29.9.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/1770

av den 28 september 2017

om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Mali

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2017/1775 av den 28 september 2017 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Mali (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 28 september 2017 beslut (Gusp) 2017/1775 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Mali, vilket genomför FN:s säkerhetsråds resolution 2374 (2017). Dessa åtgärder föreskriver reserestriktioner och frysning av tillgångar och ekonomiska resurser för vissa personer som FN:s säkerhetsråd (nedan kallat säkerhetsrådet) eller relevant FN-sanktionskommitté har angett vara direkt eller indirekt ansvariga för eller delaktiga i, eller direkt eller indirekt ha deltagit i, handlingar eller politiska åtgärder som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Mali. Dessa personer förtecknas i bilagan till beslut (Gusp) 2017/1775.

(2)

Vissa åtgärder som föreskrivs i säkerhetsrådets resolution 2374 (2017) faller inom tillämpningsområdet för fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därmed nödvändiga för att genomföra åtgärderna, särskilt för att säkerställa att ekonomiska aktörer i alla medlemsstater tillämpar dem på ett enhetligt sätt.

(3)

Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol samt rätten till skydd av personuppgifter. Denna förordning bör tillämpas i enlighet med dessa rättigheter.

(4)

Med tanke på det särskilda hot mot internationell fred och säkerhet som situationen i Mali utgör och för att kunna säkerställa samstämmighet med förfarandet för att ändra och se över bilagan till beslut (Gusp) 2017/1775 bör befogenheten att ändra förteckningarna i bilagan till denna förordning utövas av rådet.

(5)

För att denna förordning ska kunna genomföras och för att skapa största möjliga rättssäkerhet inom unionen bör namn och andra relevanta uppgifter avseende de fysiska och juridiska personer, enheter och organ vars tillgångar och ekonomiska resurser ska frysas i enlighet med denna förordning offentliggöras. All behandling av personuppgifter bör vara förenlig med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (2) och Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (3).

(6)

Medlemsstaterna bör fastställa sanktioner för överträdelse av denna förordning. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)

anspråk alla anspråk, oavsett om de görs gällande genom rättsliga förfaranden eller ej, som har framställts före eller efter dagen för denna förordnings ikraftträdande, genom eller i samband med ett avtal eller en transaktion, särskilt

i)

ett anspråk på fullgörande av varje slag av förpliktelse som uppstår genom eller i samband med ett avtal eller en transaktion,

ii)

ett anspråk på förlängning eller betalning av en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form,

iii)

ett anspråk på ersättning med avseende på ett avtal eller en transaktion,

iv)

en motfordran,

v)

ett anspråk på erkännande eller verkställighet, även genom exekvaturförfarande, av en dom, en skiljedom eller ett likvärdigt avgörande, oavsett var de meddelats.

b)

avtal eller transaktion alla transaktioner oavsett form eller tillämplig lagstiftning, och oavsett om de omfattar ett eller flera avtal eller liknande förpliktelser mellan samma eller olika parter; för detta ändamål ingår i begreppet avtal alla garantier eller motgarantier, särskilt varje finansiell garanti eller motgaranti och varje kredit, oavsett om de är juridiskt fristående eller ej, samt varje därtill knuten bestämmelse som härrör från en sådan transaktion eller är knuten till denna.

c)

behöriga myndigheter de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II.

d)

ekonomiska resurser egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör tillgångar, men som kan användas för att erhålla tillgångar, varor eller tjänster.

e)

frysning av ekonomiska resurser förhindrande av att ekonomiska resurser på något sätt används för att erhålla tillgångar, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning.

f)

frysning av tillgångar förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning, tillgång till eller hantering av tillgångar på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja tillgångarna, inbegripet aktieförvaltning.

g)

tillgångar finansiella medel och förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsat till

i)

kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, postanvisningar och andra betalningsinstrument,

ii)

inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser,

iii)

börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis och derivatkontrakt,

iv)

räntor, utdelningar eller annan inkomst från, eller värde som härrör från eller skapas genom tillgångar,

v)

krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden,

vi)

remburser, fraktsedlar och pantförskrivningar, och

vii)

dokument som utgör bevis på andelar i tillgångar eller finansiella resurser.

h)

sanktionskommitté den kommitté som inrättats av säkerhetsrådet i enlighet med punkt 9 i FN:s säkerhetsråds resolution 2374 (2017).

i)

unionens territorium de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, enligt de villkor som fastställs i fördraget, inklusive deras luftrum.

