15.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 38/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/254

av den 30 november 2016

om ändring av delegerade förordningar (EU) nr 1059/2010, (EU) nr 1060/2010, (EU) nr 1061/2010, (EU) nr 1062/2010, (EU) nr 626/2011, (EU) nr 392/2012, (EU) nr 874/2012, (EU) nr 665/2013, (EU) nr 811/2013, (EU) nr 812/2013, (EU) nr 65/2014, (EU) nr 1254/2014, (EU) 2015/1094, (EU) 2015/1186 och (EU) 2015/1187 vad gäller användningen av toleranser i kontrollförfaranden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser (1), särskilt artikel 10.1, och

av följande skäl:

(1)

Erfarenheterna från tillämpningen av kommissionens delegerade förordningar som har antagits på grundval av direktiv 2010/30/EU har visat att de kontrolltoleranser som anges i de delegerade akterna, och som är avsedda att endast användas av marknadskontrollmyndigheter, har använts av vissa leverantörer för att fastställa de värden som ska anges i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå en bättre energiklass eller på annat sätt antyda bättre prestanda för sina produkter.

(2)

Kontrolltoleranserna är avsedda att ta hänsyn till variationer i de mätvärden som erhålls vid kontrollproven, vilka beror på skillnader i den mätutrustning som används av leverantörer och tillsynsmyndigheter inom unionen. Kontrolltoleranser bör inte användas av leverantören för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå en bättre energiklass eller antyda bättre prestanda än de faktiskt uppmätta och beräknade. De parametrar som deklareras eller offentliggörs av leverantören bör inte vara gynnsammare för leverantören än de värden som anges i den tekniska dokumentationen.

(3)

För att säkerställa en rättvis konkurrens, förverkliga de energibesparingar som förordningarna var avsedda att uppnå och förse konsumenterna med korrekt information om produkters energieffektivitets- och funktionsprestanda, bör det klargöras att de kontrolltoleranser som anges i de delegerade akterna endast får användas av medlemsstaternas myndigheter för kontroll av överensstämmelse.

(4)

Kommissionens delegerade förordningar (EU) nr 1059/2010 (2), (EU) nr 1060/2010 (3), (EU) nr 1061/2010 (4), (EU) nr 1062/2010 (5), (EU) nr 626/2011 (6), (EU) nr 392/2012 (7), (EU) nr 874/2012 (8), (EU) nr 665/2013 (9), (EU) nr 811/2013 (10), (EU) nr 812/2013 (11), (EU) nr 65/2014 (12), (EU) nr 1254/2014 (13), (EU) 2015/1094 (14), (EU) 2015/1186 (15) och (EU) 2015/1187 (16) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av delegerad förordning (EU) nr 1059/2010

Bilaga V till delegerad förordning (EU) nr 1059/2010 ska ändras i enlighet med bilaga I till den här delegerade förordningen.

Artikel 2

Ändringar av delegerad förordning (EU) nr 1060/2010

Bilaga VII till delegerad förordning (EU) nr 1060/2010 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här delegerade förordningen.

Artikel 3

Ändringar av delegerad förordning (EU) nr 1061/2010

Bilaga V till delegerad förordning (EU) nr 1061/2010 ska ändras i enlighet med bilaga III till den här delegerade förordningen.

Artikel 4

Ändringar av delegerad förordning (EU) nr 1062/2010

Bilagorna VII och VIII till delegerad förordning (EU) nr 1062/2010 ska ändras i enlighet med bilaga IV till den här delegerade förordningen.

Artikel 5

Ändringar av delegerad förordning (EU) nr 626/2011

Bilaga VIII till delegerad förordning (EU) nr 626/2011 ska ändras i enlighet med bilaga V till den här delegerade förordningen.

Artikel 6

Ändringar av delegerad förordning (EU) nr 392/2012

Bilaga V till delegerad förordning (EU) nr 392/2012 ska ändras i enlighet med bilaga VI till den här delegerade förordningen.

Artikel 7

Ändringar av delegerad förordning (EU) nr 874/2012

Bilaga V till delegerad förordning (EU) nr 874/2012 ska ändras i enlighet med bilaga VII till den här delegerade förordningen.

