25.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 49/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/323

av den 20 januari 2017

om rättelse av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/2251 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska tillsynsstandarder för riskreduceringstekniker för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (1), särskilt artikel 11.15, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/2251 (2) antogs den 4 oktober 2016 och offentliggjordes den 15 december 2016. Den fastställer standarder för en utväxling av säkerheter som sker i tid, är korrekt och på lämpligt vis separerad i de fall då derivatkontrakt inte clearas av en central motpart, och inbegriper ett antal detaljerade krav som måste uppfyllas för att en grupp ska beviljas undantag från att ställa säkerhet i samband med transaktioner inom gruppen. Om en av de två motparterna i gruppen har hemvist i ett tredjeland för vilket fastställande av likvärdighet i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EU) nr 648/2012 ännu inte har gjorts, måste gruppen utväxla tilläggsmarginalsäkerhet och på lämpligt vis separerad initial marginalsäkerhet för alla transaktioner inom gruppen med dotterbolagen i dessa tredjeländer. För att undvika en oproportionerlig tillämpning av marginalsäkerhetskraven och med hänsyn till liknande krav för clearingskyldigheter, föreskriver den delegerade förordningen en senarelagd tillämpning av detta specifika krav för att på så sätt ge tillräckligt med tid för slutförandet av förfarandet för fastställande av likvärdighet, utan att ställa krav som innebär en ineffektiv resursfördelning för grupper med dotterbolag med hemvist i tredjeländer.

(2)

I artikel 37 i delegerad förordning (EU) 2016/2251 saknas en bestämmelse om infasning av krav på tilläggsmarginalsäkerheteter för transaktioner inom gruppen på ett sätt analogt med bestämmelsen i artikel 36.2 (som avser krav på initiala marginalsäkerheter). Två nya punkter bör därför läggas till i artikel 37, som är den artikel som fastställer infasningsplanen för kraven på tilläggsmarginalsäkerheter. Dessa punkter bör vara analoga med den befintliga artikel 36.2 och 36.3 så att utväxlingen av tillägsmarginalsäkerheter, i det fall transaktioner inom gruppen sker mellan en enhet inom unionen och en enhet i tredjeland, inte krävs förrän efter tre år från ikraftträdandet av förordningen om det inte finns något beslut om likvärdighet för det berörda tredjelandet. Om det finns ett beslut om likvärdighet bör kraven gälla antingen efter fyra månader från ikraftträdandet av beslutet om likvärdighet, eller i enlighet med den allmänna tidsplanen, beroende på vilken tidpunkt som infaller sist.

(3)

Det förslag till tekniska tillsynsstandarder på vilket delegerad förordning (EU) 2016/2251 grundar sig som de europeiska tillsynsmyndigheterna lämnade in till kommissionen den 8 mars 2016 innehöll samma infasningsperiod för både initiala marginalsäkerheter och tilläggsmarginalsäkerheter. Eftersom de två punkterna om infasning av krav på tilläggsmarginalsäkerheter för transaktioner inom gruppen på grund av ett tekniskt fel under förfarandet fram till antagandet av delegerad förordning (EU) 2016/2251 inte inkluderades, behöver en rättelse göras.

(4)

Delegerad förordning (EU) 2016/2251 bör därför rättas i enlighet med detta.

(5)

Delegerad förordning (EU) 2016/2251 trädde ikraft den 4 januari 2017. För att undvika avbrott i tillämpningen av infasningsperioderna för initiala marginalsäkerheter och tillägsmarginalsäkerheter bör den här förordningen träda ikraft snarast möjligt och tillämpas retroaktivt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 37 i delegerad förordning (EU) 2016/2251 ska följande punkter 3 och 4 läggas till:

”3.   Genom undantag från punkt 1, om villkoren i punkt 4 i denna artikel är uppfyllda, ska artiklarna 9.1, 10 och 12 tillämpas enligt följande:

a)

Tre år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande, om inget beslut om likvärdighet har antagits i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EU) nr 648/2012 för tillämpningen av artikel 11.3 i samma förordning, med avseende på det berörda tredjelandet.

b)

Den senare av följande tidpunkter, om beslut om likvärdighet har antagits i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EU) nr 648/2012 för tillämpningen av artikel 11.3 i samma förordning, med avseende på det berörda tredjelandet:

i)

Fyra månader efter dagen för ikraftträdande av det beslut som har antagits i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EU) nr 648/2012 för tillämpningen av artikel 11.3 i samma förordning, med avseende på det berörda tredjelandet.

ii)

Tillämplig dag som bestäms i enlighet med punkt 1.

4.   Det undantag som avses i punkt 3 ska endast gälla om motparterna i ett OTC-derivatkontrakt som inte clearas centralt uppfyller samtliga följande villkor:

a)

En motpart är etablerad i ett tredjeland och den andra motparten är etablerad i unionen.

b)

Den motpart som är etablerad i ett tredjeland är antingen en finansiell motpart eller en icke-finansiell motpart.

c)

Den motpart som är etablerad i unionen är något av följande:

i)

En finansiell motpart, en icke-finansiell motpart, ett finansiellt holdingföretag, ett finansinstitut eller ett företag för anknutna tjänster som omfattas av lämpliga tillsynskrav, och den motpart i tredjeland som avses i led a är en finansiell motpart.

ii)

Antingen en finansiell motpart eller en icke-finansiell motpart, och den motpart i tredjeland som avses i led a är en icke-finansiell motpart.

d)

Båda motparterna omfattas helt och hållet av samma konsolidering i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EU) nr 648/2012.

e)

Båda motparterna omfattas av lämpliga centraliserade förfaranden för bedömning, mätning och kontroll av risker.

f)

Kraven i kapitel III är uppfyllda.”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 4 januari 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 januari 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/2251 av den 4 oktober 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska tillsynsstandarder för riskreduceringstekniker för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart (EUT L 340, 15.12.2016, s. 9).