4.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 171/74


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/1182

av den 20 april 2017

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsskalorna för klassificering av slaktkroppar av nötkreatur, gris och får och vad gäller rapportering av marknadspriser för vissa kategorier av slaktkroppar och levande djur

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artiklarna 19.6 a–d, 223.1 och 223.2 a, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EU) nr 1308/2013 upphävs och ersätts förordning (EG) nr 1234/2007 (2). I förordning (EU) nr 1308/2013 del II avdelning I kapitel I avsnitt 1 finns bestämmelser om offentlig intervention och stöd till privat lagring, inbegripet om klassificering av slaktkroppar av nötkreatur, gris och får och om rapportering av priserna för dessa, samt om bemyndigande för kommissionen att anta delegerade akter och genomförandeakter med avseende på detta. För att säkerställa att unionsskalorna för klassificering av slaktkroppar av nötkreatur, gris och får fungerar bra inom den nya rättsliga ramen och för att fastställa jämförbara priser för slaktkroppar och levande djur bör vissa regler antas genom sådana akter. De nya reglerna bör ersätta tillämpningsföreskrifterna i kommissionens förordningar (EG) nr 315/2002 (3), (EG) nr 1249/2008 (4) och (EU) nr 807/2013 (5).

(2)

I artikel 10 i förordning (EU) nr 1308/2013 anges att unionsskalor för klassificering av slaktkroppar ska tillämpas i enlighet med del A i bilaga IV till den förordningen när det gäller slaktkroppar av nötkreatur som är åtta månader gamla eller äldre. För att säkerställa en enhetlig tillämpning bör medlemsstaterna kunna göra tillämpningen av unionsskalan obligatorisk vad gäller slaktkroppar av nötkreatur från och med en viss ålder, vilken bör fastställas på grundval av det system för identifiering och registrering som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 (6). Identifierings- och registreringssystemet bör även användas för indelning av slaktkropparna i kategorier enligt del A.II i bilaga IV till förordning (EU) nr 1308/2013.

(3)

För att minska den administrativa bördan bör det vara möjligt för medlemsstaterna att bevilja småskaliga anläggningar undantag från den allmänna skyldigheten att klassificera slaktkroppar. På grundval av erfarenheterna av tillämpningen av unionsskalan för klassificering, är det lämpligt att föreskriva att ett sådant undantag införs för slakterier som i årligt genomsnitt per vecka slaktar färre än 150 nötkreatur som är åtta månader eller äldre eller färre än 500 grisar. Medlemsstaterna får emellertid fastställa lägre gränsvärden utifrån de nationella förhållandena särskilt för att säkerställa att prisrapporteringen är representativ.

(4)

Då det förekommer slakterier som vid sina egna anläggningar föder upp nötkreatur som är åtta månader gamla eller äldre och grisar kan inget marknadspris noteras för slaktkroppar av sådana djur. I de fallen är det onödigt att tillämpa den obligatoriska unionsskalan för klassificering. Det är därför lämpligt att ge de medlemsstater i vilka detta förekommer möjlighet att bevilja undantag från reglerna om obligatorisk slaktkroppsklassificering för dessa slaktkroppar. Undantaget bör även omfatta klassificering av slaktkroppar av lokala grisraser med särskilda anatomiska egenskaper eller som saluförs på särskilda sätt när detta gör det omöjligt att göra enhetlig och standardiserad klassificering av slaktkropparna.

(5)

För att ta hänsyn till de särskilda förhållanden som gäller för vissa företag inom säsongsbaserad slakt av får är det lämpligt att de medlemsstater som tillämpar den klassificering av slaktkroppar av får som avses i artikel 10 i förordning (EU) nr 1308/2013 får undanta vissa slakterier från denna klassificering på grundval av objektiva och icke-diskriminerande kriterier.

(6)

För att säkerställa att slaktkroppar av nötkreatur som är åtta månader eller äldre klassificeras enhetligt inom unionen är det nödvändigt att mer i detalj definiera de olika klasser för konformation, fettansättning, slaktkroppsvikt och köttets färg som avses i delarna A.III och C.III i bilaga IV till förordning (EU) nr 1308/2013. Andra kriterier får emellertid användas för lamm med en slaktkroppsvikt på mindre än 13 kg.

(7)

Del A.III i bilaga IV till förordning (EU) nr 1308/2013 innehåller bestämmelser om konformationsklass S för slaktkroppar av nötkreatur av dubbelmuskulös typ. Eftersom denna särskilda konformationsklass endast saluförs i vissa medlemsstater bör det föreskrivas att medlemsstaterna får välja om de vill använda konformationsklass S eller inte.

(8)

Eftersom procentandelen magert kött hos slaktkroppar av gris har ökat stadigt klassificeras huvuddelen av alla slaktkroppar av gris i två klasser. Det är därför nödvändigt att tillåta att medlemsstaterna delar upp de klasser som fastställs i del B.II i bilaga IV till förordning (EU) nr 1308/2013 i underklasser för att säkerställa att de differentieras.

(9)

Mot bakgrund av marknadens behov bör det vid fastställandet av handelsvärdet för en slaktkropp av gris tillåtas att även andra bedömningskriterier än vikt och uppskattat innehåll av magert kött används.

(10)

För att säkerställa jämförbara marknadspriser föreskrivs i del A.IV i bilaga IV till förordning (EU) nr 1308/2013 en standardpresentation för slaktkroppar. För att ta hänsyn till marknadens behov vad gäller slaktkroppspresentation bör det föreskrivas att medlemsstaterna får tillämpa andra slaktkroppspresentationer än vad som anges i del A.IV i bilaga IV till förordning (EU) nr 1308/2013 genom att korrigeringsfaktorer tillämpas för fastställandet av marknadspriser.

(11)

För att ta hänsyn till de traditionella metoder som används i vissa medlemsstater vad gäller hur yttre fett avlägsnas, är det lämpligt att tillåta att de aktuella medlemsstaterna fortsätter att tillämpa sådana metoder, på villkor att vissa krav uppfylls.

(12)

För att säkerställa en korrekt tillämpning av unionsskalorna för klassificering och för att förbättra öppenheten och insynen på marknaden bör det fastställas villkor och praktiska metoder för klassificering, vägning och märkning av slaktkroppar av nötkreatur som är åtta månader gamla eller äldre och av grisar och får.

(13)

För den händelse att den automatiska klassificeringsmetoden drabbas av tekniska fel bör det fastställas vissa undantag, i synnerhet vad beträffar tidsfristen för klassificering och vägning av slaktkroppar.

(14)

Märkningen av slaktkropparna bör ske i samband med klassificeringen. Medlemsstaterna får besluta att inte märka slaktkroppar för vilka det finns uppgifter i officiella register om hur de aktuella slaktkropparna har klassificerats, särskilt i de fall då slaktkropparna bearbetas till styckningsdelar omedelbart efter klassificeringen, vilket gör märkningen överflödig.

(15)

För att säkerställa riktigheten och tillförlitligheten när det gäller klassificering av slaktkroppar av nötkreatur som är åtta månader eller äldre, av svin och av får, får klassificeringen utföras av kvalificerad personal med nödvändiga tillstånd eller genom en metod för automatisk klassificering.

(16)

Klassificeringsmetoder som möjliggör omedelbar bestämning av konformationsklassen och fettansättningsgraden hos slaktkroppar av nötkreatur som är åtta månader gamla eller äldre och av får, samt av procentandelen magert kött hos slaktkroppar av gris, får införas, på villkor att de grundar sig på statistiskt beprövade metoder. Klassificeringsmetoderna får endast tillåtas om de uppfyller vissa villkor och krav.

(17)

Det bör vara möjligt att, efter det att en licens har beviljats, ändra de tekniska specifikationerna för metoderna för automatisk klassificering av slaktkroppar av nötkreatur som är åtta månader och av får, för att göra dem mer exakta.

(18)

Värdet på en slaktkropp av gris avgörs framför allt av dess procentandel magert kött i förhållande till vikten. Procentandelen magert kött bör bedömas genom ett klassificeringssystem som bör bestå av en automatisk klassificeringsmetod, en halvautomatisk klassificeringsmetod eller en manuell klassificeringsmetod och en bedömningsformel. Bedömningsformeln bör baseras på mätning av vissa anatomiska delar av slaktkroppen med hjälp av godkända och statistiskt beprövade metoder. För att säkerställa att de statistiskt beprövade metoderna tillämpas objektivt är det nödvändigt att medlemsstaternas experter underrättas genom protokoll om det godkännandetest som ligger till grund för godkännandet och att samråda med dessa om testresultaten. Flera olika metoder kan användas för att uppskatta innehållet av magert kött hos en slaktkropp av gris, men det bör säkerställas att valet av metod inte inverkar på den uppskattade procentandelen magert kött.

