26.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 109/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/716

av den 10 april 2017

om bestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 vad gäller de förlagor som ska användas för de uppgifter som ska ingå i förteckningarna över erkända avelsorganisationer och avelsverksamheter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel med och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem och om ändring av förordning (EU) nr 652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och upphävande av vissa akter med avseende på djuravel (förordningen om djuravel) (1), särskilt artikel 7.5, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 7.1 i förordning (EU) 2016/1012 ska medlemsstaterna upprätta och uppdatera en förteckning över de avelsorganisationer och avelsverksamheter som deras behöriga myndigheter har erkänt i enlighet med artikel 4.3 i den förordningen och som har minst ett avelsprogram som har godkänts i enlighet med artikel 8.3 i samma förordning. Medlemsstaterna ska enligt förordning (EU) 2016/1012 dessutom offentliggöra denna förteckning.

(2)

I artiklarna 7.2 och 19.5 samt i del 1 kapitel III punkt 2 i bilaga II till förordning (EU) 2016/1012 anges de uppgifter som ska ingå i förteckningen över erkända avelsorganisationer och avelsverksamheter.

(3)

I artikel 7.3 i förordning (EU) 2016/1012 fastställs dessutom att medlemsstaterna i förteckningen över erkända avelsorganisationer och avelsverksamheter dessutom ska ange alla behöriga myndigheter som genomför avelsprogram i enlighet med artikel 38 i den förordningen.

(4)

Det är därför nödvändigt att fastställa de förlagor som medlemsstaterna ska använda för att förteckna avelsorganisationer för renrasiga avelsdjur av nötkreatur, svin, får, get och hästdjur samt avelsverksamheter för hybridavelssvin som erkänts av deras behöriga myndigheter i enlighet med förordning (EU) 2016/1012.

(5)

Med hänsyn till medlemsstaternas roll i fråga om erkännande av en ras som en utrotningshotad ras i enlighet med definitionen i artikel 2.24 i förordning (EU) 2016/1012 är det nödvändigt att inbegripa sådana uppgifter i de förteckningar över erkända avelsorganisationer som föreskrivs i den förordningen.

(6)

För att underlätta handel med avelsdjur och de offentliga kontroller som utförs av de behöriga myndigheterna är det också nödvändigt att i den förteckning över erkända avelsorganisationer och avelsverksamheter som föreskrivs i artikel 7 i förordning (EU) 2016/1012 ange de datum då erkännandet beviljades eller återkallades, med beaktande av bestämmelserna i artikel 64.4 i den förordningen, eller då godkännandet av ett avelsprogram beviljades, tillfälligt upphävdes eller återkallades.

(7)

Den här förordningen bör vara tillämplig från och med den 1 november 2018 i överensstämmelse med det tillämpningsdatum som föreskrivs i förordning (EU) 2016/1012.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för husdjursavel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De uppgifter som ska ingå i de förteckningar över erkända avelsorganisationer och avelsverksamheter som föreskrivs i artikel 7 i förordning (EU) 2016/1012 ska presenteras i enlighet med de förlagor som fastställs i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 november 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 april 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 171, 29.6.2016, s. 66.


BILAGA

I.   Avelsorganisationer som för stamböcker för renrasiga avelsdjur

a)   Renrasiga avelsdjur av nötkreatur

Officiellt språk/

Medlemsstat

(namn)

Officiellt språk/

Förteckning enligt artikel 7.1 och 7.3 i förordning (EU) 2016/1012 över avelsorganisationer som erkänts av de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 4.3 och behöriga myndigheter som genomför avelsprogram med renrasiga avelsdjur av nötkreatur

Officiellt språk/

Version

(dd.mm.åååå)

1

2

3

4

5

6

Officiellt språk/

Avelsorganisation eller behörig myndighet

Officiellt språk/

Avelsprogram (1)

Officiellt språk/

Tillfälligt upphävande, återkallelse och tidsbegränsning

Officiellt språk/

Avelsorganisationens/den behöriga myndighetens namn

Kontaktuppgifter

Datum för erkännande av avelsorganisationen

Officiellt språk/

Ras som omfattas av det godkända avelsprogrammet

Webbplats med information om avelsprogrammet/avelsprogrammen (2)

Officiellt språk/

Geografiskt område för vart och ett av de avelsprogram som godkänts

Officiellt språk/

Undantag (3)

