27.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 345/87


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2017/2398

av den 12 december 2017

om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 153.2 b jämförd med artikel 153.1 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Syftet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG (3) är att skydda arbetstagare mot risker för hälsa och säkerhet vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet. En enhetlig nivå på skyddet mot de risker som har samband med carcinogener och mutagena ämnen föreskrivs i det direktivet genom en ram med generella principer som gör det möjligt för medlemsstaterna att säkerställa en konsekvent tillämpning av minimikraven. Bindande gränsvärden för yrkeshygienisk exponering som fastställs på grundval av tillgänglig kunskap, inbegripet vetenskapliga och tekniska uppgifter, ekonomisk genomförbarhet, en noggrann analys av de socioekonomiska konsekvenserna och tillgången till protokoll och teknik för exponeringsmätning på arbetsplatsen, utgör en viktig beståndsdel i de allmänna föreskrifterna för skydd av arbetstagare som fastställs i det direktivet. De minimikrav som föreskrivs i det direktivet syftar till att skydda arbetstagare på unionsnivå. Medlemsstaterna kan fastställa strängare bindande gränsvärden för yrkeshygienisk exponering.

(2)

Gränsvärden för yrkeshygienisk exponering är en del av riskhanteringen enligt direktiv 2004/37/EG. Efterlevnaden av dessa gränsvärden påverkar inte andra skyldigheter för arbetsgivare enligt det direktivet, särskilt inte inskränkning av användningen av carcinogener och mutagena ämnen på arbetsplatsen, förebyggande eller begränsning av arbetstagarnas exponering för carcinogener eller mutagena ämnen och åtgärder som bör vidtas i detta syfte. Dessa åtgärder bör, i den mån det är tekniskt möjligt, innefatta att det carcinogena eller mutagena ämnet byts ut mot ett ämne, en blandning eller en process som inte innebär någon risk eller innebär mindre risk för arbetstagarnas hälsa, användning av ett slutet system eller andra åtgärder som syftar till att begränsa arbetstagarnas exponeringsnivå. I detta sammanhang är det mycket viktigt att försiktighetsprincipen beaktas om osäkerhet råder.

(3)

För de flesta carcinogener och mutagena ämnen är det inte vetenskapligt möjligt att fastställa nivåer under vilka exponering inte leder till skadliga effekter. Även om fastställande av gränsvärden på arbetsplatser vad gäller carcinogener och mutagena ämnen enligt detta direktiv inte fullständigt undanröjer de risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet som uppkommer vid exponering för dessa ämnen i arbetet (kvarstående risk) bidrar det ändock till att avsevärt minska de risker som uppkommer vid sådan exponering på det stegvisa och målinriktade sätt som beskrivs i direktiv 2004/37/EG. För andra carcinogener och mutagena ämnen är det vetenskapligt möjligt att fastställa nivåer under vilka exponering inte förväntas leda till skadliga effekter.

(4)

Enligt direktiv 2004/37/EG fastställs de högsta tillåtna nivåerna för arbetstagarnas exponering för vissa carcinogener eller mutagena ämnen med värden vilka inte får överskridas. Dessa gränsvärden bör ses över och gränsvärden bör fastställas för ytterligare carcinogener och mutagena ämnen.

(5)

Kommissionen ska, på grundval av de genomföranderapporter som vart femte år lämnas in av medlemsstaterna enligt artikel 17a i rådets direktiv 89/391/EEG (4), utvärdera genomförandet av den rättsliga ramen för arbetsmiljöfrågor, bland annat direktiv 2004/37/EG, och vid behov informera berörda institutioner och rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor om eventuella initiativ som syftar till att förbättra det sätt på vilket den ramen fungerar, vid behov inbegripet lämpliga lagstiftningsförslag.

(6)

Gränsvärdena i detta direktiv bör vid behov revideras mot bakgrund av tillgänglig kunskap, inbegripet nya vetenskapliga och tekniska uppgifter, evidensbaserad bästa praxis samt evidensbaserade tekniker och protokoll för mätning av exponeringsnivåer på arbetsplatsen. I detta bör, om möjligt, ingå uppgifter om kvarstående risker för arbetstagarnas hälsa samt yttranden från vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agens och rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor. Information om kvarstående risker, som offentliggörs på unionsnivå, är värdefull för det framtida arbetet med att begränsa risker som härrör från yrkeshygienisk exponering för carcinogener och mutagena ämnen, inbegripet revideringar av de gränsvärden som fastställs i detta direktiv. Öppenhet när det gäller sådan information bör främjas ytterligare.

