25.9.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 245/9


Rättelse till rådets direktiv (EU) 2017/2455 av den 5 december 2017 om ändring av direktiven 2006/112/EG och 2009/132/EG vad gäller vissa skyldigheter på mervärdesskatteområdet för tillhandahållanden av tjänster och distansförsäljning av varor

( Europeiska unionens officiella tidning L 348 av den 29 december 2017 )

Sidan 13, artikel 2, led 10

I stället för:

”10.

’2.

För sådana leveranser av varor som avses i artikel 33, utom när en beskattningsbar person utnyttjar den särskilda ordningen i avdelning XII kapitel 6 avsnitt 3.’”

ska det stå:

”10.

’2.

För sådana leveranser av varor som avses i artikel 33 a, utom när en beskattningsbar person utnyttjar den särskilda ordningen i avdelning XII kapitel 6 avsnitt 3.’”.