Officiellt språk/

Datum för godkännande av avelsprogrammet

(dd.mm.åååå)

Officiellt språk/

Datum för återkallelse av erkännandet som avelsorganisation (4)

Datum för tillfälligt upphävande eller återkallelse av godkännandet av avelsprogrammet (4)

Datum t.o.m. vilket godkännandet av avelsprogrammet gäller (4)

Namn

Image

Image

Image

Image

Webbplats (2)

Datum för erkännande: (dd.mm.åååå)

 

 

 

 

 

b)   Renrasiga avelsdjur av svin

Officiellt språk/

Medlemsstat

(namn)

Officiellt språk/

Förteckning enligt artikel 7.1 och 7.3 i förordning (EU) 2016/1012 över avelsorganisationer som erkänts av de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 4.3 och behöriga myndigheter som genomför avelsprogram med renrasiga avelsdjur av svin

Officiellt språk/

Version

(dd.mm.åååå)

1

2

3

4

5

6

Officiellt språk/

Avelsorganisation eller behörig myndighet

Officiellt språk/

Avelsprogram (5)

Officiellt språk/

Tillfälligt upphävande, återkallelse och tidsbegränsning

Officiellt språk/

Avelsorganisationens/den behöriga myndighetens namn

Kontaktuppgifter

Datum för erkännande av avelsorganisationen

Officiellt språk/

Ras som omfattas av det godkända avelsprogrammet

Webbplats med information om avelsprogrammet/avelsprogrammen (6)

Officiellt språk/

Geografiskt område för vart och ett av de avelsprogram som godkänts

Officiellt språk/

Undantag (7)

Officiellt språk/

Datum för godkännande av avelsprogrammet

(dd.mm.åååå)

Officiellt språk/

Datum för återkallelse av erkännandet som avelsorganisation (8)

Datum för tillfälligt upphävande eller återkallelse av godkännandet av avelsprogrammet (8)

Datum t.o.m. vilket godkännandet av avelsprogrammet gäller (8)

Namn

Image

Image

Image

Image

Webbplats (6)

Datum för erkännande: (dd.mm.åååå)

 

 

 

 

 

c)   Renrasiga avelsdjur av får

Officiellt språk/

Medlemsstat

(namn)

Officiellt språk/

Förteckning enligt artikel 7.1 och 7.3 i förordning (EU) 2016/1012 över avelsorganisationer som erkänts av de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 4.3 och behöriga myndigheter som genomför avelsprogram med renrasiga avelsdjur av får

Officiellt språk/

Version

(dd.mm.åååå)

1

2

3

4

5

6

Officiellt språk/

Avelsorganisation eller behörig myndighet

Officiellt språk/

Avelsprogram (9)

Officiellt språk/

Tillfälligt upphävande, återkallelse och tidsbegränsning

Officiellt språk/

Avelsorganisationens/den behöriga myndighetens namn

Kontaktuppgifter

Datum för erkännande av avelsorganisationen

Officiellt språk/

Ras som omfattas av det godkända avelsprogrammet

Webbplats med information om avelsprogrammet/avelsprogrammen (10)

Officiellt språk/

Geografiskt område för vart och ett av de avelsprogram som godkänts

Officiellt språk/

Undantag (11)

Officiellt språk/

Datum för godkännande av avelsprogrammet

(dd.mm.åååå)

Officiellt språk/

Datum för återkallelse av erkännandet som avelsorganisation (12)

Datum för tillfälligt upphävande eller återkallelse av godkännandet av avelsprogrammet (12)

Datum t.o.m. vilket godkännandet av avelsprogrammet gäller (12)

Namn

Image

Image

Image

Image

Webbplats (10)

Datum för erkännande: (dd.mm.åååå)

 

 

 

 

 

d)   Renrasiga avelsdjur av get

Officiellt språk/

Medlemsstat

(namn)

Officiellt språk/

Förteckning enligt artikel 7.1 och 7.3 i förordning (EU) 2016/1012 över avelsorganisationer som erkänts av de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 4.3 och behöriga myndigheter som genomför avelsprogram med renrasiga avelsdjur av get

Officiellt språk/

Version

(dd.mm.åååå)

