15.8.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 210/4


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1473

av den 14 augusti 2017

om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (1), särskilt artiklarna 33.3 och 38 d, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga IV till kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 (2) finns en förteckning över de kontrollmyndigheter och kontrollorgan som är behöriga att genomföra kontroller och utfärda intyg om likvärdighet i tredjeländer.

(2)

IOAS, en ackrediteringsorganisation på området ekologiskt jordbruk, har meddelat kommissionen att den har beslutat att återkalla sin ackreditering för Bolicert Ltd.

(3)

Enligt artikel 12.1 c i förordning (EG) nr 1235/2008 kan kommissionen när som helst avlägsna ett kontrollorgan från förteckningen i bilaga IV till den förordningen, antingen med bakgrund i den mottagna informationen eller om kontrollorganet inte har lämnat in begärd information.

(4)

Bolicert Ltd uppmanades av kommissionen att tillhandahålla ett giltigt ackrediteringsintyg och att i vederbörlig tid vidta lämpliga korrigerande åtgärder i enlighet med kraven i förordning (EG) nr 834/2007, men svarade inte inom den fastställda tidsfristen. Avsnittet för Bolicert Ltd bör därför avlägsnas från bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008 till dess att tillfredsställande information tillhandahålls.

(5)

Bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008 ska avsnittet avseende Bolicert Ltd utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 augusti 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer (EUT L 334, 12.12.2008, s. 25).