19.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 128/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/849

av den 7 december 2016

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 vad gäller kartorna i bilaga I och förteckningen i bilaga II till den förordningen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (1), särskilt artikel 49.4, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EU) nr 1315/2013 ger möjlighet till att anpassa bilagorna I och II vad gäller infrastrukturkomponenter i det övergripande nätet för att ta hänsyn till eventuella förändringar som följer av de kvantitativa tröskelvärden som fastställs i artiklarna 14, 20, 24 och 27.

(2)

Mot bakgrund av de senast tillgängliga statistiska uppgifter som har offentliggjorts av Eurostat eller, i vissa fall, av de nationella statistikkontoren, bör det övergripande nätverket inkludera logistikplattformar, järnvägs-/vägterminaler, inlandshamnar, kusthamnar och flygplatser för vilka det senaste genomsnittet fördelat på två år för deras trafikvolym är högre än det relevanta tröskelvärdet.

(3)

Kartorna över infrastruktur för vägar, järnvägar och inre vattenvägar bör anpassas på ett strikt begränsat sätt, så att de avspeglar de framsteg som görs för att slutföra nätet.

(4)

Förordning (EU) nr 1315/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 1315/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

2.

Del 2 i bilaga II ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 december 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 348, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA I

KARTOR ÖVER DET ÖVERGRIPANDE NÄTET OCH STOMNÄTET

Teckenförklaring

Stomnät

Övergripande nät

 

Image

 

Inre vattenvägar/Slutförda

Image

 

Inre vattenvägar/Ska uppgraderas

Image

 

Inre vattenvägar/Planerade

Image

Image

Järnväg för konventionell trafik/Slutförd

Image

Image

Järnväg för konventionell trafik/Ska uppgraderas

Image

Image

Järnväg för konventionell trafik/Planerad

Image

Image

Järnväg för höghastighetstrafik/Slutförd

Image

Image

Ska uppgraderas till järnväg för höghastighetstrafik

Image

Image

Järnväg för höghastighetstrafik/Planerad

Image

Image

Väg/Slutförd

Image

Image

Väg/Ska uppgraderas

Image

Image

Väg/Planerad

Image

Image

Hamnar

Image

Image

Järnvägs-/vägterminaler

Image

Image

Flygplatser

Image

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

1.

Punkterna 0.1 och 0.2 ska ersättas med följande:

Image

Image

2.

Punkterna 0.3 och 0.4 ska ersättas med följande:

Image

Image

3.

Punkterna 1.1 och 1.2 ska ersättas med följande:

Image

Image

4.

Punkterna 1.3 och 1.4 ska ersättas med följande:

Image

Image

5.

Punkterna 2.1 och 2.2 ska ersättas med följande:

Image

Image

6.

Punkterna 2.3 och 2.4 ska ersättas med följande:

Image

Image

7.

Punkt 3.1 ska ersättas med följande:

Image

8.

Punkt 3.2 ska ersättas med följande:

Image

9.

Punkt 3.3 ska ersättas med följande:

Image

10.

Punkt 3.4 ska ersättas med följande:

Image

11.

Punkt 4.1 ska ersättas med följande:

Image

12.

Punkt 4.2 ska ersättas med följande:

Image

13.

Punkt 4.3 ska ersättas med följande:

Image

14.

Punkt 4.4 ska ersättas med följande:

Image

15.

Punkt 5.1 ska ersättas med följande:

Image

16.

Punkt 5.2 ska ersättas med följande:

Image

17.

Punkt 5.3 ska ersättas med följande:

Image

18.

Punkt 5.4 ska ersättas med följande:

Image

19.

Punkt 6.1 ska ersättas med följande:

Image

20.

Punkt 6.2 ska ersättas med följande:

Image

21.

Punkt 6.3 ska ersättas med följande:

Image

22)

Punkt 6.4 ska ersättas med följande:

Image

23.

Punkt 7.1 ska ersättas med följande:

Image

24.

Punkt 7.2 ska ersättas med följande:

Image

25.

Punkterna 7.3 och 7.4 ska ersättas med följande:

Image

Image

26.

Punkt 8.1 ska ersättas med följande:

Image

27.

Punkt 8.2 ska ersättas med följande:

Image

28.

Punkt 8.3 ska ersättas med följande:

Image

29.

Punkt 8.4 ska ersättas med följande:

Image

30.

Punkt 9.1 ska ersättas med följande:

Image

31.

Punkt 9.2 ska ersättas med följande:

Image

32.

Punkt 9.3 ska ersättas med följande:

Image

33.

Punkt 9.4 ska ersättas med följande:

Image

34.

Punkt 10.1 ska ersättas med följande:

Image

35.

Punkt 10.2 ska ersättas med följande:

Image

36.