1

2

3

4

5

6

Officiellt språk/

Avelsorganisation eller behörig myndighet

Officiellt språk/

Avelsprogram (13)

Officiellt språk/

Tillfälligt upphävande, återkallelse och tidsbegränsning

Officiellt språk/

Avelsorganisationens/den behöriga myndighetens namn

Kontaktuppgifter

Datum för erkännande av avelsorganisationen

Officiellt språk/

Ras som omfattas av det godkända avelsprogrammet

Webbplats med information om avelsprogrammet/avelsprogrammen (14)

Officiellt språk/

Geografiskt område för vart och ett av de avelsprogram som godkänts

Officiellt språk/

Undantag (15)

Officiellt språk/

Datum för godkännande av avelsprogrammet

(dd.mm.åååå)

Officiellt språk/

Datum för återkallelse av erkännandet som avelsorganisation (16)

Datum för tillfälligt upphävande eller återkallelse av godkännandet av avelsprogrammet (16)

Datum t.o.m. vilket godkännandet av avelsprogrammet gäller (16)

Namn

Image

Image

Image

Image

Webbplats (14)

Datum för erkännande: (dd.mm.åååå)

 

 

 

 

 

e)   Renrasiga avelsdjur av hästdjur

Officiellt språk/

Medlemsstat

(namn)

Officiellt språk/

Förteckning enligt artikel 7.1 och 7.3 i förordning (EU) 2016/1012 över avelsorganisationer som erkänts av de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 4.3 och behöriga myndigheter som genomför avelsprogram med renrasiga avelsdjur av hästdjur

Officiellt språk/

Version

(dd.mm.åååå)

1

2

3

4

5

6

7

Officiellt språk/

Avelsorganisation eller behörig myndighet

Officiellt språk/

Avelsprogram (17)

Officiellt språk/

Tillfälligt upphävande, återkallelse och tidsbegränsning

Officiellt språk/

Avelsorganisationens/den behöriga myndighetens namn

Kontaktuppgifter

Datum för erkännande av avelsorganisationen

Officiellt språk/

Ras som omfattas av det godkända avelsprogrammet

Webbplats med information om avelsprogrammet/avelsprogrammen (18)

Officiellt språk/

Geografiskt område för vart och ett av de avelsprogram som godkänts

Officiellt språk/

Undantag (19)

Officiellt språk/

Datum för godkännande av avelsprogrammet

(dd.mm.åååå)

Officiellt språk/

Rasens ursprungliga stambok (20)

Avelsorganisationens/den behöriga myndighetens namn

Kontaktuppgifter

Officiellt språk/

Datum för återkallelse av erkännandet som avelsorganisation (21)

Datum för tillfälligt upphävande eller återkallelse av godkännandet av avelsprogrammet (21)

Datum t.o.m. vilket godkännandet av avelsprogrammet gäller (21)

Namn

Image

Image

Image

Image

Webbplats (18)

UELN-nummer (18)  (22) -

Datum för erkännande: (dd.mm.åååå)

 

 

 

 

Namn

Image

Image

Image

Image

Webbplats (18)

UELN-nummer (18)  (22) -

 

II.   Avelsverksamheter som för avelsregister för hybridavelssvin

Officiellt språk/

Medlemsstat

(namn)

Officiellt språk/

Förteckning enligt artikel 7.1 i förordning (EU) 2016/1012 över avelsverksamheter som genomför avelsprogram med hybridavelssvin (23) och som erkänts av de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 4.3

Officiellt språk/

Version

(dd.mm.åååå)

1

2

3

4

5

6

7

Officiellt språk/

Avelsverksamhet

Officiellt språk/avelsprogram (24)

Officiellt språk/

Tillfälligt upphävande, återkallelse och tidsbegränsning

Officiellt språk/

Avelsverksamhetens namn

Kontaktuppgifter

Datum för erkännande av avelsverksamheten

Officiellt språk/

Ras/raser, linje/linjer eller korsning/korsningar som omfattas av det eller de godkända avelsprogrammen

Webbplats med information om avelsprogrammet/avelsprogrammen (25)

Officiellt språk/

Geografiskt område för vart och ett av de avelsprogram som genomförs

Officiellt språk/

Datum för godkännande av avelsprogrammet (dd.mm.åååå)

Officiellt språk/

Datum för återkallelse av erkännandet som avelsverksamhet (26)

Datum för tillfälligt upphävande eller återkallelse av godkännandet av avelsprogrammet (26)

Datum t.o.m. vilket godkännandet av avelsprogrammet gäller (26)

Rasens eller den renrasiga linjens namn

Korsningens namn

Namn

Image

Image

Image

Image

Webbplats (25)

Datum för erkännande: (dd.mm.åååå)

 

 

 

 

 


(1)  Alla rader i tabellen ska fyllas i för vart och ett av de avelsprogram som genomförs av en avelsorganisation.

(2)  I förekommande fall.

(3)  Ange om något av följande undantag gäller:

”1”

Skapande av en ny ras (artikel 19.1 i förordning (EU) 2016/1012).

”2”

Återskapande av en ras (artikel 19.2 i förordning (EU) 2016/1012).

”3”

Uppgradering av avkomman till djur som förts in i bilagor till stambokens huvudavsnitt (del 1 kapitel III punkt 2 i bilaga II till förordning (EU) 2016/1012).

”4”

Avelsprogram som genomförs med en utrotningshotad ras enligt definitionen i artikel 2.24 i förordning (EU) 2016/1012.

(4)  Ange följande uppgifter (om tillämpligt):

”A

dd.mm.åååå” för datum för återkallelse av erkännandet som avelsorganisation (artikel 7.4 i förordning (EU) 2016/1012).

”B

dd.mm.åååå” för datum för tillfälligt upphävande av godkännandet av avelsprogrammet (artikel 7.4 i förordning (EU) 2016/1012).

”C

dd.mm.åååå” för datum för återkallelse av godkännandet av avelsprogrammet (artikel 7.4 i förordning (EU) 2016/1012).

”D

dd.mm.åååå” för datum t.o.m. vilket godkännandet av avelsprogrammet gäller.

(5)  Alla rader i tabellen ska fyllas i för vart och ett av de avelsprogram som genomförs av en avelsorganisation.

(6)  I förekommande fall.

(7)  Ange om något av följande undantag gäller:

”1”

Skapande av en ny ras (artikel 19.1 i förordning (EU) 2016/1012).

”2”

Återskapande av en ras (artikel 19.2 i förordning (EU) 2016/1012).

”3”

Uppgradering av avkomman till djur som förts in i bilagor till stambokens huvudavsnitt (del 1 kapitel III punkt 2 i bilaga II till förordning (EU) 2016/1012).

”4”

Avelsprogram som genomförs med en utrotningshotad ras enligt definitionen i artikel 2.24 i förordning (EU) 2016/1012.

(8)  Ange följande uppgifter (om tillämpligt):

”A

dd.mm.åååå” för datum för återkallelse av erkännandet som avelsorganisation (artikel 7.4 i förordning (EU) 2016/1012).

”B

dd.mm.åååå” för datum för tillfälligt upphävande av godkännandet av avelsprogrammet (artikel 7.4 i förordning (EU) 2016/1012).

”C

dd.mm.åååå” för datum för återkallelse av godkännandet av avelsprogrammet (artikel 7.4 i förordning (EU) 2016/1012).

”D

dd.mm.åååå” för datum t.o.m. vilket godkännandet av avelsprogrammet gäller.

(9)  Alla rader i tabellen ska fyllas i för vart och ett av de avelsprogram som genomförs av en avelsorganisation.

(10)  I förekommande fall.

(11)  Ange om något av följande undantag gäller:

”1”

Skapande av en ny ras (artikel 19.1 i förordning (EU) 2016/1012).

”2”

Återskapande av en ras (artikel 19.2 i förordning (EU) 2016/1012).

”3”

Uppgradering av avkomman till djur som förts in i bilagor till stambokens huvudavsnitt (del 1 kapitel III punkt 2 i bilaga II till förordning (EU) 2016/1012).

”4”

Avelsprogram som genomförs med en utrotningshotad ras enligt definitionen i artikel 2.24 i förordning (EU) 2016/1012.

(12)  Ange följande uppgifter (om tillämpligt):

”A

dd.mm.åååå” för datum för återkallelse av erkännandet som avelsorganisation (artikel 7.4 i förordning (EU) 2016/1012).

”B

dd.mm.åååå” för datum för tillfälligt upphävande av godkännandet av avelsprogrammet (artikel 7.4 i förordning (EU) 2016/1012).

”C

dd.mm.åååå” för datum för återkallelse av godkännandet av avelsprogrammet (artikel 7.4 i förordning (EU) 2016/1012).

”D

dd.mm.åååå” för datum t.o.m. vilket godkännandet av avelsprogrammet gäller.

(13)  Alla rader i tabellen ska fyllas i för vart och ett av de avelsprogram som genomförs av en avelsorganisation.

(14)  I förekommande fall.

(15)  Ange om något av följande undantag gäller:

”1”

Skapande av en ny ras (artikel 19.1 i förordning (EU) 2016/1012).

”2”

Återskapande av en ras (artikel 19.2 i förordning (EU) 2016/1012).

”3”

Uppgradering av avkomman till djur som förts in i bilagor till stambokens huvudavsnitt (del 1 kapitel III punkt 2 i bilaga II till förordning (EU) 2016/1012).

”4”

Avelsprogram som genomförs med en utrotningshotad ras enligt definitionen i artikel 2.24 i förordning (EU) 2016/1012.

(16)  Ange följande uppgifter (om tillämpligt):

”A

dd.mm.åååå” för datum för återkallelse av erkännandet som avelsorganisation (artikel 7.4 i förordning (EU) 2016/1012).

”B

dd.mm.åååå” för datum för tillfälligt upphävande av godkännandet av avelsprogrammet (artikel 7.4 i förordning (EU) 2016/1012).

”C

dd.mm.åååå” för datum för återkallelse av godkännandet av avelsprogrammet (artikel 7.4 i förordning (EU) 2016/1012).

”D

dd.mm.åååå” för datum t.o.m. vilket godkännandet av avelsprogrammet gäller.

(17)  Alla rader i tabellen ska fyllas i för vart och ett av de avelsprogram som genomförs av en avelsorganisation.

(18)  I förekommande fall.

(19)  Ange om något av följande undantag gäller:

”1”

Skapande av en ny ras (artikel 19.1 i förordning (EU) 2016/1012).

”2”

Återskapande av en ras (artikel 19.2 i förordning (EU) 2016/1012).

”3”

Avelsprogram som genomförs med en utrotningshotad ras enligt definitionen i artikel 2.24 i förordning (EU) 2016/1012.

”4”

Förbud mot eller begränsning av insamling av sädesvätska för artificiell insemination och/eller insamling av oocyter för produktion av embryon eller insamling av embryon för överföring av embryon (artikel 21.2 i förordning (EU) 2016/1012).

(20)  Ange om stamboken förs av en annan avelsorganisation/behörig myndighet än den avelsorganisation/behörig myndighet som anges i kolumn 1.

(21)  Ange följande uppgifter (om tillämpligt):

”A

dd.mm.åååå” för datum för återkallelse av erkännandet som avelsorganisation (artikel 7.4 i förordning (EU) 2016/1012).

”B

dd.mm.åååå” för datum för tillfälligt upphävande av godkännandet av avelsprogrammet (artikel 7.4 i förordning (EU) 2016/1012).

”C

dd.mm.åååå” för datum för återkallelse av godkännandet av avelsprogrammet (artikel 7.4 i förordning (EU) 2016/1012).

”D

dd.mm.åååå” för datum t.o.m. vilket godkännandet av avelsprogrammet gäller.

(22)  Ange den tresiffriga landskoden och den tresiffriga koden i databasen.

(23)  Enligt definitionen i artikel 2.10 i förordning (EU) 2016/1012.

(24)  Alla rader i tabellen ska fyllas i för vart och ett av de avelsprogram som genomförs av en avelsverksamhet.

(25)  I förekommande fall.

(26)  Ange följande uppgifter (om tillämpligt):

”A

dd.mm.åååå” för datum för återkallelse av erkännandet som avelsverksamhet (artikel 7.4 i förordning (EU) 2016/1012).

”B

dd.mm.åååå” för datum för tillfälligt upphävande av godkännandet av avelsprogrammet (artikel 7.4 i förordning (EU) 2016/1012).

”C

dd.mm.åååå” för datum för återkallelse av godkännandet av avelsprogrammet (artikel 7.4 i förordning (EU) 2016/1012).

”D

dd.mm.åååå” för datum t.o.m. vilket godkännandet av avelsprogrammet gäller.