10.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 148/16


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/981

av den 7 juni 2017

om fastställande av tekniska genomförandestandarder för standardformulär, mallar och förfaranden för samråd med andra behöriga myndigheter före beviljande av auktorisation i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (1), särskilt artikel 84.4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 84 i direktiv 2014/65/EU ska samråd ske med behöriga myndigheter innan en auktorisation beviljas i enlighet med artikel 7 i samma direktiv. Enligt direktiv 2014/65/EU ska dessutom standardformulär, mallar och förfaranden fastställas för detta samråd.

(2)

För att underlätta kommunikationen mellan behöriga myndigheter bör dessa utse en särskild kontaktperson för den kommunikation som föregår beviljandet av en auktorisation.

(3)

För att säkerställa att behöriga myndigheter kan samråda effektivt och utan onödigt dröjsmål före beviljandet av en auktorisation är det nödvändigt att fastställa förfaranden för samrådsbegäran, mottagningsbevis och svar på en samrådsbegäran.

(4)

Standardformulären, mallarna och förfarandena bör göra det möjligt att behandla den information som utbyts eller skickas konfidentiellt i enlighet med direktiv 2014/65/EU och att uppfylla kraven i unionslagstiftningen rörande behandling av personuppgifter och överföring av sådana uppgifter.

(5)

Av konsekvensskäl och för att säkerställa väl fungerande finansiella marknader är det nödvändigt att bestämmelserna i denna förordning och de relaterade nationella bestämmelser som införlivar direktiv 2014/65/EU börjar tillämpas från samma tidpunkt.

(6)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska genomförandestandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har lagt fram för kommissionen.

(7)

Esma har inte genomfört några öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som denna förordning grundar sig på eller gjort någon analys av potentiell kostnad och nytta för de relevanta behöriga myndigheterna av införandet av standardformulär och förfaranden, eftersom detta inte skulle ha stått i proportion till deras tillämpningsområde och konsekvenser, med tanke på att de tekniska genomförandestandarderna endast riktar sig till medlemsstaternas nationella behöriga myndigheter och inte till marknadsdeltagarna.

(8)

Esma har begärt ett yttrande från intressentgruppen för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kontaktpersoner

1.   De behöriga myndigheterna ska utse kontaktpersoner för den kommunikation som ska äga rum enligt denna förordning och offentliggöra information om kontaktpersonerna på sina webbplatser.

2.   De behöriga myndigheterna ska skicka information om sina kontaktpersoner till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma). Esma ska ha en uppdaterad förteckning över kontaktpersonerna på sin webbplats som kan konsulteras av de behöriga myndigheterna.

Artikel 2

Samrådsbegäran

1.   Den begärande behöriga myndigheten ska inkomma med en samrådsbegäran i pappersform eller på elektronisk väg till kontaktpersonen hos den behöriga myndighet som den vill samråda med.

2.   Den begärande behöriga myndigheten ska inkomma med en samrådsbegäran genom att fylla i formuläret i bilaga I. Den begärande behöriga myndigheten får till sin begäran bifoga dokument eller underlag som den bedömer vara nödvändiga för att underbygga denna.

Artikel 3

Mottagningsbevis

Den behöriga myndighet som tar emot begäran ska skicka ett mottagningsbevis genom att senast fem dagar efter mottagandet av samrådsbegäran fylla i formuläret i bilaga II och ställa det till den begärande behöriga myndighetens kontaktperson.

Artikel 4

Svar på en samrådsbegäran

1.   Den behöriga myndighet som tar emot samrådsbegäran ska lämna sitt svar i pappersform eller på elektronisk väg. Om inte annat anges av den begärande behöriga myndigheten ska svaret ställas till denna myndighets kontaktperson.

2.   Den behöriga myndighet som tar emot begäran ska upplysa den begärande behöriga myndigheten om det behöver förtydligas vilken information som efterfrågas.