Punkt 10.3 ska ersättas med följande:

Image

37.

Punkt 10.4 ska ersättas med följande:

Image


BILAGA II

I bilaga II till förordning (EU) nr 1315/2013 ska tabellen i del 2 ändras på följande sätt:

1.

Den del som avser Danmark ska ändras på följande sätt:

a)

Följande rad ska föras in mellan raderna avseende Ebeltoft och Esbjerg:

”Enstedværket

 

Övergr.

 

”;

b)

Följande rad ska föras in mellan raderna avseende Fur och Gedser:

”Fynshav Havn

 

Övergr.

 

”;

c)

Följande rad ska föras in mellan raderna avseende Hirtshals och Høje-Taastrup:

”Hou Havn

 

Övergr.

 

”;

d)

Följande rad ska föras in mellan raderna avseende Spodsbjerg och Tårs (Nakskov):

”Statoil-Havnen

 

Övergr.

 

”;

2.

Den del som avser Tyskland ska ändra på följande sätt:

a)

Följande rad ska föras in mellan raderna avseende Gernsheim och Großkrotzenburg:

”Ginsheim-Gustavsburg

 

 

Övergr.

”;

b)

Raden avseende Honau ska ersättas med följande:

”Hohenhameln

 

 

Övergr.

”;

c)

Följande rad ska föras in mellan raderna avseende Krefeld-Uerdingen och Langeoog:

”Lampertheim

 

 

Övergr.

”;

d)

Raden avseende Mehrum ska utgå.

e)

Följande rad ska föras in mellan raderna avseende Memmingen och Minden:

”Meppen

 

 

Övergr.

”;

f)

Följande rad ska föras in mellan raderna avseende Minden och München:

”Mühlheim an der Ruhr

 

 

Övergr.

”;

g)

Följande rad ska föras in mellan raderna avseende Münster och Norddeich:

”Niedere Börde

 

 

Övergr.

”;

h)

Följande rad ska föras in mellan raderna avseende Regensburg och Rheinberg:

”Rheinau

 

 

Övergr.

”;

i)

Följande rad ska föras in mellan raderna avseende Rheinberg och Rostock:

”Rheinmünster

 

 

Övergr.

”;

j)

Raden avseende Stollhofen ska utgå.

k)

Raden avseende Vahldorf ska utgå.

3.

Den del som avser Spanien ska ändra på följande sätt:

a)

Följande rader ska föras in mellan raderna avseende Castellón och Ceuta:

”Centro de Transportes de Burgos

 

 

 

Övergr.

Centro Intermodal de Transporte y Logistica de Vitoria-Gasteiz

 

 

 

Övergr.”

b)

Följande rad ska föras in mellan raderna avseende Linares och Madrid:

”Los Cristianos

 

Övergr.

 

”;

c)

Följande rad ska föras in mellan raderna avseende Sevilla och Tarragona:

”Silla

 

 

 

Övergr.”

d)

Följande rad ska föras in mellan raderna avseende Valencia och Valladolid:

”Valencia Fuente de San Luis

 

 

 

Övergr.”

4.

I delen avseende Italien ska raden avseende Catania ersättas med följande:

”Catania

Övergr. (Fontanarossa, Comiso emergency runway)

Övergr.

 

Övergr.”

5.

Den del som avser Nederländerna ska ändra på följande sätt:

a)

Följande rad ska föras in mellan raderna avseende Dordrecht och Eemshaven:

”Drachten

 

 

Övergr.

”;

b)

Följande rad ska föras in mellan raderna avseende Harlingen och Hengelo:

”Heerenveen

 

 

Övergr.

”;

c)

Följande rad ska föras in mellan raderna avseende Kampen och Lelystad:

”Leeuwarden

 

 

Övergr.

”;

6.

Den del som avser Rumänien ska ändra på följande sätt:

a)

Följande rad ska föras in mellan raderna avseende Baia Mare och Brăila:

”Basarabi

 

 

Övergr.

”;

b)

Följande rad ska föras in mellan raderna avseende Iași och Medgidia:

”Mahmudia

 

 

Övergr.

”;

c)

Följande rad ska föras in mellan raderna avseende Oradea och Sibiu:

”Ovidiu

 

 

Övergr.

”;

7.

I delen avseende Sverige ska följande rad föras in mellan raderna avseende Sveg och Trelleborg:

”Södertälje

 

 

Övergr.

”;

8.

I delen avseende Förenade kungariket ska raden avseende London ersättas med följande:

”London

Stom (City)

Stom (Gatwick)*

Stom (Heathrow)*

Stom (Luton)*

Stom (Stansted)*

Övergr. (Southend)

Stom (London, London Gateway, Tilbury)

 

”;