Artikel 2

1.   Alla tillgångar och ekonomiska resurser som, direkt eller indirekt, tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av någon fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i bilaga I ska frysas.

2.   Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för någon av de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I.

3.   Bilaga I ska inkludera fysiska och juridiska personer, enheter och organ samt personer och enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag, och enheter som ägs och kontrolleras av dem, som av säkerhetsrådet eller sanktionskommittén har fastställts

a)

delta i fientligheter i strid med avtalet om fred och försoning i Mali (nedan kallat avtalet),

b)

vidta åtgärder som hindrar, eller som genom långvarig försening hindrar, eller hotar genomförandet av avtalet,

c)

agera för personer och enheter som avses i leden a och b, eller på deras vägnar eller under deras ledning, eller på annat sätt stödja eller finansiera dem, inbegripet genom inkomster från organiserad brottslighet, däribland framställning av och handel med narkotika och narkotikaprekursorer som har sitt ursprung i eller transiteras genom Mali, människohandel och smuggling av migranter, vapensmuggling och olaglig vapenhandel samt olaglig handel med kulturföremål,

d)

delta i planering, ledning, sponsring eller utförande av attacker mot

i)

de olika enheter som avtalet hänvisar till, inbegripet lokala, regionala och statliga institutioner, gemensamma patruller och de maliska säkerhets- och försvarsstyrkorna,

ii)

fredsbevarande styrkor från FN:s integrerade multidimensionella stabiliseringsinsats i Mali (Minusma) och annan FN-personal och åtföljande personal, inbegripet medlemmar av expertpanelen,

iii)

internationell säkerhetsnärvaro, inbegripet Force Conjointe des États du G5 Sahel (FC-G5S), Europeiska unionens uppdrag och franska styrkor,

e)

hindra leveranser av humanitärt bistånd till Mali eller tillgång till eller utdelning av humanitärt bistånd i Mali,

f)

i Mali planera, leda eller utföra handlingar som kränker internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, beroende på vad som är tillämpligt, eller som innebär kränkningar av eller brott mot de mänskliga rättigheterna, inbegripet sådana som gäller angrepp på civila, inbegripet kvinnor och barn, genom våldshandlingar (inbegripet dödande, lemlästande, tortyr, våldtäkt eller annat sexuellt våld), bortförande, påtvingade försvinnanden, tvångsförflyttning eller attacker mot skolor, sjukhus, religiösa platser eller platser dit civila flytt för att söka skydd,

g)

använda eller rekrytera barn från väpnade gruppers eller väpnade styrkors sida i strid med tillämplig internationell rätt i samband med den väpnade konflikten i Mali,

h)

medvetet underlätta för en förtecknad person att resa i strid med reserestriktionerna.

4.   Bilaga I ska innehålla skälen för att uppföra berörda personer, enheter och organ på förteckningen.

5.   Bilaga I ska också innehålla de uppgifter, om sådana finns tillgängliga, som är nödvändiga för att identifiera berörda fysiska eller juridiska personer, enheter och organ. När det gäller fysiska personer kan dessa uppgifter omfatta namn, inklusive alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och identitetskortsnummer, kön, adress, om den är känd, samt befattning eller yrke. När det gäller juridiska personer, enheter och organ kan sådana uppgifter omfatta namn, plats och datum för registrering samt registreringsnummer och driftsställe.

Artikel 3

1.   Med avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga, på de villkor som de finner lämpliga, efter det att de har fastställt att de berörda tillgångarna eller ekonomiska resurserna är

a)

nödvändiga för att täcka grundläggande behov för fysiska personer som förtecknas i bilaga I och deras underhållsberättigade familjemedlemmar, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b)

avsedda uteslutande för betalning av rimliga arvoden eller ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c)

avsedda uteslutande för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta tillgångar eller ekonomiska resurser,

förutsatt att den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten till sanktionskommittén har anmält detta fastställande och om sin avsikt att ge tillstånd och att sanktionskommittén inte fattat ett negativt beslut inom fem arbetsdagar efter en sådan anmälan.

2.   Med avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna bevilja tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga, på de villkor som de finner lämpliga, efter det att de har fastställt att de berörda tillgångarna eller ekonomiska resurserna är nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, förutsatt att den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten har meddelat sanktionskommittén om vad den har fastställt och att fastställandet har godkänts av den kommittén.