(19)

För att säkra att övervakningen avser jämförbara marknadspriser för slaktkroppar och levande djur bör det fastställas att prisnoteringen ska avse ett klart definierat saluföringsled. Det är nödvändigt att fastställa vilka typer av djur som prisrapporteringen avser.

(20)

Marknadspriserna för de olika djurtyperna bör rapporteras till kommissionen i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1184 (7), vilken bör ligga till grund för beräkningen av de viktade genomsnittspriserna på unionsnivå.

(21)

Om en medlemsstat har definierat regioner för tillämpningen av denna förordning bör de fastställda regionala priserna beaktas vid beräkningen av nationella priser. I de fall då det görs kompletterande utbetalningar till djurleverantörer bör de inrättningar eller personer som är skyldiga att rapportera in priser åläggas att underrätta den behöriga myndigheten om den kompletterande utbetalningen så att de nationella genomsnittspriserna kan korrigeras.

(22)

För att säkerställa att marknaden övervakas och att prisutvecklingen jämförs med vissa referenspriser enligt förordning (EU) nr 1308/2013 måste genomsnittliga unionspriser för vissa slaktkroppar och levande djur beräknas på grundval av vissa uppgifter som lämnas av medlemsstaterna varje år.

(23)

För övervakningen av prisrapporteringen avseende priser för slaktkroppar av nötkreatur som är åtta månader gamla eller äldre och grisar och för beräkningen av viktningskoefficienter per kategori, bör medlemsstaterna åläggas att regelbundet meddela kommissionen vissa uppgifter i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1185 (8), utom för de meddelanden som är nödvändiga för organisationen av kontrollerna på plats eller som en utgångspunkt för en fullständig överblick av köttmarknaden.

(24)

För tydlighetens och den rättsliga säkerhetens skull bör förordningarna (EG) nr 315/2002, (EG) nr 1249/2008 och (EU) nr 807/2013 upphöra att gälla.

(25)

För att ge medlemsstaterna tid att anpassa sig till det nya regelverket bör denna förordning börja tillämpas tolv månader efter det att den träder i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

UNIONSSKALOR FÖR KLASSIFICERING AV SLAKTKROPPAR

Artikel 1

Fastställande av ålder och kategorier av nötkreatur

Nötkreaturens ålder ska, med avseende på bestämningen av kategori enligt del A.II i bilaga IV till förordning (EU) nr 1308/2013, kontrolleras på grundval av uppgifterna i det system för identifiering och registrering av nötkreatur som inrättats i varje medlemsstat i enlighet med avdelning I i förordning (EG) nr 1760/2000.

Artikel 2

Undantag från den obligatoriska klassificeringen av slaktkroppar

1.   Medlemsstaterna får besluta att de krav på klassificering av slaktkroppar av nötkreatur och svin som anges i delarna A.V och B.II i bilaga IV till förordning (EU) nr 1308/2013 inte är obligatoriska för slakterier som slaktar

a)

färre än 150 nötkreatur på åtta månader eller äldre per vecka som årligt genomsnitt,

b)

färre än 500 grisar per vecka som årligt genomsnitt.

Medlemsstaterna får fastställa ett lägre tröskelvärde, i synnerhet för att säkerställa att de prisnoteringar som avses i artikel 8.2 i genomförandeförordning (EU) 2017/1184 är representativa.

2.   Medlemsstaterna får besluta att klassificeringskraven avseende slaktkroppar av nötkreatur och svin inte är obligatoriska i följande fall:

a)

När det är fråga om slaktkroppar av nötkreatur och svin som ägs av slakteriet och ingen kommersiell transaktion äger rum vid förvärvet av dessa djur.

b)

När det är fråga om slaktkroppar av svin av tydligt definierade lokala raser eller som saluförs enligt särskilda former om det på grund av den anatomiska kroppssammansättningen inte är möjligt att göra en enhetlig och standardiserad klassificering av slaktkropparna.

3.   Medlemsstater som klassificerar slaktkroppar av får i enlighet med artikel 10 andra stycket i förordning (EU) nr 1308/2013 får, på grundval av objektiva och icke diskriminerande kriterier, besluta att klassificeringskraven för slaktkroppar av får inte är obligatoriska för vissa slakterier.

4.   Medlemsstaterna ska meddela kommissionen om de beslutar sig för att tillämpa något av de undantag som anges i punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel.

Artikel 3

Ytterligare bestämmelser om konformationsklasser, fettansättningsgrad och slaktkroppsvikt för nötkreatur och får

1.   I bilagorna I och II till denna förordning finns ytterligare bestämmelser med definitioner av de konformationsklasser och fettansättningsgrader för nötkreatur som är åtta månader eller äldre och för får som avses i delarna A.III och C.III i bilaga IV till förordning (EU) nr 1308/2013.

2.   Ytterligare bestämmelser om klassificering av slaktkroppar av lamm på mindre än 13 kg fastställs i bilaga III till denna förordning.

Artikel 4

Konformationsklass S

Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa den konformationsklass S för slaktkroppar av nötkreatur som avses i del A.III i bilaga IV till förordning (EU) nr 1308/2013 mot bakgrund av nötkreaturspopulationens särskilda egenskaper.

Artikel 5

Klassificering av slaktkroppar av gris

Medlemsstaterna får dela upp de klasser för slaktkroppar av gris som fastställs i del B.II i bilaga IV till förordning (EU) nr 1308/2013 i underklasser.

Medlemsstaterna får tillåta ytterligare bedömningskriterier utöver vikten och den uppskattade procentandelen magert kött enligt del B.II i bilaga IV till förordning (EU) nr 1308/2013 för fastställandet av grisslaktkroppars kommersiella värde.

Artikel 6

Ytterligare krav avseende slaktkroppspresentationen vid fastställandet av jämförbara marknadspriser

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av delarna A.IV, B.III och C.IV i bilaga IV till förordning (EU) nr 1308/2013 får fett, muskler eller andra vävnader inte avlägsnas från slaktkroppen före vägning, klassificering och märkning, utom i de fall då det görs på grundval av veterinärmedicinska krav.

2.   Slaktkroppar av nötkreatur yngre än åtta månader ska presenteras i enlighet med del A.IV i bilaga IV till förordning (EU) nr 1308/2013 och följande delar får inte sitta kvar:

a)

Mellangärde.

b)

Njurtappen.

3.   Slaktkroppar av nötkreatur som är åtta månader eller äldre ska presenteras utan följande:

a)

Njurar.

b)

Njurfett.

c)

Bäckenfett.

d)

Mellangärde.

e)

Njurtapp.

f)

Svans.

g)

Ryggmärg.

h)

Testikelfett.

i)

Innanlårsfett.

j)

Stora halsvenen och angränsande fett.

4.   För tillämpningen av del A.V andra stycket i bilaga IV till förordning (EU) nr 1308/2013 och genom undantag från punkt 1 i denna artikel får medlemsstaterna tillåta att yttre fett avlägsnas före vägning, klassificering och märkning av slaktkroppen, under förutsättning att detta möjliggör en mer objektiv bedömning av konformationsklassen och att fettäcket inte påverkas. Medlemsstaterna ska säkerställa att denna praxis regleras i nationell lagstiftning och endast omfattar ett partiellt avlägsnande av yttre fett

a)

från lår- och ländregionerna samt mittreven,

b)

utanför bröstbenet, yttre anal- och genitalregionerna, och

c)

kring innanlåret.

Artikel 7

Klassificering och vägning

1.   Den klassificering som avses i delarna A.II, A.III, B.II, C.II och C.III i bilaga IV till förordning (EU) nr 1308/2013 ska äga rum i slakteriet i samband med fastställandet av slaktkroppens varma vikt.

2.   Kommissionen får tillåta att slaktkroppar klassificeras före vägning i enlighet med artikel 11 i denna förordning, om vissa klassificeringsmetoder som tillämpas i en medlemsstats territorium kräver detta.