Artikel 8

Ändringar av delegerad förordning (EU) nr 665/2013

Bilaga VII till delegerad förordning (EU) nr 665/2013 ska ändras i enlighet med bilaga VIII till den här delegerade förordningen.

Artikel 9

Ändringar av delegerad förordning (EU) nr 811/2013

Bilaga VIII till delegerad förordning (EU) nr 811/2013 ska ändras i enlighet med bilaga IX till den här delegerade förordningen.

Artikel 10

Ändringar av delegerad förordning (EU) nr 812/2013

Bilaga IX till delegerad förordning (EU) nr 812/2013 ska ändras i enlighet med bilaga X till den här delegerade förordningen.

Artikel 11

Ändringar av delegerad förordning (EU) nr 65/2014

Bilaga VIII till delegerad förordning (EU) nr 65/2014 ska ändras i enlighet med bilaga XI till den här delegerade förordningen.

Artikel 12

Ändringar av delegerad förordning (EU) nr 1254/2014

Bilaga IX till delegerad förordning (EU) nr 1254/2014 ska ändras i enlighet med bilaga XII till den här delegerade förordningen.

Artikel 13

Ändringar av delegerad förordning (EU) 2015/1094

Bilaga X till delegerad förordning (EU) 2015/1094 ska ändras i enlighet med bilaga XIII till den här delegerade förordningen.

Artikel 14

Ändringar av delegerad förordning (EU) 2015/1186

Bilaga IX till delegerad förordning (EU) 2015/1186 ska ändras i enlighet med bilaga XIV till den här delegerade förordningen.

Artikel 15

Ändringar av delegerad förordning (EU) 2015/1187

Bilaga X till delegerad förordning (EU) 2015/1187 ska ändras i enlighet med bilaga XV till den här delegerade förordningen.

Artikel 16

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 30 november 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1059/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av diskmaskiner för hushållsbruk (EUT L 314, 30.11.2010, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1060/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av kylar och frysar för hushållsbruk (EUT L 314, 30.11.2010, s. 17).

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1061/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av tvättmaskiner för hushållsbruk (EUT L 314, 30.11.2010, s. 47).

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av tv-mottagare (EUT L 314, 30.11.2010, s. 64).

(6)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 626/2011 av den 4 maj 2011 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av luftkonditioneringsapparater (EUT L 178, 6.7.2011, s. 1).

(7)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 392/2012 av den 1 mars 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av torktumlare för hushållsbruk (EUT L 123, 9.5.2012, s. 1).

(8)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 874/2012 av den 12 juli 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av elektriska lampor och armaturer (EUT L 258, 26.9.2012, s. 1).

(9)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 665/2013 av den 3 maj 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av dammsugare (EUT L 192, 13.7.2013, s. 1).

(10)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 811/2013 av den 18 februari 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU avseende energimärkning av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, pannor och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, paket med pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulator och solvärmeutrustning samt paket med pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrustning (EUT L 239, 6.9.2013, s. 1).

(11)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 812/2013 av den 18 februari 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av varmvattenberedare, ackumulatortankar och paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning (EUT L 239, 6.9.2013, s. 83).

(12)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av ugnar och köksfläktar för hushållsbruk (EUT L 29, 31.1.2014, s. 1).

(13)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1254/2014 av den 11 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av ventilationsenheter för bostäder (EUT L 337, 25.11.2014, s. 27).

(14)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1094 av den 5 maj 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av kylskåp och frysar för professionellt bruk (EUT L 177, 8.7.2015, s. 2).

(15)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1186 av den 24 april 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av rumsvärmare (EUT L 193, 21.7.2015, s. 20).

(16)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1187 av den 27 april 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av värmepannor för fastbränsle och paket med en värmepanna för fastbränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning (EUT L 193, 21.7.2015, s. 43).