3.   Med avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna bevilja tillstånd att frigöra eller tillgängliggöra vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser, på de villkor som de finner lämpliga, förutsatt att sanktionskommittén i det enskilda fallet har fastställt att en sådan avvikelse skulle främja målen fred och nationell försoning i Mali och stabilitet i regionen.

4.   Den berörda medlemsstaten ska informera övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt denna artikel.

Artikel 4

1.   Med avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna omfattas av ett rättsligt eller administrativt avgörande eller ett skiljeavgörande som meddelats före den dag då den juridiska eller fysiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 2 inkluderades i bilaga I, eller av en säkerhetsrätt enligt ett rättsligt eller administrativt avgörande eller ett skiljeavgörande som meddelats före den dagen.

b)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna kommer att användas uteslutande för att tillgodose anspråk som har säkrats genom ett sådant avgörande som avses i led a eller har erkänts som välgrundade i ett sådant avgörande, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och andra författningar som reglerar rättigheterna för personer med sådana anspråk.

c)

Avgörandet eller säkerhetsrätten är inte till förmån för någon fysisk eller juridiska person, enhet eller organ som förtecknas i bilaga I.

d)

Att erkänna avgörandet eller säkerhetsrätten strider inte mot grunderna för rättsordningen i den berörda medlemsstaten.

e)

Medlemsstaten har anmält säkerhetsrätten eller avgörandet till sanktionskommittén.

2.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt punkt 1.

Artikel 5

1.   Med avvikelse från artikel 2, och förutsatt att en betalning som ska göras av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I ska ske enligt ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts av, eller enligt en förpliktelse som har uppkommit för, den berörda fysiska eller juridiska personen, den berörda enheten eller det berörda organet före den dag då personen, enheten eller organet upptogs i bilaga I, får medlemsstaternas behöriga myndigheter, på de villkor de anser vara lämpliga, ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, förutsatt att den berörda behöriga myndigheten har fastställt att

a)

tillgångarna eller de ekonomiska resurserna ska användas för en betalning som görs av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I,

b)

betalningen inte strider mot artikel 2.2, och

c)

den berörda medlemsstaten till sanktionskommittén har anmält sin avsikt att bevilja ett tillstånd tio arbetsdagar i förväg.

2.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt punkt 1.

Artikel 6

1.   Artikel 2.2 ska inte hindra att finans- eller kreditinstitut, som tar emot tillgångar som överförs av tredje part till ett konto som innehas av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som är upptagen i förteckningen, krediterar frysta konton, under förutsättning att sådana insättningar på dessa konton också fryses. Finans- eller kreditinstitutet ska utan dröjsmål underrätta den relevanta behöriga myndigheten om alla sådana transaktioner.

2.   Artikel 2.2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller övriga intäkter på sådana konton, eller

b)

betalningar enligt avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 2 inkluderades i bilaga I,

förutsatt att alla sådana räntor, övriga intäkter och betalningar fryses i enlighet med artikel 2.

Artikel 7

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av gällande regler om rapportering, konfidentialitet och tystnadsplikt ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a)

omedelbart tillhandahålla alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 2, till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är bosatta eller belägna samt vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen, direkt eller genom medlemsstaten, och

b)

samarbeta med den behöriga myndigheten vid alla kontroller av dessa uppgifter.

2.   Alla ytterligare uppgifter som kommissionen tar emot direkt ska göras tillgängliga för medlemsstaterna.

3.   Alla uppgifter som tillhandahålls eller mottas i enlighet med denna artikel får endast användas för de ändamål för vilka de tillhandahölls eller mottogs.

Artikel 8

Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå åtgärderna i artikel 2.

Artikel 9

1.   Om en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ, i god tro att åtgärden är förenlig med denna förordning, fryser tillgångar eller ekonomiska resurser eller vägrar att göra dem tillgängliga, ska detta inte medföra ansvar av något slag för den fysiska eller juridiska person eller den enhet eller det organ som genomför den, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att tillgångarna och de ekonomiska resurserna frystes eller hölls inne på grund av vårdslöshet.

2.   Handlingar som utförs av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ ska inte medföra ansvar av något slag för deras del, om de inte kände till och inte hade någon rimlig anledning att misstänka att deras handlande skulle strida mot de åtgärder som anges i denna förordning.