3.   Den behöriga myndighet som tar emot begäran ska så snart som möjligt och senast 60 dagar efter mottagandet av samrådsbegäran lämna följande information till den begärande behöriga myndigheten genom att fylla i formuläret i bilaga III:

a)

Den information som efterfrågas i samrådsbegäran och eventuella synpunkter på eller reservationer när det gäller beviljandet av auktorisation.

b)

All annan väsentlig information som kan vara av betydelse för beviljandet av auktorisation.

4.   Om den behöriga myndighet som tar emot begäran anser att den sannolikt inte kommer att kunna uppfylla tidsfristen i punkt 3 ska den omgående informera den begärande behöriga myndigheten om detta och ange skälen till dröjsmålet samt ett beräknat svarsdatum. Den ska vidare regelbundet informera om hur sammanställandet av svaret fortskrider.

5.   Om den behöriga myndighet som tar emot begäran inte kan uppfylla tidsfristen i punkt 3 i denna artikel ska den lämna informationen på ett sätt som säkerställer att nödvändiga åtgärder kan vidtas utan dröjsmål och med beaktande av tidsfristen i artikel 7.3 i direktiv 2014/65/EU.

Artikel 5

Förfaranden för samråd

1.   De behöriga myndigheterna ska i sin kommunikation om samrådsbegäran använda det snabbaste av de kommunikationssätt som anges i artiklarna 2.1 och 4.1, med vederbörligt beaktande av sekretesshänsyn, korrespondenstider, volymen av material som ska kommuniceras och hur lättåtkomlig informationen ska vara för den begärande myndigheten. Den begärande behöriga myndigheten ska i synnerhet svara snabbt om den behöriga myndighet som tar emot begäran ber om förtydliganden.

2.   Om den information som begärs finns eller kan finnas hos en annan behörig myndighet i samma medlemsstat som den behöriga myndighet som tar mot begäran ska den behöriga myndighet som tar emot begäran snabbt inhämta informationen från den andra behöriga myndigheten och skicka den till den begärande behöriga myndigheten i enlighet med artikel 4.

3.   De behöriga myndigheterna ska samarbeta för att hantera eventuella problem som kan uppstå i tillmötesgåendet av en begäran.

4.   Om ny information framkommer eller ett behov av ytterligare information uppstår under förfarandet för att bevilja eller avslå en auktorisation ska de behöriga myndigheterna samarbeta för att säkerställa att all relevant information utbyts. Formulären i bilagorna I och II ska användas för detta ändamål.

5.   Genom undantag från artiklarna 2.1 och 4.1 får, om den begärande behöriga myndigheten lämnar en samrådsbegäran under de sista 30 arbetsdagarna före slutet av handläggningsperioden för ansökan om auktorisation, denna begäran göras muntligen, under förutsättning att den därefter bekräftas skriftligen, såvida inte den behöriga myndighet som tar emot begäran samtycker till något annat.

Artikel 6

Användning av information

1.   Om den information som lämnas av den behöriga myndighet som tar emot begäran återges i den begärande behöriga myndighetens beslut om ansökan om auktorisation ska den begärande behöriga myndigheten informera den behöriga myndighet som tar emot begäran innan sökanden får ta del av informationen.

2.   Om krav ställs på en behörig myndighet att lämna ut information som mottagits från en annan behörig myndighet ska den behöriga myndighet som mottar ett sådant krav underrätta den andra behöriga myndigheten innan informationen lämnas ut och göra gällande de lämpliga rättsliga undantag eller privilegier som kan vara tillämpliga när det gäller denna information.

Artikel 7

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 3 januari 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 juni 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers-och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).


BILAGA I

Formulär för samrådsbegäran

Image Text av bilden Image Text av bilden

BILAGA II

Formulär för mottagningsbevis angående en samrådsbegäran

Image Text av bilden

BILAGA III

Formulär för svar på en samrådsbegäran

Image Text av bilden Image Text av bilden