BILAGA I

Ändringar av bilaga V till delegerad förordning (EU) nr 1059/2010

Bilaga V ska ersättas med följande:

”BILAGA V

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av leverantören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen. Värdena och klasserna på etiketten eller i informationsbladet får inte vara gynnsammare för leverantören än de värden som anges i den tekniska dokumentationen.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna delegerade förordning, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med artikel 5 b i direktiv 2010/30/EU (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för leverantören än motsvarande värden som anges i provningsrapporterna i enlighet med led iii i den artikeln, och

b)

de värden som offentliggörs på etiketten och i informationsbladet inte är gynnsammare för leverantören än de deklarerade värdena, och den angivna energiklassen inte är gynnsammare för leverantören än den klass som fastställs genom de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller av diskmaskiner för hushållsbruk i leverantörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell. Alternativt kan dessa tre enheter vara av en eller flera andra modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i tillverkarens tekniska dokumentation.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller av diskmaskiner för hushållsbruk i leverantörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda mätförfaranden som beaktar allmänt erkända, tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder på aktuell teknisk nivå, inklusive metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning. Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga VII.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 1 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 1

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Årlig energiförbrukning (AEC )

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för AEC med mer än 10 %.

Vattenförbrukning (Wt )

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för Wt med mer än 10 %.

Torkeffektsindex (ID )

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet för ID med mer än 19 %.

Energiförbrukning (Et )

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för Et med mer än 10 %. Om ytterligare tre enheter måste väljas ut får det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena för dessa tre enheter inte överstiga det deklarerade värdet för Et med mer än 6 %.

Programtid (Tt )

Det fastställda värdet får inte överstiga de deklarerade värdena för Tt med mer än 10 %.

Effektförbrukning i frånläge och viloläge (Po och Pl )

Fastställda värden för effektförbrukning Po och Pl på mer än 1,00 W får inte överstiga de deklarerade värdena för Po och Pl med mer än 10 %. Fastställda värden för effektförbrukning Po och Pl på högst 1,00 W får inte överstiga de deklarerade värdena för Po och Pl med mer än 0,10 W.

Vilolägets varaktighet (Tl )

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för Tl med mer än 10 %.

Utsläpp av luftburet akustiskt buller

Det fastställda värdet ska motsvara det deklarerade värdet.”


BILAGA II

Ändringar av bilaga VII till delegerad förordning (EU) nr 1060/2010

Bilaga VII ska ersättas med följande:

”BILAGA VII

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av leverantören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen. Värdena och klasserna på etiketten eller i informationsbladet får inte vara gynnsammare för leverantören än de värden som anges i den tekniska dokumentationen.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna delegerade förordning, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med artikel 5 b i direktiv 2010/30/EU (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för leverantören än motsvarande värden som anges i provningsrapporterna i enlighet med led iii i den artikeln, och

b)

de värden som offentliggörs på etiketten och i informationsbladet inte är gynnsammare för leverantören än de deklarerade värdena, och den angivna energiklassen inte är gynnsammare för leverantören än den klass som fastställs genom de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller av kylar eller frysar för hushållsbruk i leverantörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell. Alternativt kan dessa tre enheter vara av en eller flera andra modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i tillverkarens tekniska dokumentation.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller av kylar eller frysar för hushållsbruk i leverantörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilagorna VI och VIII.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 1 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 1

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Bruttovolym

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än det som är störst av 3 % eller 1 liter.

Förvaringsvolym

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än det som är störst av 3 % eller 1 liter. Om volymerna för svalutrymmet och utrymmet för förvaring av färska matvaror kan justeras i förhållande till varandra av användaren, ska volymen provas när svalutrymmet justerats till sin minsta volym.

Infrysningskapacitet

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 10 %.

Energiförbrukning

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för E24h med mer än 10 %.

Fuktighet i vinkylskåp

Det fastställda värdet för relativ luftfuktighet vid provningen får inte avvika från det deklarerade intervallet med mer än 10 % i någon riktning.

Utsläpp av luftburet akustiskt buller

Det fastställda värdet ska motsvara det deklarerade värdet.”


