet som inte går att dela och upp och som ingår i eller bifogas till den identitetshandling för hästdjur som gäller under hästdjurets hela livstid. Om identitetshandlingen utfärdats i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2015/262, ska det unika livslånga numret enligt definitionen i artikel 2 o i den förordningen anges.

(13)  Fylls bara i om det är tillämpligt.

(14)  Krävs om annan än i punkt 2 i del I.

(15)  Krävs inte om denna information anges i avsnitt V i den identitetshandling som utfärdats i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2015/262.

(16)  Krävs inte om aktuell information om ägaren finns tillgänglig i andra delar i den identitetshandling för hästdjur som gäller under hästdjurets hela livstid.

(17)  Lägg till fler blad vid behov.

(18)  Om den genetiska informationen finns att tillgå på en webbplats kan det i stället göras hänvisning till den webbplatsen, om detta har godkänts av den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 32.3 i förordning (EU) 2016/1012.

(19)  På grundval av DNA-analys eller analys av dess blodgrupp.

(20)  Krav enligt artikel 22.1 i förordning (EU) 2016/1012 för renrasiga avelsdjur av hästdjur som används för insamling av sädesvätska för artificiell insemination. Avelsorganisationer får enligt artikel 22.2 i förordning (EU) 2016/1012 kräva detta för renrasiga avelsdjur av hästdjur som används för insamling av oocyter och embryon.

(21)  Om det krävs enligt avelsprogrammet.

(22)  Obligatoriska uppgifter för dräktiga hondjur. Uppgifterna får anges i ett separat dokument.

(23)  Stryk det som inte är tillämpligt.

(24)  Om inte tillämpligt, ange resultaten från härstamningskontrollen i punkt 7.3.4

(25)  Personen ska vara en företrädare för avelsorganisationen eller för en behörig myndighet som avses i artikel 30.2 b i förordning (EU) 2016/1012.