(7)

Eftersom det saknas enhetliga uppgifter om exponering för ämnen måste arbetstagare som exponeras eller riskerar att exponeras skyddas genom relevanta hälsoundersökningar. Det bör därför vara möjligt att fortsätta att genomföra relevanta hälsoundersökningar av arbetstagare för vilka resultaten av den bedömning som avses i artikel 3.2 i direktiv 2004/37/EG visar att en risk för hälsa eller säkerhet föreligger även efter det att exponeringen har upphört när så anges av den läkare eller det organ som ansvarar för hälsoundersökningarna. Sådana hälsoundersökningar bör genomföras i enlighet med nationell rätt eller praxis i medlemsstaterna. Artikel 14 i direktiv 2004/37/EG bör därför ändras för att säkerställa sådana hälsoundersökningar för alla berörda arbetstagare.

(8)

För att säkerställa säkerhet och ändamålsenlig omsorg om arbetstagarna är det nödvändigt att medlemsstaterna samlar in lämpliga och enhetliga uppgifter från arbetsgivare. Medlemsstaterna bör lämna uppgifter till kommissionen för dess rapporter om genomförandet av direktiv 2004/37/EG. Kommissionen stödjer redan bästa praxis för uppgiftsinsamling i medlemsstaterna och den bör, om så är lämpligt, föreslå ytterligare förbättringar av den uppgiftsinsamling som krävs enligt direktiv 2004/37/EG.

(9)

Direktiv 2004/37/EG kräver att arbetsgivare använder lämpliga befintliga metoder för att mäta exponeringen för carcinogener och mutagena ämnen på arbetsplatsen, med tanke på att den vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agens i sina rekommendationer noterar att det är genomförbart att övervaka exponeringen vid varje rekommenderat gränsvärde för yrkeshygienisk exponering och varje biologiskt gränsvärde. En ökad likvärdighet hos mätmetoderna för fastställande av koncentrationen av carcinogener och mutagena ämnen i luften i förhållande till de gränsvärden som fastställs i direktiv 2004/37/EG är viktig för att skärpa skyldigheterna som föreskrivs däri och säkerställa en jämförbar, hög nivå på skyddet av arbetstagarnas hälsa och lika villkor inom unionen.

(10)

De ändringar av bilaga III till direktiv 2004/37/EG som föreskrivs i detta direktiv utgör det första steget i en långsiktig process för att uppdatera det. Som ett nästa steg i den processen har kommissionen lagt fram ett förslag om fastställande av gränsvärden och ”hudmärkningar” för ytterligare sju carcinogener. Dessutom angav kommissionen i sitt meddelande av den 10 januari 2017Säkrare och hälsosammare arbetsplatser för alla – modernisering av EU:s lagstiftning och politik på arbetsmiljöområdet att det ska komma ytterligare ändringar av direktiv 2004/37/EG. Kommissionen bör fortlöpande fortsätta sitt arbete med uppdateringar av bilaga III till direktiv 2004/37/EG, i linje med artikel 16 och med etablerad praxis. Det arbetet bör när så är lämpligt resultera i förslag till framtida revideringar av de gränsvärden som fastställs i direktiv 2004/37/EG och i detta direktiv liksom i förslag till ytterligare gränsvärden.

(11)

Det är nödvändigt att beakta andra upptagsvägar för samtliga carcinogener och mutagena ämnen, inklusive upptag genom huden, för att uppnå bästa möjliga skyddsnivå.

(12)

Vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agens bistår kommissionen i synnerhet med att identifiera, utvärdera och ingående analysera de senaste tillgängliga vetenskapliga uppgifterna och genom att föreslå gränsvärden för yrkeshygienisk exponering för att skydda arbetstagare mot kemiska risker i arbetet som ska fastställas på unionsnivå enligt rådets direktiv 98/24/EG (5) och direktiv 2004/37/EG. När det gäller de kemiska agenserna o-toluidin och 2-nitropropan fanns det år 2016 inga rekommendationer från vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agens, och därför har andra tillräckligt tillförlitliga och offentliga informationskällor beaktats.