BILAGA III

Ändringar av bilaga V till delegerad förordning (EU) nr 1061/2010

Bilaga V ska ersättas med följande:

”BILAGA V

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av leverantören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen. Värdena och klasserna på etiketten eller i informationsbladet får inte vara gynnsammare för leverantören än de värden som anges i den tekniska dokumentationen.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna delegerade förordning, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med artikel 5 b i direktiv 2010/30/EU (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för leverantören än motsvarande värden som anges i provningsrapporterna i enlighet med led iii i den artikeln, och

b)

de värden som offentliggörs på etiketten och i informationsbladet inte är gynnsammare för leverantören än de deklarerade värdena, och den angivna energiklassen inte är gynnsammare för leverantören än den klass som fastställs genom de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller av tvättmaskiner för hushållsbruk i leverantörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell. Alternativt kan dessa tre enheter vara av en eller flera andra modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i tillverkarens tekniska dokumentation.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller av tvättmaskiner för hushållsbruk i leverantörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda mätförfaranden som beaktar allmänt erkända, tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder på aktuell teknisk nivå, inklusive metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning. Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga VII.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 1 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 1

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Årlig energiförbrukning (AEC )

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för AEC med mer än 10 %.

Energiförbrukning (Et )

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för Et med mer än 10 %. Om ytterligare tre enheter måste väljas ut får det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena för dessa tre enheter inte överstiga det deklarerade värdet för Et med mer än 6 %.

Programtid (Tt )

Det fastställda värdet får inte överstiga de deklarerade värdena för Tt med mer än 10 %.

Vattenförbrukning (Wt )

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för Wt med mer än 10 %.

Restfukthalt (D)

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för D med mer än 10 %.

Centrifugeringshastighet

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 10 %.

Effektförbrukning i frånläge och viloläge (Po och Pl )

Fastställda värden för effektförbrukning Po och Pl på mer än 1,00 W får inte överstiga de deklarerade värdena för Po och Pl med mer än 10 %. Fastställda värden för effektförbrukning Po och Pl på högst 1,00 W får inte överstiga de deklarerade värdena för Po och Pl med mer än 0,10 W.

Vilolägets varaktighet (Tl )

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för Tl med mer än 10 %.

Utsläpp av luftburet akustiskt buller

Det fastställda värdet ska motsvara det deklarerade värdet.”


BILAGA IV

Ändringar av bilagorna VII och VIII till delegerad förordning (EU) nr 1062/2010

1.

Bilaga VII ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 a ska led iv utgå.

b)

Punkt 3 ska utgå.

c)

I punkt 4 ska titeln ersättas med följande:

”4.   

Mätningar av maximalt luminansförhållande som avses i tabell 2 i bilaga VIII”.

2.

Bilaga VIII ska ersättas med följande:

”BILAGA VIII

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av leverantören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen. Värdena och klasserna på etiketten eller i informationsbladet får inte vara gynnsammare för leverantören än de värden som anges i den tekniska dokumentationen.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna delegerade förordning, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med artikel 5 b i direktiv 2010/30/EU (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för leverantören än motsvarande värden som anges i provningsrapporterna i enlighet med led iii i den artikeln, och

b)

de värden som offentliggörs på etiketten och i informationsbladet inte är gynnsammare för leverantören än de deklarerade värdena, och den angivna energiklassen inte är gynnsammare för leverantören än den klass som fastställs genom de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 2.

3.

Om det resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 2.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga VII.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 2 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 2

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Effektförbrukning i påläge

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 7 %.

Effektförbrukning i frånläge/standbyläge

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 0,10 W.

Maximalt luminansförhållande

Det fastställda värdet får inte understiga 60 % av den maximala luminansen i det ljusstarkaste påläge som tv-mottagaren erbjuder.”


BILAGA V

Ändringar av bilaga VIII till delegerad förordning (EU) nr 626/2011

Bilaga VIII ska ersättas med följande:

”BILAGA VIII

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av leverantören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen. Värdena och klasserna på etiketten eller i informationsbladet får inte vara gynnsammare för leverantören än de värden som anges i den tekniska dokumentationen.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna delegerade förordning, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med artikel 5 b i direktiv 2010/30/EU (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för leverantören än motsvarande värden som anges i provningsrapporterna i enlighet med led iii i den artikeln, och

b)

de värden som offentliggörs på etiketten och i informationsbladet inte är gynnsammare för leverantören än de deklarerade värdena, och den angivna energiklassen inte är gynnsammare för leverantören än den klass som fastställs genom de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga VII.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 1 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 1

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Säsongsköldfaktor – (SEER)

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 8 %.

