31.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/166


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/576

av den 8 juni 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller värdepappersföretags årliga offentliggörande av information om handelsplatser och utförandets kvalitet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (1), särskilt artikel 27.10 första stycket b, och

av följande skäl:

(1)

Det är nödvändigt att allmänhet och investerare kan bedöma kvaliteten på ett värdepappersföretags praxis för utförande och identifiera de fem främsta handelsplatserna i fråga om handelsvolym där värdepappersföretagen utförde kundorder föregående år. För att det ska gå att göra meningsfulla jämförelser och analysera valet av de fem främsta handelsplatserna är det nödvändigt att specifik information offentliggörs av värdepappersföretagen för varje klass av finansiella instrument. För att det ska gå att göra en fullständig utvärdering av orderflödet av kundorder till handelsplatserna bör investerarna och allmänheten för varje klass av finansiella instrument klart kunna avgöra om värdepappersföretaget självt var en av de fem främsta handelsplatserna.

(2)

För att det ska gå att göra en fullständig bedömning av den kvalitet på utförandet som uppnåtts på de handelsplatser som använts av värdepappersföretaget för att utföra kundorder, inklusive handelsplatser i tredjeländer, bör värdepappersföretagen offentliggöra den information som krävs enligt denna förordning när det gäller handelsplatser, marknadsgaranter eller andra tillhandahållare av likviditet eller andra enheter som utför en liknande funktion som någon av de föregående i ett tredjeland.

(3)

För att det ska gå att tillhandahålla exakt och jämförbar information är det nödvändigt att fastställa klasser av finansiella instrument baserat på egenskaper som är relevanta för offentliggörandet. En klass av finansiella instrument bör vara tillräckligt smal för att avslöja skillnader i beteendet vid orderutförande mellan klasser men samtidigt tillräckligt bred för att säkerställa att värdepappersföretagens rapporteringsskyldighet är proportionerlig. Bredden av klassen aktier gör det lämpligt att dela upp den i underklasser baserade på likviditet. Eftersom likviditet är en avgörande faktor som styr utförandebeteenden och eftersom handelsplatser ofta konkurrerar om att locka flöden av de aktier det handlas mest med bör aktieinstrument klassificeras efter sin likviditet, enligt de regler för tick-storlek som anges i direktiv 2014/65/EU.

(4)

När värdepappersföretag offentliggör identiteten på de fem främsta handelsplatser på vilka de utför kundorder bör de offentliggöra information om ordervolymen och antalet order som utförts på varje handelsplats, så att investerare kan bilda sig en uppfattning om flödet av kundorder från företaget till handelsplatsen. Om ett värdepappersföretag endast utför ett mycket litet antal order för en eller flera klasser av finansiella instrument skulle information om de fem främsta handelsplatserna varken vara särskilt meningsfull eller representativ för arrangemangen för utförande av order. Därför är det lämpligt att kräva att värdepappersföretag tydligt redovisar de klasser av finansiella instrument för vilka de utför ett mycket litet antal order.

(5)

För att förhindra potentiellt marknadskänsliga offentliggöranden av värdepappersföretagets handelsvolym bör utförandevolymen och antalet utförda order uttryckas som en procentandel av värdepappersföretagets totala utförandevolymer och det totala antalet utförda order för respektive klass av finansiella instrument och inte i absoluta tal.

(6)

Det är lämpligt att kräva att värdepappersföretag offentliggör information som är relevant för deras beteende vid orderutförande. För att säkerställa att värdepappersföretag inte hålls ansvariga för beslut om orderutförande som de inte ansvarar för bör värdepappersföretag offentliggöra procentandelen order som utförts på var och en av de fem främsta handelsplatserna där valet av handelsplats för utförande har angetts av kunden.

(7)

Det finns flera faktorer som kan påverka värdepappersföretags beteende vid orderutförande, så som nära förbindelser mellan värdepappersföretag och handelsplatser för utförande. Med tanke på den potentiella vikten av dessa faktorer är det lämpligt att kräva en analys av dem vid bedömning av den kvalitet på utförandet som uppnåtts på alla handelsplatser.

(8)

De olika ordertyperna kan vara en faktor som i hög grad förklarar hur och varför värdepappersföretag utför order på en viss handelsplats. Det kan även påverka hur ett värdepappersföretag väljer sina strategier för utförande, inklusive programmeringen av smarta orderroutrar för att uppfylla de specifika målen för dessa order. Därför bör en tydlig skillnad göras i rapporterna mellan de olika kategorierna av ordertyper.