(13)

De gränsvärden för vinylkloridmonomer och damm från hårda träslag som fastställts i bilaga III till direktiv 2004/37/EG bör revideras med beaktande av nyare vetenskapliga och tekniska uppgifter. Skillnaden mellan damm från hårda träslag och mjuka träslag bör utvärderas ytterligare med avseende på gränsvärdet som fastställs i den bilagan, i enlighet med rekommendationen från vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agens och Internationella centret för cancerforskning.

(14)

Blandad exponering för fler än ett träslag är mycket vanligt, och detta gör analysen av exponeringen för olika träslag mer komplicerad. Exponering för damm från mjuka och hårda träslag är vanligt bland arbetstagare inom unionen och kan orsaka besvär i luftvägarna och sjukdomar; den allvarligaste hälsoeffekten är risken för näs- och bihålecancer. Därför är det lämpligt att föreskriva att om damm från hårda träslag är uppblandat med damm från andra träslag bör gränsvärdet som fastställs i bilagan för damm från hårda träslag tillämpas på allt damm från träslag i den relevanta blandningen.

(15)

Vissa krom (VI)-föreningar uppfyller kriterierna för att klassificeras som cancerframkallande ämnen (i kategori 1A eller 1B) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (6) och är därför carcinogena enligt direktiv 2004/37/EG. På basis av tillgänglig kunskap, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter, kan ett gränsvärde för krom (VI)-föreningar som är carcinogener enligt direktiv 2004/37/EG fastställas. Ett gränsvärde bör därför fastställas för dessa krom (VI)-föreningar.

(16)

När det gäller krom VI är ett gränsvärde på 0,005 mg/m3 eventuellt inte lämpligt och kan vara svårt att uppnå på kort sikt inom vissa sektorer. En övergångsperiod bör därför införas, under vilken ett gränsvärde på 0,010 mg/m3 bör gälla. I specifika situationer där arbetet inbegriper svetsning eller plasmaskärning eller liknande arbetsprocesser där det bildas gaser bör ett gränsvärde på 0,025 mg/m3 tillämpas under den övergångsperioden och först därefter det allmänt tillämpliga gränsvärdet på 0,005 mg/m3.

(17)

Vissa eldfasta keramiska fibrer uppfyller kriterierna för att klassificeras som cancerframkallande ämnen i kategori 1B i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och är därför carcinogena enligt direktiv 2004/37/EG. På basis av tillgänglig kunskap, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter, kan ett gränsvärde fastställas för eldfasta keramiska fibrer som är carcinogener enligt direktiv 2004/37/EG. Ett gränsvärde bör därför fastställas för dessa eldfasta keramiska fibrer.

(18)

Det finns tillräckligt med bevis för att respirabelt kristallint kvartsdamm är cancerframkallande. På basis av tillgänglig kunskap, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter, bör ett gränsvärde fastställas för respirabelt kristallint kvartsdamm. Respirabelt kristallint kvartsdamm som bildas genom en arbetsprocess omfattas inte av klassificeringen i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008. Arbete som innebär exponering för respirabelt kristallint kvartsdamm som bildas genom en arbetsprocess bör därför införas i bilaga I till direktiv 2004/37/EG och det bör fastställas ett gränsvärde för respirabelt kristallint kvartsdamm (respirabel fraktion) som, i synnerhet mot bakgrund av antalet exponerade arbetstagare, bör vara föremål för översyn.

(19)

Vägledningar och exempel på god praxis som tagits fram av kommissionen, medlemsstaterna eller arbetsmarknadens parter eller genom andra initiativ, som dialogen med arbetsmarknadens parter om Överenskommelsen om skydd av arbetstagarnas hälsa genom god hantering och säker användning av kristallin kvarts och produkter som innehåller detsamma (Nepsi), är värdefulla och nödvändiga verktyg för att komplettera lagstiftningsåtgärder, särskilt för att stödja en effektiv tillämpning av gränsvärdena, och de bör därför tas i noggrant beaktande. Bland dessa finns åtgärder för att förebygga eller minimera exponeringen som dämpning med vatten för att förhindra damm från att bli luftburet i fallet med respirabel kristallin kvarts.