Säsongsvärmefaktor – (SCOP)

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 8 %.

Effektförbrukning i frånläge

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 10 %.

Effektförbrukning i standbyläge

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 10 %.

Nominell köldfaktor (EERrated )

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 10 %.

Nominell värmefaktor (COPrated )

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 10 %.

Ljudeffektnivå

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 2 dB(A).”


BILAGA VI

Ändringar av bilaga V till delegerad förordning (EU) nr 392/2012

Bilaga V ska ersättas med följande:

”BILAGA V

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av leverantören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen. Värdena och klasserna på etiketten eller i informationsbladet får inte vara gynnsammare för leverantören än de värden som anges i den tekniska dokumentationen.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna delegerade förordning, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med artikel 5 b i direktiv 2010/30/EU (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för leverantören än motsvarande värden som anges i provningsrapporterna i enlighet med led iii i den artikeln, och

b)

de värden som offentliggörs på etiketten och i informationsbladet inte är gynnsammare för leverantören än de deklarerade värdena, och den angivna energiklassen inte är gynnsammare för leverantören än den klass som fastställs genom de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller av torktumlare för hushållsbruk i leverantörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell. Alternativt kan dessa tre enheter vara av en eller flera andra modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i tillverkarens tekniska dokumentation.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller av torktumlare för hushållsbruk i leverantörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda mätförfaranden som beaktar allmänt erkända, tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder på aktuell teknisk nivå, inklusive metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning. Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga VII.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 1 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 1

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Viktad årlig energiförbrukning (AEC )

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för AEC med mer än 6 %.

Viktad energiförbrukning (Et )

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för Et med mer än 6 %.

Viktad kondensationseffektivitet (Ct )

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet för Ct med mer än 6 %.

Viktad programtid (Tt )

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för Tt med mer än 6 %.

Effektförbrukning i frånläge och viloläge (Po och Pl )

Fastställda värden för effektförbrukning Po och Pl på mer än 1,00 W får inte överstiga de deklarerade värdena för Po och Pl med mer än 6 %. Fastställda värden för effektförbrukning Po och Pl på högst 1,00 W får inte överstiga de deklarerade värdena för Po och Pl med mer än 0,10 W.

Vilolägets varaktighet (Tl )

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för Tl med mer än 6 %.

Ljudeffektnivå, LWA

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för LWA .”


BILAGA VII

Ändringar av bilaga V till delegerad förordning (EU) nr 874/2012

Bilaga V ska ersättas med följande:

”BILAGA V

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av leverantören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen. Värdena och klasserna på etiketten eller i informationsbladet får inte vara gynnsammare för leverantören än de värden som anges i den tekniska dokumentationen.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna delegerade förordning, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.   KONTROLLFÖRFARANDE FÖR ELEKTRISKA LAMPOR OCH LYSDIODMODULER SOM SALUFÖRS SOM ENSKILDA PRODUKTER

1)

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera ett provparti med minst 20 lampor av samma modell från samma tillverkare, som om möjligt erhållits i lika andelar från fyra slumpmässigt utvalda källor.

2)

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med artikel 5 b i direktiv 2010/30/EU (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för leverantören än motsvarande värden som anges i provningsrapporterna i enlighet med led iii i den artikeln, och

b)

de värden som offentliggörs på etiketten och i informationsbladet inte är gynnsammare för leverantören än de deklarerade värdena, och den angivna energiklassen inte är gynnsammare för leverantören än den klass som fastställs genom de deklarerade värdena, och

c)

vid provning av modellerna, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) ligger inom respektive tolerans på 10 %.

3)

Om de resultat som avses i punkt 2 a, b eller c inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

4)

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkt 3.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda mätförfaranden som motsvarar allmänt erkänd bästa praxis och som är tillförlitliga, exakta och reproducerbara, inklusive metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning. Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga VII.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa kontrolltoleransen 10 % och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–4 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

2.   KONTROLLFÖRFARANDE FÖR ARMATURER AVSEDDA ATT SALUFÖRAS ELLER SALUFÖRAS TILL SLUTANVÄNDAREN

Armaturen ska anses överensstämma med kraven i denna förordning om den åtföljs av den produktinformation som krävs, om den uppges vara kompatibel med alla energiklasser för lampor som den faktiskt är kompatibel med, och om den, med användning av metoder och kriterier för kompatibilitetsbedömning på aktuell teknisk nivå, konstateras vara kompatibel med de energiklasser för lampor som den uppges vara kompatibel med i enlighet med del 2 punkt 2.IV a och b i bilaga I.”


BILAGA VIII

Ändringar av bilaga VII till delegerad förordning (EU) nr 665/2013

Bilaga VII ska ersättas med följande:

”BILAGA VII

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av leverantören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen. Värdena och klasserna på etiketten eller i informationsbladet får inte vara gynnsammare för leverantören än de värden som anges i den tekniska dokumentationen.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna delegerade förordning, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med artikel 5 b i direktiv 2010/30/EU (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för leverantören än motsvarande värden som anges i provningsrapporterna i enlighet med led iii i den artikeln, och

b)

de värden som offentliggörs på etiketten och i informationsbladet inte är gynnsammare för leverantören än de deklarerade värdena, och den angivna energiklassen inte är gynnsammare för leverantören än den klass som fastställs genom de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 4.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga dammsugarmodeller i leverantörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell. Alternativt kan dessa tre enheter vara av en eller flera andra modeller som har förtecknats som likvärdiga dammsugare i tillverkarens tekniska dokumentation.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 4.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga dammsugarmodeller i leverantörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga VI.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 4 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 4

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Årlig energiförbrukning

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 10 %.

Dammupptagning på matta

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 0,03.

Dammupptagning på hårt golv

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 0,03.

Partikelutsläpp

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 15 %.

Ljudeffektnivå

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet.”


BILAGA IX

Ändringar av bilaga VIII till delegerad förordning (EU) nr 811/2013

Bilaga VIII ska ersättas med följande:

”BILAGA VIII

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av leverantören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen. Värdena och klasserna på etiketten eller i informationsbladet får inte vara gynnsammare för leverantören än de värden som anges i den tekniska dokumentationen.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna delegerade förordning, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med artikel 5 b i direktiv 2010/30/EU (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för leverantören än motsvarande värden som anges i provningsrapporterna i enlighet med led iii i den artikeln, och

b)

de värden som offentliggörs på etiketten och i informationsbladet inte är gynnsammare för leverantören än de deklarerade värdena, och den angivna energiklassen inte är gynnsammare för leverantören än den klass som fastställs genom de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 16.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 16.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga VII.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 16 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 16

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning, ηs

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 8 %.

Energieffektiviteten vid vattenuppvärmning, ηwh

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 8 %.

Ljudeffektnivå

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 2 dB(A).

Temperaturregulatorns klass

Temperaturregulatorernas klass överensstämmer med enhetens deklarerade klass.

Solfångarens effektivitet, ηcol

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 5 %.

Varmhållningsförlust, S

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %.

Förbrukning av tillsatsel, Qaux

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %.”


BILAGA X

Ändringar av bilaga IX till delegerad förordning (EU) nr 812/2013

Bilaga IX ska ersättas med följande:

”BILAGA IX

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av leverantören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen. Värdena och klasserna på etiketten eller i informationsbladet får inte vara gynnsammare för leverantören än de värden som anges i den tekniska dokumentationen.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna delegerade förordning, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med artikel 5 b i direktiv 2010/30/EU (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för leverantören än motsvarande värden som anges i provningsrapporterna i enlighet med led iii i den artikeln, och

b)

de värden som offentliggörs på etiketten och i informationsbladet inte är gynnsammare för leverantören än de deklarerade värdena, och den angivna energiklassen inte är gynnsammare för leverantören än den klass som fastställs genom de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 9.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen och alla andra likvärdiga modeller av varmvattenberedare, ackumulatortankar, solvärmeutrustning eller paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell. Alternativt kan dessa tre enheter vara av en eller flera andra likvärdiga modeller.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 9.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen och alla andra likvärdiga modeller av varmvattenberedare, ackumulatortankar, solvärmeutrustning eller paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilagorna VII och VIII.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 9 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 9

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Daglig elförbrukning, Qelec

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %.