(9)

För att användarna ska kunna analysera information på rätt sätt är det viktigt att de kan skilja mellan handelsplatser som används för utförande av order från professionella kunder och handelsplatser som används för utförande av order från icke-professionella kunder, med tanke på de stora skillnaderna i hur värdepappersföretagen uppnår bästa möjliga resultat för icke-professionella jämfört med professionella kunder, främst att värdepappersföretagen huvudsakligen måste bedöma faktorerna pris och kostnad när de utför order från icke-professionella kunder. Därför är det viktigt att information om de fem främsta handelsplatserna för utförande anges separat för icke-professionella och professionella kunder så att det går att göra en kvalitativ bedömning av orderflödet till sådana platser.

(10)

För att uppfylla de rättsliga skyldigheterna beträffande bästa möjliga utförande kommer värdepappersföretag vid tillämpning av kriterierna för bästa utförande för professionella kunder normalt inte att använda samma handelsplatser för finansiella transaktioner med värdepapper och andra transaktioner. Detta beror på att finansiella transaktioner med värdepapper används som finansieringskälla med villkoret att låntagaren förbinder sig att återlämna motsvarande värdepapper på ett framtida datum, och villkoren för finansiella transaktioner med värdepapper fastställs vanligtvis bilateralt mellan parterna före genomförandet. Därför är valet av handelsplatser för finansiella transaktioner med värdepapper mer begränsat än när det gäller andra transaktioner, eftersom de är beroende av de särskilda villkor som definieras i förväg mellan parterna, och av huruvida det på dessa handelsplatser finns en särskild efterfrågan för det berörda finansiella instrumentet. Därför bör värdepappersföretag sammanfatta och offentliggöra de fem främsta handelsplatser i fråga om handelsvolym där de utfört finansiella transaktioner med värdepapper i en separat rapport, så att en kvalitativ bedömning kan göras av orderflödet till sådana platser. På grund av den speciella karaktären hos finansiella transaktioner med värdepapper, och med tanke på att deras stora storlek sannolikt skulle förvränga den mer representativa uppsättningen kundtransaktioner (nämligen de som inte innefattar finansiella transaktioner med värdepapper), är det dessutom nödvändigt att utesluta dem från tabellerna för de fem främsta handelsplatser där värdepappersföretag utför andra kundorder.

(11)

Det är lämpligt att värdepappersföretagen offentliggör en bedömning av den kvalitet på utförandet som uppnåtts på alla handelsplatser som använts av företaget. Denna information kommer att ge en klar bild av strategierna för utförande och de verktyg som används för att bedöma den kvalitet på utförandet som uppnåtts på dessa platser. Denna information ger även investerare möjlighet att bedöma hur effektiv den övervakning är som värdepappersföretagen utför av handelsplatserna.

(12)

Vid en specifik bedömning av den kvalitet på utförandet som uppnåtts på alla handelsplatser i förhållande till kostnad bör ett värdepappersföretag även analysera de arrangemang det har med dessa platser när det gäller betalningar som görs eller mottas och avdrag, rabatter eller icke-monetära förmåner som erhålls. En sådan bedömning bör även göra det möjligt för allmänheten att bedöma hur sådana arrangemang påverkar investerarnas kostnader och hur väl de överensstämmer med artikel 27.2 i direktiv 2014/65/EU.

(13)

Det är också lämpligt att fastställa räckvidden för ett sådant offentliggörande och dess väsentliga egenskaper, bland annat hur värdepappersföretag använder data om kvaliteten på utförande som är tillgängliga från handelsplatser för utförande i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/575. (2)

(14)

Information om handelsplatsers identitet och om kvaliteten på utförandet bör offentliggöras årligen och avse beteendet vid orderutförande för varje klass av finansiella instrument, för att fånga upp relevanta förändringar under föregående kalenderår.

(15)

Värdepappersföretag bör inte hindras från att införa ytterligare en rapporteringsnivå som är mer detaljerad, förutsatt att den extra rapporten kompletterar och inte ersätter det som krävs enligt denna förordning.

(16)

För att uppnå samstämdhet och säkerställa välfungerande finansiella marknader är det nödvändigt att bestämmelserna i denna förordning och de relaterade nationella bestämmelser som införlivar direktiv 2014/65/EU börjar tillämpas från och med samma dag.

(17)

Denna förordning grundar sig på de förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har lagt fram för kommissionen.