Artikel 10

1.   I samband med ett avtal eller en transaktion, vars genomförande har påverkats direkt eller indirekt, helt eller delvis, av de åtgärder som införs genom denna förordning, inbegripet anspråk på kompensation eller andra anspråk av detta slag, såsom ett kvittningsanspråk eller anspråk enligt en garanti, särskilt krav på förlängning eller betalning av en garanti eller motgaranti, särskilt en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form, får inga krav tillgodoses om de ställs av

a)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är upptagna på förteckningen i bilaga I,

b)

andra fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar via någon av de personer, enheter eller organ som avses i led a eller för deras räkning.

2.   I alla förfaranden som syftar till att verkställa ett anspråk gällande åligger det den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som begär att anspråket ska tillgodoses att visa att detta inte strider mot punkt 1.

3.   Denna artikel ska inte påverka den rätt som de fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i punkt 1 har till domstolsprövning av lagligheten av att skyldigheterna enligt ett avtal inte uppfylls till följd av denna förordning.

Artikel 11

1.   Kommissionen och medlemsstaterna ska underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och utbyta alla övriga relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till förordningen, särskilt uppgifter om

a)

tillgångar som frysts enligt artikel 2 och tillstånd som beviljats enligt artiklarna 3, 4 och 5,

b)

överträdelser, problem med efterlevnaden samt domar som meddelats i nationella domstolar.

2.   Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta varandra och kommissionen om andra relevanta uppgifter som de förfogar över och som kan ha en negativ inverkan på det verkningsfulla genomförandet av denna förordning.

Artikel 12

1.   Om säkerhetsrådet upptar en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ i sin förteckning, ska rådet inkludera den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet i bilaga I.

2.   Rådet ska meddela sitt beslut, inbegripet skälen för uppförandet på förteckningen, till den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i punkt 1 antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet ges tillfälle att lämna synpunkter.

3.   Om synpunkter inges eller om väsentlig ny bevisning läggs fram ska rådet se över sitt beslut och informera den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i punkt 1 i enlighet med detta.

4.   Om Förenta nationerna beslutar att avföra en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ från sin förteckning eller att ändra identifieringsuppgifterna om en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förts upp på denna, ska rådet ändra bilaga I i enlighet med detta.

5.   Kommissionen ska ha befogenhet att ändra bilaga II på grundval av upplysningar som lämnas av medlemsstaterna.

Artikel 13

1.   Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla dessa regler utan dröjsmål har trätt i kraft samt underrätta kommissionen om senare ändringar.

Artikel 14

1.   Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som avses i denna förordning och ange dessa på de webbplatser som förtecknas i bilaga II. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om varje ändring av adresserna till de webbplatser som förtecknas i bilaga II.

2.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om namnen på sina behöriga myndigheter, inklusive kontaktuppgifter för dessa behöriga myndigheter, så snart som denna förordning har trätt i kraft samt underrätta kommissionen om senare ändringar.

3.   I de fall då denna förordning föreskriver anmälan, meddelande eller annan underrättelse till kommissionen, ska den adress och de andra kontaktuppgifter som anges i bilaga II användas.

Artikel 15

Denna förordning ska tillämpas

a)

inom unionens territorium, inbegripet dess luftrum,

b)

ombord på alla flygplan och fartyg som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion,

c)

på varje person inom och utanför unionens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d)

på varje juridisk person, enhet eller organ, inom eller utom unionens territorium, som har bildats eller stiftats enligt en medlemsstats rätt,

e)

på varje juridisk person, enhet och organ med avseende på varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs i unionen.

Artikel 16

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 september 2017.

På rådets vägnar

M. MAASIKAS

Ordförande


(1)  Se sidan 23 i detta nummer av EUT.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).


BILAGA I

Förteckning över fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 2


BILAGA II

Webbplatser med uppgifter om de behöriga myndigheterna samt adress för underrättelser och anmälningar till kommissionen

BELGIEN

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TJECKIEN

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GREKLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANKRIKE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGERN

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

ΜΑLTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NEDERLÄNDERNA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

ÖSTERRIKE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMÄNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIEN

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

FÖRENADE KUNGARIKET

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adress för underrättelser och anmälningar till Europeiska kommissionen:

Europeiska kommissionen

Tjänsten för utrikespolitiska instrument (FPI)

EEAS 07/99

1049 Bryssel

BELGIEN

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu