24.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 137/40


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll)

( Europeiska unionens officiella tidning L 95 av den 7 april 2017 )

I texten i hela förordningen

I stället för:

”(EU) 2017/…”

ska det stå:

”(EU) 2017/625”.

I stället för:

”EUT L …, …, s. …”

ska det stå:

EUT L 95, 7.4.2017, s. 1”.

Sidan 95, artikel 135

I stället för:

”1.   Direktiv 95/46/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (*1) ska tillämpas i den utsträckning den information som behandlas via Imsoc innehåller personuppgifter såsom de definieras i artikel 2 a i direktiv 95/46/EG och i artikel 2 a i förordning (EG) nr 45/2001.

ska det stå:

”1.   Direktiv 95/46/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (1) ska tillämpas i den utsträckning den information som behandlas via Imsoc innehåller personuppgifter såsom de definieras i artikel 2 a i direktiv 95/46/EG och i artikel 2 a i förordning (EG) nr 45/2001.

Sidan 113, underskrifterna

I stället för:

På rådets vägnar

Ordförande

ska det stå:

På rådets vägnar

I. BORG

Ordförande”.

I stället för:

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

ska det stå:

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande”.