3.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 143/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/949

av den 2 juni 2017

om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 vad gäller identitetskodens uppbyggnad för nötkreatur och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 911/2004

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 (1), särskilt artikel 4.3 c, och

av följande skäl:

(1)

Reglerna för identifiering och registrering av nötkreatur fastställs i förordning (EG) nr 1760/2000. För att göra det möjligt att spåra förflyttningar av nötkreatur fastställer den förordningen att alla djur ska kunna identifieras på minst två sätt, som förtecknas i bilaga I till den förordningen, och båda identifierarna ska ha samma identitetskod. De olika identifieringssätten som förtecknas i den bilagan inbegriper ett konventionellt öronmärke och en elektronisk identifierare i form av ett elektroniskt öronmärke, en bolustransponder eller en injicerbar transponder.

(2)

Förordning (EG) nr 1760/2000 ändrad genom förordning (EU) nr 653/2014 (2) föreskriver att reglerna för identitetskodens uppbyggnad ska fastställas genom genomförandeakter.

(3)

För att vara förenlig med de normer som fastställts av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) är den lämpligaste uppbyggnaden av identitetskoden för nötkreatur antingen en landskod bestående av två bokstäver eller en tresiffrig landskod och en individuell kod för djuret bestående av högst 12 siffror.

(4)

Identitetskodens uppbyggnad som fastställs i denna förordning bör säkerställa att den inre marknaden fungerar väl, inte bara beträffande nötkreatur utan också beträffande får och getter, där en sådan uppbyggnad av identitetskoden krävs i enlighet med rådets förordning (EG) nr 21/2004 (3), oavsett vilka identifieringssätt som införts i de olika medlemsländerna.

(5)

Kommissionens förordning (EG) nr 911/2004 (4) fastställer kodformen som används för att identifiera vilken medlemsstat djuret ursprungligen kommer från tillsammans med information om det enskilda djuret som ska framkomma av synliga öronmärken. Kodformen för sådana upplysningar är landskoden bestående av två bokstäver kompletterad av en kod för det enskilda djuret bestående av högst tolv siffror.

(6)

Identitetskodens uppbyggnad för nötkreatur bör gälla för både konventionella öronmärken och elektroniska identifierare och dessa koder bör vara kompatibla, elektroniskt utbytbara och läsbara i alla medlemsstater. Förordning (EG) nr 911/2004 bör därför ändras så att den hänvisar till den identitetskod som fastställs i denna förordning.

(7)

Artikel 1.2 i förordning (EG) nr 911/2004 föreskriver att Spanien, Irland, Italien, Portugal och Förenade kungariket får behålla sitt nuvarande system med en alfanumerisk kod i stället för de tolv siffrorna efter landskoden för djur som är födda senast den 31 december 1999 med avseende på Spanien, Irland, Italien och Portugal, och för djur som är födda senast den 30 juni 2000 med avseende på Förenade kungariket. Eftersom de regler för identitetskodens uppbyggnad för nötkreatur som fastställs i denna förordning ska ersätta dem som fastställs i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 911/2004 bör denna förordning även omfatta det undantaget.

(8)

Artikel 5 i förordning (EG) nr 1760/2000 föreskriver att medlemsstaterna ska upprätta en databas för nötkreatur, där de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska registrera identitetskoden för nötkreatur. Artikel 4.4 i den förordningen fastställer dessutom det datum från och med vilket medlemsstaterna måste säkerställa ett fullständigt genomförande av den infrastruktur som krävs för att kunna använda elektroniska identifierare för nötkreatur som ett officiellt identifieringssätt. Denna infrastruktur omfattar databasen.

(9)

För att underlätta en smidig övergång från de konventionella öronmärkena till elektroniska identifierare är det lämpligt att fastställa de interimistiska åtgärderna för omkodning av identitetskoden för nötkreatur i databasen tills medlemsstaterna kan säkerställa ett fullständigt genomförande av den infrastruktur som krävs för användningen av elektroniska identifierare.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Denna förordning fastställer bestämmelserna om identitetskodens uppbyggnad för nötkreatur enligt artikel 4.3 c i förordning (EG) nr 1760/2000.

Artikel 2

Identitetskodens uppbyggnad för nötkreatur

Identitetskoden för nötkreatur ska vara synlig på identifieraren på följande sätt:

a)

Den första delen av identitetskoden måste vara landskoden för den medlemsstat där djuret först fick en identifierare, i form av antingen en kod bestående av två bokstäver eller en tresiffrig kod enligt förteckningen i bilagan.

b)

Den andra delen av identitetskoden måste vara en numerisk kod för det enskilda djuret bestående av högst 12 siffror. Irland, Spanien, Italien, Portugal och Förenade kungariket får dock behålla sitt nuvarande system med en alfanumerisk kod i stället för de tolv siffrorna efter landskoden för djur som är födda senast den 31 december 1999 med avseende på Irland, Spanien, Italien och Portugal, och för djur som är födda senast den 30 juni 2000 med avseende på Förenade kungariket.

Artikel 3

Databaser

Enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1760/2000 får den behöriga myndigheten i medlemsstaten i databasen för nötkreatur registrera en identitetskod i form av antingen den kod bestående av två bokstäver eller den tresiffriga kod som avses i artikel 2 a i denna förordning, oavsett vilken landskod som anges på identifieraren, förutsatt att full spårbarhet av djuret är garanterad.

Artikel 4

Ändringar av förordning (EG) nr 911/2004

Förordning (EG) nr 911/2004 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.2 ska ersättas med följande:

”2.   Tecknen som bildar identitetskoden på öronmärkena ska vara de som fastställs i artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/949 (*1).

(*1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/949 av den 2 juni 2017 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 vad gäller identitetskodens uppbyggnad för nötkreatur och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 911/2004 (EUT L 143, 3.6.2017, s. 1).”"

2.

Bilaga I ska utgå.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 juni 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 204, 11.8.2000, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 653/2014 av den 15 maj 2014 om ändring av förordning (EG) nr 1760/2000 vad gäller elektronisk identifiering av nötkreatur och märkning av nötkött (EUT L 189, 27.6.2014, s. 33).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 911/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 beträffande öronmärken, pass och register på anläggningarna (EUT L 163, 30.4.2004, s. 65).


BILAGA

Landskoder som avses i artikel 2:

Medlemsstat

Kod bestående av två bokstäver

Tresiffrig kod

Belgien

BE

056

Bulgarien

BG

100

Tjeckien

CZ

203

Danmark

DK

208

Tyskland

DE

276

Estland

EE

233

Irland

IE

372

Grekland

EL

300

Spanien

ES

724

Frankrike

FR

250

Kroatien

HR

191

Italien

IT

380

Cypern

CY

196

Lettland

LV

428

Litauen

LT

440

Luxemburg

LU

442

Ungern

HU

348

Malta

MT

470

Nederländerna

NL

528

Österrike

AT

040

Polen

PL

616

Portugal

PT

620

Rumänien

RO

642

Slovenien

SI

705

Slovakien

SK

703

Finland

FI

246

Sverige

SE

752

Förenade kungariket

UK

826