3.   Slaktkropparna ska vägas så snart som möjligt efter slakt och inte senare än

a)

60 minuter efter det att djuret har stuckits, vad gäller nötkreatur och får, och

b)

45 minuter efter det att djuret har stuckits, vad gäller grisar.

4.   Om det, när det gäller grisar, i ett visst slakteri inte generellt är möjligt att efterleva tidsfristen på 45 minuter mellan stickningen och vägningen av slaktkropparna, får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten tillåta att den minskning med 2 % som avses i artikel 14.3

a)

minskas med 0,1 procentenhet för varje ytterligare femtonminutersperiod eller mindre som förflyter utöver 45-minutersperioden mellan stickning och vägning,

b)

ökas med ett antal procentenheter som fastställts av den berörda medlemsstaten när perioden mellan stickning och vägning är kortare än 45 minuter. Minskningen ska grundas på vetenskapliga uppgifter.

5.   I de fall då de automatiska klassificeringsmetoder för nötkött eller fårkött som avses i artikel 10 inte kan användas för klassificering av slaktkroppar, ska klassificering av slaktkropparna äga rum på slaktdagen eller, om den föreskrivna perioden mellan stickning och vägning har löpt ut på dagen efter slakten, ska klassificering äga rum snarast möjligt den dagen.

Artikel 8

Märkning av slaktkroppar

1.   Märkningen av slaktkropparna ska ske i samband med klassificeringen.

2.   Märkningen ska göras med hjälp av en stämpel eller en etikett som innehåller minst följande uppgifter:

a)

För slaktkroppar av nötkreatur och får: uppgifter om kategori, konformationsklass och fettansättningsgrad enligt delarna A.II och A.III, C.II respektive C.III i bilaga IV till förordning (EU) nr 1308/2013.

b)

För slaktkroppar av gris: Uppgifter om klass eller om procentandelen magert kött enligt del B.II i bilaga IV till förordning (EU) nr 1308/2013.

3.   Märkningen ska placeras på slaktkroppens yta och på minst

a)

varje kvartspart när det gäller slaktkroppar av nötkreatur,

b)

varje hel eller halv slaktkropp av får,

c)

varje halv slaktkropp av gris.

Märkning i form av stämplar ska placeras på slaktkroppens utsida. Märkning i form av etiketter får placeras antingen på slaktkroppens insida eller på dess utsida.

4.   Märkningen i form av stämplar ska vara tydligt läsbar och ska göras med outplånligt, giftfritt och värmebeständigt bläck.

5.   Märkningen i form av etiketter ska vara tydligt läsbar, manipuleringssäker och ordentligt fäst vid slaktkropparna.

6.   Medlemsstaterna får besluta att slaktkroppar inte ska märkas i följande fall:

a)

Om ett officiellt protokoll upprättas och för varje slaktkropp minst innefattar följande:

i)

Slaktkroppen har identifierats individuellt på ett sådant sätt att det inte går att ändra.

ii)

Slaktkroppens varma vikt.

iii)

Resultatet av klassificeringen.

b)

Alla slaktkroppar styckas i en kontinuerlig process i en styckningsanläggning som godkänts enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (9) och som är i anslutning till slakteriet.

7.   Medlemsstaterna får fastställa nationella bestämmelser om ytterligare märkningskrav.

Artikel 9

Metoder för klassificering av slaktkroppar av nötkött, gris och får

Medlemsstaterna ska säkerställa att slaktkroppar av nötkreatur, gris och får klassificeras

a)

av kvalificerad personal som har licens för visuell klassificering av slaktkroppar; licensen får ersättas av ett godkännande beviljat av en medlemsstat i vilken ett sådant godkännande motsvarar erkännande av den berördes kvalifikationer, eller

b)

med hjälp av godkända klassificeringsmetoder som kan bestå av automatiska eller halvautomatiska eller manuella klassificeringsmetoder enligt artiklarna 10 och 11. Medlemsstaterna ska säkerställa att klassificeringen utförs av kvalificerad personal.

Artikel 10

Godkännande av automatiska klassificeringsmetoder för slaktkroppar av nötkreatur och får

1.   Medlemsstaterna får bevilja en licens som godkänner att metoder för automatisk klassificering av slaktkroppar av nötkreatur och får, bestående av själva utrustningen för automatisk klassificering och en ekvation (formel), används inom dess territorium eller del därav.

2.   En förutsättning för detta är att de villkor och minimikrav för godkännandetest som fastställs i del A i bilaga IV är uppfyllda.

3.   Minst två månader innan godkännandetestet inleds ska medlemsstaterna överlämna den information som avses i del B i bilaga IV till kommissionen så att kommissionen kan delta i godkännandetestet.

4.   Medlemsstaterna ska utse ett oberoende organ som ska analysera godkännandetestets resultat. Senast två månader efter det att godkännandetestet slutförts ska medlemsstaterna överlämna den information som anges i del C i bilaga IV till kommissionen.

5.   Om en licens för automatisk klassificering beviljas på grundval av ett godkännandetest under vilket mer än en slaktkroppspresentation har använts, ska skillnaderna mellan de olika presentationerna inte leda till skillnader i klassificeringsresultaten.

6.   Medlemsstaterna får tillåta att metoder för automatisk klassificering avseende slaktkroppar av nötkreatur och får används utan att ett godkännandetest organiseras, på villkor att ett sådant tillstånd redan har beviljats för samma klassificeringsmetod i en annan medlemsstat på grundval av ett godkännandetest och på villkor att urvalet av slaktkroppar är tillräckligt representativt för nöt- och fårpopulationen i den berörda medlemsstaten.

7.   Ändringar av de tekniska specifikationerna för en godkänd metod för automatisk klassificering av slaktkroppar av nötkreatur och får ska godkännas av de behöriga myndigheterna på villkor att det finns belägg för att ändringarna leder till en noggrannhetsnivå som åtminstone uppfyller minimikraven i godkännandetestet.

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om alla ändringar som de har godkänt.

Artikel 11

Godkännande av klassificeringsmetoder för slaktkroppar av gris

1.   En klassificeringsmetod enligt del B.IV i bilaga IV till förordning (EU) nr 1308/2013 ska bestå av automatiska, halvautomatiska eller manuella klassificeringsmetoder (utrustning) och en ekvation (formel) för att beräkna procentandelen magert kött i en slaktkropp av gris.

2.   En förutsättning för godkännandet är att de villkor och minimikrav för godkännandetest som fastställs i del A i bilaga V till denna förordning är uppfyllda.

3.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen, genom ett protokoll enligt del B i bilaga V till denna förordning, om de klassificeringsmetoder för slaktkroppar av grisar som de vill ska vara godkända på deras territorier.

Protokollet ska bestå av två delar och innehålla de uppgifter som anges i del B i bilaga V till denna förordning.

Protokollets del 1 ska lämnas in till kommissionen innan godkännandetestet inleds. Senast två månader efter det att godkännandetestet slutförts ska medlemsstaterna överlämna protokollets del 2 till kommissionen.

4.   När kommissionen har mottagit protokollet ska den göra det tillgängligt för de övriga medlemsstaterna. De övriga medlemsstaterna får lämna tekniska kommentarer inom tre veckor efter det att de tar emot protokollet. Den medlemsstat som lämnade in protokollet får anpassa det och lämna in ett nytt protokoll inom åtta veckor efter det att det första protokollet lämnades in.

5.   Tillämpningen av klassificeringsmetoderna ska på alla punkter följa beskrivningen i det kommissionsbeslut där de godkänns.

6.   Medlemsstaterna får tillåta att metoder för automatisk klassificering används utan att ett godkännandetest organiseras, på villkor att ett sådant tillstånd redan har beviljats för samma klassificeringsmetod i en annan medlemsstat på grundval av ett godkännandetest och på villkor att urvalet av slaktkroppar är tillräckligt representativt för grispopulationen i den berörda medlemsstaten.

Artikel 12

Ytterligare bestämmelser om klassificering med hjälp av automatiska klassificeringsmetoder

1.   Slakterier som utför klassificering med hjälp av metoder för automatisk klassificering enligt artiklarna 10.1 och 11.1 ska

a)

när det gäller slaktkroppar av nötkreatur, identifiera slaktkroppskategori i enlighet med det system för identifiering och registrering av nötkreatur som anges i artikel 1,

b)

föra dagliga kontrollrapporter om hur metoderna för automatisk klassificering fungerar, inbegripet de brister som har upptäckts och de åtgärder som vid behov har vidtagits.