Ljudeffektnivå, LWA , inomhus och/eller utomhus

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 2 dB.

Daglig bränsleförbrukning, Qfuel

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %.

Vecko-bränsleförbrukning med smartkontroll, Qfuel,week,smart

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %.

Vecko-elförbrukning med smartkontroll, Qelec,week,smart

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %.

Vecko-bränsleförbrukning utan smartkontroll, Qfuel,week

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %.

Vecko-elförbrukning utan smartkontroll, Qelec,week

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %.

Volym, V

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 2 %.

Solfångares öppningsarea, Asol

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 2 %.

Pumpens elförbrukning, solpump

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 3 %.

Elförbrukning i standby-läge, solstandby

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %.

Varmhållningsförlust, S

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %.”


BILAGA XI

Ändringar av bilaga VIII till delegerad förordning (EU) nr 65/2014

Bilaga VIII ska ersättas med följande:

”BILAGA VIII

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av leverantören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen. Värdena och klasserna på etiketten eller i informationsbladet får inte vara gynnsammare för leverantören än de värden som anges i den tekniska dokumentationen.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna delegerade förordning, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med artikel 5 b i direktiv 2010/30/EU (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för leverantören än motsvarande värden som anges i provningsrapporterna i enlighet med led iii i den artikeln, och

b)

de värden som offentliggörs på etiketten och i informationsbladet inte är gynnsammare för leverantören än de deklarerade värdena, och den angivna energiklassen inte är gynnsammare för leverantören än den klass som fastställs genom de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 6.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i leverantörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell. Alternativt kan dessa tre enheter vara av en eller flera andra modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i tillverkarens tekniska dokumentation.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 6.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i leverantörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga II.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 6 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 6

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Ugnens massa, M

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för M med mer än 5 %.

Kavitetens volym, V

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet för V med mer än 5 %.

ECelkavitet , ECgaskavitet

De fastställda värdena får inte överstiga de deklarerade värdena för ECelkavitet och ECgaskavitet med mer än 5 %.

WBEP , WL

De fastställda värdena får inte överstiga de deklarerade värdena för WBEP och WL med mer än 5 %.

QBEP , PBEP

De fastställda värdena får inte understiga de deklarerade värdena för QBEP och PBEP med mer än 5 %.

Qmax

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för Qmax med mer än 8 %.

Emedel

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet för Emedel med mer än 5 %.

GFEfläkt

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet för GFEfläkt med mer än 5 %.

Po , Ps

De fastställda värdena för effektförbrukning Po och Ps får inte överstiga de deklarerade värdena för Po och Ps med mer än 10 %. Fastställda värden för effektförbrukning Po och Ps på högst 1,00 W får inte överstiga de deklarerade värdena för Po och Ps med mer än 0,10 W.

Ljudeffektnivå, LWA

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för LWA .”


BILAGA XII

Ändringar av bilaga IX till delegerad förordning (EU) nr 1254/2014

Bilaga IX ska ersättas med följande:

”BILAGA IX

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av leverantören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen. Värdena och klasserna på etiketten eller i informationsbladet får inte vara gynnsammare för leverantören än de värden som anges i den tekniska dokumentationen.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna delegerade förordning, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med artikel 5 b i direktiv 2010/30/EU (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för leverantören än motsvarande värden som anges i provningsrapporterna i enlighet med led iii i den artikeln, och

b)

de värden som offentliggörs på etiketten och i informationsbladet inte är gynnsammare för leverantören än de deklarerade värdena, och den angivna energiklassen inte är gynnsammare för leverantören än den klass som fastställs genom de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen och alla andra likvärdiga modeller inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell. Alternativt kan dessa tre enheter vara av en eller flera andra likvärdiga modeller.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen och alla andra likvärdiga modeller inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga VIII.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 1 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 1

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Specifik tillförd effekt (SPI)

Det fastställda värdet får inte vara större än 1,07 gånger det deklarerade värdet.