(20)

Etylenoxid uppfyller kriterierna för att klassificeras som ett cancerframkallande ämne (kategori 1B) i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och är därför en carcinogen enligt direktiv 2004/37/EG. På basis av tillgänglig kunskap, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter, kan ett gränsvärde fastställas för denna carcinogen. För etylenoxid har vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agens konstaterat att ett väsentligt upptag genom huden är möjligt. Ett gränsvärde bör därför fastställas för etylenoxid och en märkning göras för gränsvärdet som anger att ett väsentligt upptag genom huden är möjligt.

(21)

1,2-epoxipropan uppfyller kriterierna för att klassificeras som ett cancerframkallande ämne (kategori 1B) i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och är därför en carcinogen enligt direktiv 2004/37/EG. På basis av tillgänglig kunskap, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter, kan en exponeringsnivå fastställas under vilken exponering för denna carcinogen inte förväntas leda till några skadliga effekter. Ett gränsvärde bör därför fastställas för 1,2-epoxipropan.

(22)

Akrylamid uppfyller kriterierna för att klassificeras som ett cancerframkallande ämne (kategori 1B) i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och är därför en carcinogen enligt direktiv 2004/37/EG. På basis av tillgänglig kunskap, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter, kan ett gränsvärde fastställas för den carcinogenen. För akrylamid har vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agens konstaterat att ett väsentligt upptag genom huden är möjligt. Ett gränsvärde bör därför fastställas för akrylamid och en märkning göras för gränsvärdet som anger att ett väsentligt upptag genom huden är möjligt.

(23)

2-nitropropan uppfyller kriterierna för att klassificeras som ett cancerframkallande ämne (kategori 1B) i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och är därför en carcinogen enligt direktiv 2004/37/EG. På basis av tillgänglig kunskap, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter, kan ett gränsvärde fastställas för denna carcinogen. Ett gränsvärde bör därför fastställas för 2-nitropropan.

(24)

o-toluidin uppfyller kriterierna för att klassificeras som ett cancerframkallande ämne (kategori 1B) i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och är därför en carcinogen enligt direktiv 2004/37/EG. På basis av tillgänglig kunskap, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter, kan ett gränsvärde fastställas för denna carcinogen. Ett gränsvärde bör därför fastställas för o-toluidin och en märkning göras för gränsvärdet som anger att ett väsentligt upptag genom huden är möjligt.

(25)

1,3-butadien uppfyller kriterierna för att klassificeras som ett cancerframkallande ämne (kategori 1A) i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och är därför en carcinogen enligt direktiv 2004/37/EG. På basis av tillgänglig kunskap, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter, kan ett gränsvärde fastställas för denna carcinogen. Ett gränsvärde bör därför fastställas för 1,3-butadien.

(26)

Hydrazin uppfyller kriterierna för att klassificeras som ett cancerframkallande ämne (kategori 1B) i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och är därför en carcinogen enligt direktiv 2004/37/EG. På basis av tillgänglig kunskap, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter, kan ett gränsvärde fastställas för den carcinogenen. För hydrazin har vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agens konstaterat att ett väsentligt upptag genom huden är möjligt. Ett gränsvärde bör därför fastställas för hydrazin och en märkning göras för gränsvärdet som anger att ett väsentligt upptag genom huden är möjligt.

(27)

Brometen uppfyller kriterierna för att klassificeras som ett cancerframkallande ämne (kategori 1B) i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och är därför en carcinogen enligt direktiv 2004/37/EG. På basis av tillgänglig kunskap, inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter, kan ett gränsvärde fastställas för denna carcinogen. Ett gränsvärde bör därför fastställas för brometen.

(28)

Detta direktiv förbättrar skyddet av arbetstagarnas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Medlemsstaterna bör införliva detta direktiv i sin nationella rätt. De bör säkerställa att de behöriga myndigheterna har tillräckligt med utbildad personal och de övriga resurser som krävs för att utföra de uppgifter som följer av ett korrekt och effektivt genomförande av detta direktiv i enlighet med nationell rätt eller praxis. Arbetsgivarnas tillämpning av detta direktiv underlättas om de vid behov har vägledning för att identifiera bättre sätt att följa detta direktiv.

(29)

Kommissionen har samrått med den rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor. Den har också anordnat ett samråd i två steg med arbetsmarknadens parter på unionsnivå i enlighet med artikel 154 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(30)

Den rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor har i sina utlåtanden hänvisat till en översynsperiod när det gäller bindande yrkeshygieniska gränsvärden för exponering för flera ämnen, till exempel respirabelt kristallint kvartsdamm, akrylamid och 1,3-butadien. Kommissionen bör ta hänsyn till dessa utlåtanden vid prioriteringen av ämnen för vetenskaplig utvärdering.

(31)

I sitt utlåtande om eldfasta keramiska fibrer var den rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor enig om att ett bindande yrkeshygieniskt gränsvärde för exponering för detta ämne är nödvändigt, men lyckades inte enas om en gemensam ståndpunkt om ett gränsvärde. Kommissionen bör därför uppmana den rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor att lägga fram ett uppdaterat utlåtande om eldfasta keramiska fibrer för att kunna komma fram till en gemensam ståndpunkt om gränsvärdet för detta ämne, utan att påverka arbetsmetoder för den rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor och arbetsmarknadens parters autonomi.

(32)

Män och kvinnor exponeras ofta för en kombination av ämnen på arbetsplatsen, vilket kan leda till ökade hälsorisker och orsaka skador, bland annat på fortplantningssystemen, inbegripet nedsatt fertilitet eller infertilitet och negativ inverkan på fosterutvecklingen och amningen. Reproduktionsstörande ämnen är föremål för unionsåtgärder i vilka det föreskrivs minimikrav för skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet, i synnerhet kraven som anges i direktiv 98/24/EG och rådets direktiv 92/85/EEG (7). Reproduktionsstörande ämnen som även är carcinogener eller mutagena ämnen är föremål för bestämmelserna i direktiv 2004/37/EG. Kommissionen bör utvärdera behovet av att tillämpa åtgärderna till skydd för arbetstagares hälsa och säkerhet som anges i direktiv 2004/37/EG på alla reproduktionsstörande ämnen.

(33)

Detta direktiv står i överensstämmelse med grundläggande rättigheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt rätt till liv och rätt till rättvisa arbetsförhållanden som anges i artiklarna 2 och 31.

(34)

Gränsvärdena i det här direktivet kommer att ses över mot bakgrund av genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (8), särskilt för att ta hänsyn till samverkan mellan gränsvärdena i direktiv 2004/37/EG och den härledda nolleffektnivån för farliga kemikalier enligt den förordningen, så att det finns ett effektivt skydd för arbetstagare.

(35)

Eftersom målen för detta direktiv, nämligen att förbättra arbetsförhållandena och skydda arbetstagarnas hälsa för särskilda risker i samband med exponering för carcinogener och mutagena ämnen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(36)

Med tanke på att detta direktiv rör skyddet av arbetstagarnas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen bör det införlivas inom två år från och med den dag det träder i kraft.

(37)

Direktiv 2004/37/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2004/37/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 6 ska följande stycke läggas till:

”Medlemsstaterna ska ta hänsyn till informationen i leden a–g i första stycket i denna artikel i sina inlämnade rapporter till kommissionen enligt artikel 17a i direktiv 89/391/EEG.”

2.

Artikel 14 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   I enlighet med nationell rätt eller praxis ska medlemsstaterna vidta åtgärder för att utföra relevanta hälsoundersökningar av arbetstagare för vilka resultaten av bedömningen enligt artikel 3.2 visar att en risk för hälsa eller säkerhet föreligger. Den läkare eller det organ som ansvarar för hälsoundersökningen av arbetstagare kan indikera att hälsoundersökningarna ska fortsätta så länge som det anses nödvändigt för skydda den berörda arbetstagarens hälsa, även efter det att exponeringen har upphört.”

b)

Punkt 8 ska ersättas med följande:

”8.   Alla fall av cancer som i överensstämmelse med nationell rätt eller praxis identifieras som resultat av yrkeshygienisk exponering för carcinogener eller mutagena ämnen ska anmälas till behörig myndighet.

Medlemsstaterna ska ta hänsyn till informationen i denna punkt i sina inlämnade rapporter till kommissionen enligt artikel 17a i direktiv 89/391/EEG.”