2.   Klassificering som görs med hjälp av metoder för automatisk klassificering ska vara giltig endast om

a)

slaktkroppspresentationen är identisk med den som användes under godkännandetestet, eller

b)

det på ett sätt som tillfredsställer de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten kan visas att en annan presentation av slaktkroppen inte påverkar de klassificeringsresultat som erhålls med hjälp av metoderna för automatisk klassificering.

KAPITEL II

RAPPORTERING AV MARKNADSPRISERNA FÖR SLAKTKROPPAR OCH LEVANDE DJUR

Artikel 13

Allmänna bestämmelser för rapportering av marknadspriser

För fastställandet av marknadspriser för vissa kategorier av djur ska marknadspriser rapporteras i enlighet med artikel 15 i genomförandeförordning (EU) 2017/1184 för

a)

slaktkroppar av

i)

nötkreatur som är åtta månader eller äldre,

ii)

grisar,

iii)

nötkreatur som är yngre än åtta månader,

iv)

får som är yngre än tolv månader,

b)

levande djur

i)

tjurkalvar som är äldre än åtta dagar och yngre än fyra veckor,

ii)

betesdjur,

iii)

smågrisar med en levande vikt på cirka 25 kg.

Artikel 14

Rapportering av marknadspriser för slaktkroppar av nötkreatur som är åtta månader gamla eller äldre och grisar

1.   Det marknadspris som ska rapporteras ska vara priset fritt slakteriet och det ska motsvara slaktkroppens värde exklusive mervärdesskatt, enligt de handlingar som utfärdas till leverantören av

a)

slakteriet eller

b)

den fysiska eller juridiska person som skickade djuret till slakteriet för slakt.

2.   Det pris som avses i punkt 1 ska uttryckas per 100 kg slaktkropp som presenterats i enlighet med artikel 6 och vägts på krok i slakteriet.

3.   Den slaktvikt som ska beaktas för rapporteringen av marknadspriset ska vara den kalla vikten, dvs. den varma vikten enligt artikel 7.1 minus 2 %.

4.   Priserna på de klassificerade slaktkroppar som slakthusen eller den fysiska eller juridiska person som skickade dem till slakteriet för slakt rapporterar, ska antingen vara genomsnittspriset per klass eller slaktkroppspriset för varje klass. I de fall då slaktkroppspriset rapporteras per klass ska den behöriga myndigheten beräkna genomsnittspriset per klass.

Artikel 15

Rapportering av marknadspriser för slaktkroppar av nötkreatur yngre än åtta månader och för slaktkroppar av får yngre än tolv månader

1.   När det gäller slaktkroppar av nötkreatur yngre än åtta månader och slaktkroppar av får yngre än tolv månader ska det marknadspris som rapporteras vara genomsnittet av de priser som betalas fritt slakteriet och endast avse själva slaktkroppens värde, exklusive mervärdeskatt, och ska viktas med hjälp av en koefficient. Koefficienten ska ta hänsyn till följande:

a)

Följande faktorers relativa betydelse:

i)

De olika kvaliteter av slaktkroppar av nötkreatur yngre än åtta månader, som medlemsstaten definierar, eller

ii)

de olika viktkategorier för slaktkroppar av får yngre än tolv månader, som medlemsstaten definierar, och

b)

varje marknads relativa betydelse.

2.   Det marknadspris som avses i punkt 1 ska uttryckas per 100 kg slaktkropp som presenterats i enlighet med artikel 6 och vägts på krok i slakteriet.

3.   När det gäller slaktkroppar av nötkreatur yngre än åtta månader ska den slaktvikt som ska beaktas för rapporteringen av marknadspriset vara den kalla vikten, dvs. den varma vikten enligt artikel 7.1 minus 2 %.

4.   När det gäller slaktkroppar av får yngre än tolv månader ska den slaktvikt som ska beaktas för rapporteringen av marknadspriset vara den kalla vikten, dvs. den varma vikten minus en korrigering för viktförlust vid kylningen.

Artikel 16

Rapportering av marknadspriser för levande djur

1.   För rapporteringen av marknadspriser ska de levande djur som avses i artikel 13 b delas in i följande kategorier:

a)

När det gäller tjurkalvar som är äldre än åtta dagar och yngre än fyra veckor:

i)

tjurkalvar av mjölkboskap för uppfödning,

ii)

tjurkalvar av köttboskap för uppfödning: tjurkalvar av köttras, kombinationsboskap eller korsningar med köttras för uppfödning.

b)

När det gäller betesdjur:

i)    unga betesdjur : nötkreatur av han- och honkön på minst sex månader men yngre än tolv månader, köpta efter avvänjningen för att gödas.

ii)    årsgamla betesdjur av hankön : nötkreatur av hankön på minst tolv månader, men yngre än 24 månader, köpta för att gödas.

iii)    årsgamla betesdjur av honkön : nötkreatur av honkön på minst tolv månader, men yngre än 24 månader, köpta för att gödas

c)

När det gäller grisar: smågrisar: grisar som väger i genomsnitt omkring 25 kg i levande vikt, köpta för att gödas.

2.   Det marknadspris som rapporteras ska vara genomsnittet av de priser som betalats i den berörda medlemsstaten i samma grossistled, för den typ av djur som avses i punkt 1, efter avdrag av mervärdesskatt och viktat med koefficienter. Koefficienterna ska avspegla vilken andel de olika kvaliteterna av de djur som avses i punkt 1 a, b och c har och varje marknads relativa betydelse.

Artikel 17

Ytterligare bestämmelser om rapportering av marknadspriser för slaktkroppar och levande djur

1.   Om en medlemsstat har definierat regioner i enlighet med artikel 6 i genomförandeförordning (EU) 2017/1184, ska medlemsstatens behöriga myndighet fastställa de genomsnittliga regionala priserna för varje klass och kvalitet av slaktkroppar samt för varje typ av och kvalitet på levande djur som avses i artiklarna 14, 15 och 16 i denna förordning.

2.   Om slakteriet eller den fysiska eller juridiska person som det åligger att rapportera priserna gör tilläggsbetalningar till leverantörerna av levande djur och slaktkroppar får medlemsstaterna beakta de aktuella beloppen och den period som de avser. Om en medlemsstat beslutar att beakta tilläggsbetalningar till leverantörer av levande djur och slaktkroppar ska slakteriet eller den fysiska eller juridiska person som det åligger att rapportera priserna underrätta den behöriga myndigheten om beloppet för tilläggsbetalningen varje gång en sådan betalning görs.

KAPITEL III

BERÄKNING AV DET GENOMSNITTLIGA UNIONSPRISET

AVSNITT I

Genomsnittligt unionspris för slaktkroppar

Artikel 18

Genomsnittligt unionspris för nötkött

1.   För var och en av de kategorier som anges i del A.II i bilaga IV till förordning (EU) nr 1308/2013 ska följande gälla:

a)

Det genomsnittliga unionspriset för var och en av de konformationsklasser och klasser för fettansättningsgrad som förtecknas i artikel 7 i genomförandeförordning (EU) 2017/1184 ska vara det viktade genomsnittet av de nationella marknadspriser som noterats för klassen. Viktningen ska grundas på andelen slaktningar i den aktuella klassen i varje medlemsstat i förhållande till unionens sammanlagda slaktningar inom klassen.

b)

Det genomsnittliga unionspriset för var och en av konformationsklasserna ska vara det viktade genomsnittet av de genomsnittliga unionspriserna för de klasser för fettansättningsgrad som ingår i den berörda konformationsklassen. Viktningen ska baseras på andelen slaktningar i varje klass för fettansättningsgrad i förhållande till det sammanlagda antalet slaktningar i den berörda konformationsklassen i unionen.

c)

Det genomsnittliga unionspriset ska vara det viktade genomsnittet av de genomsnittliga unionspriser som avses i led a. Viktningen ska grundas på andelen slaktningar i varje klass som avses i led a i förhållande till det sammanlagda antalet slaktningar i den berörda kategorin i unionen.

2.   Det genomsnittliga unionspriset för samtliga kategorier ska vara det viktade genomsnittet av de genomsnittliga priser som avses i punkt 1 c. Viktningen ska baseras på varje kategoris andel av de sammanlagda slaktningarna av nötkreatur som är åtta månader eller äldre i unionen.

