21.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 190/7


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1354

av den 20 juli 2017

om angivande av hur information enligt artikel 10.10 i Europaparlamentets och rådet direktiv 2014/53/EU ska presenteras

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG (1), särskilt artiklarna 10.10 och 45.2, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 10.10 i direktiv 2014/53/EU fastställs att om det finns restriktioner för ibruktagandet eller krav för användningstillstånd ska informationen på förpackningen möjliggöra identifiering av den medlemsstat eller det geografiska område i en medlemsstat där det finns restriktioner för ibruktagandet eller befintliga krav för användningstillstånd och att denna information ska finnas i den bruksanvisning som åtföljer radioutrustningen.

(2)

Enligt artikel 10.10 i direktiv 2014/53/EU får kommissionen anta genomförandeakter där det närmare anges hur informationen enligt artikel 10.10 ska presenteras.

(3)

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 45.2 i direktiv 2014/53/EU.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för bedömning av överensstämmelse och marknadsövervakning inom teleområdet, som inrättats i enlighet med artikel 45 i direktiv 2014/53/EU.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Denna förordning innehåller bestämmelser om hur informationen enligt artikel 10.10 i direktiv 2014/53/EU ska presenteras och ska endast gälla radioutrustning som omfattas av restriktioner för ibruktagande eller krav för användningstillstånd i minst en medlemsstat.

Artikel 2

1.   Om radioutrustning omfattas av restriktioner för ibruktagandet eller krav för användningstillstånd i enlighet med artikel 10.10 i direktiv 2014/53/EU ska följande information anbringas på radioutrustningens förpackning, tydligt och lätt läsbart:

a)

Ett piktogram enligt bilaga I till denna förordning, eller

b)

orden ”restriktioner eller krav i” på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna och som bestämts av den berörda medlemsstaten, följt av de förkortningar enligt bilaga II för de medlemsstater där sådana restriktioner eller krav finns.

2.   Om radioutrustning omfattas av restriktioner för ibruktagandet eller krav för användningstillstånd i enlighet med artikel 10.10 i direktiv 2014/53/EU ska det i den bruksanvisning som åtföljer radioutrustningen finnas en förteckning, på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna och som bestämts av den berörda medlemsstaten, över de medlemsstater och de geografiska områden i medlemsstaterna där det finns sådana restriktioner eller krav, samt över vilken typ av restriktioner eller krav som gäller i respektive medlemsstat och geografiskt område i en medlemsstat.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, och den ska gälla från och med den 9 augusti 2018.

Radioutrustning som släpps ut på marknaden efter den 8 augusti 2017 och som överensstämmer med denna förordning ska anses överensstämma med artikel 10.10 i direktiv 2014/53/EU.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 juli 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 153, 22.5.2014, s. 62.


BILAGA I

Piktogram

1.

Piktogrammet ska vara i tabellform.

2.

Piktogrammet ska innehålla följande symbol:

Image

3.

I piktogrammet ska också anges, under eller vid sidan av den symbol som anges i punkt 2, de förkortningar enligt bilaga II för de medlemsstater där det finns restriktioner för ibruktagandet eller krav för användningstillstånd.

4.

Så länge piktogrammet är synligt och läsbart kan det var utformat på olika sätt (t.ex. olika färger, skiftande tjocklek på linjer osv.).

5.

Exempel på piktogram:

Image

ES

LU

RO

CZ

FR

HU

SI

DK

HR

Image

BG

EE

BE


BILAGA II

Förkortningar

Förkortningarna för medlemsstaterna ska vara följande:

Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjeckien (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grekland (EL), Spanien (ES), Frankrike (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungern (HU), Malta (MT), Nederländerna (NL), Österrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slovenien (SI), Slovakien (SK), Finland (FI), Sverige (SE) och Förenade kungariket (UK).