(18)

Esma har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning baseras på, analyserat möjliga relaterade kostnader och fördelar samt begärt in ett yttrande av den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Denna förordning fastställer regler för innehållet i och formatet för den information som årligen ska offentliggöras av värdepappersföretag när det gäller kundorder som utförts på handelsplatser eller genom systematiska internhandlare, marknadsgaranter eller andra tillhandahållare av likviditet eller enheter som utför en liknande funktion som någon av de föregående i ett tredjeland.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)    passiv order : en order som införs i en orderbok och som ger likviditet.

b)    aggressiv order : en order som införs i en orderbok och som tar likviditet.

c)    riktad order : en order för vilken en viss handelsplats för utförande anges av kunden innan ordern ska utföras.

Artikel 3

Information om de fem främsta handelsplatserna och om den kvalitet på utförandet som uppnåtts

1.   Värdepappersföretag ska offentliggöra de fem främsta handelsplatserna i fråga om handelsvolym för alla utförda kundorder per klass av finansiella instrument som tas upp i bilaga I. Information om icke-professionella kunder ska offentliggöras i det format som anges i tabell 1 i bilaga II och information om professionella kunder i det format som anges i tabell 2 i bilaga II. Offentliggörandet ska undanta order som gäller finansiella transaktioner med värdepapper och ska innehålla följande information:

a)

Klasser av finansiella instrument.

b)

Handelsplatsens namn och identifieringskod.

c)

Den volym kundorder som utförts på handelsplatsen uttryckt som en procentandel av den totala utförda volymen.

d)

Det antal kundorder som utförts på handelsplatsen uttryckt som en procentandel av det totala antalet.

e)

Den procentandel av utförda order enligt led d som utgörs av passiva och aggressiva order.

f)

Den procentandel av utförda order enligt led d som utgörs av riktade order.

g)

Uppgift om huruvida värdepappersföretaget i genomsnitt har utfört mindre än en handelstransaktion per handelsdag under föregående år i den klassen av finansiella instrument.

2.   Värdepappersföretag ska offentliggöra de fem främsta handelsplatserna i fråga om handelsvolym för alla utförda kundorder när det gäller finansiella transaktioner med värdepapper, per klass av finansiella instrument som tas upp i bilaga I och i det format som anges i tabell 3 i bilaga II. Offentliggörandet ska innehålla följande information:

a)

Den volym kundorder som utförts på handelsplatsen uttryckt som en procentandel av den totala utförda volymen.

b)

Det antal kundorder som utförts på handelsplatsen uttryckt som en procentandel av det totala antalet.

c)

Uppgift om huruvida värdepappersföretaget i genomsnitt har utfört mindre än en handelstransaktion per handelsdag under föregående år i den klassen av finansiella instrument.

3.   Värdepappersföretag ska för varje klass av finansiella instrument offentliggöra en sammanfattning av analysen av och slutsatserna de drar av den detaljerade övervakningen av den kvalitet på utförandet som uppnåtts på de handelsplatser där de har utfört alla kundorder under det föregående året. Informationen ska innehålla följande:

a)

En redogörelse för den relativa vikt företaget tillmäter utförandefaktorerna pris, kostnad, hastighet, sannolikhet för utförande eller andra överväganden, inklusive kvalitativa faktorer, vid bedömning av kvaliteten på utförandet.

b)

En beskrivning av nära förbindelser, intressekonflikter och gemensamma ägarskap med avseende på handelsplatser som använts för att utföra order.

c)

En beskrivning av specifika arrangemang med handelsplatser avseende betalningar som görs eller mottas och avdrag, rabatter eller icke-monetära förmåner som erhålls.

d)

En redogörelse för de faktorer som lett till en förändring av listan med handelsplatser enligt företagets riktlinjer för utförandet, om en sådan förändring skett.

e)

En redogörelse för hur orderutförandet skiljer sig efter olika kundkategorier, när företaget behandlar kategorier av kunder olika och detta kan påverka arrangemangen för orderutförande.

f)

En redogörelse för huruvida andra kriterier getts företräde framför omedelbart pris och omedelbar kostnad vid utförande av order från icke-professionella kunder och hur dessa andra kriterier varit avgörande när det gällt att leverera bästa möjliga resultat sett till den totala ersättningen till kunden.

g)

En redogörelse för hur värdepappersföretaget använt data eller verktyg relaterade till kvaliteten på utförandet, inklusive data som offentliggjorts enligt delegerade förordning (EU) 2017/575.

h)

I tillämpliga fall, en redogörelse för hur värdepappersföretaget har använt uppgifter från en tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation enligt artikel 65 i direktiv 2014/65/EU.