Artikel 19

Genomsnittligt unionspris för grisar

Det genomsnittliga unionspriset för varje klass som förtecknas i artikel 9 i genomförandeförordning (EU) 2017/1184 ska vara det viktade genomsnittet av de nationella marknadspriser som noterats för klassen. Viktningen ska grundas på andelen slaktningar i den aktuella klassen i varje medlemsstat i förhållande till unionens sammanlagda slaktningar inom klassen.

Artikel 20

Genomsnittligt unionspris för nötkreatur som är yngre än åtta månader

Det genomsnittliga unionspriset för nötkreatur som slaktas vid en ålder på mindre än åtta månader ska vara genomsnittet av de priser som har noterats för dessa nötkreatur enligt artikel 10 i genomförandeförordning (EU) 2017/1184. Genomsnittet ska viktas med koefficienter som fastställs på grundval av nettoproduktionen av sådana nötkreatur i unionen.

Artikel 21

Genomsnittligt unionspris för får som är yngre än tolv månader

Det genomsnittliga unionspriset för får som är yngre än tolv månader ska vara genomsnittet av de priser som har noterats för olika viktkategorier enligt artikel 11 i genomförandeförordning (EU) 2017/1184. Genomsnittet ska viktas med koefficienter som fastställs på grundval av nettoproduktionen av sådana lamm i unionen.

AVSNITT II

Genomsnittligt unionspris för levande djur

Artikel 22

Genomsnittligt unionspris för tjurkalvar som är äldre än åtta dagar och yngre än fyra veckor

1.   Det genomsnittliga unionspriset per djur för tjurkalvar som är äldre än åtta dagar och yngre än fyra veckor ska vara genomsnittet av de priser som har noterats för tjurkalvar av mjölkboskap för uppfödning och tjurkalvar av köttboskap för uppfödning i enlighet med artikel 12 i genomförandeförordning (EU) 2017/1184.

2.   Genomsnittet av de noterade priserna ska viktas med koefficienter som fastställts på grundval av antalet kor som noterats inom unionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1165/2008 (10), enligt följande:

a)

När det gäller tjurkalvar av mjölkboskap för uppfödning: antalet mjölkkor.

b)

När det gäller tjurkalvar av köttboskap för uppfödning: antalet kor.

Artikel 23

Genomsnittligt unionspris för betesdjur

1.   Det genomsnittliga unionspriset per kg levande vikt för betesdjur ska vara genomsnittet av de priser som har noterats för unga betesdjur, årsgamla betesdjur av hankön och årsgamla betesdjur av honkön i enlighet med artikel 12 i genomförandeförordning (EU) 2017/1184.

2.   Genomsnittet av de noterade priserna ska viktas med koefficienter som fastställts på grundval av antalet nötkreatur som rapporterats inom unionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1165/2008, enligt följande:

a)

När det gäller unga betesdjur, antalet nötkreatur på högst ett år och inte avsedda för slakt.

b)

När det gäller årsgamla betesdjur av hankön, antalet nötkreatur av hankön på minst ett år, men yngre än två år.

c)

När det gäller årsgamla betesdjur av honkön, antalet nötkreatur av honkön på minst ett år, men yngre än två år, som ännu inte har kalvat.

Artikel 24

Genomsnittligt unionspris för smågrisar

Det genomsnittliga unionspriset för smågrisar på cirka 25 kg levande vikt ska vara genomsnittet av de priser som har noterats för smågrisar i enlighet med artikel 12 i genomförandeförordning (EU) 2017/1184. Genomsnittet ska viktas med koefficienter som fastställs på grundval av antalet smågrisar som rapporteras inom unionen i enlighet med förordning (EG) nr 1165/2008.

KAPITEL IV

MEDDELANDEN

Artikel 25

Medlemsstaternas meddelanden till kommissionen

1.   De meddelanden som avses i denna artikel ska lämnas i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2017/1185.

2.   Senast den 15 april varje år ska medlemsstaterna meddela kommissionen det totala antalet nötkreatur på åtta månader eller äldre, grisar och får som slaktats under det föregående kalenderåret, fördelade enligt följande:

a)

När det gäller nötkreatur: det totala antalet i varje kategori, konformationsklass och klass för fettansättningsgrad.

b)

När det gäller grisar: det totala antalet för varje slaktkroppsklass.

c)

När det gäller får: det totala antalet för varje viktkategori.

3.   Medlemsstaterna ska på begäran tillhandahålla kommissionen en förteckning över följande:

a)

De slakterier som noterar priser i enlighet med artikel 8 i genomförandeförordning (EU) 2017/1184 med uppgift om antal nötkreatur på åtta månader eller äldre som hanterats vid varje slakt under det föregående kalenderåret.

b)

De fysiska eller juridiska personer som noterar priser i enlighet med artikel 8 i genomförandeförordning (EU) 2017/1184 med uppgift om antal nötkreatur på åtta månader eller äldre som de har skickat till slakt under det föregående kalenderåret.

4.   På begäran av kommissionen ska medlemsstaterna meddela följande uppgifter (om dessa finns tillgängliga) om de produkter som omfattas av delarna XV, XVII och XVIII i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013:

a)

Marknadspriserna i medlemsstaterna för de produkter som importerats från tredjeland.

b)

Priserna på de representativa marknaderna i tredjeland.

5.   De berörda medlemsstaterna ska meddela kommissionen de kvaliteter av slaktkroppar och levande djur, de viktningskoefficienter som avses i artiklarna 14, 15 och 16 i denna förordning, samt de korrigeringsfaktorer och de representativa marknader som avses i artiklarna 5, 10, 11 och 12 i genomförandeförordning (EU) 2017/1184, senast den 1 juni varje år.

6.   På begäran av kommissionen ska medlemsstaterna meddela vilka åtgärder som vidtas för tillämpningen av artikel 3.1 och 3.2 i genomförandeförordning (EU) 2017/1184.

KAPITEL V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 26

Upphävande

Förordningarna (EG) nr 315/2002, (EG) nr 1249/2008 och (EU) nr 807/2013 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till förordningarna (EG) nr 315/2002, (EG) nr 1249/2008 och (EU) nr 807/2013 ska anses som hänvisningar till den här förordningen och till genomförandeförordning (EU) 2017/1184 och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga VI till den här förordningen.

Artikel 27

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning ska tillämpas från och med den 11 juli 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 april 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 315/2002 av den 20 februari 2002 om notering av priserna för färska och kylda slaktkroppar av får på gemenskapens representativa marknader (EUT L 50, 21.2.2002, s. 47).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 1249/2008 av den 10 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för gemenskapens skalor för klassificering av slaktkroppar av nötkreatur, gris och får och rapporteringen av priser på dessa (EUT L 337, 16.12.2008, s. 3).

(5)  Kommissionens förordning (EU) nr 807/2013 av den 26 augusti 2013 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller övervakning av priser på vissa nötkreatur på representativa unionsmarknader (EUT L 228, 27.8.2013, s. 5).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter (EGT L 204, 11.8.2000, s. 1).

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1184 av den 20 april 2017 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsskalor för klassificering av slaktkroppar av nötkreatur, gris och får och vad gäller rapportering av marknadspriser för vissa kategorier av slaktkroppar och levande djur (se sidan 103 i detta nummer av EUT).

(8)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1185 av den 20 april 2017 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller anmälan till kommissionen av uppgifter och handlingar och om ändring och upphävande av vissa kommissionsförordningar (se sidan 113 i detta nummer av EUT).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55).

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion och om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/24/EEG och 93/25/EEG (EUT L 321, 1.12.2008, s. 1).


BILAGA I

Ytterligare bestämmelser om de klasser för konformation och fettansättningsgrad för slaktkroppar av nötkreatur som avses i artikel 3.1

1.   KONFORMATION

Slaktkroppsprofilernas utveckling, särskilt vad gäller de väsentliga delarna (lår, rygg, bog).

