6.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 3/6


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/6

av den 5 januari 2017

om den europeiska genomförandeplanen för det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (1), särskilt artikel 47.2, och

av följande skäl:

(1)

Syftet med den europeiska genomförandeplanen för det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) är att säkerställa att de fordon som avses i punkt 1.1 i bilagan till kommissionens förordning (EU) 2016/919 (2) som är utrustade med ERTMS successivt får tillträde till ett allt större antal linjer, hamnar, terminaler och rangerbangårdar utan att behöva system av klass B utöver ERTMS. Den europeiska genomförandeplanen för ERTMS som fastställs i kommissionens beslut 2012/88/EU (3) bör anpassas mot bakgrund av medlemsstaternas införande av ERTMS och för att anpassa den till kraven i artikel 39.2 i förordning (EU) nr 1315/2013 och till definitionen av stomnätskorridor i artikel 2.14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 (4). Denna plan bör tillsammans med den nationella genomförandeplan som avses i punkt 7.4.4 i bilagan till förordning (EU) 2016/919 ge fordonens ägare tillräcklig klarhet för att kunna planera sin verksamhet.

(2)

En genomförandeplan för stomnätskorridorerna bör inbegripa stationer, korsningar, tillträde till viktiga kust- och inlandshamnar, flygplatser, järnvägs- och vägterminaler och infrastrukturkomponenter som avses i artikel 11 i förordning (EU) nr 1315/2013 eftersom de är nödvändiga för driftskompatibilitet i det europeiska järnvägsnätet.

(3)

Full överensstämmelse med förordning (EU) 2016/919 är en avgörande förutsättning för genomförande av ERTMS. Medlemsstaterna har ännu inte uppnått detta mål, särskilt på grund av att de infört nationella eller projektspecifika lösningar.

(4)

För nytt markbaserat genomförande av ERTMS bör medlemsstaterna använda de mest aktuella specifikationerna, vilka anges i bilaga A till förordning (EU) 2016/919, som korrigerar fel och felaktiga tolkningar i den föregående basversionen, leder till enklare tekniska lösningar och säkerställer förenlighet med fordonsbaserade enheter i basversion 3.

(5)

Reglerna för markbaserat genomförande kompletterar de regler för fordonsbaserat genomförande som fastställs i förordning (EU) 2016/919; därför är det nödvändigt att anpassa den europeiska genomförandeplanen för ERTMS till de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet avseende delsystemen Trafikstyrning och signalering som beskrivs i den förordningen.

(6)

Genomförande av ERTMS på gränsöverskridande sträckor kan vara tekniskt krävande och bör därför vara föremål för prioriterade insatser av unionen, medlemsstaterna och de berörda infrastrukturförvaltarna. Godskorridorer på järnväg i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 (5) kan också spela en avgörande roll för genomförandet av ERTMS på gränsöverskridande sträckor, särskilt genom införande av samordnade lösningar.

(7)

Eftersom synkronisering av gränsöverskridande genomförande är en viktig del för järnvägsföretagens affärsnytta bör berörda infrastrukturförvaltare underteckna ett avtal som säkerställer samordning av datum för genomförande och tekniska lösningar. Vid meningsskiljaktighet kan kommissionen bistå med att hitta lösningar.

(8)

I syfte att följa utvecklingen av genomförandet av ERTMS i stomnätskorridorerna ska medlemsstaterna till kommissionen anmäla genomförandet av de sträckor som skett i rätt tid, med hjälp av TENtec-systemet och det europeiska infrastrukturregistret. Senareläggning av de relevanta datumen kan beviljas på begäran av medlemsstaten och endast i undantagsfall.

(9)

Översynen av förordning (EU) nr 1316/2013 kan få följder för anpassningen av stomnätskorridorerna. Den här förordningen bör ses över i enlighet med detta. I den här förordningen fastställs datum för genomförande av de korridoravsnitt där ERTMS kan tas i drift senast 2023. Alla datum efter 2023 kommer att ses över senast den 31 december 2023 i förhållande till den tidshorisont som fastställs i förordning (EU) nr 1315/2013 i syfte att nå en realistisk tidsplan för genomförandet och identifiera möjligheter till tidigare datum för genomförande.