Artikel 4

Format

Värdepappersföretag ska offentliggöra den information som krävs enligt artikel 3.1 och 3.2 på sina webbplatser genom att fylla i mallarna enligt bilaga II i ett maskinläsligt elektroniskt format som är tillgängligt för allmänheten för nedladdning, och den information som krävs i enlighet med artikel 3.3 ska offentliggöras på deras webbplatser i ett elektroniskt format som är tillgängligt för allmänheten för nedladdning.

Artikel 5

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 3 januari 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 juni 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/575 av den 8 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller data som ska offentliggöras av handelsplatser om kvaliteten på utförandet av transaktioner (se sidan 152 i detta nummer av EUT).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).


BILAGA I

Klasser av finansiella instrument

a)

Aktier – Aktier och depåbevis

i)

Tick-storlek – Likviditetsband 5 och 6 (från 2 000 handelstransaktioner per dag)

ii)

Tick-storlek – Likviditetsband 3 och 4 (från 80 till 1 999 handelstransaktioner per dag)

iii)

Tick-storlek – Likviditetsband 1 och 2 (från 0 till 79 handelstransaktioner per dag)

b)

Skuldinstrument

i)

Obligationer

ii)

Penningmarknadsinstrument

c)

Räntederivat

i)

Futures och optioner upptagna till handel på en handelsplats

ii)

Swappar, forwardkontrakt och andra räntederivat

d)

Kreditderivat

i)

Futures och optioner upptagna till handel på en handelsplats

ii)

Övriga kreditderivat

e)

Valutaderivat

i)

Futures och optioner upptagna till handel på en handelsplats

ii)

Swappar, forwardkontrakt och andra valutaderivat

f)

Strukturerade finansiella instrument

g)

Aktiederivat

i)

Optioner och futures upptagna till handel på en handelsplats

ii)

Swappar och andra aktiederivat

h)

Värdepapperiserade derivat

i)

Warranter och företagscertifikat

ii)

Övriga värdepapperiserade derivat

i)

Råvaruderivat och utsläppsrättsderivat

i)

Optioner och futures upptagna till handel på en handelsplats

ii)

Övriga råvaruderivat och utsläppsrättsderivat

j)

CFD-kontrakt (finansiella kontrakt avseende prisdifferenser).

k)

Börshandlade produkter (börshandlade fonder, börshandlade skuldförbindelser (ETN) och börshandlade råvaror)

l)

Utsläppsrätter

m)

Andra instrument


BILAGA II

Tabell 1

Klass av instrument

 

Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år

J/N

De fem främsta handelsplatserna rankade efter handelsvolym (fallande ordning)

Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen

Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen

Procentandel passiva order

Procentandel aggressiva order

Procentandel riktade order

Namn och identifieringskod (MIC eller LEI)

 

 

 

 

 

Namn och identifieringskod (MIC eller LEI)

 

 

 

 

 

Namn och identifieringskod (MIC eller LEI)

 

 

 

 

 

Namn och identifieringskod (MIC eller LEI)

 

 

 

 

 

Namn och identifieringskod (MIC eller LEI)

 

 

 

 

 


Tabell 2

Klass av instrument

 

Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år

J/N

De fem främsta handelsplatserna rankade efter handelsvolym (fallande ordning)

Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen

Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen

Procentandel passiva order

Procentandel aggressiva order

Procentandel riktade order

Namn och identifieringskod (MIC eller LEI)

 

 

 

 

 

Namn och identifieringskod (MIC eller LEI)

 

 

 

 

 

Namn och identifieringskod (MIC eller LEI)

 

 

 

 

 

Namn och identifieringskod (MIC eller LEI)

 

 

 

 

 

Namn och identifieringskod (MIC eller LEI)

 

 

 

 

 


Tabell 3

Klass av instrument

 

Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år

J/N

De fem främsta handelsplatserna rankade efter volym (fallande ordning)

Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen

Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen

Namn och identifieringskod (MIC eller LEI)

 

 

Namn och identifieringskod (MIC eller LEI)

 

 

Namn och identifieringskod (MIC eller LEI)

 

 

Namn och identifieringskod (MIC eller LEI)

 

 

Namn och identifieringskod (MIC eller LEI)