Konformationsklass

Ytterligare bestämmelser

S

Förstklassig

Lår: Mycket starkt rundat, dubbelmusklat med tydliga muskelgränser

Innanlåret når mycket tydligt ned över fogen (bäckenbensfogen [symphisis pelvis])

Rygg: Mycket bred och mycket kraftig, ända fram till och i höjd med bogen

Mycket rundad rumpstek

Bog: Mycket starkt rundad

 

E

Utmärkt

Lår: Mycket rundat

Innanlåret når tydligt ned över fogen (bäckenbensfogen)

Rygg: Bred och mycket kraftig, ända fram till och i höjd med bogen

Mycket rundad rumpstek

Bog: Mycket rundad

 

U

Mycket bra

Lår: Rundat

Innanlåret når ned över fogen (bäckenbensfogen)

Rygg: Bred och kraftig, ända fram till och i höjd med bogen

Rundad rumpstek

Bog: Rundad

 

R

Bra

Lår: Välutvecklat

Lätt rundade innanlår och rumpstek

Rygg: Fortfarande kraftig, men mindre bred i höjd med bogen

 

Bog: Ganska välutvecklad

 

O

Ganska bra

Lår: Genomsnittligt utvecklat till svagt utvecklat

 

Rygg: Genomsnittlig tjocklek till svag tjocklek

Rumpstek: Rak form

Bog: Genomsnittligt utvecklad till nästan platt

 

P

Dålig

Lår: Dåligt utvecklat

 

Rygg: Smal med synliga ben

 

Bog: Platt med synliga ben

 

2.   FETTANSÄTTNINGSGRAD

Grad av fett på slaktkroppens utsida och i brösthålan

Fettansättningsklass

Ytterligare bestämmelser

1

Mycket liten

Inget fett i brösthålan

2

Liten

I brösthålan är musklerna tydligt synliga mellan revbenen

3

Ordinär

I brösthålan är musklerna fortfarande synliga mellan revbenen

4

Riklig

Fettränderna på låret är betydande. I brösthålan kan musklerna mellan revbenen vara fettmarmorerade

5

Mycket riklig

Låret är nästan helt täckt med fett, så att fettränderna inte längre är tydligt synliga. I brösthålan är musklerna mellan revbenen fettmarmorerade


BILAGA II

Ytterligare bestämmelser om de klasser för konformation och fettansättningsgrad för slaktkroppar av får som avses i artikel 3.1

1.   KONFORMATION

Slaktkroppsprofilernas utveckling, särskilt vad gäller de väsentliga delarna (bakkvartspart, rygg, bog).

Konformationsklass

Ytterligare bestämmelser

S

Förstklassig

Bakkvartspart: Dubbelmuskulär utveckling. Extremt konvexa profiler

Rygg: Extremt konvex, extremt bred, extremt tjock

Bog: Extremt konvex och extremt tjock

E

Utmärkt

Bakkvartspart: Mycket tjock. Mycket konvexa profiler

Rygg: Mycket konvex, mycket bred och tjock ned till bogen

Bog: Mycket konvex och mycket tjock

U

Mycket bra

Bakkvartspart: Tjock. Konvexa profiler

Rygg: Bred och tjock ned till bogen

Bog: Tjock och konvex

R

Bra

Bakkvartspart: Huvudsakligen raka profiler

Rygg: Tjock men mindre bred ned till bogen

Bog: Välutvecklad men mindre tjock

O

Ganska bra

Bakkvartspart: Raka till konkava profiler

Rygg: Mindre bred och tjock

Bog: Närmast smal. Utan tjocklek

P

Dålig

Bakkvartspart: Konkava till mycket konkava profiler

Rygg: Smal och konkav med utstående ben

Bog: Smal, platt och med utstående ben

2.   FETTANSÄTTNINGSGRAD

Grad av fett på utsidan av och inuti slaktkroppen.

Fettansättningsklass

Ytterligare bestämmelser (1)

1.

Mycket liten

Utvändigt

Spår av fett eller inget synligt fett

Invändigt

Bukhåla

Inget synligt fett eller spår av fett på njurarna

Brösthåla

Inget synligt fett eller spår av fett mellan revbenen

2.

Liten

Utvändigt

Ett tunt fettlager täcker en del av slaktkroppen, men kan vara mindre synligt på lemmarna

Invändigt

Bukhåla

Spår av fett eller ett tunt fettlager omsluter delar av njurarna

Brösthåla

Musklerna syns tydligt mellan revbenen

3.

Ordinär

Utvändigt

Ett tunt fettlager täcker hela eller större delen av slaktkroppen. Något kraftigare fettansättning vid svansroten

Invändigt

Bukhåla

Ett tunt fettlager omsluter en del av eller hela njurarna

Brösthåla

Musklerna fortfarande synliga mellan revbenen

4.

Riklig

Utvändigt

Ett tjockt fettlager täcker hela eller större delen av slaktkroppen, men kan vara tunnare på lemmarna och tjockare på bogen

Invändigt

Bukhåla

Njurarna är omslutna av fett

Brösthåla

Musklerna mellan revbenen kan vara fettmarmorerade. Fettdepåer kan vara synliga på revbenen

5.

Mycket riklig

Utvändigt

Mycket kraftig fettansättning

Fettansamlingar kan vara synliga

Invändigt

Bukhåla

Njurarna är omslutna av ett tjockt fettlager

Brösthåla

Musklerna mellan revbenen är fettmarmorerade. Fettdepåer är synliga på revbenen


(1)  De ytterligare bestämmelserna för bukhålan gäller inte vid tillämpningen av bilaga III.


BILAGA III

Klassificeringsskala för slaktkroppar av lamm med en slaktvikt på mindre än 13 kg enligt artikel 3.2

Kategori

A

B

C

Vikt

≤ 7 kg

7,1–10 kg

10,1–13 kg

Kvalitet

1:a

2:a

1:a

2:a

1:a

2:a

Köttets färg (*1)

ljusrosa

annan färg eller annan fettansättningsgrad

ljusrosa eller rosa

annan färg eller annan fettansättningsgrad

ljusrosa eller rosa

annan färg eller annan fettansättningsgrad

Klass av fettansättningsgrad (*2)

(2) (3)

(2) (3)

(2) (3)


(*1)  Fastställs på sidan bredvid rectus abdominis med hjälp av ett standardfärgkort.

(*2)  Enligt definitionen i del C.III i bilaga IV till förordning (EU) nr 1308/2013.


BILAGA IV

Godkännande för metoder för automatisk klassificering av slaktkroppar av nötkreatur och får enligt artikel 10

DEL A

Villkor och minimikrav för godkännande

1.

Den berörda medlemsstaten ska anordna ett godkännandetest med en jury bestående av minst fem auktoriserade experter när det gäller klassificering av slaktkroppar av nötkreatur och får. Två medlemmar av juryn ska komma från den medlemsstat som anordnar testet. Övriga jurymedlemmar ska komma från andra medlemsstater. Antalet experter i juryn ska vara ett udda tal. Experter från kommissionen och medlemsstaterna får närvara vid godkännandetestet som observatörer.

Medlemmarna i juryn ska arbeta självständigt och anonymt.

Den berörda medlemsstaten ska utse en samordnare för godkännandetestet som

a)

inte får vara medlem i juryn,

b)

har tillräckliga tekniska kunskaper och är helt oberoende,

c)

övervakar att jurymedlemmarna arbetar självständigt och anonymt,

d)

samlar in klassificeringsresultaten från jurymedlemmarna och de som framtagits med hjälp av de automatiserade klassificeringsmetoderna,

e)

under hela godkännandetestet ser till att de klassificeringsresultat som erhållits med hjälp av metoderna för automatisk klassificering inte är tillgängliga för någon av jurymedlemmarna och vice versa, och inte heller för övriga berörda,

f)

validerar klassificeringarna för varje slaktkropp och som, av objektiva skäl som ska fastställas, får besluta om att kassera slaktkroppar från det urval som används för analysen.

2.

I samband med godkännandetestet ska följande gälla:

a)

Varje konformationsklass och klass för fettansättningsgrad ska delas in i tre underklasser.

b)

Det ska krävas ett urval på minst 600 godkända slaktkroppar.

c)

Kasserade slaktkroppar får inte utgöra mer än 5 % av de slaktkroppar som ska klassificeras med metoderna för automatisk klassificering.

3.

För varje validerad slaktkropp ska medianen av jurymedlemmarnas resultat anses som den korrekta klassificeringen för slaktkroppen i fråga.