(10)

Punkterna 7.3.1, 7.3.2, 7.3.2.1, 7.3.2.2, 7.3.2.4, 7.3.2.5, 7.3.2.6, 7.3.4 och 7.3.5 i bilaga III till beslut 2012/88/EU ska inte längre vara tillämpliga från och med den dag då denna förordning, som är en genomförandeakt i den mening som avses i artikel 13 i förordning (EU) 2016/919, börjar tillämpas. Punkt 7.3.2.3 ska emellertid inte omfattas av den här förordningen, eftersom den faller utanför tillämpningsområdet för förordningens rättsliga grund. Punkt 7.3.2.3 i bilaga III till beslut 2012/88/EU bör därför fortsätta att vara tillämplig fram till tidpunkten för antagandet av en annan genomförandeakt.

(11)

För höghastighetslinjer som är belägna i de stomnätskorridorer som omfattas av denna förordning bör järnvägsinfrastrukturförvaltarna, om ett av de villkor som anges i punkt 7.3.2.3 i bilaga III till beslut 2012/88/EU uppfylls före den tidpunkt som anges för samma sträcka i bilaga I, installera markbaserad ERTMS på den sträckan i enlighet med den bestämmelsen.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 52 i förordning (EU) nr 1315/2013.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs tidsplanen för genomförandet av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) i stomnätskorridorer enligt bilaga I.

2.   Denna förordning gäller inte för fordonsbaserat genomförande av ERTMS i enlighet med punkt 7.3.3 i bilaga III till beslut 2012/88/EU.

Artikel 2

ETCS-specifika genomföranderegler för markbaserade installationer

1.   Järnvägsinfrastrukturförvaltare ska utrusta stomnätskorridorerna med ERTMS och ta ERTMS i drift i dessa korridorer senast vid de tidpunkter som anges i bilaga I till denna förordning, inbegripet på järnvägsstationer och i korsningar. Järnvägsförbindelsen till de delar som anges i bilaga II till förordning (EU) nr 1315/2013 och till de infrastrukturkomponenter som avses i artikel 11 i förordning (EU) nr 1315/2013 som är belägna i stomnätskorridoren ska utrustas och tas i drift vid den tidpunkt som anges för respektive sträcka i en stomnätskorridor.

Genomförandet ska vara förenligt med artiklarna 1.4, 7.2c och 39.3 i förordning (EU) nr 1315/2013.

2.   En stomnätskorridor ska anses vara utrustad med ERTMS då ERTMS har godkänts för ibruktagande i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG (6) eller artikel 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 (7), så att person- och godstrafik är möjlig i båda riktningarna särskilt i händelse av arbeten eller störningar, och, i den utsträckning det är nödvändigt för drift av fordon utrustade endast med ERTMS, sidospår.

3.   Järnvägsinfrastrukturförvaltare ska, i samarbete med varandra, vinnlägga sig om att utrusta och ta ERTMS i drift på gränsöverskridande sträckor samtidigt, på ett tekniskt enhetligt sätt. Järnvägsinfrastrukturförvaltarna ska, efter samråd med de järnvägsföretag som berörs, underteckna ett avtal om tekniska och operativa aspekter av genomförandet för varje gränsöverskridande sträcka. Järnvägsinfrastrukturförvaltarna ska ingå ett sådant avtal senast ett år före det tidigare av datumen för genomförande för den gränsöverskridande sträckan i fråga. Detta avtal ska innehålla övergångsbestämmelser för beaktande av de behov som finns för järnvägsföretagens gränsöverskridande drift. Vid meningsskiljaktighet ska de berörda medlemsstaterna inleda en aktiv dialog för att finna gemensamma sammanfallande lösningar. De får begära hjälp från kommissionen. Medlemsstaterna ska anmäla sådana avtal till kommissionen senast en månad efter ingåendet.

4.   De slutdatum som fastställs i avtal om projekt som samfinansieras av unionen som infaller tidigare än de datum som anges i bilaga I ska gälla framför dessa datum.

5.   Medlemsstaterna får besluta att behålla de befintliga systemen av klass B, enligt definitionen i punkt 2.2 i bilagan till förordning (EU) 2016/919. Senast de datum som anges i bilaga I ska dock de fordon som avses i punkt 1.1 i bilagan till förordning (EU) 2016/919 och som är utrustade med ERTMS i en version som är kompatibel med den markbaserade utrustningen ges tillträde till dessa linjer och till de infrastrukturkomponenter som avses i artikel 11 i förordning (EU) nr 1315/2013 utan att det krävs att de ska vara utrustade med ett system av klass B.