3.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 18a

Utvärdering

Kommissionen ska, som en del av nästa utvärdering av genomförandet av det här direktivet, inom ramen för den utvärdering som avses i artikel 17a i direktiv 89/391/EEG, även bedöma om gränsvärdet för respirabelt kristallint kvartsdamm behöver ändras. Kommissionen ska vid behov föreslå nödvändiga ändringar avseende det ämnet.

Senast under första kvartalet 2019 ska kommissionen med beaktande av de senaste vetenskapliga rönen bedöma om det är lämpligt att ändra detta direktivs tillämpningsområde så att det innefattar reproduktionsstörande ämnen. På grundval av detta ska kommissionen vid behov och efter samråd med arbetsgivare och arbetstagare lägga fram ett lagstiftningsförslag.”

4.

I bilaga I ska följande punkt läggas till:

”6.

Arbete som innebär exponering för respirabelt kristallint kvartsdamm som bildas genom en arbetsprocess.”

5.

Bilaga III ska ersättas med texten i bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 17 januari 2020. De ska genast underrätta kommissionen om texten till dessa bestämmelser.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 12 december 2017.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

M. MAASIKAS

Ordförande


(1)  EUT C 487, 28.12.2016, s. 113.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 25 oktober 2017 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 7 december 2017.

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG) (EUT L 158, 30.4.2004, s. 50).

(4)  Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1).

(5)  Rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 131, 5.5.1998, s. 11).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

(7)  Rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar (tionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 348, 28.11.1992, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).


BILAGA

”BILAGA III

Gränsvärden och andra direkt anknutna bestämmelser (artikel 16)

A.   GRÄNSVÄRDEN FÖR EXPONERING I ARBETET

Agens

EG-nr (1)

CAS-nr (2)

Gränsvärden (3)

Anmärk-ningar

Övergångsåtgärder

mg/m3  (4)

ppm (5)

f/ml (6)

Damm från hårda träslag

2  (7)

Gränsvärde 3 mg/m3 t.o.m. den 17 januari 2023

Krom (VI)-föreningar som är carcinogena enligt artikel 2 a i)

(i form av krom)

0,005

Gränsvärde 0,010 mg/m3 t.o.m. den 17 januari 2025

Gränsvärde: 0,025 mg/m3 vid svetsning eller plasmaskärning eller liknande arbetsprocesser där det bildas gaser t.o.m. den 17 januari 2025

Eldfasta keramiska fibrer

som är carcinogena enligt artikel 2 a i)

0,3

 

Respirabelt kristallint kvartsdamm

0,1  (8)

 

Bensen

200-753-7

71-43-2

3,25

1

hud (9)

 

Vinylkloridmonomer

200-831-0

75-01-4

2,6

1

 

Etylenoxid

200-849-9

75-21-8

1,8

1

hud (9)

 

1,2-epoxipropan

200-879-2

75-56-9

2,4

1

 

Akrylamid

201-173-7

79-06-1

0,1

hud (9)

 

2-nitropropan

201-209-1

79-46-9

18

5

 

o-toluidin

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

hud (9)

 

1,3-butadien

203-450-8

106-99-0

2,2

1

 

Hydrazin

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

hud (9)

 

Brometen

209-800-6

593-60-2

4,4

1

 

B.   ANDRA DIREKT ANKNUTNA BESTÄMMELSER

p.m.”


(1)  EG-nr, dvs. Einecs-, ELINCS- eller NLP-nummer, är ämnets officiella nummer i EU, enligt definitionen i avsnitt 1.1.1.2 del 1 i bilaga VI i förordning (EG) nr 1272/2008.

(2)  CAS-nr: Nummer i registret för Chemical Abstracts Service.

(3)  Mätt eller beräknat i förhållande till en referensperiod på åtta timmar.

(4)  mg/m3 = milligram per kubikmeter luft vid 20 °C och 101,3 kPa (760 mm kvicksilver).

(5)  ppm = miljondelar i luftvolym (ml/m3).

(6)  f/ml = fibrer per milliliter.

(7)  Inhalerbar fraktion: Om damm från hårda träslag är blandat med annat trädamm, ska gränsvärdet gälla allt trädamm i blandningen.

(8)  Respirabel fraktion.

(9)  Väsentligt bidrag till totalt upptag är möjligt genom hudexponering.