28.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 50/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/335

av den 27 februari 2017

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av steviolglykosider (E 960) som sötningsmedel i vissa energireducerade konfektyrvaror

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för användningen.

(2)

Denna förteckning får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 (2), antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan.

(3)

Den 27 maj 2015 lämnades en ansökan in om godkännande av användningen av steviolglykosider (E 960) som sötningsmedel i vissa energireducerade konfektyrvaror. Ansökan delgavs därefter medlemsstaterna i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1331/2008.

(4)

Steviolglykosider är energifria, sötsmakande beståndsdelar och kan användas för att ersätta energigivande sockerarter i vissa konfektyrvaror för att på så sätt minska energiinnehållet i dessa produkter och för att erbjuda konsumenterna energireducerade produkter i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1333/2008. Kombinerad användning av steviolglykosider och socker tillför produkter sötma och en bättre smakprofil jämfört med produkter där endast steviolglykosider används som sötningsmedel eftersom socker döljer eftersmaken av steviolglykosider.

(5)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) innan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 uppdateras.

(6)

År 2010 antog myndigheten ett vetenskapligt yttrande (3) om säkerheten hos steviolglykosider för den föreslagna användningen som livsmedelstillsats (E 960) och fastställde ett acceptabelt dagligt intag (ADI) på 4 mg/kg kroppsvikt/dag, uttryckt som steviolekvivalenter.

(7)

Myndigheten såg över exponeringsbedömningen för steviolglykosider 2015 och konstaterade att den uppskattade exponeringen låg under ADI för alla åldersgrupper, utom för småbarn i den övre delen av den högexponerade gruppen (95:e percentilen), i ett land (4). Exponeringsberäkningar som Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu utförde under 2015 visade att den föreslagna utvidgningen av användningen, under förutsättning av en marknadsandel på 25 % för produkter som innehåller steviolglykosider och 100 % varumärkeslojalitet, inte påverkar den 95:e percentilen av exponeringen hos småbarn i åldern två till sex år i Nederländerna.

(8)

I sitt yttrande från 2015 angav myndigheten att det inte var möjligt att inom FoodEx-klassificeringssystemet återspegla alla de begränsningar/undantag som gäller för användningen av steviolglykosider (E 960) i livsmedel i livsmedelskategori 05.2. Därför tilldelades hela den livsmedelskategorin det högsta gränsvärdet på 2 000 mg/kg, vilket resulterade i en överskattning av exponeringen. Dessutom identifierades livsmedel i kategori 05.2, ”Andra konfektyrvaror inklusive mikrosötsaker för frisk andedräkt”, inte som en av de livsmedelskategorier som utgör huvudkällor till exponering för steviolglykosider (E 960).

(9)

Med tanke på att den uppskattade exponeringen ligger under ADI för alla åldersgrupper medför de föreslagna användningarna och mängderna av steviolglykosider (E 960) som sötningsmedel inte några risker.

(10)

Användningen av steviolglykosider (E 960) bör därför godkännas som sötningsmedel i vissa energireducerade konfektyrvaror i livsmedelskategori 05.2, ”Andra konfektyrvaror inklusive mikrosötsaker för frisk andedräkt”: hårda konfektyrvaror (hårda karameller och klubbor), mjuka konfektyrvaror (karameller med visst tuggmotstånd, fruktgummi och skumprodukter/marshmallows), lakrits, nougat och marsipan (vid en maximihalt på 350 mg/kg), starkt smaksatta halspastiller (vid en maximihalt på 670 mg/kg) och mikrosötsaker för frisk andedräkt (vid en maximihalt på 2 000 mg/kg).

(11)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör ändras i enlighet med detta.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 februari 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (EUT L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  EFSA Journal, vol. 8(2010):4, artikelnr 1537.

(4)  EFSA Journal, vol. 13(2015):6, artikelnr 4146.


BILAGA

Livsmedelskategori 05.2, ”Andra konfektyrvaror inklusive mikrosötsaker för frisk andedräkt”, i del E i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

a)

Uppgifterna om E 960 steviolglykosider som gäller ”Endast konfektyrvaror utan tillfört socker” ska ersättas med följande:

 

”E 960

Steviolglykosider

350

(60)

Endast konfektyrvaror utan tillfört socker

Endast energireducerade, hårda konfektyrvaror (hårda karameller och klubbor)

Endast energireducerade, mjuka konfektyrvaror (karameller med visst tuggmotstånd, fruktgummi och skumprodukter/marshmallows)

Endast energireducerad lakrits

Endast energireducerad nougat

Endast energireducerad marsipan”

b)

Uppgifterna om E 960 steviolglykosider som gäller ”Endast starkt smaksatta halspastiller utan tillfört socker” ska ersättas med följande:

 

”E 960

Steviolglykosider

670

(60)

Endast starkt smaksatta halspastiller, energireducerade eller utan tillfört socker”

c)

Uppgifterna om E 960 steviolglykosider som gäller ”Endast mikrosötsaker för frisk andedräkt utan tillfört socker” ska ersättas med följande:

 

”E 960

Steviolglykosider

2 000

(60)

Endast mikrosötsaker för frisk andedräkt, energireducerade eller utan tillfört socker”