10.10.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1834

av den 9 oktober 2017

om ändring för tvåhundrasjuttionionde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter (1), särskilt artiklarna 7.1 a och 7a.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 förtecknas de personer, grupper och enheter som omfattas av frysningen av penningmedel och ekonomiska resurser i enlighet med den förordningen.

(2)

Den 4 oktober 2017 beslutade FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté att ändra en post i sin förteckning över personer, grupper och enheter som bör omfattas av frysningen av penningmedel och ekonomiska resurser. Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 oktober 2017.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Chef för tjänsten för utrikespolitiska instrument


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.


BILAGA

Under rubriken ”Fysiska personer” i bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska identifieringsuppgifterna för följande post ändras på följande sätt:

”Isnilon Totoni Hapilon (alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Född den a) 18 mars 1966, b) 10 mars 1967 i Bulanza, Lantawan, Basilan, Filippinerna. Filippinsk medborgare.”

ska ersättas med följande:

”Isnilon Totoni Hapilon (alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Född a) den 18 mars 1966, b) den 10 mars 1967 i Bulanza, Lantawan, Basilan, Filippinerna. Filippinsk medborgare. Adress: a) Basilan, Filippinerna (tidigare vistelseort fram till 2016), b) Lanao del Sur, Filippinerna (vistelseort sedan 2016). Övriga upplysningar: Fysisk beskrivning: bruna ögon, brunt hår, längd 168 cm, vikt 54 kg, smal kroppsbyggnad, ljus hudfärg, födelsemärken i ansiktet. Dag som avses i artikel 7d.2 i: 6 december 2005.”