Artikel 3

Anmälan

1.   När ERTMS tas i drift på en sträcka i en stomnätskorridor ska den berörda medlemsstaten anmäla detta till kommissionen inom en månad via de system som inrättats i enlighet med artikel 49.1 i förordning (EU) nr 1315/2013 och artikel 5.1 i kommissionens genomförandebeslut 2014/880/EU (8).

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla alla förseningar med att ta ERTMS i drift på en given sträcka i en stomnätskorridor som ska utrustas. Järnvägsinfrastrukturförvaltarna ska informera medlemsstaterna om dessa förseningar i enlighet med detta.

3.   När de förseningar som avses i punkt 2 anmäls ska den berörda medlemsstaten till kommissionen överlämna ett underlag med en teknisk beskrivning av projektet och ange ett nytt datum då ERTMS ska tas i drift. Underlaget ska ange orsakerna till förseningen och vilka korrigerande åtgärder som järnvägsinfrastrukturförvaltaren vidtagit.

4.   Om förseningen beror på en särskild omständighet får kommissionen medge att det relevanta datumet senareläggs med högst tre år. Om ett senareläggande beviljas ska medlemsstaten göra nödvändiga ändringar av sin nationella genomförandeplan enligt punkt 7.4.4 i bilagan till förordning (EU) 2016/919 inom en månad efter detta beviljande.

Särskild omständighet som avses i första stycket innebär en omständighet som härrör från planeringsfasen och som är förknippad med särskilda geologiska upptäckter, miljö- eller artskydd, arkeologiska fynd, tillståndsförfaranden, genomförande av en miljökonsekvensbedömning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU (9), eller en omständighet till följd av konstruktions- och tillståndsfaserna som står utanför den projektansvariges kontroll och inte ingår i den kategori av normala risker som bör hanteras på projektledningsnivå i denna typ av projekt.

5.   Om ERTMS-specifikationer som anges i förordning (EU) 2016/919 ändras genom rättsakt på ett icke-kompatibelt sätt ska medlemsstaterna utan orimligt dröjsmål förse kommissionen med en analys av hur tillämpningen av den ändrade rättsliga grunden påverkar deras nätverk och ERTMS-planeringen, men senast vid tidpunkten för det formella yttrandet från den kommitté som avses i artikel 51 i direktiv (EU) 2016/797. Om det kan visas att ändringarna direkt påverkar kostnaden eller tidsplanen för specifika genomföranden ska bilaga I anpassas i enlighet med detta.

Artikel 4

Översyn

Senast den 31 december 2023 ska kommissionen, efter samråd med medlemsstaterna och med hjälp av den europeiska ERTMS-samordnaren som avses i artikel 45 i förordning (EU) nr 1315/2013, göra en översyn av datumen efter den 1 januari 2024 som fastställs i bilaga I till denna förordning.

Artikel 5

Hänvisningar

Hänvisningar till bilaga III till beslut 2012/88/EU ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 6

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 26 januari 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 januari 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 348, 20.12.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) 2016/919 av den 27 maj 2016 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemen Trafikstyrning och signalering i järnvägssystemet i Europeiska unionen (EUT L 158, 15.6.2016, s. 1).

(3)  Kommissionens beslut 2012/88/EU av den 25 januari 2012 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemen Trafikstyrning och signalering (EUT L 51, 23.2.2012, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 av den 22 september 2010 om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik (EUT L 276, 20.10.2010, s. 22).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (EUT L 191, 18.7.2008, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 av den 11 maj 2016 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (EUT L 138, 26.5.2016, s. 44).

(8)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/880/EU av den 26 november 2014 om gemensamma specifikationer för registret över järnvägsinfrastruktur och om upphävande av genomförandebeslut 2011/633/EU (EUT L 356, 12.12.2014, s. 489).

(9)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU av den 16 april 2014 om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EUT L 124, 25.4.2014, s. 1).


BILAGA I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAGA II

Jämförelsetabell

Beslut 2012/88/EU

Denna förordning

Punkt 7.3.1 i bilaga III

Artikel 1

Punkt 7.3.2 i bilaga III

Artiklarna 1 och 2

Punkt 7.3.2.1 i bilaga III

Artikel 2.1

Punkt 7.3.2.2 i bilaga III

Artikel 2.1

Punkt 7.3.2.4 i bilaga III

Punkt 7.3.2.5 i bilaga III

Artikel 3.1

Punkt 7.3.2.6 i bilaga III

Artikel 3.2, 3.3 och 3.4

Punkt 7.3.4 i bilaga III

Bilaga I

Punkt 7.3.5 i bilaga III

Artikel 2.1