För att bedöma de automatiserade klassificeringsmetoderna ska resultaten från metoden för automatisk klassificering, för varje validerad slaktkropp, jämföras med medianvärdet av juryns resultat. Noggrannheten hos metoderna för automatisk klassificering ska fastställas med hjälp av ett system med poäng som fördelas enligt följande:

 

Konformation

Fettansättning

Inget fel

10

10

En felenhet (dvs. en underklass högre eller lägre)

6

9

Två felenheter (dvs. två underklasser högre eller lägre)

– 9

0

Tre felenheter (dvs. tre underklasser högre eller lägre)

– 27

– 13

Fler än tre felenheter (dvs. fler än tre underklasser högre eller lägre)

– 48

– 30

För godkännande ska metoderna för automatisk klassificering uppnå minst 60 % av det maximala antalet poäng för både konformation och fettansättningsgrad.

Dessutom måste klassificeringen med hjälp av metoder för automatisk klassificering ligga inom följande gränser:

 

Konformation

Fettansättning

Medelavvikelse

± 0,30

± 0,60

Regressionslinjens lutning

1 ± 0,15

1 ± 0,30

Om det under ett godkännandetest används mer än en slaktkroppspresentation, får skillnaderna mellan de olika presentationerna inte leda till skillnader i klassificeringsresultaten.

DEL B

Information som medlemsstaterna ska tillhandahålla kommissionen beträffande organisationen av ett godkännanadetest

a)

De datum då godkännandetestet äger rum.

b)

En detaljerad beskrivning av de slaktkroppar av vuxna nötkreatur som är åtta månader gamla eller äldre och som klassificeras i den berörda medlemsstaten eller i en del av denna.

c)

De statistiska metoder som används för att få fram det urval av slaktkroppar som med hänsyn till kategori, konformationsklass och klass av fettansättningsgrad ska vara representativa för de vuxna nötkreatur som är åtta månader gamla eller äldre och som slaktas i den berörda medlemsstaten eller i en del av denna.

d)

Namn på och adress till det slakteri/de slakterier där godkännandetestet ska äga rum, en redogörelse för bearbetningslinjen/bearbetningslinjerna och dess/deras kapacitet, däribland kapacitet per timme.

e)

Den presentation/de presentationer av slaktkroppar som ska användas under godkännandetestet.

f)

En beskrivning av utrustningen för automatisk klassificering och dess tekniska funktioner, särskilt säkerheten när det gäller manipulering.

g)

De auktoriserade experter som utsetts av den berörda medlemsstaten att delta i godkännandetestet i egenskap av jurymedlemmar.

h)

Samordnaren för godkännandetestet, med belägg för dennas tillfredsställande tekniska kunskaper och fullständiga oberoende.

i)

Namn på och adress till det oberoende organ som utsetts av den berörda medlemsstaten och som ska analysera resultaten från godkännandetestet.

DEL C

Information som medlemsstaterna ska tillhandahålla kommissionen beträffande godkännanadetestets resultat

a)

En sammanfattning av klassificeringsresultaten som undertecknats av jurymedlemmarna och av samordnaren för godkännandetestet.

b)

Samordnarens rapport om organisationen av godkännandetestet mot bakgrund av de villkor och minimikrav som anges i del A.

c)

En kvantitativ analys, enligt en metod som ska fastställas av kommissionen, av resultaten från godkännandetestet med uppgift om varje enskild klassificerares resultat och de som erhållits genom metoden för automatisk klassificering. De uppgifter som används för analysen ska tillhandahållas i ett elektroniskt format som ska fastställas av kommissionen.

d)

Noggrannhet för metoden för automatisk klassificering fastställd i enlighet med bestämmelserna i del A.3.


BILAGA V

Godkännande av metoder för klassificering av slaktkroppar av gris enligt artikel 11

DEL A

1.   VILLKOR OCH MINIMIKRAV FÖR GODKÄNNANDE

Följande ska ingå i godkännandetestet:

a)

Ett representativt urval av slaktkroppar av gris som ska ingå i ett dissekeringsprov.

Det representativa urvalet ska återspegla den berörda grispopulationen och bestå av minst 120 slaktkroppar.

b)

Registrering av de mätningar (prediktorvariabler) som görs på det representativa urvalet av slaktkroppar av gris.

De mätningar som används för att beräkna procentandelen magert kött ska registreras vid ett eller flera slakterier med hjälp av teknik(er) som ska godkännas.

c)

Ett dissekeringsprov för beräkning av referensandelen magert kött i slaktkroppar av gris enligt beskrivningen i del A.2.

Provet ska omfatta dissekering av ett urval av slaktkroppar av gris som delas upp i kött, fett och ben. Innehållet av magert kött i en slaktkropp av gris ska utgöras av förhållandet mellan den totala vikten av de röda tvärstrimmiga musklerna, under förutsättning att de kan avskiljas med kniv, och slaktkroppens vikt. Den totala vikten av de röda tvärstrimmiga musklerna ska fastställas antingen

i)

genom fullständig dissekering av slaktkroppen enligt del A punkt 2.2, eller

ii)

genom delvis dissekering av slaktkroppen enligt del A punkt 2.3, eller

iii)

genom en kombination av fullständig och delvis dissekering med hjälp av en nationell metod som bygger på erkända statistiska metoder.

Den fullständiga dissekering som avses i led i får även ersättas av en bedömning av procentandelen magert kött med hjälp av en datortomograf, förutsatt att tillfredsställande komparativa dissektionsresultat erhålls.

Om metoden kombineras med en snabb nationell metod enligt led iii får antalet slaktkroppar för fullständig eller delvis dissekering minskas till 50 om medlemsstaten kan visa att tillförlitligheten är minst lika med den som erhålls med hjälp av statistiska standardmetoder för 120 slaktkroppar.

d)

En ekvation (formel) för klassificeringsmetoden som ska godkännas.

En ekvation ska beräknas för att bedöma procentandelen magert kött i ett representativt urval av slaktkroppar från prediktionsvariabler som mäts på dessa slaktkroppar.

Procentandelen magert kött på varje slaktkropp som ingår i dissekeringsproven ska beräknas utifrån denna formel.

e)

Den statistiska standardanalys som används för att bedöma resultatet av dissekeringsprovet.

Den procentandel magert kött som beräknas med hjälp av klassificeringsmetoden ska jämföras med referensprocentandelen kött som erhållits vid dissekeringsprovet.

f)

Införande eller ändring av ekvationen för klassificeringsmetoden för uppskattning av procentandelen magert kött i en slaktkropp av gris.

Ekvationen ska integreras med klassificeringstekniken efter det att klassificeringsmetoderna har godkänts av kommissionen.

Klassificeringsmetoderna får godkännas endast om kvadratroten ur medelkvadratavvikelsen för prediktionen (RMSEP), beräknad med fullständig korsvalidering eller med en testsetvalidering av ett representativt urval på minst 60 slaktkroppar, är mindre än 2,5. Dessutom ska outliers (extrema slaktkroppar) ingå i beräkningen av RMSEP.

Om det under ett godkännandetest används mer än en slaktkroppspresentation, får skillnaderna mellan de olika presentationerna inte leda till skillnader i klassificeringsresultaten.

2.   FÖRFARANDE FÖR DISSEKERINGSPROVET FÖR UPPSKATTNING AV REFERENSPROCENTANDELEN MAGERT KÖTT I EN SLAKTKROPP AV GRIS

2.1

För uppskattningen av procentandelen magert kött krävs att en halv slaktkropp dissekeras fullständigt i enlighet med den referensmetod som anges i del 1 c.

2.2

Vid fullständig dissekering ska referensprocentandelen magert kött (YTD) beräknas på följande sätt:

Formula

Det magra köttets vikt ska beräknas genom att totalvikten icke-kött dras av från slaktkroppens totalvikt före dissekering. Fötterna och huvudet, med undantag av kindbacken, ska inte dissekeras.

2.3

Vid delvis dissekering ska uppskattningen av referensprocentandelen magert kött (YPD) baseras på dissekering av de fyra största styckningsdelarna (bog, rygg, skinka och sida) plus filéns vikt. Procentandelen magert kött vid delvis dissekering ska beräknas enligt följande:

Formula

Vikten av köttet i dessa fyra styckningsdelar (bog, rygg, skinka och sida) ska beräknas genom att totalvikten icke-kött i de fyra styckningsdelarna dras av från styckningsdelarnas totalvikt före dissekering.

Avvikelsen mellan den totala dissekeringen och den delvisa dissekeringen ska korrigeras på grundval av ett prov som dissekeras helt.

