17.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 122/35


Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/390 av den 11 november 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende vissa stabilitetskrav för värdepapperscentraler och utsedda kreditinstitut som tillhandahåller anknutna banktjänster

( Europeiska unionens officiella tidning L 65 av den 10 mars 2017 )

Sidan 17, artikel 6.1 a iii

I stället för:

”iii)

Det förväntade nettoresultatet efter skatt för tidigast föregående räkenskapsår där reviderade räkenskaper ännu inte finns tillgängliga.”

ska det stå:

”iii)

Det förväntade nettoresultatet efter skatt för det föregående räkenskapsår för vilket reviderade räkenskaper ännu inte finns tillgängliga.”

Sidan 32, artikel 26.1

I stället för:

”1.   Tillhandahållare av anknutna banktjänster ska ha effektiva återbetalningsförfaranden för intradagskredit vilka uppfyller kraven i punkterna 2 och 3.”

ska det stå:

”1.   Tillhandahållare av anknutna banktjänster ska ha effektiva återbetalningsförfaranden för intradagskredit vilka uppfyller kraven i punkt 2.”