3.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 29/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/185

av den 2 februari 2017

om fastställande av övergångsbestämmelser för tillämpningen av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (1), särskilt artikel 9 första stycket,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (2), särskilt artikel 16 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 fastställs väsentliga ändringar av de bestämmelser och förfaranden som livsmedelsföretagare och medlemsstaternas behöriga myndigheter ska följa. Eftersom det i vissa fall skulle ha medfört praktiska svårigheter att tillämpa ett antal av dessa bestämmelser och förfaranden med omedelbar verkan var man tvungen att anta övergångsbestämmelser.

(2)

Kommissionens rapport till rådet och Europaparlamentet av den 28 juli 2009 om erfarenheterna från tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordningar om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004, (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 (3) (nedan kallad rapporten) ger en faktabaserad översikt över samtliga inblandade parters erfarenheter av genomförandet av dessa förordningar åren 2006, 2007 och 2008 och de svårigheter som man har stött på vid genomförandet.

(3)

I rapporten redogörs även för återkopplingen på erfarenheterna med övergångsbestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 2076/2005 (4). Rapporten refererar även svårigheter som konstaterats när det gäller lokala leveranser av små mängder av vissa livsmedel och påpekar att det krävs ytterligare förtydliganden av importvillkoren i de fall då nationella importbestämmelser gäller i avsaknad av bestämmelser på unionsnivå, och att de kriser som uppstått på grund av importerade livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung (sammansatta produkter) har bekräftat behovet av ökad kontroll av sådana produkter.

(4)

I kommissionens förordning (EU) nr 1079/2013 (5) fastställdes övergångsbestämmelser för en övergångsperiod till och med den 31 december 2016 för att möjliggöra en smidig övergång till en fullständig tillämpning av de nya bestämmelserna och förfarandena. Övergångsperiodens varaktighet fastställdes med beaktande av översynen av hygienbestämmelserna i förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004.

(5)

Den information som inkommit från de revisioner som inspektörer från generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet på kommissionen nyligen genomfört, från medlemsstaternas behöriga myndigheter och från relevanta livsmedelsbranscher i unionen visar dessutom att det är nödvändigt att bibehålla vissa övergångsbestämmelser i förordning (EU) nr 1079/2013 i avvaktan på att de permanenta krav som anges i ingressen till den här förordningen införs.

(6)

Från tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 853/2004 undantas producenters direkta leveranser av små mängder kött från fjäderfä och hardjur som slaktas på gården till slutkonsumenter eller till lokala detaljhandelsanläggningar som levererar sådant kött som färskt kött direkt till slutkonsumenter. En begränsning av den bestämmelsen till att endast gälla färskt kött skulle innebära en ytterligare börda för små producenter. I förordning (EU) nr 1079/2013 fastställs därför ett undantag från tillämpningen av förordning (EG) nr 853/2004 som rör direkt leverans av sådana varor under vissa villkor, utan att begränsa den till färskt kött. Detta undantag bör bibehållas under den ytterligare övergångsperiod som fastställs i den här förordningen, medan möjligheten till ett permanent undantag övervägs.

(7)

I förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 fastställs vissa bestämmelser för import av produkter av animaliskt ursprung och sammansatta produkter till unionen. I förordning (EU) nr 1079/2013 fastställs övergångsbestämmelser om undantag från ett antal av dessa bestämmelser för vissa sammansatta produkter för vilka folkhälsokraven för import till unionen ännu inte har fastställts på unionsnivå, t.ex. för andra sammansatta produkter än de som avses i artikel 3.1 och 3.3 i kommissionens förordning (EU) nr 28/2012 (6).

(8)

Kommissionen har lagt fram ett förslag till en förordning om offentlig kontroll i livsmedelskedjan som nu är nära antagande enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet. När den förordningen har antagits och är tillämplig kommer den att utgöra en rättslig grund för en riskanpassad strategi för kontrollen av sammansatta produkter vid import. Det är nödvändigt att införa undantag under ytterligare en övergångsperiod på fyra år fram till dess att den nya förordningen förväntas bli tillämplig.

(9)

Förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 tillåter import av livsmedel av animaliskt ursprung från anläggningar som hanterar produkter av animaliskt ursprung för vilka det i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 inte fastställs några särskilda krav såvida inte en harmoniserad lista över godkända tredjeländer har inrättats och en gemensam förlaga till ett importintyg har fastställts. Det behövs mer tid för samråd med intressenter och behöriga myndigheter i medlemsstaterna och i tredjeländer med tanke på den inverkan upprättandet av en sådan förteckning och fastställandet av en förlaga till ett importintyg kan ha på importen av sådana livsmedel.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs övergångsbestämmelser för tillämpningen av vissa bestämmelser i förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 under en övergångsperiod från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2020.

Artikel 2

Undantag som rör direkt leverans av små mängder kött från fjäderfä och hardjur

Genom undantag från artikel 1.3 d i förordning (EG) nr 853/2004 ska bestämmelserna i den förordningen inte tillämpas på producenters direkta leveranser av små mängder kött från fjäderfä och hardjur som slaktas på gården till slutkonsumenter eller till lokala detaljhandelsanläggningar som levererar direkt till slutkonsumenter.

Artikel 3

Undantag som rör folkhälsokrav för import av produkter av animaliskt ursprung och av livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung

1.   Artikel 6.1 i förordning (EG) nr 853/2004 ska inte tillämpas på import av produkter av animaliskt ursprung för vilka det inte har fastställts några harmoniserade folkhälsokrav för import.

Import av sådana produkter ska uppfylla den importerande medlemsstatens folkhälsokrav för import.

2.   Genom undantag från artikel 6.4 i förordning (EG) nr 853/2004 ska livsmedelsföretagare som importerar livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och andra bearbetade produkter av animaliskt ursprung än de som avses i artikel 3.1 och 3.3 i förordning (EU) nr 28/2012 undantas från de krav som avses i artikel 6.4 i förordning (EG) nr 853/2004.

Import av sådana produkter ska uppfylla den importerande medlemsstatens folkhälsokrav för import.

Artikel 4

Undantag som rör förfaranden avseende folkhälsa för import av produkter av animaliskt ursprung

Kapitel III i förordning (EG) nr 854/2004 ska inte tillämpas på import av produkter av animaliskt ursprung för vilka det inte har fastställts några harmoniserade folkhälsokrav för import.

Import av sådana produkter ska uppfylla den importerande medlemsstatens folkhälsokrav för import.

Artikel 5

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 februari 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206.

(3)  KOM(2009) 403 slutlig.

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 2076/2005 av den 5 december 2005 om fastställande av övergångsbestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 853/2004, (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004 och om ändring av förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 (EUT L 338, 22.12.2005, s. 83).

(5)  Kommissionens förordning (EU) nr 1079/2013 av den 31 oktober 2013 om fastställande av övergångsbestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 (EUT L 292, 1.11.2013, s. 10).

(6)  Kommissionens förordning (EU) nr 28/2012 av den 11 januari 2012 om fastställande av intygskrav för import till och transitering genom unionen av vissa sammansatta produkter och om ändring av beslut 2007/275/EG och förordning (EG) nr 1162/2009 (EUT L 12, 14.1.2012, s. 1).