2.4

Procentandelen magert kött kan uppskattas genom ett analytiskt förfarande som bygger på att den vänstra halva slaktkroppen skannas med datortomograf. Om datortomografen inte är kalibrerad för fullständig dissekering av slaktkroppen, ska en korrigering göras för potentiella avvikelser, vilken ska baseras på ett delprov som ska dissekeras fullständigt i enlighet med referensmetoden. Endast den del av den vänstra halva slaktkroppen som innehåller magert kött enligt dissekeringsmetod för fullständig dissekering behöver skannas, dvs. fötterna och huvudet, med undantag av kindbacken, behöver inte skannas.

2.5

Den korrigering för avvikelser som måste göras vid delvis dissekering eller vid datortomografi ska baseras på ett representativt delprov som ska omfatta alla kombinationer av stratifieringsfaktorer som ras, kön och fettansättning som ingår i det övergripande urvalet. Minst tio slaktkroppar ska väljas ut för korrigering av avvikelser.

Om den population av grisar för slakt som ska ligga till grund för urvalet har samma kännetecken som den population för vilken det ska göras delvis dissekering eller om det vid datortomografi har gjorts en tidigare korrigering ska det inte krävas någon ytterligare fullständig dissekering.

Om det finns en beskrivning av datortomografin och om denna kan kopplas genom mätning till en fullständig dissekering eller till ett annat förfarande där det gjorts en korrigering i samband med datortomografi, behövs inte någon ytterligare fullständig dissekering.

DEL B

Information som medlemsstaterna ska tillhandahålla kommissionen och övriga medlemsstater i form av protokoll från godkännandetest

1.

Del 1 i protokollet ska ge en detaljerad beskrivning av dissekeringsprovet, däribland

a)

provperiod och tidsplan för hela godkännandeförfarandet,

b)

slakteriernas antal och plats,

c)

en beskrivning av den grispopulation som omfattas av provmetoden,

d)

en presentation av den dissekeringsmetod (fullständig eller delvis) som valts,

e)

en beskrivning av förfarandet om en datortomograf används enligt del A.1,

f)

en presentation av de statistiska metoder som används i samband med den valda urvalsmetoden,

g)

en beskrivning av den snabba nationella metoden, om en sådan används,

h)

exakt vilken presentation av slaktkropparna som kommer att användas.

2.

Del 2 i protokollet ska innehålla en detaljerad beskrivning av dissekeringsprovet, däribland

a)

en presentation av de statistiska metoder som används i samband med den valda urvalsmetoden,

b)

den ekvation som ska införas eller som har ändrats,

c)

en numerisk och en grafisk beskrivning av resultaten,

d)

en beskrivning av den aktuella utrustningen,

e)

viktgränsen för svin på vilka den nya metoden får användas och alla andra begränsningar i metodens praktiska tillämpning.

f)

De uppgifter som används för analysen ska tillhandahållas i ett elektroniskt format.


BILAGA VI

Jämförelsetabell

1.   Förordning (EG) nr 1249/2008

Förordning (EG) nr 1249/2008

Denna förordning

Genomförandeförordning (EU) 2017/1184

Artikel 2.4

Artikel 1

 

Artikel 3

Artikel 3.1

 

Artikel 4

Artikel 4

 

Artikel 5

Artikel 2.1

 

Artikel 6.1

Artikel 7.1

 

Artikel 6.2 första stycket

Artikel 7.3 a

 

Artikel 6.2 andra stycket

Artikel 7.5

 

Artikel 6.3

Artikel 8.2 a

 

Artikel 6.3 andra och tredje styckena

Artikel 8.3 a

 

Artikel 6.3 andra stycket

Artikel 8.4

 

Artikel 6.4 c

Artikel 8.4

 

Artikel 6.4 d

Artikel 8.5

 

Artikel 6.7

Artikel 8.6 b

 

Artikel 7

 

Artikel 1

Artikel 8

Artikel 9

 

Artikel 9

Artikel 10

 

Artikel 10

Artikel 12

 

Artikel 11.1

 

Artikel 2.2

Artikel 11.2 första stycket

 

Artiklarna 2.1 och 3.2 a

Artikel 11.2 andra stycket

 

Artikel 3.2 c i

Artikel 11.2 tredje stycket

Artikel 25.5

 

Artikel 11.3

 

Artikel 3.3

Artikel 11.4

 

Artikel 2.3

Artikel 12

 

Artikel 4

Artikel 13.1

Artikel 14.1 och 14.2

 

Artikel 13.2

Artikel 14.3

 

Artikel 13.3

Artikel 6.3

 

Artikel 13.4

Artikel 6.4

 

Artikel 13.5 första stycket

 

Artikel 5.1

Artikel 13.5 andra stycket

 

Artikel 5.2

Artikel 14.1

 

Artikel 7

Artikel 14.2

 

Artikel 6

Artikel 15

 

Artikel 8

Artikel 16.1 första stycket

 

Artikel 14

Artikel 16.1 andra stycket

 

Artikel 13.1 första stycket

Artikel 16.2

Artikel 14.4

 

Artikel 16.3

Artikel 17.2

 

Artikel 16.4 andra stycket

Artikel 17.1

 

Artikel 16.5

 

Artikel 13.2 första och andra styckena

Artikel 16.7 a

 

Artikel 13.2 tredje stycket

Artikel 18

Artikel 18

 

Artikel 19

Artikel 25.1 och 25.2

 

Artikel 20.2 a

Artikel 2.1 b

 

Artikel 20.2 b

Artikel 2.2 a

 

Artikel 21.1 första stycket

Artikel 7.1

 

Artikel 21.1 andra stycket

Artikel 7.2

 

Artikel 21.2

Artikel 5 andra stycket

 

Artikel 21.3 första stycket

Artikel 8.1 och 8.2 b

 

Artikel 21.3 andra stycket

Artikel 8.4

 

Artikel 21.3 fjärde stycket

Artikel 8.3 c

 

Artikel 21.4

Artikel 8.6 a

 

Artikel 21.5

Artikel 6.1

 

Artikel 22.2 första stycket

Artikel 7.3 b

 

Artikel 22.2 andra stycket

Artikel 14.3

 

Artikel 22.2 tredje stycket

Artikel 7.4 a

 

Artikel 23.4

Artikel 11.3

 

Artikel 23.5

Artikel 11.5

 

Artikel 24.2 första stycket

 

Artiklarna 2.1 och 3.2 b

Artikel 24.2 andra stycket

 

Artikel 3.2 c ii

Artikel 24.4

 

Artikel 2.3

Artikel 25.2

 

Artikel 9

Artikel 26.1

Artikel 14.1

 

Artikel 26.2

Artikel 14.2 och 14.3

 

Artikel 26.3

Artiklarna 19 och 25

 

Artikel 27.3

Artikel 25.3

 

Artikel 28

Artikel 3.2

 

Artikel 29

Artikel 3.1

 

Artikel 30.2

Artikel 7.3 a

 

Artikel 30.3 första stycket

Artikel 8.2 a och 8.3 b

 

Artikel 30.3 andra stycket

Artikel 8.4

 

Artikel 30.4

Artikel 8.5

 

Artikel 31

Artikel 9

 

Artikel 33.1

Artikel 15.1 första stycket

 

Artikel 33.2

Artikel 15.4

 

Artikel 35

Artikel 21

 

Artikel 38

 

Artiklarna 16, 17 och 18

2.   Förordning (EG) nr 315/2002

Förordning (EG) nr 315/2002

Denna förordning

Genomförandeförordning (EU) 2017/1184

Artikel 2

Artikel 15.1 b

 

3.   Förordning (EU) nr 807/2013

Förordning (EU) nr 807/2013

Denna förordning

Genomförandeförordning (EU) 2017/1184

Artikel 1.1

Artikel 22

 

Artikel 1.2 första stycket

 

Artikel 22

Artikel 1.2 andra stycket

Artikel 16.2

 

Artikel 1.3

Artikel 16.1 a

 

Artikel 2.1

Artikel 23

 

Artikel 2.2 första stycket

 

Artikel 12

Artikel 2.2 andra stycket

Artikel 16.2

 

Artikel 2.3

Artikel 16.1 b

 

Artikel 3.1

Artikel 20

 

Artikel 3.2 första stycket

 

Artikel 10

Artikel 3.2 andra stycket

Artikel 15.1

 

Artikel 3.3 a–d

Artikel 6.2

 

Artikel 3.3 andra stycket

 

Artikel 5.1

Artikel 3.4

Artikel 15.3

 

Artikel 4.1

 

Artikel 13.1