Termisk verkningsgrad för ventilationsenhet för bostäder

Det fastställda värdet får inte vara mindre än 0,93 gånger det deklarerade värdet.

Ljudeffektnivå

Det fastställda värdet får inte vara större än det deklarerade värdet plus 2 dB.”


BILAGA XIII

Ändringar av bilaga X till delegerad förordning (EU) 2015/1094

Bilaga X ska ersättas med följande:

”BILAGA X

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av leverantören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen. Värdena och klasserna på etiketten eller i informationsbladet får inte vara gynnsammare för leverantören än de värden som anges i den tekniska dokumentationen.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna delegerade förordning, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med artikel 5 b i direktiv 2010/30/EU (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för leverantören än motsvarande värden som anges i provningsrapporterna i enlighet med led iii i den artikeln, och

b)

de värden som offentliggörs på etiketten och i informationsbladet inte är gynnsammare för leverantören än de deklarerade värdena, och den angivna energiklassen inte är gynnsammare för leverantören än den klass som fastställs genom de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 4.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen och alla kylskåp och frysar för professionellt bruk som har förtecknats som likvärdiga modeller i leverantörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell. Alternativt kan dessa tre enheter vara av en eller flera andra modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i den tekniska dokumentationen.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 4.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen och alla kylskåp och frysar för professionellt bruk som har förtecknats som likvärdiga modeller i leverantörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilagorna VIII och IX.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 4 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 4

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Nettovolym

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 3 %.

Energianvändning (E24h )

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 10 %.”


BILAGA XIV

Ändringar av bilaga IX till delegerad förordning (EU) 2015/1186

Bilaga IX ska ersättas med följande:

”BILAGA IX

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av leverantören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen. Värdena och klasserna på etiketten eller i informationsbladet får inte vara gynnsammare för leverantören än de värden som anges i den tekniska dokumentationen.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna delegerade förordning, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med artikel 5 b i direktiv 2010/30/EU (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för leverantören än motsvarande värden som anges i provningsrapporterna i enlighet med led iii i den artikeln, och

b)

de värden som offentliggörs på etiketten och i informationsbladet inte är gynnsammare för leverantören än de deklarerade värdena, och den angivna energiklassen inte är gynnsammare för leverantören än den klass som fastställs genom de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 6. Enheten ska provas med ett bränsle vars egenskaper ligger i samma intervall som det bränsle som leverantören använde för att utföra de mätningar som beskrivs i bilaga VIII.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i leverantörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell. Alternativt kan dessa tre enheter vara av en eller flera andra modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i tillverkarens tekniska dokumentation.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 6.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i leverantörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga VIII.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 6 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 6

Kontrolltoleranser

Parameter

Kontrolltolerans

Energieffektivitetsindex

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 8 %.”


BILAGA XV

Ändringar av bilaga X till delegerad förordning (EU) 2015/1187

Bilaga X ska ersättas med följande:

”BILAGA X

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av leverantören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen. Värdena och klasserna på etiketten eller i informationsbladet får inte vara gynnsammare för leverantören än de värden som anges i den tekniska dokumentationen.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna delegerade förordning, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a)

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med artikel 5 b i direktiv 2010/30/EU (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för leverantören än motsvarande värden som anges i provningsrapporterna i enlighet med led iii i den artikeln, och

b)

de värden som offentliggörs på etiketten och i informationsbladet inte är gynnsammare för leverantören än de deklarerade värdena, och den angivna energiklassen inte är gynnsammare för leverantören än den klass som fastställs genom de deklarerade värdena, och

c)

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 5. Enheten ska provas med ett bränsle vars egenskaper ligger i samma intervall som det bränsle som leverantören använde för att utföra mätningarna i enlighet med bilaga VIII.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i leverantörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

4.

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell. Alternativt kan dessa tre enheter vara av en eller flera andra modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i tillverkarens tekniska dokumentation.

5.

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 5.

6.

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i leverantörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

7.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilagorna VIII och IX.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 5 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

Tabell 5

Kontrolltoleranser

Parameter

Kontrolltolerans

Energieffektivitetsindex

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 6 %.”